Otevřený dopis prof. PhDr. Petru Fialovi, Ph.D., ministru školství České republiky

čtvrtek 6. září 2012 ·

Otevřený dopis prof. PhDr. Petru Fialovi, Ph.D., ministru školství České republiky, je výrazem snahy přispět ke konstruktivnímu řešení situace kolem maturit. Kritické výhrady k výstupům maturitní komise jsou pouze doplňkem našich aktivit, které směřují k vytvoření skutečně kvalitního maturitního modelu.

V nejbližší době učitelské veřejnosti představíme návrh na úpravu týkající se písemné práce, zejména kritérií hodnocení. Připravujeme také návrh na úpravu pravidel pro vytváření pracovních listů a pravidel pro vytváření školního seznamu literárních děl.

Další naše návrhy směřují k možnosti využít centrálního hodnocení, tentokrát výhradně jako metodického nástroje, jenž by pomohl školám srovnat vlastní hodnocení písemných prací s objektivizovaným vnějším hodnocením a jehož prostřednictvím by bylo možné získat konkrétní fakta o úrovni opravování na školách, a utvořit si tak mnohem přesnější představu o dané problematice. Nejlepší ze stávajících hodnotitelů by paralelně se školou a nezávisle na ní opravili určitý počet náhodně vybraných maturitních prací (cca 5–10 procent), přičemž výsledky by byly přísně anonymní a veřejně dostupný by zůstal pouze celkový souhrn (míra shody centrálního hodnocení a hodnocení ze všech škol a doprovodná analýza). Školy by – i na základě „dohadovacího řízení“ s centrálními hodnotiteli – získaly cenné metodické poznatky a ověřily by si, nakolik je jejich hodnocení objektivní. O maturitním hodnocení by rozhodly samy. Stát by měl v rukou „tvrdá“ data týkající se hodnocení, což by výrazně usnadňovalo volbu dalších maturitních cest.

Na závěr uvádíme, že veškeré ohlasy na otevřený dopis a konkrétní návrhy budeme analyzovat. Výsledky analýzy ministru školství a veřejnosti předložíme na konci září.

Otevřený dopis prof. PhDr. Petru Fialovi, Ph.D., ministru školství České republiky

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás v souvislosti s vývojem situace kolem státní maturity. Jsme znepokojeni některými návrhy maturitní komise na změnu zkoušky pro příští dva roky i v dalším období a také tím, že jsou tyto návrhy prezentovány jako samozřejmé.

Kriticky se stavíme ke koncepci jednoúrovňové zkoušky a k tomu, že centrální hodnocení písemných prací z českého jazyka bylo zrušeno bez náhrady, přičemž se zjevně nepočítá s kritickou reflexí tohoto projektu a s jeho případnou modifikací v příštích letech.

Návrhy komise byly přijaty i přesto, že se – slovy jednoho z jejích členů – jedná spíše o komisi „zúčastněných stran“ (nikoli expertů) a že v ní nebyl ani jeden praktikující středoškolský češtinář, ačkoli právě českého jazyka a literatury se změny dotýkají nejvíce.

Jsme udiveni, když se dočítáme, že členové komise se soustředili především na to, aby maturita „neuškodila“. Považujeme takto formulovaný cíl za vágní a s ohledem na význam maturitní zkoušky málo důstojný.

Vyjádřil jste přesvědčení, že „maturita musí být založena především na důvěře v učitele, ředitele, školu“. Váš názor plně sdílíme a vnímáme skutečnosti, kvůli nimž je nutné zdůraznit tento aspekt zkoušky. Důvěra je podmíněna i tím, do jaké míry je zkouška objektivní a spravedlivá, a respektováním její hodnoty ze strany studentů a veřejnosti. Jak se tyto premisy slučují s výše uvedenými návrhy?

Pro řadu maturantů, převážně (ale nejen) z gymnázií, bude maturita z českého jazyka v následujících dvou letech příliš lehká, minimálně v testové a písemné části. Nesporně ztratí na efektivitě a na prestiži u studentů i veřejnosti.

Centrální hodnocení písemné práce jasně ukázalo, jak vážné nedostatky v písemném projevu část středoškoláků má. Hodnocení v předchozích letech tento fakt nesignalizovalo, a to ani v roce 2011, kdy poprvé došlo ke sjednocení hodnotících kritérií. Návrhy maturitní komise nejenže nereagují na tyto skutečnosti, ale znovu vytvářejí prostor pro to, aby zcela zásadní výukový problém nebyl řešen, ale „zmizel“.

V žádném případě nezakrýváme, že letošní hodnocení provázely chyby, zejména neschopnost vedení Cermatu komunikovat se studenty; pro některé byl výsledek zkoušky nepříjemným překvapením, ba šokem. Přitom jak se postupně ukázalo, někteří hodnotitelé nezvládli svou práci. Rozhodně však v úhrnu nešlo o hodnocení „zpackané“, jak bez ohledu na skutečný stav věci tvrdili někteří kritici státní maturity a skandáluchtiví či v dané problematice diletující novináři. Počet špatně opravených prací v poměru k celkovému počtu maturitních písemek po přezkumu nepřesáhl půl procenta a ani odhad zohledňující možnost, že části chybných hodnocení se přezkum netýkal, nezpochybňuje konstatování, že drtivá většina prací byla opravena správně.

Výhledově se počítá s tím, že z konceptu jednotné maturity zbude torzo v podobě testu. Proč? Je možné reagovat na individuální selhání tím, že rozložíme celý maturitní systém? Už dnes je dosti decentralizována výuka – rezignuje stát napříště na svoji zodpovědnost a možnost kontrolovat většinu vzdělávacích výstupů? Jak zajistí, aby maturitní zkoušku určovala výhradně odborná hlediska, a nikoli např. snaha „nepoškodit“ školu?

Z hlediska češtiny je principiální slabinou výhledových záměrů s maturitou předpoklad, že stát prostřednictvím testu uhlídá „nepodkročitelné minimum“. Takto lze pravděpodobně bez problémů postupovat v matematice, ale nikoli v předmětu, jenž se zaměřuje primárně na rozvoj písemného a ústního projevu. Zde se absence praktikujících češtinářů v komisi projevila obzvlášť výrazně.

Předmět český jazyk a literatura byl na středních školách po dlouhá desetiletí poznamenán strnulostí, výrazným preferováním literární historie, příliš úzce pojatou a časově poddimenzovanou výukou jazyka a slohu. Tento stav se v polistopadovém období měnil jen zvolna. Státní maturita ve své stávající podobě, jako komplexně pojatá zkouška zdůrazňující schopnost porozumět textu, přinášela naději na zásadnější proměnu výukových stereotypů. Reakce nemalé části češtinářů ukazují, že její metodický přínos se projevuje už nyní. Konstatujeme, že jsme v maturitní diskusi letos ani v předchozích letech nezaznamenali alternativní návrh, který by závěrečnou zkoušku řešil kvalitativně srovnatelným způsobem. Demontáž promyšleného projektu je z tohoto hlediska nepochopitelná.

Velmi vítáme metodický aspekt diskuse, kterou státní maturita vyvolala. Rádi bychom ale zůstali na poli argumentů, nikoli nedoložených či pochybených tvrzení. Jen takováto diskuse nám umožní dobrat se maturitního modelu, který respektuje moderní trendy i celistvost daného vyučovacího předmětu a „zastřeší“ rozličné výukové formy a metody, na jejichž svobodnou volbu mají učitelé nepochybně právo. K tomu bychom rádi přispěli.

Projekt státní maturity bezesporu vyžaduje výrazně zkvalitnit a zefektivnit. Nikoli ovšem pohřbít. Domníváme se, že námi uvedené skutečnosti ukazují, že je nejen životaschopný, ale přímo nutný.

Vážený pane ministře, věříme, že naše argumenty vezmete v potaz, a tudíž jednak znovu zvážíte možnost zachování víceúrovňové maturity, jednak se ve vztahu k písemné a ústní zkoušce zasadíte nikoli o postupné zrušení metodických aktivit, ale naopak o jejich prohloubení.

S důvěrou ve vaši rozvahu

Mgr. Josef Soukal

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.

Sdělení pro veřejnost:

Otevřený dopis prof. PhDr. Petru Fialovi, Ph.D., ministru školství České republiky, je možno signovat oznámením na následující e-mailovou adresu:

podporamaturite@seznam.cz

Na tuto adresu prosím zasílejte i jakákoli další sdělení (komentáře, hodnocení apod.) k dopisu.

22 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
6. září 2012 v 19:24  

Podle mého názoru nemá u slohových prací žádný smysl dělat vyšší a nižší úroveň. Jedna úroveň je zcela postačující...

krtek řekl(a)...
6. září 2012 v 19:30  

Nejde jen o sloh, jde i o to, že současní maturanti v září nevědí, z čeho budou maturovat. A při stavu současné Sněmovny pochybuji, že se navrhovaná změna vůbec dostane na pořad dne.
---
Zrušení dvou úrovní bude znamenat buď, že maturita zůstane jen na úrovni gymnázií a některých odborných škol nebo pro tyto školy bude společná část maturity jen formální.
---
Děkuji oběma pánům, že se nevzdávají.

Simona CARCY řekl(a)...
6. září 2012 v 19:42  

Bravo, skvele a konecne po dlouhe dobe odborne stanovisko! Nevzdejte to tvari v tvar lobbistum, pomýlencům nebo pisálkům nastrcenym do kastracni komise!

Anonymní řekl(a)...
6. září 2012 v 20:26  

Velmi rozumné. Nejen já mám pocit, že tzv. expertní skupina jednala ukvapeně, absolutně bez vyhodnocení stavu - rozhodnutí byla pod tlakem médií, bez široké diskuse a v době, kdy v podstatě nebyly ještě pořádně známy výsledky maturity (včetně výsledků odvolání). Když si představím, že se komise mohla opírat např. o "ošklivý" hlas té paní učitelky z arcibiskupského gymnázia, která vytoupila na ČT 24 v Hydeparku tento týden, chce se mně "blinkat".

Anonymní řekl(a)...
6. září 2012 v 21:25  

Souhlasím s textem dopisu.
Vrátí-li se maturitní práce do škol, zase je udělá každý, zase se bude opisovat. Ta varianta s namátkovou kontrolou je aspoň něco, ale do budoucna jsem pro centrální hodnocení slohů, snad se je i (ti dotyční) učitelé doučí.
Pochvala autorům dopisu a držím palce.

Anonymní řekl(a)...
7. září 2012 v 1:17  

Zajímalo by mě, kolik procent učitelů je pro externí hodnocení slohů a kolik pro hodnocení na školách. Já bych byl pro dvojí hodnocení - učitelem + externím hodnotitelem.

Anonymní řekl(a)...
7. září 2012 v 2:40  

Klasika, jeden domáci oponent a jeden externi. Funguje to v mnoha oborech už leta.

Anonymní řekl(a)...
7. září 2012 v 6:56  

Vtip je v tom, že v těch jiných oblastech či jiných zemích nebude rozdíl mezi oběma hodnoceními tak velký - obzvlášť když mnoho učitelů u nás hodnotí podle "citu a pokory", a toho mají/jsou nuceni mít na některých školách opravdu hodně, zkrátka tolik, aby všichni prošli...

Unknown řekl(a)...
12. září 2012 v 16:30  

K dopisu se připojuji, měl jsem výrazné pochybnosti o kvalitě centrálního hodnocení, a mám stále pochybnosti, zda NEPÍŠÍCÍ UČITEL MŮŽE NAUČIT ŽÁKY PSÁT, nekomunikující komunikovat, nespolupracující spolupracovat ("nemyslící myslet" si ani nedovolím zařadit juxtapozičně). Ale to je jiná písnička, kariérní řád, který tvoří ministerští matadoři, určitě vezme aspekt vlastních dovedností češtináře a jejich trvalé rozvíjení, pro kariéru češtináře myslím stěžejní, velmi vážně :))
Když bude vytvořena seriózní platforma odborníků, která posune středoškolské kurikulum češtiny, to realizované, alespoň tam, kde je nyní RVP G, a pojmy jako myšlení, argumentace, vyvážené usuzování, jasnost autorského záměru, dané komunikační situaci adekvátní prostředky, koherence a koheze textu, se dostanou na první místa kritérií maturity (nikoliv dodržení "slohového útvaru"), nechť zůstane centrální hodnocení.
Do té doby podporuji návrh pánů Kostečky a Soukala jako přijatelný kompromis. Zrušení centrálního hodnocení zcela a bez náhrady sice vede k ušetření prostředků rozpočtu a ušetření "dětí od strachu a stresu", ale jinak je to cesta nikam.
Petr Koubek,
středoškolský učitel češtiny
nyní NÚV

Anonymní řekl(a)...
12. září 2012 v 18:00  

Zatímco pochybností o centrálním hodnocení bylo mraky, pochybnosti o kvalitě písemného vyjadřování našich maturantů nevyslovil nikdo.
Jsou to přece naše děti a potencionální voliči...
Doufám, že J. Kostečka zveřejní co nejvíce citací ze slohových prací, ať si veřejnost udělá obrázek. Otázka je, jestli se to k veřejnosti dostane. Takový pamflet paní Hochmanové nebo cokoli, co napíše pan Feřtek, se však zveřejní všude - a hned několikrát za sebou. Zřejmě podle hesla opakovaná lež se stává pravdou.

poste.restante řekl(a)...
12. září 2012 v 21:19  

Výhrad k průběhu a organizaci SM i k některým excesům, které provázely centrální hodnocení písemných prací z ČJ, nebo zadání vyšší úrovně matematiky jsem měl hodně.
To ale nic nemění na skutečnosti, že princip SM jako státem garantované zkoušky nadále podporuji a k textu pánů Soukala a Kostečky se připojuji.

Kdyby jediným přínosem loňských maturit bylo, že vyvstala otázka jednotného výkladu hodnotících kritérií, pak už jen to samo o sobě stálo zato.

Myslím si také, že přes všechny výhrady, není dobré centrální hodnocení prací automaticky zatratit, jak se tomu, bohužel, děje.
Osobně bych dával přednost kombinaci obou způsobů hodnocení. Tedy systém dvou hodnotitelů - centrálního a současně i školního. Rozpory v hodnocení by pak byly současně i zpětnou vazbou pro učitele. V časech škrtů a "úspor za každou cenu" je taková myšlenka ovšem naprosté sci-fi.

Anonymní řekl(a)...
13. září 2012 v 19:22  

Pánové jistě mají svou pravdu, ale jsou mimo realitu - ovšem toto je u nás běžný stav. Kvalitu absolventů nedělá maturita, ale výuka. Bez ohledu úroveň maturity si každá škola může stanovit vlastní požadavky na připuštění k maturitě. Kvalita maturantů u 70% populace prostě nemůže být stejná jako u 30% populace. Přibližně 50% pracovních pozic je obsazeno pracovníky s výučním listem, 30% tvoří maturanti a 20% VŠ, pár procent jsou nekvalifikovaní. Nyní je asi 25-30% absolventů s výučním listem. 70% procent populace maturuje a z nich jde většina na VŠ (60% populace). Pochybuji, že 9+1 (9 vedoucích a 1 dělník) bude ekonomicky funkční a nedostatek použitelně kvalifikovaných pracovníků je již nyní zřejmý. Pokud se struktura školství vrátí do normálu, tak nebude ani nutné řešit "super státní maturitu". Současná tzv. státní maturita je paskvil - finančně, organizačně i obsahově. Nikde není jasně definováno, za co dostane žák 1 nebo 5. Náročnost zkoušky není jasně definována státem, ale záleží na kvalitě spánku autora testu - vyšší test z M toho důkazem. Navržená úprava je správná, protože eliminuje excesy minulého roku a mírně sníží náklady. Získané dva roky je třeba využít k formování koncepce středního školství a samozřejmě i ke změně maturitního modelu.

Anonymní řekl(a)...
13. září 2012 v 19:48  

Pokud tito pánové upozorňují na to, že je maturita leckde "cinknutá" nebo nařízená shora, tak pravděpodobně "mimo realitu" moc nebudou...

Anonymní řekl(a)...
14. září 2012 v 8:00  

To samozřejmě souhlasím, ale jde o to, že hlavní problém našeho školství je někde jinde a současná maturita ho za tyto hříšné peníze neřeší a ani nemůže.

Anonymní řekl(a)...
14. září 2012 v 9:00  

hlavní problém našeho školství je někde jinde

Hlavních problémů našeho školství je tolik, že mi nestačí ani všechny kuličky u růžence, když se za ně modlím.

Anonymní řekl(a)...
14. září 2012 v 9:49  

Kdyby jen žáci a studenti neuměli česky. Ale kdybyste znali úroveň některých učitelů čj na středních odborných nebo učilištích, to by národ zíral.

Anonymní řekl(a)...
14. září 2012 v 11:35  

A co ředitelé? Znají nebo neznají úroveň svých oveček - učitelů? Spíše myslím, že aspoň tuší, ale je jim to jedno. Nějaká čeština...
stejně jim to dáme všem, ať není problém.
A když bude studentovi chybět bodík z maturitního testu - však on už jim Eduin poradí, jak se odvolat, co tam napsat a jak zaútočit, aby dosáhli svého cíle.

Pytlik Blaha řekl(a)...
14. září 2012 v 13:15  

Úrovní oveček i košáru žabky na prameni vládnou.

Unknown řekl(a)...
14. září 2012 v 13:48  

Tak jsem si přečetl příspěvek anonyma z 13. září 2012 19:22, jednou, dvakrát, potřetí, a nechce se mi věřit, že takový s prominutím blábol by mohl napsat někdo jiný, než bývalý pan náměstek MŠMT Němec a nebo korporátní lobbyista (třeba ze Svazu průmyslu a dopravy, ale ne pan Rathouský :), kterému jde o to co nejvíce snížit "náklady práce" - což lze lehce: zvýšením počtu nezaměstnaných před branami montoven!

Prosím Vás, víte, co hýbe ekonomikou v 21. století? Je to marketing, obchod, informace a inovace. Produkce je z Číny a dalších států-montoven. Chcete, aby většina Čechů žila v budoucnu na úrovni Číňanů? No nic, jdu si to přečíst počtvrté. Jsa nenapravitelným optimistou, věřím, že je v tom anonymním příspěvku skryta nějaká utajená moudrost...

Anonymní řekl(a)...
14. září 2012 v 20:50  

Co brání tomu, aby se anonymně zveřejnily letošní nedostatečné práce? Aby se ukázalo, že citace, které používá ve svých článcích Kostečka, nejsou ojedinělé, ale na mnohých školách řekněme běžné.

Anonymní řekl(a)...
14. září 2012 v 21:30  

"nedostatečné práce..."

Ano, pořád se řeší, co by, kdyby a spousty bůhvíjak důležitých problémů, ale že nám ze středních škol odcházejí pologramoti, schopní uplatnit se vážně tak akorát u toho pásu, to mnozí nechtějí vidět.

Anonymní řekl(a)...
14. září 2012 v 22:21  

Ona se ta pologramotnost právě dokonale ukáže v tom, že mnozí maturanti nejsou schopni stvořit ani text na 1 A4, za nějž by se nemuseli stydět.
Jenže oni si myslí, že všechno, co vyplodí, je zkrátka "zkělí", rodiče se za ně bijí zuby nehty a politici budou raději mluvit o tom, že učitelům zvýší prestiž a nastaví jim kariérní řád, než aby situaci řešili.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.