ČŠI: Otázky a odpovědi k první celoplošné generální zkoušce

pátek 16. března 2012 ·

Česká školní inspekce prezentuje odpovědi na konkrétní otázky, zasílané školami k první celoplošné generální zkoušce ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol. Vzhledem k tomu, že obsah uvedených dotazů se v různé formě často opakuje, považuje Česká školní inspekce za vhodné odpovědi zveřejnit.


1. Ráda bych se zeptala ohledně termínu testování žáků 9.  ročníku, zda proběhne v pevný termín 1  - 2 dny, nebo bude rozložen do určité doby od 21. 5. do 8. 6. 2012, podobně, jako je tomu např. u testů společnosti SCIO. Každoročně totiž jezdí naši vycházející žáci na školní výlet  - exkurzi  - do hlavního města  - a mají již zajištěno ubytování právě v tomto termínu.

Každá škola může využít celé určené období, po které budou s drobným omezením téměř nepřetržitě k dispozici  všechny  testy  pro  všechny  žáky.  Díky  tomu  je  možné  vyrovnat  se s jevy, jakými jsou školní výlety, školy v přírodě nebo kapacitní důvody (PC v počítačových učebnách a potřeba těchto prostor pro běžnou výuku).


2. Které přesné datum by se testovalo u nás na škole? Potřebovala bych to vědět, jelikož si plánujeme a už máme domluvený  termín na školní výlet 7. 6. 2012. Jsme málotřídní škola, testování se bude týkat jen 4 žáků 5. ročníku.

Přesné datum je na vašem uvážení. Dle publikovaného harmonogramu můžete zvolit kterýkoliv termín v rámci třítýdenního období. Vaši volbu nikam nehlásíte, jen testy vykonáte.

3. Chci  se  zeptat  na  jednu  věc  týkající  se  testování  9.  ročníků.  V informacích je uvedeno, že jsou připraveny testy z francouzštiny a němčiny. Předpokládám, že se jedná o ověření znalostí z druhého cizího jazyka, jak to bude ale s těmi žáky, kteří si zvolili jiný druhý cizí jazyk, např. ruštinu?

Není tomu tak. Testy z němčiny a francouzštiny (sestavené pouze pro úroveň 9. ročník) jsou určeny pouze žákům, kteří se vůbec neučí angličtinu. Jedná se o výjimečné případy. V této generální zkoušce každý žák absolvuje pouze jeden test z cizího jazyka, v naprosté většině případů tedy z angličtiny.

V další celoplošné zkoušce v roce 2013 již bude možné realizovat více jazykových testů.


4. Jsme základní škola praktická. Rádi bychom si letos  vyzkoušeli testování žáků. Anglický jazyk učíme až od 6. ročníku, tudíž  nemůžeme testovat v 5. ročníku. Jak toto máme zadat?

V tom případě žáci pouze testy vůbec nezahájí, přičemž bude vhodné se o této skutečnosti zmínit v poznámce, kterou je možné zapsat do modulu IDM (webový administrační portál pro ředitele).

5. Kromě českého jazyka a matematiky absolvují žáci testování z cizích jazyků. Předpokládám, že z nabízených tří postačuje vybrat jeden – je to tak?

Realizovat víc než jeden test z cizího jazyka není v první celoplošné generální zkoušce možné. Pokud žák absolvuje studium anglického jazyka, vždy by měl být testován právě z angličtiny.

6. Jsme sice základní škola, ale se vzdělávacími programy pro žáky se zdravotním postižením. Myslím si tedy, že se nás generální zkouška netýká.

Ano, v takovém případě zkouška není povinná, ale je dobrovolná. V případě úplné neúčasti je však třeba o ni požádat oficiální cestou na formuláři k tomu určeném (web www.niqes.cz a www.csicr.cz).

7. Jsme základní škola praktická, vyučujeme podle RVP ZV  – přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP. Anglický jazyk vyučujeme až na druhém stupni v rozsahu 1 hodiny týdně.  I  vzdělávací  obsah  JČ  a  M  je  přirozeně redukován oproti běžným ZŠ. Můžete mi, prosím sdělit, bude-li se i naší školy týkat testování žáků, popřípadě v jakém rozsahu?

Testování je pro vaši školu zatím dobrovolné, ale doporučujeme vám účast alespoň se vzorkem žáků (není ani třeba absolvovat všechny  testy  nebo  je  možné  volit  testy  pro  nižší stupeň), abyste si systém vyzkoušeli. V celoplošné zkoušce  v roce 2013 již budou zohledněna i specifika SVP.

8. Jsme  základní  škola  praktická  a  speciální,  testování  žáků  5.  a  9.  tříd  se  naší  školy, alespoň předpokládám, netýká?

Testování je pro vaši školu zatím dobrovolné, ale doporučujeme vám účast alespoň se vzorkem  žáků  (není  ani  třeba  absolvovat  všechny  testy nebo  je  možné  volit  testy  pro  nižší stupeň), abyste si systém vyzkoušeli. V celoplošné zkoušce  v roce 2013 již budou zohledněna i specifika SVP.


9. Prosím o doplnění informace k případné účasti žáků ZŠ při zdravotnickém zařízení v letošním testování. Pro upřesnění, jde o žáky ZŠ při psychiatrické léčebně, kteří jsou na kmenových školách vzdělávání dle  RVP  ZV,  ale  v  okamžiku  nástupu  na  naši  součást  se stávají dočasně žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Škola při zdravotnickém zařízení může požádat o uvolnění z povinnosti účastnit se generální zkoušky.

10. Bude testování znalostí žáků 5. a 9. tříd probíhat také na naší škole? Jsme Základní škola při dětské léčebně, kde se nám žáci střídají v měsíčních turnusech, dopředu neznáme rozložení tříd ani počet žáků, kteří se u nás v dané době budou léčit. Máme tedy ve škole instalovat aplikace na testování nebo je to povinností pouze pro kmenové školy žáků?

Škola při zdravotnickém zařízení může požádat o uvolnění z povinnosti účastnit se generální zkoušky.

11. Již druhým rokem naše škola testuje žáky prostřednictvím portálu Diagnostickvalita školy. Vzhledem k termínu testování (21. 5. – 8. 6. 12) se vašeho testování nezúčastníme. Pokud bude testování probíhat i v příštím roce, a budeme znát dopředu termíny, rádi zvolíme vaši nabídku.

Vzhledem k tomu, že celoplošná generální zkouška je realizována v rámci Programu zjišťování výsledků vzdělávání, vyhlášeného ministrem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 171 školského zákona, je účast škol na této generální zkoušce povinná a školy si nemohou zvolit, zda se budou či nebudou účastnit. Důvody pro uvolnění školy z povinnosti účastnit se posuzuje Česká školní inspekce (viz dopis školám zaslaný 15. 3. 2012).

12. Jsem ředitelkou dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny. Naše základní škola sdružuje pouze děti s nařízenou ústavní výchovou. Vyučujeme dle RVP pro základní vzdělávání, ale i dle přílohy pro žáky s LMP. Ve všech výkonových výkazech, které jsem kdy vyplňovala, jsou všichni naši žáci uváděni jako žáci se speciálními potřebami, byť se vzdělávají dle RVP ZV. Budou se  letošní generální zkoušky účastnit, nebo se to našeho zařízení týká až v roce 2013?

Rozhodnutí o účasti žáků se SVP na generální zkoušce je plně v kompetenci ředitele školy.

13. Zajímalo by nás, zda je generální celoplošná zkouška 21. 5. až 8. 6. 2012 povinná pro všechny ZŠ nebo jenom pro přihlášené pilotní školy?

Vzhledem k tomu, že celoplošná generální zkouška je realizována v rámci Programu zjišťování výsledků vzdělávání, vyhlášeného ministrem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 171 školského zákona, je účast škol na této generální zkoušce povinná.Česká školní inspekce

14. Na  základě Vaší informace o plošném testování žáků 5. a 9. ročníků žádám o upřesnění rozsahu testování. Naše organizace slučuje součásti ZŠ praktická, ZŠ speciální a ZŠ při zdravotnickém zařízení. Protože v průvodním dopise ani pokynech nejsou zmíněny žádné výjimky, žádám o upřesnění, kterých součástí naší organizace se plošné testování týká.

U všech součástí je letošní generálka nepovinná. Pokud se rozhodnete pro úplnou neúčast, je třeba to oficiálně ohlásit ČŠI.

15. Dostali jsme informace k celoplošnému testování žáků  - předtím jsme vyplňovali údaje  o  úrovni  IT  techniky  na  škole.  Toto  testování  je  povinné  v  letošním  školním  roce pro všechny školy? Event. pokud je dobrovolné, jak se přihlásit do testování?

Testování je povinné pro všechny školy poskytující vzdělávání na úrovni 5. a 9. ročníků. Výjimkou jsou speciální školy, školy při zdravotních zařízeních, žáci se SVP a některé další případy, které zakládají objektivní důvody pro uvolnění z povinnosti účastnit se generální zkoušky (viz dopis školám odeslaný dne 15. 3. 2012). Do testování není třeba se hlásit. Stačí zahájit přípravu, tzn. nainstalovat testovací aplikaci, zadat seznamy tříd a žáků do IDM a sledovat další pokyny.

16. Jsme  malá  vesnická  škola.  Letos  nemáme  otevřený  5.  a  9.  ročník  z  důvodu nedostatku dětí. Vzhledem k tomu, že bychom chtěli otestovat aplikaci, mám dotaz, zda bychom mohli do PC zadat letošní šesťáky, a s nimi generální zkoušku udělat, tím bychom zjistili funkčnost systému.

Je to možné. Jen je třeba tuto skutečnost zaznačit do poznámky ve webovém modulu IDM pro zadávání tříd a žáků.

17. V aktuálním školním roce máme pouze jednoho žáka, kterého se testování týká, tj. 9.  roč.  ZŠ.  Jde  ovšem  o  žáka  s  ADHD.  Pochopil-li jsem všeobecné informace správně, žák s SVPU se letos zapojit nemusí (a propos může?).

Rozhodnutí o účasti žáků se SVP na generální zkoušce je plně v kompetenci ředitele školy. Žák se tedy nemusí účastnit, ale může.

18. Naše škola prozatím nemá 5. – 9. ročník, nebudeme si tedy program stahovat?

Ano, letos se účastnit nemusíte, jen je třeba to ohlásit ČŠI oficiální cestou prostřednictvím
formuláře.

19. Po instalaci nám nejdou spustit testy s hlášením, že přihlašovací kód testu neodpovídá žádnému testu.

Kontaktujte servisní podporu na bezplatné  telefonní lince 800 409 999 nebo na adrese podpora59@sapcon.cz.  To  je  vhodné  učinit  v případě jakýchkoliv jiných, nejen technických
problémů.

20. Chtěl jsem se zeptat k testům. Je opravdu nutná instalace na každou stanici?

Obecně je to vhodnější, záleží na konkrétním ICT prostředí.

21. Za jakých okolností, se může použít síťová instalace na server?

Tento způsob instalace a užívání aplikace závisí na řadě technických parametrů konkrétního prostředí, takže na otázku nelze odpovědět paušálně. Je ale možné obrátit se na bezplatnou linku servisní podpory, která může vzdáleně u instalace a ověření funkčnosti asistovat.

22. V testech cizích jazyků budou zařazeny úlohy s poslechem. Jaké jsou technické požadavky na ozvučení učeben/PC?

Zvukové nahrávky k poslechovým úlohám budou školám k dispozici v dostatečném  předstihu formou zvukových souborů, které je možné v rámci testování spouštět z PC v počítačové učebně vybaveného zvukovou kartou a reproduktory. Další možností je vytvoření zvukového CD a jeho reprodukce pomocí běžných přehrávačů.

V obou případech by technické zajištění mělo být dostatečné na to, aby nahrávky byly přehrávány v dostatečné hlasitosti a kvalitě. Toto je na posouzení vedení školy.

V další celoplošné zkoušce v roce 2013 budou poslechové záznamy součástí samotného testu a bude možné je přehrávat individuálně z každého PC do sluchátek.

23. Kde a kdy naleznu centrální uživatelské rozhraní, na kterém bude možné zadat data o žácích naší školy? (web NIQES?)

Informace -zde-.

24. Problém je v tom, že momentálně máme v 9. r. jenom 3 žáky, a  ti  k nám přišli před měsícem. Na kvalitu jejich dosavadního vzdělávání nemůžeme mít vůbec žádný vliv.

Není vůbec třeba se obávat dopadů výsledků testování. Jedná se o první generální zkoušku, navíc doplňkového nástroje pro hodnocení kvality školy. Primárním cílem je zpětná vazba žákům (rodičům), učitelům a škole.


25. Jsme základní škola praktická. Rádi bychom si letos vyzkoušeli testování žáků.  Pokud budou testy stejné pro všechny školy, a dojde ke zveřejnění výsledků, jak bude škola označena, že je praktická (výsledky budou samozřejmě ve srovnání s ostatními školami špatné).

Výsledky školy nebudou zveřejněny. Tyto budou v detailní podobě přístupné pouze řediteli školy. Reporty na úrovni kraje budou pouze agregované a specifika škol budou jasně interpretována a školy budou zařazeny do charakteristických skupin dle jejich typu.

Vzhledem k charakteru a určení testů ani není možné komplexně porovnávat nějaké celkové výsledky škol.

26. Jsme základní škola praktická. Rádi bychom si letos vyzkoušeli testování žáků.  Zajímalo by mě, zda budeme mít již letos možnost si vybrat jednodušší testy?

Neexistují jednodušší testy, avšak pro všechny předměty budou použity testy, které pro všechny žáky začnou první částí, která bude snazší a bude odpovídat úrovni dané standardy pro daný předmět. Druhá část testu pak bude automaticky pokračovat ve stejné nebo vyšší úrovni dle úspěšnosti žáka v první části testu.

27. Jaké pomůcky budou moci žáci při testování využít (např. tabulky, kalkulačky, papír + tužka na poznámky, rýsovací potřeby…)? Předpokládám, že úlohy budou koncipovány tak, aby nebyly třeba, ale přesto je myslím třeba toto ujasnit.

Pro řešení testů nebudou žáci potřebovat nic jiného než psací potřeby (je vcelku jedno jestli užku nebo pero) a papír na výpočty. Kalkulačky nebudou v letošním testování povoleny - úlohy budou číselně koncipovány skutečně tak, aby je i slabší žáci byli schopni řešit bez nich.

28. Jaký znak bude použit pro násobení? Učebnice se v tomto dost liší, některé používají znak „ד (tečka uprostřed, symbol 215), jiné „.“(klasická tečka), další „´“(krát, symbol 180).

Pokud jde o znak pro násobení, preferujeme tečku uprostřed řádku, konečné slovo ale budou mít oponenti testových úloh.8 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
16. března 2012 22:32  

29. Kdy začne fungovat Hot-line jinak, než dutá vrba s plechovou hubou? Rady se od nich člověk nedočká.

Anonymní řekl(a)...
16. března 2012 23:31  

Už se těším na srovnávací testy, abych se dozvěděl to, co už dávno vím , že jsou to vyhozené peníze. Nechť MŠMT raději za tyto peníze nechá školy nakoupit aspoň ty obyčejné učebnice.

Ředitel řekl(a)...
17. března 2012 6:57  

Z paragrafu 171 žádná povinnost pro školy nevyplývá, takže naše škola generálku ignoruje. VKde je v paragrafu 171 něco o tom, že může ministerstvo ukládat nějakou POVINNOST?! Milí právníci ČŠI, jděte se svými výklady k šípku!

§ 171

(1) Ministerstvo vyhlašuje a řídí pokusné ověřování metod, obsahu, forem, organizace vzdělávání a pokusné ověřování způsobu řízení škol a školských zařízení; přitom vždy stanoví dobu pokusného ověřování, jeho rozsah, financování ze státního rozpočtu a způsob hodnocení jeho výsledků.

(2) Ministerstvo vyhlašuje rozvojové programy ve vzdělávání a programy zjišťování výsledků vzdělávání, včetně podmínek a kritérií pro jejich financování ze státního rozpočtu.

(3) Ministerstvo vydá metodiku pro vypracování školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Anonymní řekl(a)...
17. března 2012 9:50  

"Ministerstvo vyhlašuje a řídí pokusné ověřování metod, obsahu, forem, organizace vzdělávání a pokusné ověřování způsobu řízení škol a školských zařízení; přitom vždy stanoví dobu pokusného ověřování, jeho rozsah, financování ze státního rozpočtu a způsob hodnocení jeho výsledků."

Všiměte si toho, že ministerstvo řídí financování ze státního rozpočtu! Pozor na to, testování NIQES není celé hrazeno ze státního rozpočtu, ale z 85 % ESF, tedy EU. Už z toho vyplývá, že na školách nejsme povinni zadarmo ani hnout prstem. Podepisovali snad ředitelé, že budou na tomto projektu spolupracovat a budou tedy partneři projektu? O ničem takovém nevím.

Anonymní řekl(a)...
17. března 2012 10:37  

Vy jste opravdu hloupý a nezorientovaný informatik, divím se, že si toho váš ředitel nevšimnul. Nejlepší jsou ty vaše právní výklady.

Anonymní řekl(a)...
17. března 2012 16:50  

Zato vy budete asi ten typ, co potřebuje lézt šéfovi a inspektorům za všech okolností někam.

Anonymní řekl(a)...
17. března 2012 22:45  

17. března 2012 16:50
Možná je to pan inšpektor z ČŠI.Pak se nedivte urážkám a aroganci. Ještě by to mohl být nějaký pan řídící s neprůstřelnou modrou knížkou na prsou. Oni tam nahoře u zeleného stolu naprosto nechápou reálnou situaci lidí dole.

Pytlik Blaha řekl(a)...
18. března 2012 15:52  

opravdu hloupý a nezorientovaný informatik

Tak, tak. Chytrý a zorientovaný přece moc dobře ví, že respektovat zákony čr může tak akorát někdo na výsost hloupý, nezorientovaný a tím pádem i chudý.
Bezostyšnost zorientovaných chytráků nám bytní nade všechny únosné meze. Dobře nám tak, nevíme-li pořád, odkud větříky zavání.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.