Otevřený dopis premiérovi České republiky RNDr. Petru Nečasovi

pátek 26. listopadu 2010 ·

Učitelé Sportovního gymnázia Kladno, Plzeňská ulice, se obrátili na premiéra a zároveň vyzývají školy a učitele k bojkotu státní maturity.

Otevřený dopis premiérovi České republiky RNDr. Petru Nečasovi:

Vážený pane premiére,

obracíme se na Vás tímto dopisem, abychom vyjádřili nesouhlas se současnou podobou a organizací projektu státní maturity.

S velkým znepokojením jsme sledovali vystoupení ředitele CERMATu Mgr. Pavla Zeleného, který dne 8. 11. 2010 ve svém vyjádření v pořadu Události a komentáře prezentoval dle našeho přesvědčení absolutně neadekvátně a nestřízlivě výsledky maturitní generální zkoušky. V rozhovoru s moderátorem pořadu pan Zelený zcela jasně řekl, že těmi, kteří mohou za 12 000 špatně vyhodnocených protokolů, jsou zadavatelé a hodnotitelé a jejich možná laxní a nezodpovědný přístup k této generálce.

Právě tito zadavatelé a hodnotitelé absolvovali převážně ve svém volném čase, dobrovolně a bez nároku na finanční ohodnocení řadu školení a zkoušek organizovaných CERMATem, jejichž výsledkem bylo obdržení certifikátu plně vyškoleného zadavatele a hodnotitele. Bez úspěšného absolvování zkoušek by tento certifikát neobdrželi. Po zveřejnění výsledků generálky pak ředitel státem placené organizace CERMAT osočí, urazí, naštve a zcela demotivuje nejsnadněji napadnutelný článek celého řetězce státní maturity.

Na naši školu také dorazily chybné protokoly, tudíž jsme hned následující den požádali školního maturitního komisaře o zpřístupnění originálů maturitních prací studentů a po důsledné opětovné kontrole jsme neshledali žádné naše pochybení. I proto se cítíme výše uvedeným vyjádřením pana Zeleného hrubě uraženi, dotčeni, poníženi a znechuceni. Způsob, jakým prezentuje pan Zelený dlouhodobou a vyčerpávající práci pedagogů před veřejností, je pro nás naprosto nepřijatelný. Veřejnost, která o nové maturitě neví nic nebo velice málo, pak v následných internetových diskuzích reaguje dalšími sprostými výpady proti přece neschopným a hloupým učitelům.

Pane premiére, dovolte nám uvést několik připomínek k celému projektu.

 • Celý projekt je podrazem na současné studenty (a jejich učitele), kteří se v průběhu studia připravovali na jiný a zaběhnutý systém maturitní zkoušky.
 • Podoba didaktických testů neodpovídá obsahu učiva předmětu Český jazyk a literatura, ve kterém je hlavní důraz kladen na literární historii, kulturní a společenské souvislosti.
 • Podoba písemné slohové práce z českého jazyka je nepochopitelným výmyslem a odporuje tradicím i zdravému rozumu snahou o omezení rozsahu práce i jakékoli originality studentů při vyjadřování vlastních myšlenek.
 • Ústní podoba zkoušky z českého jazyka je výsměchem a v žádném případě nevypoví nic o dostatečné orientaci studenta v literatuře, o všeobecném kulturním přehledu a ani o jeho četbě.
 • Komunikace s pracovníky CERMATu je zcela tristní, až absurdní. Pokud vůbec na naše dotazy zareagují, dostanou se nám rady typu „pracovní listy z literatury si stáhněte a posílejte e-mailem“ (jedná se o přísně utajované texty, jež se nemají dostat ke studentům-pozn.), brožury důležité k přihlášce k maturitě a slíbené CERMATem do 5.11.2010 do školy nedorazily s odůvodněním, že „se objevily problémy s distribucí, protože Česká pošta již rozesílá vánoční balíčky, tedy se brožury vrací zpět k nám do CERMATu.“ (citováno z e-mailu od pracovníků CERMATu)
 • Finanční náklady (kopírování pracovních listů, tisk maturitních protokolů a přihlášek) nové státní maturity byly přeneseny na školy, jejichž rozpočty jsou už tak napjaté.
 • Taková koncepce maturitní zkoušky je zahráváním si s kulturní a vzdělanostní úrovní studentů a představuje drahý a neživotný experiment.
Žádáme Vás, pane premiére, abyste se zasadil o zrušení státní maturity v této podobě, protože se jedná o megalomanský projekt, jenž nemá ve školství po roce 1989 obdoby a přináší spokojenost a tučné výdělky pouze organizaci CERMAT a firmám, které jsou do celého projektu zapojeny. Jsme přesvědčeni, že zejména v době celostátního šetření by zrušení státní maturity v této podobě a s takovou organizací představovalo nejčestnější a nejlevnější řešení.

Děkujeme Vám za pochopení.

učitelé Sportovního gymnázia Kladno, Plzeňská 3103


Výzva k bojkotu:

Vážené kolegyně, kolegové,

unaveni, vyčerpáni a znechuceni neustálými diletantskými zásahy do systému českého vzdělávání všech typů jsme se rozhodli k následující akci:

Hodláme bojkotovat jarní i jakýkoli jiný termín projektu Nová maturita z následujících důvodů:


 1. Projekt sám se již dostatečně znemožnil svým megalomanstvím – neúnosnou finanční náročností i hazardem s použitými lidskými zdroji. Finanční i pracovní zátěž je v konečném důsledku přenesena především na školy a její zaměstnance.
 2. Je nepřijatelný pro svou neprostupnost mezi jednotlivými typy středních škol a znevážený z hlediska dalšího vysokoškolského uplatnění maturantů.
 3. Je chybně až scestně uspořádán svou strukturou i časovou posloupností složek. Tato nelogičnost je nejpatrnější v předmětu Český jazyk a literatura.
 4. Jsme pro tradiční podobu maturitní zkoušky z ČJL, jež byla jednoznačná termínově i hodnocením. Před odchodem na „svatý týden“ byl student dle platného zákona o mat. zkoušce seznámen s klasifikací své maturitní písemné práce, která byla jednou třetinou zahrnuta do celkového hodnocení.
 5. Nová podoba má problematickou výpovědní hodnotu, je zmatečná v bodovém a procentuelním hodnocení výsledků, nejasná v závěrečných výsledcích.
 6. Projekt je nepřijatelně centralizován v rukou instituce Cermat. Přístup jejích pracovníků v čele s p. Zeleným je nekompetentní, systémově neujasněný, vyhýbavý a arogantní. Cítíme se být rukojmími skupiny lidí, kterým nejde o stejný cíl jako nám, tj. poctivě a smysluplně vzdělávat a vychovávat mládež.
 7. Schopnosti pedagogických pracovníků jsou podceňovány. Nezdar Nové maturity je přenesen na jejich bedra, když je všem zúčastněným naprosto zřejmé, že selhala nejen avizovaná logistika projektu, ale i projekt sám.
 8. Záměrně je matena laická veřejnost frázemi o nezbytnosti společné Nové maturity. Úspěšnost studentů na VŠ nebo v praxi je nejlepší (či naopak nejslabší) vizitkou dané střední školy a práce jejích učitelů. Lidský faktor je neměřitelný a nepostradatelný.
 9. V případě pokračování v tomto bludném díle dojde k degradaci vzdělávání mladé generace, ke snížení konkurenceschopnosti našeho národa, který byl v minulosti vnímán jako kulturní a kultivovaný. Finanční ztráty pak v tomto srovnání vycházejí jako nesrovnatelně méně závažné.
 10. Školy budou postaveny na úroveň továrnám na výrobu standardizovaných, polovičatě zhotovených „produktů krátkodobé spotřeby“, nikoli citově a vědomostně rozvinutých mladých lidí, pro které je vzdělání účelem i prostředkem dalšího rozvoje.

Jistě byste připojili řadu dalších argumentů, ale podstatné je, abychom zdvihli hlavy, oprášili stavovskou čest, zadupanou minulými desetiletími i politickými zvraty, a dokázali, že nemíníme dál pasivně přijímat tragické zásahy do školství, jichž jsme v posledních letech svědky. Pedagogové potřebují důvěru veřejnosti i politických špiček, klid na práci, stabilitu vzdělávací struktury bez otřesů amatérských změn a alespoň základní jistoty ekonomické, jež jsou nutné pro chod škol.

Smysluplný a přiměřeně náročný vzdělávací systém je jedním z pilířů budoucnosti každého národa. Učitelé byli vždy jeho morální a vzdělanostní oporou. Je tedy jen na nás, aby náš hlas byl slyšen a respektován.

Děkujeme, pokud se s naší aktivitou ztotožňujete a připojíte se k nám.

Za kolektiv učitelských pracovníků Sportovního gymnázia v Kladně PaedDr. Eva Šídová

Poznámka šéfredaktora: 

Domnívám se, že zavedení státní maturity je nutné. Ze studia teorie systémů vím, že neměřený systém nelze řídit, a státní maturita je prvním pokusem o takovéto měření. Nelíbí se mi samozřejmě cena nové maturity i dlouhá příprava, to jsou však slabé argumenty pro další odklad či zrušení. Katalogy požadavků jsou známy již dlouho a smysl vzdělávání snad není v přípravě na testy. A malé rýpnutí: proč se neprotestuje třeba proti Národní srovnávací zkoušce?  

37 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
26. listopadu 2010 10:46  

K poznámce šéfredaktora:
Nemyslím sice, že zavedení státní maturity je nutné, tento dopis ale shrnuje především argumenty proti formě státních maturit, nikoli proti státní maturitě jako takové. A v tomto směru mají autoři dopisu neprostou pravdu ve všech bodech.

Katalogy požadavků jsou sice známy dlouho, ale neodpovídají RVP, přičemž tvůrci RVP a tvůrci katalogů /všichni zastřešení MŠMT!/se nemohou dohodnout na tom,zda mají katalogy vycházet z RVP nebo naopak.

Bohužel právě tento způsob testování bude vést k tomu, že školy již nebudou vzdělávat, ale připravovat na testy. Na většině škol se to už děje, k tomu je logicky přivedla právě generálka, žáci i rodiče to celkem logicky požadují.

Luděk Blaha řekl(a)...
26. listopadu 2010 10:48  

Výzva k NEbojkotu:

Vážené kolegyně, kolegové,
unaven, vyčerpán a znechucen neustálými diletantskými zásahy do systému českého vzdělávání všech typů jsem se rozhodl k následující akci:

V rámci svých možností důsledně plnit vše, co bude kdokoli po mně požadovat.

Při této příležitosti vzpomeňme na, po Járovi Cimrmanovi druhou nejvýznamější postavu českých dějin, pana Josefa Švejka.

Anonymní řekl(a)...
26. listopadu 2010 11:41  

Arogance a neschopnost (nebo nezájem, ale to je jedno) Cermatu je neskutečná. Ale není se čemu divit. Proč by jedna státní instituce měla být jiná než většina ostatních, že?

Simona CARCY řekl(a)...
26. listopadu 2010 13:40  

VÝZVA - vyzývám zřizovatele školy Sportovní gymnázium Kladno, Plzeňská ulice k zrušení této instituce. Nedůvěryhodný, vzpurný, urážející se a znechucený kolektiv nedokáže vést žáky k reformované maturitní zkoušce a statutární orgán takové instituce tím porušuje zákon.

Anonymní řekl(a)...
26. listopadu 2010 14:15  

Vyzývám ke zrušení Cermatu. Jedná se o nedůvěryhodnou instituci, která za 10 let své existence za téměř 3/4 miliardy Kč nebyla schopna připravit reformovanou státní zkoušku, což prokázala poslední maturitní generálka.

Anonymní řekl(a)...
26. listopadu 2010 14:35  

Pedagogové potřebují důvěru veřejnosti i politických špiček, klid na práci, stabilitu vzdělávací struktury bez otřesů amatérských změn a alespoň základní jistoty ekonomické, jež jsou nutné pro chod škol.


...a proboha hlavně ani náznak nějaké vnější kontroly a hodnocení, když to děláme tak dobře...

Anonymní řekl(a)...
26. listopadu 2010 14:52  

Ano,zrušme Cermat, je naprosto neschopný, zrušme 80% středních škol, protože nejsou schopny ani vzdělávat, ani vychovávat. Naše školství se propadá do bahna neschopnosti. Jediné, co mu ještě zůstává, je neustálá nespokojenost se vším. Je otázka, zda v době, kdy všude kolem sebe vidíme, že úspěšní nejsou Ti schopní, ale spíše ti všehoschopní, je vůbec dikuse o úrovni školství na místě.

Anonymní řekl(a)...
26. listopadu 2010 15:20  

Anonymnímu z 14:35

Co jiného má na starosti ČŠI než kontrolu a hodnocení? Aby nakonec těch kontrolních orgánů a mechanismů nebylo víc než učitelů, nebo dokonce žáků...

Anonymní řekl(a)...
26. listopadu 2010 15:51  

Vyhodnocení testu na 120 % asi není chyba učitelů.

Odkud víme, že vadně vyhodcených bylo 12 000? Od CERMATu. Věříte tomu?

Anonymní řekl(a)...
26. listopadu 2010 16:06  

Za rodiče VYZÝVÁM STŘEDNÍ ŠKOLY, aby ve svých plánech i v reálné výuce znovu začaly učit českou mluvnici a sloh !! a neobíraly se pouze literárními dějinami.

Je velkou ostudou, že maturanti neumějí vyjmenovaná slova, shodu podmětu s přísudkem, o interpunkci nemluvě, mají malou slovní zásobu...

Anonymní řekl(a)...
26. listopadu 2010 16:22  

Na katedry Tv jsou v hojné míře přijímáni studenti, kteří měli u Scio testů výsledek "jednomístné číslo" - inu směrná čísla přijímaných studentů se musí nějak naplnit.
Nejsou takoví borci náhodou absolventy Sportovních gymnázií, třeba toho kladenského?

Anonymní řekl(a)...
26. listopadu 2010 21:30  

Simona Carcy = novodobý normalizátor. Děkujeme, odejděte !!!

Anonymní řekl(a)...
26. listopadu 2010 21:43  

Nějak si stále myslím, že by státní maturity měly nějak navazovat na RVP-ŠVP. Pokud tak není, což není, pak je to docela špatně, protože pro studenty přinejmenším třetích a čtvrtých ročníků je to docela nová informace. Jste si vůbec vědomi, že někteří studenti škol budou maturovat v průběhu šesti týdnů ? Výsledky se dozví až 20. června a teoreticky i "prakticky" jsou již před 20. 6. 2011 přijati na VŠ ?
Něco je špatně a cítí to většina, jinak "něco je shnilého".

Anonymní řekl(a)...
26. listopadu 2010 22:49  

Rozhodně bych nebojkotoval státní maturitu, student musí prokázat určitou míru inteligence aby zkoužkou prošel + máme zde také školní část, která je zaměřena na to co se na té dané střední škole učí, tudíš znalost svého oboru bude muset prokázat stejně. Jsem studentem gymnázia a ano státní maturita mi do jisté míry velmi ulehčila přípravu, ale očekává se že z gymnázií pudeme na univerzity a vysoké školy, na které se budeme stejně muset dostat vlastní pýlí a budeme muset prokázat znalost. A i pokud by byla maturitní zkoužka zahrnuta do příjmacího řízení, tak se na vysoké školy dostanou tak, jako tak aspoň ti nadprůměrní, takže opravdu nevidím důvod proč by se měla zkoužka rušit, když už to stálo všechny strany mnho úsilí.A navíc zkušební rok je vždy kritycký

Anonymní řekl(a)...
26. listopadu 2010 23:13  

Už to, že někteří budou maturovat z 1 předmětu 3 krát,že?(státně,školně,nepovinně)

Anonymní řekl(a)...
26. listopadu 2010 23:34  

pílí a kritický, snad to dokáži i jako matematik napsat správně

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2010 7:16  

Milá paní Šídová a další z vašeho spolku, tohle snad ani nemyslíte vážně: Učitelé byli vždy jeho morální a vzdělanostní oporou... Nebo snad myslíte ty ředitele, o nichž v týdenním intervalu informují média a kteří rozkradli školní rozpočet, případně ty, kteří osahávali děti v kabinetu, nebo snad učitelky mateřských či základních škol, které v hodnách konzumují alkohol, či učitele, který distribuoval dětem drogy? To jsou ti kteří budují učitelům jejich morální obraz par excellence. A o jaké vzdělanostní autoritě to sníte, když dnes internet poskytne žákovi přesnější a především ucelenější informace než 100 učitelů. Nebo snad chcete namítat o jakémsi poslání učitelů při výchově, kde se stále schováváte za rodinu a vaši pedagogové si nechají na hlavu nasadit odpadkový koš? Paní Šídová, zameťte si nejprve před svým prahem než začnete vytvářet atmosféru neklidu, když po něm sama tolik voláte.

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2010 9:00  

studentovi z 26. listopadu 2010 22:49

Je to hezké, že se těšíte na státní maturitu, já jsem rovněž její zastánkyní. Ale jako student gymnázia byste přece jen měl prokazovat lepší znalost českého pravopisu!
I v takto nastavené maturitní zkoušce, jaká Vás čeká na jaře 2011, musíte prokázat základní znalosti českého jazyka.

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2010 10:43  

Je to zvrhlost. Třeba matematika: Žák píše na papír se zadáním. Ten nepodepíše a už ho nikdy neuvidí.Pak křížkuje a to je sice podepsané, ale taky to už neuvidí. Nakonec se doví nějaká procenta. Neví který příklad mu jak hodnotili, nemůže si to zkontrolovat - nemá z čeho a sčím a i kdyby se k tomu nějak dostal nemá žádný opravný prostředek!!! A přitom mu jde o život!!!

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2010 17:40  

Stá(t/d)ní maturita stejně bude, můžete si protestovat, jak chcete. A je dobře, že bude. Celý problém není v její existenci, ale formě. Takže protestujte proti tomu, aby maturitní opraváře dělali učitelé. Jejich úloha má začínat a končit na úrovni zadavatelů! A Cermat se nebude moci vymlouvat na to, že za chybné vyhodnocení mohou kantoři.

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2010 18:40  

Učitelům z Kladna: sledujte více legislativu, pak by se Vám nemohlo stát, že budete žáky připravovat na něco jiného na jiný průběh zkoušky. To je v zásadě na propuštění učitelů z pracovního poměru. A učte, co se v předmětu ČJL má učit - pokud opravdu učíte jen literární historii, kulturní a spol.souvislosti, je to opět na ukončení pracovního poměru těch učitelů, kteří takto češtinu učí. Být rodičem vašich žáků, budu žádat změnu učitele.A co je na tom, že si budeme tisíce pracovních textů posílat mailem? Jak jinak? Přece si je nenecháme Cermatem tisknout, když většinu nakonec potřebovat nebudeme! Ty texty mají být opravdu "tajné", nemají se dostat ke studentům. Ale jestli je někdo studentům pošle, není to chyba systému, ale toho daného učitele. A jsme zase u ukončení pracovníhjo poměru. Na naší škole jsme spoustu let množili přihlášky k maturitě, teď nám je někdo připravil a budeme tisknout jiné, proč se rozčilujete nad několika desítkami vytisknutých papírů? Nebo chcete říct, že se na vaší škole dosud studenti nepřihlašovali k maturitě?
A ještě poznámka k připomínce: Už to, že někteří budou maturovat z 1 předmětu 3 krát,že? Dodám: to záleží na dané škole, jak si to ošetří. Na naší škole to máme nastavené tak, že student nemůže maturovat ze stejného předmětu ve "státní" i profilové zkoušce. Jak je to jednoduché. Stačí to uvést do pokynu. My jsme to prostě naší ředitelce tak navrhli a je to. Prosím (nejen Kladeňáky), neblbněte. Jestli bych měl něco bojkotovat, tak možná výuku a situaci na gymnáziu v Kladně.

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2010 19:24  

27. listopadu 2010 18:40

Jen by mě zajímalo, kde berete jistotu, že jenom vy máte pravdu. Docela arogantní ! Nejste náhodou členem "týmu" Dobeše ? Takové učitelské poučování není přínosem !
Chtěl bych skutečně vidět test své dcery z ČJ a M ze státní maturity ! Z jakého důvodu to není přístupné ? I dvojitá kontrola hodnotitelů není na 100 %. Kolik peněz daňových poplatníků by se ušetřilo, kdyby se vše řešilo na škole, ostatně to tak bylo téměř celé 20. století. To by si ale stěhováci nic nevydělalí.

Luděk Blaha řekl(a)...
28. listopadu 2010 0:28  

učte, co se ... má učit

Především už nějakou dobu neučíme, ale vybavujeme žáky kompetencemi a to podle školského vzdělávacího programu. Podle školského vzdělávacího programu, ne podle přání rodičů nebo podle katalogu požadavků k maturitní zkoušce. Nebo, nedej bože, podle svých představ, co by žáci měli znát a umět. Vyhazovem se hrozívalo za používání těchto zapovězených slůvek (znát a umět) se při tvorbě švp.
Pokud není v legislativě (a to nevím, protože mě to nezajímá) jasně řečeno, že škola může zakázat maturovat ze stejného předmětu ve společné části i v profilové zkoušce, pak rozvázání pracovního poměru hrozí tak akorát vaší prosté ředitelce, ošetřený pane z 27. listopadu 18:40.

Anonymní řekl(a)...
28. listopadu 2010 10:12  

Nejdříve k otevřenému dopisu: je pravda, že není napsán úplně korektně. Není to ale hned důvod pro arogantní výpady (viz Anonymní 27. listopadu 2010 18:40). K posledním dvěma příspěvkům: my jsme testy klidně ukázovali, nikdo to nezakázal. A k panu Blahovi: myslím, že je v pravomoci ředitele určit předměty do profilové zkoušky, takže není třeba nic zakazovat, ale je možné určit, z čeho zkouška bude a vyvarovat se toho, aby třeba studenti nematurovali jen ze dvou předmětů.

Luděk Blaha řekl(a)...
28. listopadu 2010 13:49  

Profilová část je plně v kompetenci ředitele školy.
http://www.novamaturita.cz/profilova-cast-1404033112.html

A je to. A zaplaťpámbu.
K tomu mohu dodat je to, že jsem se tím vůbec neměl zabývat, protože systém nových maturit je pro mne tak revoluční a mírou mého intelektu natolik obtížně uchopitelný, že jsem se úplně rozrušil.

Anonymní řekl(a)...
28. listopadu 2010 19:52  

Chci být ve svém komentáři nezaujatá, ale bohužel - autoři výše uvedeného dopisu premiérovi prokázali na mnoha místech textu svoji pedagogickou nekompetentnost!

Co se týče jejich kritiky maturity z českého jazyka, tak opravdu není přípustné, aby u nich ve škole vyučovali pouze "literární historii a kulturní a společenské souvislosti" a opomíjeli ostatní složky. V RVP pro gymnázia se sportovním zaměřením jsem si dohledala, že výstupem u žáka v Čj má být také:"v písemném projevu dodržuje zásady pravopisu,..., uplatňuje znalosti tvarosloví a slovotvorných a syntaktických principů českého jazyka.." atd. /viz www.vuppraha.cz, RVP GV SZ, s. 14 - 15/. Dále byste se měli poučit, že Literární komunikace sice zahrnuje i literární historii, ale pouze jako jednu z mnoha svých složek.

Na podobně chabých základech, jako je uvedený příklad, je postavena celá labilní konstrukce Vaší stížnosti- výzvy. Hlavní důvod jejího sepsání je zřejmě zcela jiný, než ve skutečnosti uvádíte.

Anonymní řekl(a)...
29. listopadu 2010 6:26  

Na Kladně jednali příliš emotivně. Takhle se to, přátelé z Kladna, nedá dělat. Napsat něco tak hloupě. Můžu s Vámi 100x souhlasit, ale nemůžu se pod to Vaše zbrklé prohlášení v žádném případě podepsat. Je celé na vodě.

Anonymní řekl(a)...
29. listopadu 2010 14:15  

Chápu, že lidé vnímají jako státní maturity předražené a taky předražené jsou. Jenže co v tomhle státě není? Kdybychom měli zrušit všechno co je předražené tak nemáme 90% věcí. Mnohem větší plýtvání by bylo, kdyby se ten projekt úplně zastavil. Takže bych to viděl spíš jako úspěch.

Luděk Blaha řekl(a)...
29. listopadu 2010 14:57  

Kdybychom měli zrušit všechno co je předražené tak nemáme 90% věcí.

Aha.
Kdybychom měli vyhnat od maturit všechny nezpůsobilé, tak nemáme 90% maturantů.

Anonymní řekl(a)...
29. listopadu 2010 15:10  

... ale ani učitelů.

Anonymní řekl(a)...
29. listopadu 2010 15:40  

Jo, jo, mládenci, je to tak.

poste.restante řekl(a)...
29. listopadu 2010 17:07  

Luděk Blaha řekl(a)...
Kdybychom měli zrušit všechno co je předražené tak nemáme 90% věcí.

Aha.
Kdybychom měli vyhnat od maturit všechny nezpůsobilé, tak nemáme 90% maturantů.

Anonymní řekl(a)...
... ale ani učitelů.


poste.restante dodává:
Kdybychom měli posuzovat způsobilost k výkonu něčeho obecně, pak možná nebudeme mít ani 90% rodičů. ;-)
Mám-li soudit podle výsledků toho, jak zvládají někteří rodiče svou výchovnou úlohu.

Pár dnů jsem byl pracovně zaneprázdněn a nenakouknul jsem na ČŠ a nestačím zírat, co se nám tu všechno urodilo.

Budeme to muset brát postupně:

Kdybych měl stručně vyjádřit svůj pocit z kladenské akce, pak bych se nejspíše podepsal pod vyjádření anonymního z 29.11. 6:26. - Takhle opravdu ne.

Část argumentů je sice obsahově v pořádku, ale celkové vyznění je příliš ve stylu malého dítěte: "Já nechci špenát." "A proč?" ptá se rodič. "Protože je zelený a nechci ho!"
(Na zevrubnější analýzu prozatím nemám čas - omlouvám se.)

Část reakcí je pochopitelně ve stylu rodiče zmíněného dítěte: "Ten špenát budeš jíst, protože je zdravý a obsahuje železo."
Tedy bohužel rodičů, kteří nejsou informováni ani o známém omylu s desetinnou čárkou u podílu železa, ani o příčině dětského odporu ke špenátu. - Zjevně zatím neznají podstatu problému a řídí se "odborným názorem", který si kdesi přečetli.

Spektrum pak doplňuje "učitelobijec" Simona Carcy, tentokrát podpořena Anonymní(m) z 27.11 7:16, která(ý) má zřejmě učitelstvo spojeno pouze s představou kafíčko popíjejících příživníků, ředitelů a sekretářek rozkrádajících dělnické peníze a chlípných tělocvikářů(řek) popouštějících uzdu svým pedofilním choutkám.
Na to se snad nedá nic říci.
Leda snad: "A vy zase mlátíte černochy!"

Poslední poznámky:
- gramatiku mají žáci znát ze základní školy
- ČŠI kontroluje všechno možné, ale kvalitu výuky a pedagogického sboru téměř vůbec
- žádná státní maturita neposkytne srovnatelnou a vypovídající informaci o kvalitě středních škol. To je jen obecně oblíbený omyl.
- ta současná státní maturita nebude pak zárukou vůbec ničeho - znalostí (kompetencí) už vůbec ne.

Závěr:
1. Několik let jsem zastáncem principu státní maturity.

2. O něco kratší dobu jsem odpůrcem tohoto konkrétního předraženého maturitního paskvilu.

3. V této fázi považuji všechny podobné výzvy ke zrušení SM za bezpředmětné.

4. Otázka nestojí, zda máme státní maturitu zrušit, či nikoliv.
Otázka zní, jak SM předělat, aby byla smysluplná, funkční a přínosná.

5. Jednou z možných variant "předělávek" je i "předělat komplexně". - Jenže to bychom si museli přiznat, že na současné maturitě 10 let pracovala banda draze placených flákačů a amatérů. A to je nejspíš "politicky neprůchodné".

Luděk Blaha řekl(a)...
29. listopadu 2010 21:18  

ČŠI kontroluje všechno možné, ale kvalitu výuky a pedagogického sboru téměř vůbec

Pámbuzaplať.
Nikdo neví, co je kvalitní výuka a kdo je kvalitní učitel. Natož inšpektoři.

jak SM předělat, aby byla smysluplná, funkční a přínosná

Starého Zeleného novým kouskům nenaučíš.

Anonymní řekl(a)...
30. listopadu 2010 11:52  

Pane, Bláha, Vaše příspěvky jsou nejenom účinným lékem proti carcytýdě.

Dnes již bývalý učitel Jan Pacovský

poste.restante řekl(a)...
30. listopadu 2010 17:22  

Jan Pacovský
Díky za Vaše komentáře. ;-)

Omlouvám se za off-topic, ale nedá mi to.
Chtěl jsem se zeptat, Petr Pacovský, autor Velké knihy o uspořádání času, je pouze shoda jmen, anebo je to Váš příbuzný?

Anonymní řekl(a)...
3. prosince 2010 23:33  

Přeji dobrý večer. Pan Petr Pacovský není můj příbuzný nebo spíše o příbuzenství nevím.

JP

Anonymní řekl(a)...
3. prosince 2010 23:33  

Přeji dobrý večer. Pan Petr Pacovský není můj příbuzný nebo spíše o příbuzenství nevím.

JP

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.