Byla založena Asociace středoškolských češtinářů

pondělí 19. listopadu 2012 ·

3. listopadu 2012 bylo v Praze na ustavující schůzi založeno občanské sdružení Asociace středoškolských češtinářů (ASČ). Iniciátoři jeho vzniku Jiří Kostečka a Josef Soukal uvažovali o podobném kroku již delší dobu, ale teprve antimaturitní kampaň a vědomí, že neexistuje relevantní poradní těleso středoškolských češtinářů při jednáních se státními orgány, je přiměly k realizaci této myšlenky.

Asociace středoškolských češtinářů je ryze profesní a striktně apolitické občanské sdružení. Jeho členem se může stát plně aprobovaný češtinář, který nejméně dva roky vyučoval předmět český jazyk a literatura na kterékoli akreditované střední škole v České republice a ztotožňuje se s těmito cíli:

1. Veřejně prezentovat postoje a názory členů v souladu se základními východisky sdružení, mezi něž v oblasti didaktické patří zejména:
– respektování rovnoprávnosti všech tří složek oboru (jazyk – sloh – literatura) a nepreferování či nepodceňování ani jedné z nich při středoškolské výuce;
– důraz na rozvíjení studentovy dovednosti provádět náročné myšlenkové operace, zejména na jazykovém materiálu;
– výuka slohu podle východisek a poznatků české funkční stylistiky;
– práce s uměleckým textem jako hlavní didaktický princip literární výuky a výchovy;
– uchování alespoň částečné gesce státu u maturitní zkoušky a snaha o maximální možnou objektivizaci této zkoušky.

2. Navázat a udržovat trvalou odbornou komunikaci s učiteli českého jazyka a literatury (perspektivně i dalších středoškolských oborů) na základních a vysokých školách, a rovněž s odbornými institucemi zabývajícími se problematikou, jež souvisí s předmětem činnosti a s cíli ASČ.

3. Stát se partnerem a konzultačním orgánem MŠMT v otázkách týkajících se středoškolské výuky oboru český jazyk a literatura, a to v oblasti kurikulární a didaktické, včetně problematiky maturitní zkoušky.
¨
4. Organizovat akce zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oboru český jazyk a literatura. (S tím souvisejí zejména plánované didaktické aktivity ASČ – např. sílení zkušeností z praxe, náměty ke zvýšení motivace středoškoláků učit se mateřský jazyk a více číst uměleckou literaturu, hospitované hodiny, otištění motivujících jazykových i slohových cvičení, ukázky interpretace uměleckého textu – tedy inspirativní didaktické postupy středoškolských češtinářů, kteří se o ně budou chtít podělit se svými kolegy. Perspektivně plánuje ASČ i pořádání didaktických workshopů.)

Češtinářům působícím na ZŠ či VŠ a nečeštinářům z řad sympatizantů nabízí ASČ široce pojatý status Hosta, jenž umožňuje účastnit se řady akcí sdružení a prohlubovat oborovou i mezioborovou kooperaci.

V současné chvíli má ASČ 39 členů a 4 hosty. Zakládající členové jsou vesměs signatáři otevřeného dopisu, jejž iniciátoři vzniku sdružení zaslali ministru školství, mládeže a tělovýchovy dne 6. září 2012 a jenž byl publikován i na České škole.

Na ustavující členské schůzi byl tajným hlasováním zvolen přípravný výbor ASČ, který pracuje na právně náležitých krocích, jež co nejrychleji povedou k registraci sdružení ve smyslu zákona. Ihned poté bude zahájena oficiální činnost ASČ včetně zprovoznění jejích webových stránek www.ascestinaru.czPředpokládaný termín obojího je leden 2013.

Asociace středoškolských češtinářů chystá alternativní návrh celkové koncepce maturitní zkoušky 2017+ i konkrétní podoby maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury.

Poznámka: Vyjádření kterékoli oborové asociace k celkové koncepci maturity, včetně zveřejnění vlastní představy o ní, je opodstatněno skutečností, že jednotlivé obory/předměty jsou v jakémkoli maturitním modelu vzájemně provázány.

ASČ se však zcela zdrží návrhů na konkrétní podobu nebo obsah jiných maturitních oborů/předmětů než českého jazyka a literatury, neboť taková aktivita jí odborně nepřísluší.

Přesná formulace návrhů ASČ na podobu a obsah maturitní zkoušky 2017+ bude rozpracována na základě diskuse jejích členů, zveřejněna na webových stránkách asociace a nabídnuta dalším médiím. (O roku 2017 jako startovním hovoříme proto, že středoškoláci by měli vědět, podle jakého maturitního modelu budou maturovat, nejpozději při nástupu na střední školu: v tomto případě tedy v r. 2013. Zavádět jiný než současný model již od r. 2015 považujeme za nesprávné a necitlivé.) Asociace středoškolských češtinářů, o. s., plně respektuje právo těch kolegů češtinářů, kteří se s jejími cíli neztotožňují, založit jinou, jim lépe vyhovující profesní organizaci. Stane-li se tak, bude ASČ připravena ke korektní výměně názorů s ní.

Předseda i místopředseda přípravného výboru již před konáním ustavující členské schůze ukončili svou spolupráci  s CZVV (Cermat); rovněž nepůsobí a po dobu svého členství ve výboru nebudou působit v žádné politické organizaci.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D. předseda přípravného výboru ASČ
Mgr. Josef Soukal místopředseda přípravného výboru ASČ

Tento text vyšel poprvé v Učitelských novinách č. 41 dne 13. 12. 2012. Pro potřeby jeho přetištění na tomto webu byl oběma autory upraven a aktualizován.

37 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 7:39  

Není těch pedagogických asociací nějak mnoho? Už mi chybí jen asociace učitelů pěstitelských prací na základních školách v Karlovarském kraji.

Anonymní řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 7:44  

Je dobře, že konečně vznikla. Sám učím češtinu na ZŠ a bylo by dobré, kdyby došlo k dialogu mezi učiteli Čj na ZŠ a SŠ.

Anonymní řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 15:18  

Nic proti spolkům obecně, ale když to bude od začátku vnímáno, ba i výslovně prezentováno jak společnost na podporu CERMATové maturity z češtiny ve verzi dle pánů Kostečky a Soukala, tak z toho asi respektovaná reprezentace všech, ba ani většiny středoškolských češtinářů nevznikne...

Anonymní řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 17:08  

Ukázalo se i v diskusích i v reálu, že snad není druhého předmětu v učebních plánech škol, kde by docházelo k takovým neshodám v koncepci předmětu, hodnocení výstupů (pís. sloh. prací) a jiným názorovým neshodám. Všichni víme, od kterých iniciativ vítr fouká a proč. Podporuji, i jsa nečeštinář, vznik asociace, neboť jejím osobnostem věřím jako odborníkům i kantorům, kterým není znalost českého jazyka našeho národa (jeho mladé generace) ukradená. Držím palce této platformě.

obyčejná učitelka řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 17:57  

má ASČ 39 členů a 4 hosty...chystá alternativní návrh celkové koncepce maturitní zkoušky 2017+ i konkrétní podoby maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury
Promiňte, že se vám do toho pletu, ale jaký minimální počet členů opravňuje ASČ (zvlášť když má tak striktní podmínky pro členství) "mluvit za všechny"? Zatím mi to připomíná Odoakera. A víte, jak se věci dále vyvíjely...

Simona CARCY řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 20:09  

Zda se, ze Obycejna ucitelka asi moc obycejna nebude. Spis bude kromobycejna.... K silne myslence ve vasem prispevku jste dospela po te, co jste asi odsoudila 14ti clennou komisi pana ministra Fialy, ze? Tech bylo min jak polovicka lidi v teto asociaci a na rozdil od zakladatelu asociace veci nerozumi vubec. A presto mluvi jmenem vsech ucitelu, vsech zaku a vubec je nesvědi, ze k tomu jim nikdo zadny mandat nedal. Jak se s tim srovnavate, obycejna?

Simona CARCY řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 20:10  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Anonymní řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 20:11  

To není žádné občanské sdružení, ale lobbistická skupina pánů Kostečky a Soukala!

Anonymní řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 20:27  

Vítám ustavení ASČ pod rozumným a zodpovědným vedením. Kdyby tam v budoucnu vznikla sekce pro základní školy, budu se hlásit, nezapomeňte na nás - my klademe základy.

Anonymní řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 21:55  

19. listopadu 2012 20:10

Ano, pane Schwarzenberg - máte pravdu.

poste.restante řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 22:01  

ale lobbistická skupina pánů Kostečky a Soukala

Pokud bude lobovat za pozvednutí úrovně výuky i zkoušení jazyka českého, neshledávám na tom nic špatného.
Každopádně tuto názorovou platformu podporuji, i když se apriori neztotožňuji se všemi názory zmiňovaných pánů. Bude jen dobře, když bude slyšet i jiný hlas, nežli "zástupy" zhrzených maturantů a jejich zákonných zástupců. Nemluvě o tom, že pokud se řady členů časem rozšíří, vznikne tak prostor, aby si češtináři některé záležitosti vyříkali tak nějak sami mezi sebou.
Jsa nečeštinářem, mohu pouze požádat o status 'hosta'.

Anonymní řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 22:13  

Těžko do této organizace vstoupí někdo s jiným názorem, takže nějaký dialog češtinářů nebude možný. To by muselo být občanské sdružení otevřeno každému češtináři bez rozdílu a bez ohledu na jeho názory...

Anonymní řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 22:52  

No, ono má Scio "svoje" češtináře, kteří lobují za jeho zájmy a za zájmy soukromých a církevních škol. To je potom nejspíš dialog v zásadních otázkách dost obtížný.

Jiří Kostečka řekl(a)...
19. listopadu 2012 v 23:05  

Děkuji diskutujícím za jejich příspěvky. Pokusím se odpovědět co nejstručněji:

1. K sekci ASČ věnované základní škole:
Soudíme, že optimální by bylo, kdyby kolegové češtináři ze základních škol založili vlastní asociaci, se kterou – jak deklarujeme – bychom okamžitě a rádi navázali co nejužší kontakt. Naprosto totiž souhlasíme s tím, že na základních školách všechno začíná. Pojďme si společně sednout, pojmenujme konkrétní výzvy v naší problematice a začněme je řešit.

2. Očekávali jsme s J. Soukalem v souvislosti se založením ASČ i pochybnosti okolí a podezření z lobbyingu. S tím se těžko bojuje, i kdybychom stokrát opakovali, že nespolupracujeme s žádnou zájmovou skupinou (natož politickou) a že nevlastníme žádnou firmu zabývající komerčními aktivitami ve školství. Hodláme tomu čelit soustavnou mravenčí prací ve prospěch těch, kvůli kterým navzdory všemu zůstáváme desítky let kantory z povolání: našich žáků.

3. Paní Obyčejná učitelko: A) Podmínky našeho členství vůbec nejsou striktní: soudíme toliko, že člen Asociace středoškolských češtinářů by měl být… středoškolský češtinář. Naprostá většina kolegů, s nimiž jsem o této věci mluvil, soudí, že tím se stává pedagog dokonce až tehdy, odučí-li alespoň 4 roky středoškolského cyklu a odvede nejméně jednu třídu k maturitě. B) Před časem se tu ptal T. Feřtek, „z jakého titulu“ píšeme s J. Soukalem otevřený dopis ministru školství a pleteme se do maturity. Jakkoli byla tato jeho poznámka už tehdy dosti úsměvná v kontextu toho, co máme jako češtináři za sebou, nyní jemu – i Vám – můžeme odpovědět: od 3. 11. 2012 "z toho titulu", že zde existuje oficiální sdružení zatím několika desítek aprobovaných středoškolských češtinářů, kteří se nebojí vyjádřit svůj názor, a to navzdory mediální štvanici.
Na sugestivní otázku kolik češtinářů opravňuje Asociaci k vyjadřování jakýchkoli postojů, odkážu na příspěvek S. Carcy. A dodám: Kolik NEANONYMNÍCH středoškolských češtinářů stálo za letní antimaturitní kampaní EDUinu? Kolik praktikujících středoškolských češtinářů měl za sebou matematik O. Botlík, když tak suverénně dehonestoval centrální hodnocení slohových prací, mimochodem ve světě dnes zcela běžné? Dva? Tři?

Konečně k Anonymní 19. 11., 15:18. Ujišťuji Vás, že v ASČ působí dostatečně výrazné pedagogické osobnosti na to, aby se nechaly jen tak někam vléci iniciátory jejího vzniku.
Nezakládali jsme asociaci proto, abychom vyvolávali konfrontace, nýbrž abychom vytvořili platformu, která snad bude slyšena, protože reprezentuje nikoli malý a nikoli bezvýznamný proud v současném názorovém spektru středoškolských češtinářů.

Jiří Kostečka

Josef Soukal řekl(a)...
20. listopadu 2012 v 0:04  

Doplňuji J. Kostečku: ASČ nemluví za všechny, pouze za sebe, chystaný návh maturitní koncepce vzniká zcela nezávisle na Cermatu. To neznamená, že neznáme stanoviska jiných a nebudeme se o ně zajímat, naopak.
Usilujeme o sdružení akceschopné, spojené určitými premisami. Většina z nich určitě žádného češtináře neomezuje, spíše bych je považoval za samozřejmé.
Zájemcům o členství nesplňující podmínku výuky na SŠ, resp. dvou let praxe na SŠ dáváme možnost stát se Hosty; ztotožňují-li se s našimi východisky, rádi je v ASČ uvítáme.

Anonymní řekl(a)...
20. listopadu 2012 v 9:58  

A jak se kontroluje splnění požadovaných podmínek členství?

Anonymní řekl(a)...
20. listopadu 2012 v 12:01  

Na začátku hloubkovým pohovorem s pány Kostečkou a Soukalem. Nástroje pro průběžnou kontrolu začnou být vyvíjeny a zřizovány po vybrání prvních členských příspěvků.

Anonymní řekl(a)...
20. listopadu 2012 v 12:26  

Poslední příspěvek opravdu nechápu. Hloubkový pohovor doporučuji i Vám - jsem přesvědčená o tom, že tito dva pánové rozhodně mají co sdělit...

Anonymní řekl(a)...
20. listopadu 2012 v 12:54  

To určitě mají. Z toho, že už to svěřili médiím mnohokrát, lze ale usuzovat, že už je to asi celé.

Anonymní řekl(a)...
20. listopadu 2012 v 13:21  

Inu, tak zkuste jít do médií také, nic Vám v tom nebrání... Ráda pak Vaše sdělení porovnám s pány JK+JS.

Navíc nemáte pravdu - média si letos zvala trochu jiné češtináře (např. ČT) a národ se pak bavil...

Anonymní řekl(a)...
20. listopadu 2012 v 13:24  

Škoda, že to je pouze pro muže a žádná žena se nemůže stát členkou nebo hostkou :).

A škoda, že jen učitelé z akreditovaných středních škol, ti z těch neakreditovaných (...) mají též smolíka.

Tím chci říct, že ty stanovy zatím působí trochu úsměvně svojí snahou být vážné, seriózní a profesionální (a snahou o patřičnou odbornou terminologii). Pan Kaplan má stále třídu rád.

Anonymní řekl(a)...
20. listopadu 2012 v 14:11  

Zajímavé. Když ustavil EDUin nějakou svoji Společnost učitelů češtiny, myslím že v Olomouci, nikdo je nanapadal a nezesměšňoval. Jenom se jim tam skoro nikdo nepřihlásil.

Když vznikne něco, kam se lidi hlásí, honem to ti první musí zesměšňovat. To je fakt úroveń.

Pytlik Blaha řekl(a)...
20. listopadu 2012 v 14:25  

honem to ti první musí zesměšňovat

Zesměšnění se bojí především ti, u kterých jsou k zesměšnění důvody.

Anonymní řekl(a)...
20. listopadu 2012 v 14:45  

Jo tak ta olomoucká akce je akcí EDUinu? Tak teď mi je konečně jasné o co tam běží, když jsem si spojil tuto společnost s paní učitelkou, jejíž žactvo brečelo a dokonce blinkalo z cermaťácké maturity a které je špatně z učení S. K. N. a která zcela náhodou byla jednou z asi třech účastníků té olomoucké seance :).

Anonymní řekl(a)...
20. listopadu 2012 v 16:40  

P. Blaha: ...zesměšnění se bojí...


No právě, to se mi na nich líbí, že se zesměšnění nebojí. To jen já, bezejmenný anonym, se jich zastávám, ač je neznám ani oni mě. Z principu, nejsem češtinář ani češtinářka.

Pytlik Blaha řekl(a)...
20. listopadu 2012 v 18:11  

že se zesměšnění nebojí

Zesměšnění se bát nemusí třeba i ten, kdo zbláznivění, zžertovnění či zkomičtění už dosáhl.
O to já něco vím.

Anonymní řekl(a)...
20. listopadu 2012 v 23:36  

Co jsou to "akreditované střední školy"? Ony jsou i nějaké neakreditované? Jak probíhá proces akreditace středních škol a kdo ho prování? Kostečka? Soukal?

Anonymní řekl(a)...
21. listopadu 2012 v 0:23  

Nejspíš Sárközi. Určitě.

Anonymní řekl(a)...
21. listopadu 2012 v 7:52  

Vítám vznik této "společnosti". Konečně něco nezávislého (oproti "olomoucké odnoži EDUINu"). Jak se mohu stát členkou.

Milan Báča řekl(a)...
21. listopadu 2012 v 7:56  

Pane doktore Kostečko, děkuji za tuto prospěšnou aktivitu, držím palce a v nejbližší době se přihlásím.

Anonymní řekl(a)...
21. listopadu 2012 v 7:59  

A co kdyby tak vznikla už konečně učitelská komora ?
Jiří

poste.restante řekl(a)...
21. listopadu 2012 v 8:27  

Jiří
Jste můj člověk. :-)

Pytlik Blaha řekl(a)...
21. listopadu 2012 v 9:39  

I kdyby se o ustavení komory někdo pokusil, mám neodbytný pocit, že výsledkem bude
špajz.

Kalashnikoff řekl(a)...
21. listopadu 2012 v 9:40  

Učitelská komora vznikne tehdy, až ji někdo založí. Tak jako se pánové Kostečka a Soukal rozhodli podniknout všechny kroky nutné ke vzniku ASČ - a nebylo jich málo - tak se musí někdo odhodlat k založení učitelské komory; nedovedu si ovšem představit, že by to někdo zvládal při učitelování.

Radek Sárközi řekl(a)...
21. listopadu 2012 v 23:20  

Ona "učitelská komora" existuje. Jmenuje se Česká pedagogická komora (http://mojeskola.net/ceska-pedagogicka-komora). Jen asi nemá moc členů a nic moc nedělá - je to totiž občanské sdružení. K jeho založení stačí, když se spolu domluví tři lidé. Česká lékařská komora je ovšem zakotvena v legislativě a ustavil ji samostatný zákon. Je to tedy něco dost jiného...

Jinak mi vznik Asociace středoškolských češtinářů v zásadě nevadí. Jen se do ní nezapojím. :-) Možná to ale bude podnět pro vznik Asociace češtinářů ZŠ nebo Asociace všech češtinářů (do ní bych vstoupil radši).

Josef Soukal řekl(a)...
22. listopadu 2012 v 11:04  

Pro pana Báču a další zájemce o členství či hostování: Můžete nám psát na adresu
ascestinaru@seznam.cz.
Mezi "Hosty" máme učitele ze základních škol i učitele vysokoškolské; dnes už evidujeme několik dalších přihlášek.

Šárka Šandová řekl(a)...
26. listopadu 2012 v 20:25  

Přeji hezký den. Nerozumím tomu; nerozumím napadání, nerozumím zesměšňování... V Olomouci jsem byla, bylo nás tam víc než tři a přijeli ti, kdo o setkání věděli a přijet chtěli. Přijeli jsme, abychom si popovídali: o maturitách, o výuce češtiny, o škole obecně. A přijeli jsme také proto, abychom se viděli a poznali osobně. Člověka můžete totiž z osobního setkání poznat lépe a můžete se zároveň i lépe při rozdílných názorech pochopit. Ne se urážet, jak se anonymně lehce děje. Nejsme organizací Eduinu, budeme volným sdružením češtinářů... Chceme češtině učit co nejlépe a chceme si vzájemně sdělovat své názory; zároveň chceme, bude-li zájem, spolupracovat se státními úředníky odpovědnými za tuto oblast. První setkání bylo jen předběžné, dohodli jsme se na založení Společnosti učitelů českého jazyka. Ustavující setkání společnosti bude tuto sobotu v Olomouci. Vítáni jsou všichni, kdo mají k této problematice odborně co říci. Šárka Šandová; sandova@ghorice.cz

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.