MŠMT: Informace o vzdělávání cizinců na území ČR pro Krajské úřady a základní školy

středa 15. února 2012 ·

Příspěvek shrnuje aktuální informace o připravenosti školského systému reagovat na měnící se podmínky ve společnosti a informuje o hlavních předpokladech úspěšné integrace cizinců.Soubor ke stažení

Č.j.:  MŠMT-4733/2012-20  ze dne  8. února 2012

Informace o vzdělávání cizinců na území ČR pro Krajské úřady a základní školy


Vzdělávání žáků-cizinců je jednou z věcně příslušných oblastí působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jako nedílná součást vzdělávacího procesu. MŠMT se problematikou vzdělávání cizinců v rámci Koncepce integrace cizinců na území ČR průběžně systematicky zabývá od roku 2000.
Připravenost školského systému a jeho schopnost reagovat na měnící se podmínky ve společnosti patří mezi hlavní předpoklady úspěšné integrace cizinců.

Vzdělávání žáků-cizinců probíhá v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Povinná školní docházka se týká všech dětí-cizinců pobývajících na území ČR, tedy dětí-cizinců s udělenou mezinárodní ochranou (tj. s uděleným azylem či požívajících doplňkovou ochranu), dětí-cizinců ze zemí EU i ze třetích zemí. Žáky-cizinci ze třetích zemí se rozumí žáci ze zemí mimo EU, Islandu, Lichenštejnska a Norska.
 
Na podporu výuky českého jazyka jako cizího jazyka, zvýšených nároků na práci s žáky-cizinci při jejich výuce odborným předmětům, na další aktivity škol při integraci těchto žáků a na pořizování učebních pomůcek jsou na MŠMT každoročně vyhlašovány pro základní školy tři rozvojové programy (RP):


Zajištění podmínek základního vzdělávání žáků a postavením azylantů nebo účastníků řízení o udělení azylu na území ČR nebo dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců“  (ke stažení);


Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie(ke stažení);  


Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí“), (ke stažení)
a jeden dotační program (DP) „Podpora integrace cizinců na území ČR“), kterého se mohou zúčastnit jak školy, tak NNO a ostatní organizace zaměřující se na problematiku vzdělávání cizinců.
Na kalendářní rok 2012 budou rozvojové programy vyhlášeny počátkem února 2012 a dotační program v březnu 2012. Do rozvojových programů se školy (kromě církevních škol a škol zřizovaných MŠMT, které se hlásí přímo na MŠMT) hlásí prostřednictvím krajských úřadů, do dotačního programu podávají školy žádost přímo na MŠMT.


Vyhlašování a řešení uvedených programů přispívá k plnění hlavních cílů vytčených pro vzdělávání žáků-cizinců tzn. především naučit tyto žáky českému jazyku a pomoci jim začlenit se mezi vrstevníky a v konečném důsledku je integrovat do společnosti země, ve které žijí.  


Realizace projektů v rámci uvedených programů přispívá také k odstranění komunikační bariéry a usnadňuje začlenění dětí-cizinců do běžného života při respektování odlišnosti jednotlivých etnik, jejich kultury, náboženství, zvyklostí apod. Dalším cílem projektů je napomoci učitelům v získávání dovedností při práci s dětmi-cizinci při vyučování, zejména při výuce českého jazyka jako cizího jazyka, při začleňování těchto dětí do mimoškolních aktivit a při řešení případných konfliktů vznikajících ze vzájemného neporozumění

Jednotlivé školy mohou také využít pro zintenzivnění práci s žáky-cizinci služeb asistenta pedagoga. Využít tuto službu školám umožňuje vyhláška č. 147/2011 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných pro žáky se sociokulturním znevýhodněním, tj. pro děti a žáky s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka ve srovnání s ostatními žáky třídy, neboť v domácím prostředí užívají odlišný jazyk nebo specifickou formu vyučovacího jazyka (jazykové znevýhodnění).

Podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociokulturním znevýhodněním umožňuje MŠMT školám získáním dotace z Rozvojového programu na podporu financování asistentů pedagoga, který je vyhlašován každoročně MŠMT.

Další podpora financování pedagogů pracujících se žáky-cizinci je možná z Rozvojového programu na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním. Účelem tohoto rozvojového programu je navýšit prostředky určené na posílení úrovně nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků v souvislosti se vzděláváním dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním., Tento program rovněž vyhlašuje MŠMT před koncem běžného kalendářního roku na rok následující.

Na webových stránkách MŠMT je zároveň zveřejněn dokument „Metodické doporučení MŠMT k začleňování žáků-cizinců do výuky v základních školách“ (ke stažení) .
 
Podrobnější informace k problematice vzdělávání žáků-cizinců je možné získat u PhDr. Hany Frýdové, odbor vzdělávací soustavy, MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1, tel: 234 811 499, e-mail: frydova@msmt.cz .

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.