Vyhlášení rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2011 – Excelence středních škol 2011

pondělí 5. září 2011 ·

MŠMT vyhlašuje pilotní rozvojový program ke zkvalitnění vzdělávání talentovaných žáků na středních školách v návaznosti na výsledky žáků na soutěžích a přehlídkách, který umožní výrazně zvýšit finanční ocenění pedagogických pracovníků.Vyhlášení rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2011 – Excelence středních škol 2011
č. j. 20 036/2011-51

V návaznosti na Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy na roky 2011- 2015 a na Národní program reforem České republiky 2011 (schválený usnesením vlády České republiky ze dne 27. dubna 2011 č. 314) vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) pilotní ročník rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2011 – Excelence středních škol 2011“ (dále jen „program“):
Čl. 1
Cíle programu a Rada programu
1)        Základním cílem programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků.
2)        Mezi další cíle programu patří rovněž
a)    posílit zájem a motivaci žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tak zvyšovat úroveň žáků nad rámec školních vzdělávacích programů;
b)   podpořit zájem žáků o přírodovědné, technické a další vybrané předměty a vytvořit předpoklady pro přípravu dostatečného počtu špičkových odborníků v preferovaných oborech;
c)    podpořit aktivity pedagogických pracovníků zaměřené na žáky, kteří jsou schopni dosahovat výborných výsledků, a to i v rámci mimoškolních vzdělávacích aktivit;
d)   posílit personální podmínky, které povedou ke zkvalitnění vědomostí, odborných znalostí a dovedností žáků s ohledem na celospolečenské požadavky;
e)    finančně ocenit úsilí pedagogických pracovníků středních škol při vzdělávání žáků podle výsledků v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT;
f)    všestranně využít informací o talentovaných žácích v průběhu jejich následného vysokoškolského studia a tím též podpořit kvalitu a diverzifikaci vysokých škol;
g)   poskytnout výrazný impuls pro zvyšování kvality vzdělávání v celém školském systému.
3)        Náměstek ministra pro sport a mládež jmenuje sedmičlennou Radu programu, která navrhuje změny pro vyhlášení programu pro následující školní rok.

Čl. 2
Předmět programu
1)        Postupem podle tohoto programu ministerstvo umožňuje středním školám (dále jen „žadatelům“) získat na základě podané žádosti finanční prostředky státu (dále jen „dotaci“) podle výsledků, kterých jejich žáci dosáhli v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2010/11 ve věkové kategorii nad 15 let. U soutěží, kde je více kategorií pro žáky ve věku nad 15 let, je do tohoto programu zahrnuto hodnocení pouze kategorie nejstarších žáků.
2)        Při financování programu se ministerstvo řídí ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
3)        Na finanční prostředky poskytované podle tohoto programu není právní nárok.
Čl. 3
Příjemci podpory a podmínky podávání žádostí
1)        O dotaci může požádat žadatel, který splnil všechny podmínky, stanovené v programu a zašle vyplněnou tabulku (dále jen „žádost“ viz. příloha) příslušnému krajskému úřadu; krajský úřad odesílá na MŠMT i žádosti za soukromé školy, které působí v daném kraji. Právnické osoby vykonávající činnost církevních škol zasílají tabulku na MŠMT.
2)        Žádost se podává ministerstvu podle náležitostí stanovených v čl. 4 tohoto programu.
Čl. 4
Náležitosti žádosti
1)        Žádost se podává ve dvou písemných originálech.
2)        V žádosti musí být vyplněný všechny požadované údaje identifikující žáka, právnickou osobu vykonávající činnost školy, umístění a dosažené výsledky v příslušné soutěži, na kterou se vztahuje vyhlášení programu.
3)        Krajský úřad zašle hromadně jemu předložené žádosti za jím zřizované školy a soukromé školy, které v kraji působí.
4)        Podepsanou písemnou kopii žádosti v  jednom vyhotovení  zašle krajský úřad nebo církevní škola na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor pro mládež, Karmelitská 7, Praha l. Žádosti musí být předloženy do 31. října 2011.
5)        V případě poskytnutí dotace ji žadatel obdrží v roce 2012. Výše dotace odpovídá násobku částky odpovídající jednomu bodu a počtu získaných bodů za výsledky žáků žadatele ve vybraných soutěžích a obodovaných podle bodového systému uvedeného v příloze tohoto programu.
6)        Podmínkou pro poskytnutí finančních prostředků je vypořádání závazků žadatele se státním rozpočtem za uplynulý rozpočtový rok.
Čl. 5
Výběrové řízení
1)        Pro posouzení žádostí je náměstkem ministra pro sport a mládež ustavena pětičlenná výběrová komise, složená z pracovníků ministerstva, přímo řízených organizací ministerstva, zástupce krajů a středních a vysokých škol.
2)        Výsledky posouzení žádostí výběrovou komisí a návrhy na přidělení dotace budou předloženy k schválení NM sk. V, který je následně předloží poradě vedení MŠMT.
3)        Výběrová komise bude posuzovat pouze žádosti, jež splňují následující kritéria:
a)    jsou v souladu s vyhlášenými cíli, obsahem a pravidly programu;
b)   obsahují správně a úplně vyplněné všechny požadované údaje;
c)    jsou potvrzeny podpisem osoby oprávněné jednat jménem žadatele a razítkem žadatele.
4)        Základní informace o schválených žádostech a výsledcích programu budou zveřejněny na webových stránkách ministerstva.
Čl. 6
Poskytnutí a čerpání dotace
1)        Program umožňuje poskytnout a v následujícím roce zaslat neinvestiční finanční prostředky na základě žádosti předložené žadatelem. Dotace se poskytuje na základě rozhodnutí. Rozhodnutí obsahuje mimo jiné účel dotace, povinnosti žadatele při čerpání a vyúčtování dotace a při kontrolní činnosti.
2)        Poskytnuté finanční prostředky mohou školy začlenit do fondu mzdových prostředků především na odměny těch pedagogů, kteří se věnují vzdělávání a odborné přípravě žáků nad rámec svého pracovního úvazku.
Čl. 7
Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení
1)        Finanční prostředky na činnost škol a školských zařízení v oblasti soutěží poskytuje ministerstvo v souladu s § 163 odst. 1 školského zákona.
2)        Při poskytování finančních prostředků podle § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona, uloží ministerstvo v rozhodnutí příslušnému krajskému úřadu:
a)    poskytnout finanční prostředky v konkrétní výši jmenovitě určeným právnickým osobám vykonávajícím činnost školy;
b)   plnit pravidla účelného, efektivního a hospodárného nakládání s poskytnutými finančními prostředky na zajištění práce s talentovanou mládeží;
c)    stanovit právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení povinnosti při poskytnutí finančních prostředků v souladu s vyhlášeným programem;
d)   určit další povinnosti v souladu s tímto vyhlášeným programem.
3)        Při poskytování finančních prostředků podle § 163 odst. 1 písm. b) školského zákona, uloží ministerstvo příjemcům finančních prostředků povinnosti v souladu s tímto vyhlášením programu.
Čl. 8
Konzultace
Konzultace poskytuje odbor pro mládež MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, tel. 234 811 136, e-mail: excelence@msmt.cz.
Čl. 9
Předkládání zpráv o výsledcích řešení projektu
Příjemce dotace předkládá zprávu o způsobu využití finančních prostředků. Řídí se přitom podmínkami a termíny stanovenými v „Rozhodnutí ministerstva pro poskytnutí dotace jednotlivým příjemcům“. Zástupce příjemce předloží zprávu a vyúčtování dotace ministerstvu do data uvedeného v příslušném rozhodnutí.

Součástí tohoto programu je vzor žádosti, bodový systém a soutěže zařazené do programu.
Čl. 10
Účinnost
Tento program se vyhlašuje s účinností ke dni  1. září 2011.

Mgr. Josef Dobeš v. r.
Žádost
Rozvojový program Excelence středních škol
(výsledky žáků za školní rok 2010/2011 v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT)

Název školy (ulice, ČP, obec, PSČ) : SOŠ a SOU Sušice 761, 342 01 Sušice Kraj……Plzeňský………………………………………………………….
(příklad vyplňování tabulky)
jméno a příjmení
žáka
datum narození
Soutěž
přírodovědné a technické soutěže
(zkratka soutěže a body) koeficient 1
humanitní soutěže
(zkratka soutěže a body) koeficient 0,2
krajské kolo
ústřední kolo
mezinárodní kolo
Jaroslav Novák
24. 3. 1994
(FO) 1
(FO) 2
(MFO) 2
5

Marie Adamová
8. 12. 1993
(ŠJ- SŠ II) - 1
(ŠJ- SŠ II) - 1


0,4

Celkem bodů pro školu

5
0,4
Datum ………………………………
podpis ředitele SŠ


Příloha
Bodový systém a soutěže zařazené do programu

Do tabulky žadatel vyplněny body v této hodnotě:
1)     Vítězové krajských a ústředních kol (první tři) ……………….. 1 bod
2)     Úspěšný řešitel ústředních kol:
(získá nejméně 60 % bodů z celkově možných)……………….. 1 bod
vítězové republikových kol (první tři místa) ………………….. 1 bod
3)     Vítězové mezinárodních soutěží - úspěšný řešitel …………… 1 bod
bronzová, stříbrná, zlatá medaile…………………. 2 body

Soutěž v družstvech bude započítána tak, že body získá každý člen družstva stejně jako u soutěží pro jednotlivce.

Body budou násobeny koeficientem příslušejícím skupině soutěží v rozmezí 1 – 0,2.


Žádost podává škola, která žáka vzdělávala v soutěžním oboru v době soutěže. Žadatel oboduje na základě výsledkových listin vybraných soutěží výsledky žáků a zapíše je do tabulky.


Bodované olympiády a soutěže zařazené do programu Excelence:
Přírodovědné, technické a ostatní, jejich zkratky a kategorie:
Matematická olympiáda – (MO) – kategorie A a P, Fyzikální olympiáda – (FO) – kategorie A, Turnaj mladých fyziků – (TMF), Astronomická olympiáda - (AO) – kategorie pro 3.- 4. ročník SŠ, Soutěž v programování – (SP) – kategorie SŠ, Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU – (CMS), Biologická olympiáda – (BiO) – kategorie A, Chemická olympiáda – (ChO) – kategorie A, Němčina pro bystré hlavy – (NBH), České hlavičky – (ČH). Soutěže navazující na mezinárodní soutěže a olympiády – (Mxx).
Středoškolská odborná činnost – obory – (SOČ a číslo oboru), matematika a statistika – (1); fyzika – (2); chemie – (3); biologie – (4); geologie a geografie – (5); zdravotnictví – (6); zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství – (7); ochrana a tvorba životního prostředí – (8); strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design – (9); elektrotechnika, elektronika telekomunikace – (10); stavebnictví, architektura a design interiérů – (11); tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie – (12); informatika – (18).

Humanitní a ostatní:
Soutěže v cizích jazycích – (AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ, L) – N, AJ – kategorie SŠ III. A, FJ – kategorie B2, ŠJ – SŠ II, RJ – SŠ II, L – SŠ B; Olympiáda v Českém jazyce – (ČJ) – kategorie SŠ, Soutěž v grafických předmětech – (SGP), Zeměpisná olympiáda – (ZO) – SŠ D. Středoškolská odborná činnost – obory – (SOČ a číslo oboru), ekonomika a řízení – (13); pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času – (14); teorie kultury, umění a umělecké tvorby – (15); historie – (16); filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory – (17).

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.