Petice pedagogů určená našim politikům: Vyzýváme k odmítnutí novely školského zákona – Škola není na hraní!

pátek 8. dubna 2011 ·

Tým ministra školství Josefa Dobeše připravil novelu zákona č. 561/2004Sb., který upravuje mj. podmínky základního vzdělávání. Mezi mnoha jinými body se zde objevuje i návrh změny § 5.
Jeho první odstavec

(1) Školní vzdělávací program pro vzdělávání (…) musí být v souladu s rámcovým vzdělávacím programem; obsah vzdělávání může být ve školním vzdělávacím programu uspořádán do předmětů nebo jiných ucelených částí učiva (například modulů).


má být doplněn takto


Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovává škola v souladu s obsahem vybraných vzdělávacích oblastí, které vydá ministerstvo (…)

Ačkoliv se může zdát, že se jedná o drobnou formulační změnu, její dopad bude velmi vážný:

 • novela zákona připouští, že podobu školních vzdělávacích programů (ŠVP) bude MŠMT ovlivňovat i jinými dokumenty než jen rámcovými vzdělávacími programy (RVP);
 • na oficiální dotaz, o jaké dokumenty se jedná, odpovídá MŠMT tak, že jde o „podrobnější vymezení obsahu vzdělávání v některých vzdělávacích oblastech“, fakticky tedy o povinné vzorové učební osnovy, zatím jen pro český jazyk a literaturu, anglický jazyk a matematiku.
Zavedení povinných vzorových učebních osnov je v přímém rozporu s mezinárodními doporučeními, jak zvyšovat úroveň vzdělávacích výsledků žáků, a povede k zakonzervování současného neuspokojivého stavu.


Z tohoto důvodu vyzýváme všechny politiky, aby novelu školského zákona odmítli a postavili se za její přepracování.


Několik poznámek upřesňujících naše stanovisko:


Jaký je smysl takto navržené změny? Ve své podstatě jednoduchý – bez širší diskuse, tím méně pak souhlasu pedagogické veřejnosti základním školám oktrojovat nová nařízení a nové „obsahy“ zasahující do jejich práce. Nařízení, která mohou hrubým způsobem zasáhnout do školního života, který – po letech příprav! – nyní může být organizován školou samotnou podle jejích vnitřních podmínek, erudice a schopností. Touha centrálně uchopit a svázat to, co musí být veřejnou věcí, za níž jsou zodpovědní všichni, totiž vzdělávání, je pravděpodobně vyvolána panikou z propadu výsledků českých žáků při mezinárodním testování (PISA 2009).


Této panice má být – aniž by pedagogické veřejnosti byla známa jakákoli vysvětlující hlubší analýza! – obětován současný model tzv. rámcového vzdělávacího programu, společného českému školství, který je školou realizován jejím vlastním programem podle, jak již řečeno, jejích vnitřních podmínek, erudice a schopností. Tento postup umožňuje (nikoli samozřejmě zaručuje, to vždy záleží na vnitřních poměrech školy a kvalitě pedagogů) škole rozvinout její talent, její představu o dosahování žákových kompetencí umět se v životě otáčet. Věc je o to nepochopitelnější, že se zmíněná novela objevuje v době, kdy ministerstvo školství konečně započalo veřejnou diskuzi o podobě tzv. standardů, tedy očekávaných výstupů kvality žákovy (a učitelovy!) práce, diskusi, která měla být dávno za námi při přípravě rozsáhlé reformy, jejímž výsledkem byl právě model rámcového programu umožňujícího tvůrčí a svobodné podílení všech, kteří se ve škole procesu učení účastní. Na očekávanou námitku, že onen “obsah vybraných vzdělávacích oblastí“ se týká jen některých předmětů, že školám prostor pro profilaci vlastně neubírá, lze odpovědět jednoduše – buďto onen „obsah“ je v souladu s rámcovým programem, a pak je zbytečný, nebo s ním v souladu není, a pak je škodlivý, protože mnohé školy a mnozí učitelé již investovali velké úsilí, čas, peníze, energii do vlastních cest, na jejichž hledání a nalézání je postavena nedávno(!!!) přijatá reforma. A je nutné připomenout – zpochybnění této reformy je v příkrém rozporu s volebními programy kterékoli strany současné koalice, o jejím vládním programu nemluvě.


Představa, že lze v jedné ústřední instituci utkat osnovu, do níž bude zachycena suma vědomostí umožňujících uchopení a zvládnutí našeho světa, měla své oprávnění v dobách pozdního osvícenství (a na stránkách Komunistického manifestu). Dnes je taková představa zhoubná, protože svět se nám mění před očima; více než kdykoliv předtím se musí škola snažit nepřipravovat žáky na svět, který už byl.


Český pedagog Bořivoj Brdička ve svém článku Bude PISA 2009 pro nás poučením? upozorňuje, že každý může díky internetu objevovat, jaké jsou vlastnosti vítězů pomyslného žebříčku mezinárodního školství, např.


 • převládá zvyšování autonomie škol umožňující realizovat vlastní výukové plány (proti čemuž je namířená novelizace onoho § 5!),
 • země s nejlepšími výsledky mají definované kvalitní standardy výukových cílů a netolerují neúspěch = neúspěšné netrestají, ale pomáhají jim (my jsme o standardech teprve začali diskutovat …!),
 • úspěšné země se vyznačují tím, že jejich vedoucí představitelé a osobnosti veřejného života sdílejí s rodiči, učiteli i studenty své přesvědčení o významu vzdělávání (více než hořce zní toto u nás, kde slovem roku 2009 se stal pojem rychlostudent!),
 • úspěšní se učí jeden od druhého (každý, kdo by o to stál, se s uvažováním aktivních učitelů může seznámit např. na metodickém a diskusním portálu rvp.cz; zde také najde dosti reprezentativní vzorek učitelského smýšlení k tématům, o nichž je zde řeč, včetně příkladů každodenní praxe)
 • pro budoucí prosperitu státu je nejdůležitější tzv. „znalostní ekonomika“, jinými slovy řečeno – školství se stává jednou z největších priorit státu.
Dámy a pánové, kterých se to týká, Vy, kteří máte nyní v rukou vytváření zákonů, vládních záměrů a rozhodnutí, pokuste se doplnit do chybějící závorky za poslední odrážkou něco jiného než smějící se emotikony. Můžete začít při projednávání navrhované novely zákona č. 561/2004Sb.

A prosím nezapomeňte – škola není na hraní.

Podpisy:


 • PhDr. Stanislav Zajíček, učitel, Šlapanice u Brna, autor petice
 • PhDr. Eva Zajíčková, učitelka, Šlapanice u Brna
 • Mgr. Roman Podlena, učitel, Brno
 • Mgr. Zdeněk Sotolář, učitel,
 • Mgr. Ludmila Kovaříková, učitelka, Uherčice
 • Jana Petrů, učitelka, Praha

Pokud chcete přidat svůj podpis, stačí vyplnit formulář níže. Po odeslání bude administrátorem webu v blízké době doplněn mezi již uvedené signatáře.

46 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
8. dubna 2011 v 18:50  

Nesouhlasím se signatáři a podporuji snahu konečně říci nahlas a jasně, že směr nastoupený novým školským zákonem byl cestou do pekel. Mluvím o základních školách, kde zavedení výuky podle RVP bylo zločinem na dětech. Při zvyšující se migraci rodičů za prací obešla již mnoho žáků výuka celých výukových celků a žáci jsou potom vystaveni stresu doučování látky, kterou sami nezanedbali. Na základní škole je zřeba mít osnovy tak, jak byly a dát jim vůli pro naplnění a pro diferenciaci žáků. Ale není možné, aby si každá škola dělala v kdekterém ročníku, co ji napadne jen proto, že někdo chce za sebou nechat pedagogický pomník. Konec konců výsledky našich žáků ve srovnání s okolními státy jsou stále horší a nyní lze již jasně konstatovat, že to je právě způsobeno tzv. reformou, která ve skutečnosti zdevastovala vše pozitivní, co ještě ve školství bylo. Fandím každému návrhu na zrušení nebo alespoň úpravu stávajícího nesmyslného stavu.

Anonymní řekl(a)...
8. dubna 2011 v 21:38  

Tak nám odvolají pana ministra školství, paní Mullerová, pravil Švejk, mazaje si kolena opodeldokem. To se pan Bátora, ani expert Hodinář v roli poradce a prvního náměstka ani nestačili zorientovat, kde mají kancelář.

Anonymní řekl(a)...
9. dubna 2011 v 8:05  

Souhlasím s autorem petice. Ten skleněný zámek (slepých a hluchých specialistů) fakt potichu připravuje návrat k totalitě ve vzdělávání. (Jinak by mu byly na nic simplexní srovnávací testy.)
Každá totalita chce řídit, kontrolovat s co největší dálky co největší počet lidí, vyrábět závisláky, vplétat machiavelistickou ideologii, neinformocat, ale mlžit, udělat se nedostupnou a složitou.
Kdyby se takto, jako řídí stát, menežovaly soukromé firmy, byl by tady zase socialismus nebo něco horšího.
Je to obdivuhodné, kolika vysokoškolsky vzdělaným lidem je to vzdělání na nic. Obsah si už skoro nepamatují, ten nahradili bezduchými černobílými metodami. Neznají nic z principů rozvoje osobnosti, ale z papírové mašinérie si udělají páčidla.
Žijeme v apokalyptické době, jestli jste si nevšimli, tak do ní přispějte každý podle svých možností!

Anonymní řekl(a)...
9. dubna 2011 v 9:56  

Pro prvního diskutujícího- prosím o konkrétní školu, která svým ŠVP poškodila konkrétní dítě? Pokud dobře počítám- ony poškozené děti jsou nyní max. v páté třídě, u pilotních škol o kousek dále. Neznám školu, která by s bývalými osnovami nakládala nějak hrubě- spíš se jen změnil měsíc, kdy se dané učivo probírá, ale rozdíly roků rozhodně nevidím. proto prosím o konkrétní podnět- člověk nikdy neví. A s panem doktorem Zajíčkem plně souhlasím- není možné si se školstvím pořád hrát a měnit pravidla každého půl roku se změnou osazenstva ministerstev.

poste.restante řekl(a)...
9. dubna 2011 v 11:49  

Znám stovky škol, jejichž učitelé trávili po odpolednách tisíce hodin sepisováním vynucených blábolů a trapných textů o kompetencích a průřezových tématech. V naprosté většině šlo o ubíjející formalismus se seznamem schválených výrazů.

Jestliže nevidíte, jak toto poškodilo naše školství už jen množstvím promrhaného času, který mohl být využit mnohem smysluplněji, pak jste pánové slepí a chcete být i hluší.


V naprosté většině tak učitelé činili z donucení a nikoli ze své svobodné vůle.
Je fantastické pozorovat, jak se zastánci "svobody" v učitelské práci rozhodli bez rozpaků své názory ostatním VNUTIT.

Jestliže je koncept ŠVP tak skvělý, tak proč jej jeho tvůrci nenechali, ať prokáže své kvality v konkurenci standardních vzdělávacích programů?


Krom toho už mi přijde únavné stále opakovat, že ŠVP byly jen dalším krokem mnohem podstatnějších změn, které začaly mnohem dříve.

Jen mimochodem, Anonymní z 9.4 9:56 počítá špatně.
Podle ŠVP se učí letošní druhé ročníky středních škol, které jím zcela, nebo částečně prošly už na druhém stupni škol základních.

Anonymní řekl(a)...
9. dubna 2011 v 11:58  

Rovněž nesouhlasím s autory petice. Mám možnost srovnávat kvalitu a obsah výuky na různých základních školách a rozdíly jsou naprosto děsivé. Některé předměty se prakticky už vůbec nevyučují a suplují se diskusemi o životě, o problémech světa, které však děti přijímají bez zájmu, jen se tím ubíjí čas. Minimum žáků má zájem se cosi naučit, učitelé rezignují a přežívají hodiny s tím, že něco probírali. Je to vážně šílený stav. Zažil jsem, že děti si stěžovaly, že se učí něco, co jejich kamarádi probírají až o rok později. Kantor měl popotahovačky, nic nepomohlo ohánět se ŠVP - však učivo tam není předpsáno, tak co si, učiteli, dovoluješ..
RVP byla dobrá myšlenka, ale platila by jen v prostředí velmi poučených, vzdělaných, prakticky dovedných, tvořivých a ambiciózních pedagogů se skvělým vztahem k dětem a zároveň vysokou osobní autoritou. Tvořivých, odvážných, silných osobností. To však nemáme, ve školách jsou trosky osobností. A těch pár dobrodruhů bude psát petice.

Anonymní řekl(a)...
9. dubna 2011 v 13:07  

Cituji: "RVP byla dobrá myšlenka, ale platila by jen v prostředí velmi poučených, vzdělaných, prakticky dovedných, tvořivých a ambiciózních pedagogů se skvělým vztahem k dětem a zároveň vysokou osobní autoritou. Tvořivých, odvážných, silných osobností. To však nemáme, ve školách jsou trosky osobností."

A v tom je ten problém! Copak vysoká škola produkuje takové osobnosti? Copak školsky systém pečuje o osobbnost učitele? Může takový učitel rozvíjet osobnost žáka?
Velká většina učitelů má problém sama se sebou. Nerozvíjí se, neboť nechce, ale dovedně to umí zakrývat. Přitom nevědomě přebírá emoce a styl chování svých žáků. Mrhá čas negativismem k práci a k lidem. Je težké mezi tím žít.
Ten kdo reformu vymyslel vůbec neviděl souvislosti, nezná zákonitosti sociálního učení, neví, že kultivace hodnotového světa se musí žít a ne jen o tom z dálky KECAT!

Anonymní řekl(a)...
9. dubna 2011 v 13:13  

Nejsem žádná troska, anonyme č. 6, přestože učím 25 let matematiku na ZŠ. A pro anonyma č. 4 mohu uvést konkrétního šesťáka, který přišel z jiné školy na tu naši v pololetí: půl roku dělal to, co my budeme dělat v pololetí druhém, ale naši látku z 1. pololetí si může akorát okopírovat, ovšem bez výkladu. Stačí?

Anonymní řekl(a)...
9. dubna 2011 v 13:43  

Tak fajn, práci už jsme si poplivali, a skutečně si myslíte, že řešením jsou jednotné osnovy s tím, že druhý týden v březnu budou všichni probírat totéž? Prosím vás. Tak s tím něco dělejme, ale neznevažujme právě ty tisíce hodin strávených přemýšlením, jak co bude navazovat. Anonym č. 4 nejspíš myslel, že kompletním ŠVP( devítiletým) nikdo neprošel.

Anonymní řekl(a)...
9. dubna 2011 v 13:45  

Pokud dobře čtete petici, vyzývá k důkladné analýze a přípravě kroků.

Anonymní řekl(a)...
9. dubna 2011 v 13:55  

Jenže důkladnou analýzu a přípravu kroků naše výchovně vzdělávací soustava se svými představiteli realizuje již několik desetiletí, vážení kolegové.

Anonymní řekl(a)...
9. dubna 2011 v 14:18  

Cíl MŠMT je podle mě někde jinde. Jde jim o srovnávací testy v pátých a devátých třídách. Testy nejdříve proběhnou v ČJ,AJ a matematice a MŠMT ( Dobeš ) chce nastavit stejnou startovací čáru pro ZŠ. Přiznejme si, ŠVP jsou bezbřehá a jsou mezi nimi takové rozdíly, že by jste se divili ( přestože existuje RVP ). Nezlobte se, ale v matematice jednoduše nemůžete vypustit skoro nic, protože vše na sebe navazuje. Přesto jsou kolegové, kterým se podařilo vypustit až 25% učiva. Každopádně bych nešel až tak hluboko, že bych plánoval učivo po měsících a týdnech ( někteří fanatici to mají ve svých ŠVP dokonce na dny a hodiny ) , ale sjednotit učivo do jednotlivých ročníků by neškodilo.
Ignorant

poste.restante řekl(a)...
9. dubna 2011 v 14:54  

Sjednocování učiva s přesností na měsíce snad nikdo soudný nemůže navrhovat.

Ale nechápu, komu a proč vadí jasně definované okruhy učiva v jednotlivých ročnících základních škol.
Zdůrazňuji základních, protože střední školy nemají jednotu ani na obdobných oborech. Proč by také měly mít?
Základní okruhy učiva jsou přece dány oborem a požadavky k maturitám.


Práce vniveč nepřijde, pokud povolíme ŠVP jako jeden z možných vzdělávacích programů.

Navíc, pokud vím, samotný koncept ŠVP předpokládá jejich průběžnou aktualizaci. My třeba loni v srpnu aktualizovali taky. :-)

Anonymní řekl(a)...
9. dubna 2011 v 16:17  

Co učitel, to jiný názor. Aspoň co se týká reforem, standardů, atd. Mně stačí, když si přečtu názory pod Peticí podepsaných signatářů, na www.rvp.cz, Diskuze ke standardům v základním vzdělávání. Např. p. Petrů zastává ohnivě názor, že na ZŠ by se vůbec nemělo pracovat s počítači. Maximálně v nejvyšších ročnících. A mnoho dalších "perel" zde vypadne.
Zkrátka lidová tvořivost ano, ale jaksi s mírou a vkusem. Jenže jak se sjednotit - to bude problém.

Anonymní řekl(a)...
9. dubna 2011 v 18:35  

To: Poste restante, 9.dubna, 11:49:
Především jde o ztrátu důvěry učitelů. Proč by se měli snažit cokoliv (zdarma) vytvářet, když za pár měsíců je všechno jinak a nic z vytvořeného se nepoužije? Není to plivnutí do tváře všem schopným učitelům? Budou chtít příště znovu něco tvořit?

poste.restante řekl(a)...
9. dubna 2011 v 19:26  

Anonymní 9.4 18:35
Naprosto souhlasím.

Není nic horšího vůči lidem, nežli vyvolat naděje a pak je zklamat.

Namátkou mne teď napadá třeba návrh "Standardu kvality profese učitele".

Vstupní materiál byl dost šílený, ale nakonec se rozjela vcelku věcná diskuse.

A výsledek?
Přišel nový ministr a projekt skončil v kanále.
(Abych nekřivdil, zprávy z výstupů diskuse publikovány byly.)

Sice jsem rád, že podobný nesmyslný materiál nebyl přijat, ale kde skončila všechna iniciativa zúčastněných učitelů?

A kolikáté zklamání za sebou to bylo pro "délesloužící" kolegy?


Já sice osobně považuji koncept ŠVP za nesmysl, ale je mi také líto té spousty práce tisíců kolegů.

Kromě toho věřím, že mnohé materiály ŠVP byly vypracovány zodpovědně a velmi kvalitně.

Právě proto navrhuji, aby se ŠVP staly jednou možností z volitelných vzdělávacích programů spolu třeba se Základní školou aj.

Iniciativě aktivních by se bránit nemělo, ale současná bezbřehost vzdělávacího systému je nadále neudržitelná.

Anonymní řekl(a)...
9. dubna 2011 v 20:10  

Anonymní 18:35

Proč by se měli (učitelé) snažit cokoliv (zdarma) vytvářet...

Proč jen jsme my Češi takoví lenoši a vychcánkové - bez peněžní odměny ani ránu?
V Německu je součástí přijímacího pohovoru prokázat, co vše umí uchazeč dělat nad rámec standardu - vlastní výukové materiály, publikovat metodické nápady, inovace v předmětu, vylepšení technického zajištění výuky - prostě čím je lepší, než ti ostatní uchazeči. To by naši učitelé asi křičeli: a co za to!?

Luděk Blaha řekl(a)...
9. dubna 2011 v 20:23  

Hele, já byl dneska celý den na zahradě.
Tam bylo krásně.

Anonymní řekl(a)...
9. dubna 2011 v 21:25  

"Proč jen jsme my Češi takoví lenoši a vychcánkové - bez peněžní odměny ani ránu?"

Tyto socialistické myšlenky mě děsí. Milý pane - pokud něco udělám, chci to míti zaplaceno. Ještě jsem neměl to štěstí, že bych nemusel platit domovní daň, elektriku, plyn, popelnice,.. člověče vždyť my musíte platit vše do poslední koruny a po nás chcete dělat něco zdarma. Tyto socialistické myšlenky hluboce odsuzuji. Zásadně dělám to, co je v pracovní náplni - učím, inovuji, dělám dozory, vytvářím digitální učební materiály,... ale nikde nevidím, že bych měl zadarmo vytvářet ŠVP, dělat administrativu EU - peníze školám, účastnil se výběrových řízení, zadarmo pro školu odvážel svým autem materiály,neměl proplaceny noční směny na LVVK,.. ta doba snad minula ? Ne ? Když na jisté činnosti stát nemá, nechť je tedy neprovozuje. Nedáš = nemáš. Ignorant

Luděk Blaha řekl(a)...
9. dubna 2011 v 21:50  

On si ten konstruktivně sebekritický pán, pane Ignorante, v tom svém oprávněném rozhořčení nejspíš tak nějak neuvědomil, jaké že to mají ti západoněmečtí soudruzi v tom imperialistickém školství ty platy.

Vl.Václavík řekl(a)...
9. dubna 2011 v 22:19  

Možnost vytvořit svůj ŠVP znamenala pro učitelstvo v naší zemi vůbec poprvé poskytnutí velké pedagogické svobody. Třeba se to někomu nelíbí, raději je "pod pantoflem". Ale takové je už nové paradigma: Sebevědomé, svobodné a zodppovědné lidi může vychovávat a vyučovat jen pedagog s těmito vlastnostmi. Že takoví nejsou? Tak si holt budeme muset počkat, až dnešní děti dorostou. Ostatně transformaci společnosti odhadují někteří sociologové na 60 let (3 generace). Za pozornost stojí březnový průzkum společnosti STEM: Přibývá u nás lidí, kteří si myslí, že nikdy nedosáhneme úrovně západoevropských států (teď 44 %).
Velice chápu obavy těch, kdo si vytvořili kvalitní ŠVP, podle kterého nyní s nejlepším vědomím a svědomím pracují. Snahy po unifikaci, která má nabourat základní princip kurikulární reformy, mohou ve školách vítat snad jen ti méně schopní, kteří si nedovedou připravit svůj kvalitní ŠVP.
A ještě dovětek: Děti nejsou elektrické spotřebiče, které potřebují na přívodní šňůře zástrčku s kolíky vzdálenými od sebe přesně podle normy a škola není zásuvka.

Luděk Blaha řekl(a)...
9. dubna 2011 v 22:31  

Víte, pane Václavíku, jaký je rozdíl mezi odpůrci a zastánci školské reformy?

Odpůrci kritizují reformu.
Zastánci kritizují odpůrce.

Vl.Václavík řekl(a)...
9. dubna 2011 v 22:48  

Pane Blaho, čekal jsem nějakou, jak se dnes říká, sofistikovanější reakci.

poste.restante řekl(a)...
9. dubna 2011 v 23:02  

Vl. Václavík
Možnost vytvořit svůj ŠVP znamenala pro učitelstvo v naší zemi vůbec poprvé poskytnutí velké pedagogické svobody. Třeba se to někomu nelíbí, raději je "pod pantoflem".

Já vím, že už s tím nudím, ale:
Je fantastické pozorovat, jak se zastánci "svobody" v učitelské práci rozhodli bez rozpaků své názory ostatním VNUTIT.

Já vyzývám k možnosti volby.
Zastánci ŠVP neustále opakují, jak jsou skvělé, ale možnost výběru nepřipouštějí.
Tak kdo tady káže vodu a pije víno?


Ale takové je už nové paradigma: Sebevědomé, svobodné a zodppovědné lidi může vychovávat a vyučovat jen pedagog s těmito vlastnostmi.

Sebevědomých žáků máme ve školách plno, svobody mají plná ústa, ale ta zodpovědnost nějak chybí. Nesmíme ji totiž vyžadovat, víte?

Sebevědomý a svobodný učitel je okamžitě postaven "do latě", obzvláště když si dovolí zpochybnit "jediné a zjevené pravdy kurikulární reformy", ale zodpovědný je za všechno, včetně žáka o prázdninách.

Nějak mi to do sebe nezapadá.
Vám ano?

P.S.: Snahy po unifikaci, která má nabourat základní princip kurikulární reformy, mohou ve školách vítat snad jen ti méně schopní, kteří si nedovedou připravit svůj kvalitní ŠVP.


Tak to byla excelentní ukázka "sofistikované rakce".

Víte, to že jsem schopen i úplné kraviny udělat dobře, z nich ještě moudrá moudrá rozhodnutí neudělá. ;-)
Četl jste Hlavu 22?

Anonymní řekl(a)...
9. dubna 2011 v 23:40  

To bylo moc hezké, hned to použiji ve výuce. Chytám se s dětmi věnovat se pojmu demagogie. Buď je to tak, že se o kompletním vzdělávacím programu rozhodne v Praze a škola si může udělat jen nějaké drobnější úpravy, jak to bylo v době existence Základní, Obecné či Národní školy nebo v Praze vydají Rámec a každá škola si vytvoří svůj program. Řeči o vnucení něčeho jsou mimo. Pokud byl někdo spokojen s tím, ja byly vyučovací předměty strukturovány v Základní škole, nikdo mu nebrání to tak udělat.

poste.restante řekl(a)...
10. dubna 2011 v 0:21  

... hned to použiji ve výuce...

A použijte také následující příklad:

Pokud byl někdo spokojen s tím, ja byly vyučovací předměty strukturovány v Základní škole, nikdo mu nebrání to tak udělat.

Jen o tom MUSEL sepsat elaborát na několik desítek či set stránek, plný předepsaných odstavců, pomocí povolených výrazů.
A dnes se "může" svobodně nechat buzerovat od inspekce za špatně nazvané názvy kapitol.

Ale jinak mohl vlastně nechat všechno tak jak bylo.
:-)

Jen to ve výuce použijte, snad máte chytré žáky.

Luděk Blaha řekl(a)...
10. dubna 2011 v 1:29  

čekal jsem nějakou ... sofistikovanější reakci

Skoro se, pane Václavíku, cítím provinile, že jsem nenaplnil Vaše očekávání a velmi mne trápí, že ani prognóza v tomto smyslu není povzbudivá.
Ono je v podstatě jedno, podle čeho se učí. Dřívávěc se do příkladu zabudovali mládežníci toužící po službě v armádě a mohli jsme si vyučovat do alelůjá.
Na reformním kvasu mi vadí především skutečnost, že chce-li vás kdejaké pako zostudit či ovlivnit vaši pedagogickou budoucnost, nemusí si dát práci s hledáním podkladů pro tvrzení, co děláte špatně, neboť to není ani schopno rozpoznat, ale stačí mu prohlášení, že neučíte nově.
A jestli snad i učíte, pak nejspíš ne s přesvědčením a radostně. A nepomůže vám ani příklad s napravenými nepřizpůsobivými spoluobčany.

krtek řekl(a)...
10. dubna 2011 v 9:04  

Nevím, jak na ZŠ, ale pro střední školu (OA) byl RVP tak jasně daný, že prostor na velké úpravy nebyl žádný. Více volitelných předmětů ve 4. ročníku? Ne! Náplň přírodních věd, tak aby se nemuselo jít do hloubky? Ne! V podstatě kosmetická změna spojená se změnou sloves.
A z takové změny mám být nadšený a na větvi?
Že jsem, typograficky gramotný, pomáhal upravit dokument, tak mám litovat ztracený čas a odmítat ústup od RVP? Uvidíme, kolik pedagogů petici podpoří. Já ne.

Anonymní řekl(a)...
10. dubna 2011 v 9:16  

"Přibývá u nás lidí, kteří si myslí, že nikdy nedosáhneme úrovně západoevropských států (teď 44 %)."

Já jsem o tom dokonce přesvědčen, protože se tady rozkrádá co se dá. Poslední dvě neohlodané kosti jsou zdravotnictví a penzijní systém. Mluví se tady o tom, že si lidé mají přispívat na důchod, aby po 65 letech neumřeli hlady. Hned se však dovíte, že lidé, kteří vydělávají pod 36 000,- si ani šetřit do soukromých fondů nemají, protože se to nevyplatí. Ve zdravotnictví směřujeme k modelu známého z USA. Oni sami nás přitom varují, že tento systém není správný. Ve sjednocení DPH se za chvíli budeme blížit Slovensku, kde se chystá naturální podpora dolním 100 000, aby vůbec přežili. A co školství ? Nekráčí náhodou u nás stejným směrem ? Ode zdi, ke zdi ? Celý systém je silně nabouraný a školství jede již jen setrvačností. Něco je špatně, ale neházel bych to na učitele a žáky, protože ryba smrdí od hlavy. Ignorant

Vl.Václavík řekl(a)...
10. dubna 2011 v 9:52  

Ad "poste restante" 23:02
1. Svobodu před 20 lety někdo uvítal, někdo ji chápe jako "vnucené právo".
2. Možnost volby je pro učitele možností výběru školy, kde ho zaměstnají.
3. Kurikulární reforma nabízí možnost výběru - ke zpracování ŠVP dává RVP jen rámec (stát si ponechal kontrolu především nad tím, co se bude učit).
4. Nevyžadovat ve škole zodpovědnost? To je zásadní chyba, každý solidní kurikulární dokument výchovu k zodpovědnosti zdůrazňuje.
5. Znám mnoho sebevědomých a svobodných učitelek a učitelů, kteří s tím problém nemají.
6. Hlava 22 je stále inspirující:
(a) Kdo je zastánce starých pořádků, nemůže dělat reformu.
(b) Kdo nechce reformu, nemůže být zastánce starých pořádků.

Anonymní řekl(a)...
10. dubna 2011 v 10:11  

Mám v tom trchu nejasno. Polovina odborníků kritizuje naše školství, že je jako za Rakouska, nebo spíše Marie Terezie. Druhá půlka zase že jsme příliš reformní. Jak jsme teda na tom?
Student

Anonymní řekl(a)...
10. dubna 2011 v 10:28  

Važený pane Studente,
Vaše otázka je opravdu velice dobrá a odpověď na ni je velice těžká.
Když výjdeme ze statistik testování žáků např. PISSA, tak se ve vzdělanosti našich
žáků (studentů, i když jsem tady minule psal, že pojem student se týká pouze VOŠ a VŠ,
ale nebudu bazírovat na malichernostech) mírně řečeno propadáme v porovnání s dalšími
řekněme civilizovanými zeměmi. Teď je otázka proč a o tom je zde celá ta debata,
vesměs učitelské veřejnosti. Osobně sem chodím krátce a názory vás žáků-studentů
jsem zde prezentovány ještě neviděl, nebo si jich nevšimnul.
Jste-li opravdu tím, kterým jste se podepsal, tedy studentem,
opravdu by mě velmi zajímalo, jaký je Váš osobní názor na naše školství.
Jak by si naši žáci a studenti představovali třeba ideální školu, nebo učitele.
Samozřejmě bych tento názor uvítal vážně, bez legrace, kterou si samozřejmě
umím docela živě představit.
Myslím, že to je to, co na mnohých školách chybí, aby se samotní žáci opravdu
podíleli na chodu školy. I když znám i takové školy, kde tohle docela dobře
funguje a žáci byli dokonce ochotni stávkovat za svého "odejitého" ředitele.
Petr

poste.restante řekl(a)...
10. dubna 2011 v 11:10  

Vl. Václavík
1. Svobodu před 20 lety někdo uvítal, někdo ji chápe jako "vnucené právo".
Před 20 lety jsme na náměstích stáli dobrovolně. Na prvního máje o pár let předtím jen "dobrovolně".
Jak to souvisí se školskou reformou, to nechápu.

2. Možnost volby je pro učitele možností výběru školy, kde ho zaměstnají.
Tak to jste mne tedy pobavil.
Hned zítra jdu požádat o vízum do Japonska či Singapuru.

3. Kurikulární reforma nabízí možnost výběru ...
Kurikulární reforma dává možnost vybrat si ŠVP nebo jiný ŠVP. Oba si musím sám napsat.
Možnost, že nechci ŠVP si zvolit nemohu.
A když někomu prostě vyhovuje hrát podle jasných not?
Tak ho do té svobodné volby naženeme pod bodáky.

4. Nevyžadovat ve škole zodpovědnost? To je zásadní chyba, každý solidní kurikulární dokument výchovu k zodpovědnosti zdůrazňuje.
Jo, v Rudém právu taky tenkrát psali, že u nás je svoboda.
Papír toho snese.
Kolik žáků ve Vašem okolí vyloučily střední školy za kázeňské přestupky za posledních 5 let?

5. Znám mnoho sebevědomých a svobodných učitelek a učitelů, kteří s tím problém nemají.
Já už taky v životě viděl zebru, ale koně potkávám častěji.
V mém okolí je rozhodně více učitelů, kterým bylo včas naznačeno, že mají mlčet a šlapat brázdu.

6. Hlava 22 je stále inspirující:
Já si zase vždycky, když slyším o potřebě zvýšit procento vysokoškoláků v populaci na úroveň EU, vybavím scénu, jak spojenci bombardují vlastní letiště podle dohody s Němci.


Podívejte, tato rovina sporu je především zbytečná.
ŠVP tu prostě jsou, a je jedno, zda jsme s tím souhlasili nebo ne.

Podstatná je jiná otázka.
Proč je musí chtít všichni?
Proč odmítáte možnost volby mezi "svobodným" ŠVP a "svázanými" starými programy.
Máte strach, že by mnohé školy raději spálily svá ŠVP na hromadě a vrátily se třeba k Obecné škole?

poste.restante řekl(a)...
10. dubna 2011 v 11:28  

Student
Zkusím Vám odpovědět příkladem.
Můj dědeček byl sedlák. Neměl peníze na koupi mlátičky a tak se dal dohromady s dalšími. Malá "družstva" vznikala tak nějak přirozeně.
Když musel v padesátých letech odvádět dobytek do "společného", matka mi vyprávěla, že to bylo snad poprvé, když ho viděla plakat.

Včera šel na Nově film Tři chlapi na cestách.
Byl to jednoznačně propagandistický film, ale faktem je, že zobrazoval také mnohé reálné úspěchy společného hospodaření.
Když po roce 89 začalo "narovnávání" vztahů v zemědělství, nechápal jsem, proč je potřeba nejdřív všechno staré zbořit a začít znovu od nuly.
Zajděte se do bývalých polí podívat dnes.
Dovážíme do země mléko i cukr, ale prý je to tak "tržně správně".
My na dědině takhle nefungujeme a když musíme, bytostně se nám to příčí.
Ode zdi ke zdi.

Vždycky jde o přístup lidí.
Jak dělají svou práci, jaký k ní mají vztah.
Systém je může podporovat, anebo deptat.
Zeptejte se svých učitelů, zda jim současný systém pomáhá otevřít nové šance, anebo je ubíjí.

A pak, prosím, začněte přemýšlet nad tím, jak to zlepšit.
Za pár let to totiž bude už na Vás.

Luděk Blaha řekl(a)...
10. dubna 2011 v 12:42  

kontrolu především nad tím, co se bude učit

Pokud se, pane Václavíku, vyjadřujete ke školské reformě, používejte odpovídající výrazy, abychom se ve Vašich myšlenkách mohli orientovat.
To jest žádné učivo, ale kompetence, výstupy, průřezová témata. Žádné vyučovat (viz 9. dubna 2011 22:19), ale zkompetentňovat. A pokud se nechcete dostat jako mnozí z nás do potíží, zapomeňte na slovesa umět a znát a mnohastránkové texty svých pedagogických záměrů vpisujte zásadně do excelovských tabulek.

Anonymní řekl(a)...
10. dubna 2011 v 14:56  

V tom jednom má ale pan Vl.Václavík pravdu,proto nechápu čím tak pobavil pana poste.restante.
Komu se v konkrétní škole XY nelíbí učit, může si najít místo v jiné škole třeba XZ,
kde to bude lepší.
No a když i tam to nebude nic moc, tak co to třeba zkusit u firmy ABL? :-)
Znám školy (ZŠ) v malých vesnicích, kde funguje léta ředitel s jedním učitelem a jsou tam na výsost
spokojení. Nerozhází je ani RVP, ŠVP, kompetence, průřezová témata, kurikulární reforma, vlastní hodnocení,
vzájemné hodnocení a sebehodnocení žáků, ba co dím ani slavná inspekce. Mají tam pár žáků, podporu
pana starosty-bývalého školníka, a i přes totální neekonomičnost těchto institucí se celá ves
rozhodla, že svoje děti do žádného města posílat nebude i kdyby se na školu měli složit.
Není to pohádka, opravdu takovéto školičky ještě jsou a fungují. Jejich pár zaměstnanců je
spokojených a je jim úplně jedno, zda je u vesla Pepa nebo Olin.
Petr

PS.
Vše je prostě o lidech a pokud mají zdravý selský rozum a dokážou se mezi sebou domluvit,
pak je neohrozí žádná reforma školského zákona, ani jiná byrokracie.

Anonymní řekl(a)...
10. dubna 2011 v 15:21  

RVP a ŠVP tu jsou. Staré vzdělávací programy tu už nejsou. Standardy nejsou návratem ke starým programům. Jsou vnucením jednoho ŠVP všem školám! To by si měli uvědomit všichni zastánci starých programů typu Základní škola, kteří volají po standardech... Průřezová témata, klíčové kompetence ani nic dalšího z RVP ZV ani ŠVP nezmizí!

Anonymní řekl(a)...
10. dubna 2011 v 16:05  

" Znám mnoho sebevědomých a svobodných učitelek a učitelů, kteří s tím problém nemají".

Já odpovím v minulém čase. Byli řediteli vypuzeni, protože pro ně byli hrozbou. Znal jsem jich několik a všichni do jednoho dostali do dršky. Ignorant

Anonymní řekl(a)...
10. dubna 2011 v 16:30  

e teda vážně divím, že existuje stále dostatek rebelujících učitelů, kteří mají podporu od ředitele.
Viz.jedno nejmenované gymnázium a odmítnutí výkonu
komisaře u maturit. (Kdyby toho pana kolegy ředitel neporporoval, tak on by si to rozhodně netroufnul.)

Možná by to chtělo poopravit:
"Znám mnoho sebevědomých a svobodných ředitelů a ředitelek, kteří s tím problém nemají."

Vidím jen dvě možnosti:
1) "Koho chleba jíš, toho píseň zpívej."
2) Když se mi to nelíbí, odejdu jinam, kde semi to líbit bude.

Zde ale stále vidím tu nešťastnou třetí možnost:

Budu na to brblat, stejně s tím nic neudělám ale aspoň si
ulevím. :-)

Petr

Anonymní řekl(a)...
10. dubna 2011 v 16:59  

Petr

Chybí Vám tam ta čtvrtá možnost :
4) revolucionáři jsou exemplárně popravováni, aby náhodou nevznikla rebelie.
I takový Hus ( revolucionář samozřejmě nebyl )na svou pravdu doplatil.
Bohužel to tak funguje. I takto se dá zastavit možný pokrok.

Luděk Blaha řekl(a)...
10. dubna 2011 v 18:11  

nic dalšího z RVP ZV ani ŠVP nezmizí

Na standardy se vyloženě těším. Přesně tak, jak jsem se těšil na rvp, protože zlegalizovaly způsob mojí práce.
Nedovedete si ovšem představit, s jakým odporem žáků a jejich rodičů se setkávám, když se dětičky pokouším vybavit kompetencemi k učení a řešení problémů, což se přes orgány státní správy následně promítá do celéhoho mého profesního života. Všichni zúčastnění se dožadují pro mne nepřijatelného průběhu vyučovací jednotky, který spočívá ve výkladu, zápisu do sešitu, procvičení modelových příkladů, zadání domácího úkolu a příště přezkoušení na podmnožině minule už řešeného.

Pokud se snažím uplatnit například přístup "žák vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému" bývám nezřídka obviněn z přetěžování dětí, hraničící až s týráním. Prosazovat změny v přístupu ke vzdělávání je v dnešní době úkol značně obtížný.

Anonymní řekl(a)...
10. dubna 2011 v 18:42  

10. dubna 2011 15:21

"Standardy nejsou návratem ke starým programům. Jsou vnucením jednoho ŠVP všem školám!" - toto tvrzení je jednoduše lživé.

Na webu http://zpd.nuov.cz je možno se na původních, nyní ještě platných a dobíhajících osnovách, přesvědčit, že školy mohly své původní vzdělávací programy změnit až o 30%.

Petr S.

Luděk Blaha řekl(a)...
10. dubna 2011 v 20:22  

školy mohly své původní vzdělávací programy změnit až o 30%

Taky jsme tak v případě potřeby činili. A když se nikdo nedíval, tak jsme klidně i tři čtyři procenta přidali.

Anonymní řekl(a)...
10. dubna 2011 v 21:19  

Tak NUOV připravuje RVP pro střední odborné školy, zatímco připravované Standardy se týkají základních škol... Současná podoba RVP pro SŠ je naprostý úlet!

Anonymní řekl(a)...
14. dubna 2011 v 17:56  

Velmi, velmi děkuji všem přispěvatelům do diskuze k textu petice!
Zdá se mi, že možná to nejpodstatnější, co petice přinesla, je otázka, jež je jaksi všem na očích – Co teď s tím vším? Četl jsem nejen zde ohlasy prudce nesouhlasné, vlažné i souhlasné. Ohlasy, kde pisatelé zjevně netuší, co je uvnitř RVP a k čemu to vlastně je. Ohlasy plné vzteku nad hloupou a arogantní generací nevzdělavatelných hlupáků přirostlých k mobilu (jen na okraj – mně pomáhá si představit, že jsou to moje děti, a také myslet na to, že žijí v absolutně jiném světě, než jaký znají, řečeno s nadsázkou, „ti nad dvacet“, nemá smysl ptát se, zda je lepší nebo horší než svět těch druhých, je prostě jiný). Četl jsem ale také ohlasy v nejlepším smyslu slova kritické, které přesně ukazují na vážný problém; ať už k tomu došlo jakkoli, učitelská veřejnost není zdaleka jednotná, pokud jde o identifikaci s kurikulární reformou. To je celkem banální zjištění, já vím. Jenže tu vznikl pokus MŠMT vstoupit do té věci novelou § 5 školského zákona, a to je principiálně nebezpečné. Toto s tím ne, protože bianco šek na další vstup do jednoho každého školního prostoru mimo stav zachycený v zákoně už ministerstvo nesmí dostat. Nesmí být umenšen prostor, který mají učitelé a školy hledající svoje cesty.
Co s tím ano – brát vážně diskusi o formulovaných standardech vzdělání a překousnout fakt, že měla být v pořadí první. Nepodivovat se situaci, kdy mnohé školy uvítají vzorové osnovy vystavené MŠMT (jako podpůrný materiál, nikoli jako (pod)zákonnou normu). Brát za věc neutrální, když se k nim školy přihlásí (ano, vím, co počít se složitou a pro mnohé denervující agendou a slovníkem ŠVP?). A proč by se nemohli ti, kteří považují přijetí (ročníkových) osnov za nanejvýš žádoucí, angažovat ve školních radách, poslaneckých kancelářích, ministerských pracovnách?
Přesně chápu pocit těch, kteří vědí, že nakonec je tu vždycky třída, žáci a učitel a že o to jde a že chtějí přece hlavně učit a nebýt trápeni nesmysly „shora“. Jenže, bohužel (?), ta třída je napojena na školu a ta škola na obec, kde jsme všichni přítomni, proto se musíme dohodnout. Maně mě napadá, co by to bylo za rachot, kdybychom začali uvažovat nad „přátelským“ prostředím, které vytvářejí školám jejich zřizovatelé…

A jedna aktualita závěrem. Reportér TIME se rozjel z USA do Finska, aby se podíval, jak to ta hvězda mezinárodních srovnávacích testů dělá v základní škole. 11. dubna o tom vydal v TIME článek Finnishing school. Kromě mnoha jiných zajímavých věcí se tu dočteme, že učitel je ten, kdo rozhoduje o podobě a cestách vzdělávacího procesu. Učitel není a ani nemůže být součást stroje na prefabrikované produkty (jako v U.S., přidává reportér). Centrální školní úřad vydává toliko rámcové kurikulum (pro matematiku zrovna jeho rozsah vzrostl takřka na deset stran z dřívějších tří a půl). Jen drobnost úplným závěrem – r. 2008 se
k pětiletému (sic!) magisterskému studiu, jež umožní stát se učitelem na základní škole, hlásilo 1258 absolventů bakalářských oborů. Přijato bylo 123 (9,8 %). Absolvent obdrží titul kasvatus (ve finštině slovo znamenající také „matka vychovávající dítě“). Takové pětileté studium je velice drahé, říkají Finové, ale učitelé jsou pak velmi respektovaní a uznávaní.
Pracují 190 dní v roce; jejich průměrný příjem se pohybuje mezi 40 000 – 60 000 dolary.

Zdá se, že Finové hrají dobře nejen hokej.

Stanislav Zajíček

poste.restante řekl(a)...
14. dubna 2011 v 23:12  

Kolega Zajíček si rozhodně zaslouží uznání.

I když najdu body, kde se neshodneme, podstatné je to, že se shodneme v tom nejdůležitějším.
V jasném záměru hledat cesty, které budou ku prospěchu žáků a potažmo i společnosti.

Nikdy jsem nebyl zastáncem ŠVP na základních školách.
Nepromyšlená realizace, demagogická argumentace, povolený slovník, vnucování jedině správného pohledu na vzdělávací proces,...
Z toho logicky vyplývající většinově formalistický přístup při realizaci.
Myslím, že většině dobrých učitelů spíše odčerpaly čas, energii a nadšení, aniž by jim v jejich práci pomohly.

Ale ŠVP jsou tady. A já akceptuji realitu a rušit je nechci.
A nezpochybňuji ani fakt, že mnozí učitelé při jejich tvorbě odvedli dobrou práci.

Zkuste mi ale vysvětlit, proč nemohou existovat paralelně s jinými programy?
Proč musíme být všichni "katolíci" jako po Bílé hoře?
A proč tomu říkáte "svoboda"?

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.