Vyhlášení rozvojového programu MŠMT na rok 2011 Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním

středa 1. prosince 2010 ·

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pro rok 2011 rozvojový program ve vzdělávání.

1.    Základní vymezení a cíle programu


1.1   Cílem tohoto programu je poskytnout právnickým osobám vykonávajícím činnost škol či školských zařízení zřizovaných krajem, obcí a svazkem obcí zapsaných do školského rejstříku („dále jen „právnická osoba“) finanční prostředky účelově určené na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „pedagogický pracovník s vysokoškolským vzděláním“).
1.2   Kdo je pedagogický pracovník s vysokoškolským vzděláním, je uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto vyhlášení.
2.    Poskytnutí prostředků vyčleněných na rozvojový program
2.1   Právnická osoba obdrží finanční prostředky na evidenční přepočtený počet pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním a odměňovaných podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na plně zaměstnané k 1. prosinci 2010 dle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto vyhlášení.
2.2   Finanční prostředky v tomto rozvojovém programu poskytuje MŠMT v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona formou dotace na rok 2011 na zvláštní účet kraje. Finanční prostředky poskytuje MŠMT na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace adresovaného kraji, a to ve výši stanovené rozhodnutím. Krajský úřad přidělí s vědomím zastupitelstva kraje prostředky právnickým osobám na účel podle bodu 1.1.
2.3   Krajský úřad obdrží finanční prostředky na evidenční přepočtený počet pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, na plně zaměstnané k 1. prosinci 2010 vykázané jednotlivými školami a školskými zařízeními podle přílohy č. 3, která je nedílnou součástí vyhlášení.
3.    Předkládání žádostí
3.1   Právnická osoba, která odměňuje podle ustanovení § 109 odst. 3 zákoníku práce, předloží žádost podle přílohy č. 2 tohoto vyhlášení příslušnému krajskému úřadu nejpozději do 15. prosince 2010. V odůvodněných případech může krajský úřad prominout zmeškání lhůty pro zaslání žádosti, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po stanovené lhůtě.
3.2   Krajské úřady předloží sumarizované požadavky na formuláři uvedeném v příloze č. 3 tohoto vyhlášení nejpozději do 31. prosince 2010 písemně přímo odboru 26 MŠMT a současně na e-mailovou adresu:rehorko@msmt.cz a Maria.Vondrova@msmt.cz. Nedodržení této lhůty nemá vliv na poskytnutí finančních prostředků krajskému úřadu v tomto programu.
4.   Ekonomické zabezpečení rozvojového programu
Maximální výše ekonomického zabezpečení na tento rozvojový program je 2,1 mld. Kč včetně zákonných odvodů.
5.   Další ustanovení
Rozvojový program se vyhlašuje na období od ledna do prosince 2011 s tím, že nejpozději v červnu 2011 bude vyhlášena 2. etapa rozvojového programu, ve které školy a školská zařízení předloží upřesněné údaje o evidenčním přepočteném počtu pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním na plně zaměstnané, podle stavu ve školním roce 2011/2012.
6.   Vypořádání prostředků na zajištění rozvojového programu
Vypořádání přidělených prostředků rozvojového programu bude provedeno samostatně pod přiděleným účelovým znakem 33027 současně s vypořádáním celkově přidělených prostředků roku 2011, podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

Toto vyhlášení rozvojového programu nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2010.
    
                                                                                                             Ing. Ladislav Němec
                                                                                                     náměstek ministra skupiny 2

Přílohy:
1.  Metodická pomůcka pro ředitele škol k realizaci rozvojového programu MŠMT na rok 2011 - Pedagogičtí pracovníci s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Příloha č.1 k č.j. 29 127-2010-26.doc
2.  Formulář pro podání „Žádostí“ právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení podle bodu 2.1Příloha č.2 k č.j.29 127-2010-26 .doc
3.  Formulář pro podání „sumářů“ krajskými úřady odboru 26 MŠMT Příloha č.3 k č.j. 29127-2010-26.doc

23 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
1. prosince 2010 v 6:20  

Zase něco na oblbnutí lidí, kteří nejsou ve školství. Opět se všude bude vyprávět, jak učitelé doslali přidáná 7.500 Kč. Já, po 18 letech praxe, mám 16.500 Kč čistého a to mám VŠ. Teď mi přidají 180 Kč. Kdo půjde z VŠ dělat za tyto peníze? Určitě nějaký lékař, že? Učitelé, kdy už se sjednotíme, jako nepedagog. pracovníci a státní zaměstnanci a jako lékaři a začneme bojovat za svoje práva. Už je čas!!!!Čekáme už tak dlouho a jen sliby, přece nejsme hloupé ovce a slepice, za které nás považují.

Anonymní řekl(a)...
1. prosince 2010 v 13:35  

První příležitost je 8. 12. ne?

Anonymní řekl(a)...
1. prosince 2010 v 13:54  

A kolik Vás doopravdy půjde?

Anonymní řekl(a)...
1. prosince 2010 v 16:31  

Já bych doporučovala v tomto případě držet hubu a krok, protože se nám také může stát, že nám nepřidají ani těch 180 Kč, ale seberou nám 10 % jako ostatním. Stávkovat a vybojovat si vyšší platy jsme jako učitelé měli v letech minulých, kdy některým složkám státních zaměstnanců přidávali. Teď na to opravdu není vhodná doba. Navíc na naší škole neustále ubývá dětí a vypadá to na propuštění několika lidí. No opravdu ta pravá situace na stávkování, když hrozí padák, a to rozhodně ne zlatý.

Anonymní řekl(a)...
1. prosince 2010 v 20:53  

"Já bych doporučovala v tomto případě držet hubu a krok, protože se nám také může stát, že nám nepřidají ani těch 180 Kč, ale seberou nám 10 % jako ostatním".

S podobným způsobem myšlení mašírovali občané židovské národnosti do Terezína a poté do Osvětimi.
Nejsem příznivcem stávky, jsem zastánce vyjádření občanské nespokojenosti ve volbách 2014.

poste.restante řekl(a)...
1. prosince 2010 v 22:51  

MŠMT se dnes dohodlo s vedením krajů.

Počet středních škol má být snížen o 260. (Tím číslem si nejsem jist přesně.)

Podle posledních informací z krajů budou od 1. 1. 2011 sníženy celkové objemy mzdových prostředků o 10%.
Takže platy nezůstanou na stejné úrovni, klesnou.

Všem, nikoliv jen nepedagogickým pracovníkům, jak si mnozí myslí.
Tedy, abych byl korektní, ředitel může také jen snížit odměny, úvazky, nebo pár učitelů propustit.

Takže milá Anonymní z 1.12. 16:31, opravdu
nejlepší bude držet hubu a krok.

"Když si přišli pro socialisty,
mlčel jsem, protože nejsem socialista,
když si přišli pro odboráře,
mlčel jsem, protože nejsem odborář,
když si přišli pro Židy,
mlčel jsem, protože nejsem Žid,
když si přišli pro katolíky,
mlčel jsem, protože nejsem katolík,
když si přišli pro mě,
nebyl tu nikdo, kdo by se mě zastal."
Martin Niemöller (1892-1984)

Anonymní řekl(a)...
2. prosince 2010 v 20:55  

"držet hubu a krok, " - to už mě nebaví, je nutná změna - tou změnou není pan Dobeš z VV a mám obavy, že ani celá koalice, která vyloženě kope za lidi s platem nad 35 000. To učitelé nejsou, tudíž koalice nemá mou důvěru. Do důchodu mě pomalu ženou v 67 letech ( Německo - náš vzor )a berou mi 600,- Kč z mého budoucího důchodů. S tím nemohu souhlasit, proto jsem proti dinosaurovi Kalouskovi a spol.Jako učitel jsem neukradl ani sešit, ani špendlík.

Anonymní řekl(a)...
2. prosince 2010 v 23:33  

No a vy si stěžujete - a co pracovníci na soukromé škole jako např. naše - školné 250 - 700 měsíčně, ani ne těch chybějících 10% dotace, kterými stát trestá žáky za drzost se nehlásit na státní školu!!! Ti, co tam pracují, musí splňovat veškeré předpisy dané školským zákonem a zákonem o ped. prac., ale jak dojde na peníze, v momentě pedagogy nejsou, neboť, jak jste si možná nevšimli či všimli, na rozdíl od "Liškovného" peníze na 20.tis. výplaty jdou pouze na veřejné školy!!! A povinnost "doplatit" učitelům soukromek mzdy je nulová,je na majitelích škol: máš-li na to, dej i víc, nemáš-li na to, čekej, že ti učitelé odejdou nebo zůstanou za menší plat s nulovou chutí něco dělat. A od ledna navíc snížení balíku peněz na všechno o 10%, nejen na ONIV. A když připočtete politiku oranžových krajů - povolovat svým školám všechny obory, které mají soukromky, tak v dnešní době s nedostatkem peněz máte jasno - kde jsou chybějící děti pro veřejné školy ? No přece na soukromkách, takže je sice zavřít nemůžeme, ale znepříjenit jim život a zlikvidovat, to můžeme a taky uděláme.Neřeší se, jestli je škola dobrá enbo ne, prostě se upřednostní jeden zřizovatel proti druhému. Myslím, že by si konečně politici měli udělat jasno, co chtějí - připustit konkurenční prostředí nebo ho zlikvidovat !

Anonymní řekl(a)...
3. prosince 2010 v 11:53  

Příloha č.2 - bod 2 B - tři měsíce je 1/3 plného úvazku???, to má zřejmě rok 9 měsíců. Ovšem v bodě 2C už má zase 12 měsíců - krásný vzorový příklad :-) Shrnuto tři měsíce plného úvazku je 0,33 a čtyři měsíce plného úvazku je opět 0,33 :-))

Anonymní řekl(a)...
3. prosince 2010 v 14:02  

Já bych navrhoval, aby se termín pro podání žádostí posunul z 15. prosince nejpozději tak na 6. prosince. Aspoň nebudou moc dlouho trvat nesmyslné diskuze o tom, zda je řešení koncepční, že...
To je to všechno už fakt tak ubohý, že se musí na přidávání mezd vyhlašovat programy, žádosti, účelové dotace, vyúčtování se státním rozpočtem? To se tady mele léta o mzdách učitelů, aby pak na realizaci žádosti zbyly dva týdny?

Anonymní řekl(a)...
3. prosince 2010 v 15:49  

No jasně, že se na to musí vyhlásit rozvojový program. Pokud jste to nepochopili tak je to následovně: O tom, že by mladí kantoři měli dostat přidáno min. na 20 000 Kč se mluví dlouho. Dokonce se učitelská veřejnost mate plácáním o tarifních tabulkách. Ale, že prachy na to přidání jsou jen na jeden rok, aby se VV zavřely huby, to zatím nikdo neřekl. A pokud se nebudou skutečně navyšovat tarify, tak jinak než rozvojovým programem to prostě nejde.

A žádné psychology na školy nechtějme. Získáme tam akorát tak ucha těsně po škole, která nemají o školní realitě ani zdání a ještě budou podle informací mít plat 30 000 Kč hrubého. v dnešní finanční situaci je to rozežranost. Na jedné straně není dostatek finančních prostředků na integrované žáky a jejich asistenty a straně druhé nám budou do škol cpát psychology? Kdo toho psychologa chce, tak ať si ho práskne do šablon a vyzkouší, co to bude obnášet, když už tedy nebude vědět kam ty prachy z šablon dát. Nicméně se bude muset smířit s tím, že bude bez pomůcek.

Anonymní řekl(a)...
4. prosince 2010 v 7:21  

http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/humor/osobni_psycholog.png

Anonymní řekl(a)...
5. prosince 2010 v 15:12  

Až za mnou příjde ředitel, abych se ujal praxe studenta nebo absolventa, tak :
a) odmítnu
b) budu požadovat 300,- Kč nadtarifu
c) sklopím hlavu a budu to dělat zdarma

Od září již bereme pouhý základ, může se teoreticky stát, že mladý učitel( učitelka ) bude mít stejně jako já. Motivace ? žádná !
Když není na bod b), pak přichází logicky bod a). Bod c) platil za socialismu v demokracii snad nemá místo. Zadarmo ani kuře nehrabe, jak se říká !

JaM řekl(a)...
5. prosince 2010 v 15:52  

Ad Anonymní, 5. prosince 2010 15:12

Snad bych viděla ještě jednu možnost řešení praxe:
d/ poprosit Ježíška, aby nám už konečně nadělil tu fakultní školu, co po ní léta marně toužíme.

Na fakultních školách učí (aspoň všude v zahraničí) nejlepší učitelé, kteří dobře a rádi spolupracují s fakultou, tedy lze u jejich žáků ověřovat prakticky to, co studenti slyší v přednáškách a seminářích o výuce a didaktice. Fakultní učitelé též učí na fakultě, sledují dění v oboru, podle možnosti publikují, školí /se i sami školí další, kdo o to má zájem/, spolupracují na projektech, výzkumech diplomantů a doktorandů, atd. Ovšem - mají přiměřenou výši platu, neboť i vnější motivace u lidí funguje.

Tak, Ježíšku, máš na to necelé tři týdny :)

Anonymní řekl(a)...
6. prosince 2010 v 9:05  

Tak, Ježíšku, máš na to necelé tři týdny :)

a Ježíšek řekl, musí se šetřit všude i na VŠ, žádná fakultní škola nebude.

Anonymní řekl(a)...
6. prosince 2010 v 9:12  

Tak mám po 28 letech praxe 18 700,- Kč. Mrzí mě, že rodiče byli takoví a nechali mě vystudovat přírodu a peďák. Mohl jsem se v mládí flákat jako můj soused a jít na instalatéra. Ten bere 300,- na hodinu a včera se mi chlubil, že pod 30 000,- nejde.

Luděk Blaha řekl(a)...
6. prosince 2010 v 14:03  

bere 300,- na hodinu

Už jsem to tady kdysi počítal.
Když odečtu všechny prázdniny, dny ředitelského a studijního volna, sportovní kurzy a dny, exkurze, návštěvy kin, divadel, přednášky, soutěže a nácviky maturitních zkoušek, vychází mi asi pětset na hodinu přímé vyučovací povinnosti.
Pokud odečtu i čas na zápis do elektronické třídní knihy, zjišťování, kam se poděla Kájova svačina a kdo zase přeházel klávesy na polovině počítačů, vyslechnutí všech omluv a umravnění neustále hýkajícího Semeráda, vyšplhá se hodinový plat na slušných sedmset.
A řekněte mi, dámy a pánové, kdo to dneska má?

JaM řekl(a)...
6. prosince 2010 v 16:45  

Opravdu by mě zajímalo, kolik z učitelů by chtělo

a/učit v lepších podmínkách a žáky, kteří jsou ochotní se vzdělávat, nebo

b/dostávat za tu bídu, kterou odvádíme a které se nadneseně pořád říká výchovně vzdělávací proces, víc zaplaceno

poste.restante řekl(a)...
6. prosince 2010 v 17:09  

... vyšplhá se hodinový plat na slušných sedmset.

Kolego Blaho.
Že jste si dneska, pro změnu, přihnul trošku Vy?

Ale nic proti tomu.
Já takhle po odpolednách a víkendech, léčím průdušky a hlasivky už 14 dní.
Abych mohl zase ráno pln radosti a energie naplnit další den svým posláním... ;-)

Luděk Blaha řekl(a)...
6. prosince 2010 v 23:54  

Že jste si dneska ... přihnul trošku

I kdybych ji, pane poste.restante, měl jak z praku, nepřímá úměra se přihnout nedá.

poste.restante řekl(a)...
7. prosince 2010 v 8:29  

Luděk Blaba
I kdybych ji, měl jak z praku, nepřímá úměra se přihnout nedá.

O tom není žádná diskuse, pane kolego.

Já jen, jak jste se rozhodnul nezapočítávat do své pracovní doby umravňování hýkajícího Semeráda...

To kdybychom pak přepočítali plat na čas čisté výuky třeba u učitelek prvňáčků, vyšly by nám hodinové sazby jako u právníků nebo konzultantů SAPu.

Ale v zásadě souhlasím. 8 týdnů dovolené + studijní volno, to fakt nikdo nemá.
Já to interpretuji tak, že mám vlastně 12 platů za 11 měsíců práce a dovolené.
A ještě můžu dělat práci, která mne baví. ;-)

Anonymní řekl(a)...
7. prosince 2010 v 13:21  

Hluboce bych se zamyslel nad tím, zda mě oněch 20 000,- hrubého za chvíli bude stačit na byt, inkaso a možná trochu jídla. je to bída pánové, je to bída. Taky by zde šlo argumentovat tím, že hodinová mzda lékaře po druhé atestaci může být i přes 1000,- Kč a proč stavbyvedoucí bere přes 800,-. Jistě, mají svou odpovědnost, ale tu máte jako kantoři velkou i vy. Odpovídáte za 30 děcek. Co když nějaké bude míst smrtelný úraz, když vy to neohlídáte ? Jak vysokou pojistku má škola, bude po verdiktu soudu stačit? Nepodceňujte se !

Anonymní řekl(a)...
9. ledna 2011 v 21:04  

...Možná jednou nastane doba, kdy nám budou nosit naši milí žáci "švestičky z naší zahrádky"...A budeme putovat od rodině k rodině, které si nás rozeberou na nedělní oběd...
A budeme ještě vděční, že nás pozvou...:-))
(Podívejte se na papírové bankovky,nikde ani čárka o tom, že jsou kryty zlatem, jako tomu bývalo za mého mládí. Takže jejich hodnota je téměř nulová. Je to kus papíru, za který se dá zatím něco koupit.)

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.