Zaměřeno na vzdělání: volby 2010 v České republice a ve Velké Británii

pátek 14. května 2010 ·

Problematika vzdělání  je významnou nebo méně významnou součástí volebních programů všech politických stran. V následujícím přehledu společnost SCIO porovnává, jak se této problematice věnují volební programy politických stran, které budou nebo by mohly být zastoupeny v Parlamentu ČR, a stran, které budou zastoupeny v parlamentu ve Velké Británii.

Ve srovnání  ČR a Velké Británii se projevuje nevyrovnanost a roztříštěnost programů většiny českých stran a také výrazně  větší podíl velmi obecných a nekonkrétních cílů (podporovat moderní výukové trendy, posilovat inkluzivní vzdělání, zkvalitnit přípravu učitelů, zvyšovat společenskou prestiž kvalifikovaných dělnických a technických povolání apod.), aniž by byl předložen nějaký postup. Britské strany se naproti tomu často opírají o konkrétní programy a iniciativy, některé již schválené legislativou či reálně fungující (např. Teach First, Mathematics Specialist Teacher, statut Akademie a Trust School apod.).

Koncepce pro vzdělání  v programech britských stran je zpracována podle materiálu At the starting gate for the 2010 election (Prepared by Steve Besley. April 2010 version 1.0 Management Papers, EDEXCEL).

Převzali jsme rozčlenění  jednotlivých bodů programů britských stran do oddílů  a pokusili jsme se o podobné členění i pro programové  body českých stran. Ne vždy jsou zachovány odpovídající  oblasti, například v britských programech je zvláštní oddíl věnován zvýšení kvality a reformě škol a další zvláštní oddíl kurikulu (osnovám). Tyto otázky jsme pro české strany zahrnuli do oddílu Základní školy.

Pro české strany jsme vycházeli z volebních programů a prohlášení zástupců některých stran:

Poznámka: V případě výběru politických stran jsme ve všech případech respektovali jejich reálnou možnost zasáhnout v příštím volebním období do legislativy či exekutivy, a  to na základě dlouhodobých průzkumů veřejného mínění.

V následujícím přehledu porovnáme, jak se této problematice věnují volební programy politických stran, které budou nebo by mohly být zastoupeny v Parlamentu ČR, a stran, které budou zastoupeny v parlamentu ve Velké Británii.


Předškolní  výchova, děti, rodina

ODS
 • rozšířit spektrum péče o malé děti
 • stimulovat soukromý sektor, aby vytvářel větší počet částečných úvazků
ČSSD:
 • zavést rok povinné předškolní výchovy
Věci veřejné:
 • nic
TOP 09
 • nic
KSČM
 • zavést bezplatnou docházku do posledního roku mateřské školy
 • program výstavby a obnovy jeslí a mateřských škol, vytvářet podmínky pro 100% docházku dětí posledního předškolního ročníku
Zelení
 • podpořit alternativy předškolních zařízení typu mateřských a rodinných center
 • finanční podpora státu předškolním zařízením
 • poslední ročník ve školce bezplatný
 • umožnit souběh čerpání rodičovského příspěvku a navštěvování předškolního zařízení
 • podporovat rozšíření kapacity služeb placeného hlídání dětí nerodičovskou osobou – netrvat na podmínce pedagogického vzdělání
KDU-ČSL
 • daňovým zvýhodněním podpořit zaměstnávání rodičů dětí do 6 let na zkrácený úvazek
 • podporovat služby zaměřené na odbornou pomoc rodinám, jmenovitě mateřská a komunitní centra, centra pro rodiny, manželské a rodinné poradenství a organizaci náhradního rodičovství
 • zřídit ministerstvo pro rodinu
 • prosazovat investiční program pro rozšíření kapacit stávajících mateřských škol s předností pro malé obce
Labouristé
Konzervativci
 • ustavit skupinu pro předškolní vzdělání a zrevidovat dosavadní systém
 • zaměřit program Sure Start na pomoc rodině a včasnou intervenci
 • zavést nový systém flexibilní rodičovské dovolené
 • s využitím daňového systému posílit důležitost sňatku a občanských partnerských svazků
Liberální  demokraté
 • zavést placenou rodičovskou dovolenou po 19 měsíců od narození dítěte a bezplatnou péči o dítě do věku 5 let

 
Your browser may not support display of this image. Sure Start – program na podporu dětí do 5 let věku, cílem je poskytovat integrované služby z oblasti péče o děti, předškolního vzdělání, zdravotnictví a rodinného poradenství.
Program Children centres funguje v širším rámci Sure Start a poskytuje služby pro rodiče předškolních dětí a děti podle potřeb konkrétní komunity – centrum pro informace, podporu, poradenství, péči o zdraví.
Program Parent Support Adviser je zaměřen na spolupráci a konzultace s rodiči s cílem zlepšení chování a docházky žáků, zainteresování rodičů do práce školy
Desetiletý  plán péče o děti (2004) poskytuje rodičům rozšířenou možnost rodičovské dovolené, nabízí možnost flexibilní péče o děti do věku 14 let a 5 hodin týdně bezplatné mateřské školy pro děti ve věku 3 - 4 roky až po 38 týdnů v roce.
Základní  školy

ODS
 • zavést povinnou výuku angličtiny na školách nejpozději od 3. třídy ZŠ
 • podporovat moderní výukové trendy
ČSSD
 • zavést povinnou angličtinu a další jazyk; počítačovou komunikaci 
 • podpořit výuku matematiky a technickou výchovu 
 • zavést standardizované zkoušky jako předpoklad přijetí na maturitní obor
 • vytvářet podmínky pro diferencované vyučování
Věci veřejné
 • zavést srovnávací zkoušky již na ZŠ
 • zajistit služby školního psychologa – minimálně jeden na každých pět škol
 • zajistit, aby předmět informatika byl rozšířen o zásady bezpečné práce s internetem
 • zapojit školy do projektů sociální intervence
TOP 09
 • zamezit plošnému průměrnému vzdělávání
KSČM
 • posílit veřejné školství financovaného z veřejných zdrojů, žádné státní prostředky do soukromých škol
 • posílit funkci státu a zřizovatelů a jejich odpovědnost za podmínky a výsledky práce škol
 • upravit práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců
 • zkvalitnit metodiky, učebnice, texty
 • koordinovat výchovu a vzdělávání v oblasti speciálního školství meziresortně
 • odmítnout jakékoli školné na všech stupních
 • zajistit finančně dostupné školní jídelny, bezplatný pobyt v družině a klubech
Zelení
 • posílit sociální a občanskou rovinu vzdělávání
 • podporovat vzdělávání k udržitelnému rozvoji
 • podporovat bezplatné vzdělávání cizinců
 • rozpracovat systém podpory a rozvoje talentovaných dětí
 • podporovat intenzivnější spolupráci školy s dalšími partnery – rodiči, obcemi, spolky
 • prosazovat rychlou digitalizaci školství
 • zrovnoprávnit domácí vzdělávání se vzděláváním ve škole
 • zrušit přijímací zkoušky na střední školy
 • posilovat inkluzivní vzdělávání
 • pracovat na nastavení standardů a sledování kvality vzdělávání
KDU-ČSL
 • usilovat o zavedení etické výchovy jako samostatného předmětu
 • podporovat odborně vedenou ekologickou výchovu a zavádění mediální výchovy
 • rozvinout programy proti šikaně a agresivitě (např. Zdravá škola), zvýšit pozornost k chování žáků a zvýšit počet školních psychologů
 • prosazovat alternativní výchovu pro děti s problémy chování
 • podpořit celodenní otevření školních budov
 • podpořit rozšíření kapacit církevních mateřských a základních škol
 • oddělit prostředky na financování škol krajských a obecních 
Zvýšení  kvality škol a školská reforma Labouristé
 • podporovat úsilí o to, aby každá škola měla statut Akademie  nebo Trust school  nebo Specialist school 
 • ustavit síť škol s podporovaným programem, které budou sloužit pro šíření rozvinutých programů
 • rozšířit pravomoci škole nadřízených orgánů, aby mohly převzít odpovědnost za školu, která nefunguje
 • zavést systém záruk pro rodiče  a děti 
 • vybudovat program Výzvy se zapojením rodičů a místních úřadů do zlepšení školy
 • podporovat ředitele a učitele škol prostřednictvím Smlouvy mezi školou a rodinou a jasně definovanými pravomocemi pro disciplínu
 • zavedení formuláře Záznam školy (School Report Card)  pravděpodobně od roku 2011 jako hlavní nástroj pro hodnocení a informování
 • dokončit přehled programu Dedicated School Grant a rozšířit systém školních podpor
 • zavést fin. kompenzaci školám, které vzdělávají sociálně znevýhodněné žáky (premium)
 • pokračovat ve stavbě školních budov
Konzervativci
 • rozšířit program Akademie i do základních škol a zjednodušit získání statutu akademie zvláště ve znevýhodněných oblastech
 • legislativně schválit zakládání nezávislých státních škol založených rodiči nebo místní komunitou
 • zaměřit se na školy, které špatně pracují a změnit je na akademie
 • snížit počet agentur působících ve školství, zprůhlednit je a vyžadovat odpovědnost
 • větší transparentnost financování škol
 • zavést finanční kompenzaci školám, které vzdělávají sociálně znevýhodněné žáky
 • posílit Smlouvu mezi školou a rodinou o chování dětí 
 • zaměřit inspekci na slabé školy a hlavní oblasti výuky
 • žádat Ofqual (Úřad pro kontrolu kvalifikace a zkoušek), aby poměřil standardní zkoušky s konkurujícími zeměmi 
 • zprůhlednit základní nastavení zkoušek s dostupnou databází předchozích zkoušek a systému známkování
 • přetvořit tabulky kvality škol podle dosažených výsledků v hlavních předmětech
 • vytvořit nový program školních budov a opustit program BSF (program investic do staveb ve školství)
Liberální  demokraté
 • ustavit systém škol řízených sponsory (podniky, sdruženími rodičů, učiteli apod.) místo akademií
 • dát místním orgánům větší pravomoci v řízení škol
 • dát větší pravomoci školské radě školy 
 • zrušit standard 5A-C
 • ustavit Nezávislý školský úřad, který kontroluje standardy
 • zajistit menší třídy
 • ustavit nový model pro finanční podporu znevýhodněným žákům v hodnotě 2,5 miliardy liber
 • zrevidovat program výstavby
Kurikulum
Labouristé
 • pokračovat v rozšiřování individuální výuky v angličtině a matematice na stupni KS2, KS3 (8-14 let)
 • zrevidovat dlouhodobý výhled testování v jednotlivých stupních a úlohu hodnocení učitelů
 • od roku 2011 uskutečňovat reformy podle zprávy sira Rose (2009) v základním školství
 • zahájit programy Every child counts  a Specializovaní učitelé matematiky 
 • rozšířit výuku podnikání a finanční připravenosti
Konzervativci
 • převést rámcové plánování kurikula zpět na ministerstvo a zároveň podporovat větší autonomii při konkrétním naplňování rámcového plánu
 • přepracovat Národní kurikulum, znovu definovat požadavky na znalosti v angličtině, matematice a přírodních vědách a celkově posílit znalostní základ kurikula
 • omezit změny kurikula na pravidelný cyklus a tím omezit neustálé zásahy
 • umožnit státním školám větší nezávislost ve výběru zkoušek, včetně možnosti používat IGCSE (Internationa General Certificate of Secondary Education)
 • podpořit vysoké školy, aby se ujaly hlavní role při definování zkoušek A-level
 • zamezit okamžitému zavádění reforem podle Rose
 • zrevidovat budoucnost testů na jednotlivých stupních a zaměřit je na základní standardy hlavních předmětů
 • zavést jednoduchý test čtení ve věku 6 let
Liberální  demokraté
 • zrušit Národní kurikulum a nahradit ho programem Minimálních kurikulárních nároků
 • soustředit se více na evaluaci diagnostickou a evaluaci v angličtině a matematice
Akademie jsou nezávislé všestranně zaměřené státní školy zakládané skupinou rodičů, učitelů, místních podniků. Zřizují se namísto jedné nebo více existujících škol, které mají problémy, nebo v případě potřeby nových míst. Jsou to školy základní, střední nebo zvláštní.Your browser may not support display of this image.
Trust school je státní škola podporovaná nadací založenou školou a partnery s cílem prospěšného fungování školy.
Specializovaná  škola je střední škola s určitým odborným zaměřením, orientovaná na inovace a nejlepší výsledky, financovaná státem a privátními sponzory, dostává zvláštní finance od státu navíc.
Záruka pro rodiče: svobodná volba školy, smlouva mezi rodiči a školou, získávání informací od školy, zabývat se vzděláváním dítěte, mít přístup k zařízením a aktivitám školy.
Záruka pro děti: očekávat od školy dobré zacházení, kvalitní výuku podle potřeb a schopností, nabídka kulturních a sportovních aktivit, podpora zdraví, respekt.
Zpráva o škole poskytuje ucelenou informaci o práci školy, o tom, co se od školy očekává a komu se odpovídá. Měla by podat ucelený obraz o úspěšnosti práce školy.
Smouva mezi školou a rodiči zakládá partnerský vztah s cílem zlepšit komunikaci mezi rodiči a školou, společně řešit problémy a cíle (chování, další vzdělání, drogy, šikana apod.), získat účinnější podporu vzdělávání ze strany rodičů. http://www.standards.dfes.gov.uk/parentalinvolvement/hsa/.
Your browser may not support display of this image. Program Every Child Counts (S každým dítětem se počítá) je zaměřen na žáky 2. třídy základní školy (6 let), kteří zaostávají za svými vrstevníky. Zahrnuje výcvik a podporu pro učitele, aby mohli pracovat s žáky individuálně a pomohli jim překonat nedostatky.
Program Mathematics Specialist Teacher (Specializovaný učitel matematiky) je zaměřen na zvýšení počtu učitelů základních škol specializovaných na výuku matematiky. Učitelé budou využívat a šířit progresivní metody a spolupracovat při přípravě. Pro přípravu specializovaných učitelů matematiky byl vytvořen dvouletý magisterský kurs, zahájený v lednu 2010.
UčiteléYour browser may not support display of this image.

ODS
 • odměňovat učitele za výkon, nikoli podle odsloužených let
ČSSD
 • zvýšit platy učitelů a pracovníků ve školství
 • posílit autoritu učitele, poskytnout mu vyšší právní ochranu
 • trvat na požadavku magisterského vzdělání učitele
Věci veřejné
 • zvýšit plat učitele o 5 000 Kč měsíčně za podmínky zavedení srovnávacích zkoušek na konci 5. a 9. ročníku a státních maturit
 • zvýšit plat nastupujícího učitele na 20 000 Kč
 • navýšit nenárokovou složku platu učitele
 • prosadit funkční období ředitele na 5 let, potom výběrové řízení, možnost maximálně tří funkčních období
 • dát řediteli pravomoc ohodnotit učitele podle kvality práce
 • zavést povinné další vzdělávání pedagogů
TOP 09
 • zavést kariérní řád a celoživotní profesní vzdělávání
 • změnit tarifní systém odměňování
 • připravit podpůrný program pro absolventy pedagogických fakult
KSČM
 • nic
Zelení
 • zkvalitnit systém přípravy učitelů
 • zvýšit platy učitelů
 • podporovat další vzdělávání učitelů a kariérní postup provázaný se systémem odměňování
KDU-ČSL
 • předložit nový zákon o pedagogických pracovnících, který bude definovat pedagoga jako samostatnou profesní skupinu, bude obsahovat kvalifikační předpoklady, povinnost dalšího vzdělávání, kariérní systém včetně atestací.
 • usilovat o lepší ochranu osobnosti učitele před projevy agresivity
 • prosazovat reformu pedagogických fakult, změnu v přípravě a dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve vazbě na kariérní systém
 • umožnit učitelům základních škol doplnit si vzdělání na příslušné VŠ
 • umožnit zájemcům z praxe získat pedagogické vzdělání pro jejich zapojení do výuky

Labouristé

 • zavést licenci pro výkon povolání obnovitelnou každých pět let
 • zavést nárok na další vzdělávání včetně magisterského studia
 • poskytnout učitelům lepší poradenství pro práci ve třídě
Konzervativci
 • zvýšit požadavky pro uchazeče o pedagogické studium, zrušit možnost opakovaných zkoušek z angličtiny a matematiky
 • zavést větší flexibilitu v platech a podmínkách  s motivačními pobídkami pro učitele v prioritním předmětech a oblastech
 • dát učitelům a ředitelům větší pravomoci ve třídě a v otázkách disciplíny
 • rozšířit program Teach first a rozvinout nové programy na zapojení absolventů VŠ nikoli pedagogického vzdělání do učení Teach now  a Troops to teachers 
 • poučit se ze zkušeností z Finska a Singapuru zejména ve výuce na základním stupni
Liberální  demokraté
 • zavést větší flexibilitu v platech a podmínkách pro učitele
 • přebudovat výchovu učitelů tak, aby zahrnovala více praktického výcviku a vedení zkušenými mentory
 • zavést program „připravenosti k výuce“
  

Your browser may not support display of this image.  Iniciativa Teach First vznikla v roce 2002 a jejím cílem je získat kvalitní absolventy různých oborů k účasti na dvouletém programu výuky a rozvoje – závazek je vyučovat po dva roky a získat cenné zkušenosti, účastníkovi bude poskytnuta podpora při následném hledání zaměstnání. Cílem je získat pro školství profesionály z různých oborů a zvýšit prestiž učitelského povolání
Program Troops to Teachers (T3) (Vojáci učiteli) je inspirován v USA a je zaměřen na rekvalifikaci vojáků na učitele zejména škol v problémových oblastech na stupních odpovídajících jejich kvalifikaci. 
Střední  školy, odborné školy, učiliště, mládež  po ukončení povinné školní  docházky

ODS
 • podporovat společnou část maturitní zkoušky
 • podpořit zavedení jednotné závěrečné zkoušky v učňovském školství ve spolupráci se zaměstnavateli
 • zavést systém hodnocení škol
 • ponechat možnost hlásit se na více středních škol
ČSSD
 • zachovat pestrou nabídku učebních oborů středních odborných škol
 • zvyšovat společenskou prestiž kvalifikovaných dělnických a technických povolání
 • posílit kulturní výchovu, český jazyk, historii, občanství 
 • rozvíjet informatizaci předmětů, angličtinu plus další jazyk 
 • posílit matematiku a technické disciplíny masivní internetovou podporou výuky 
 • zavést časově flexibilnější standardizované zkoušky, které by nahradily těžkopádné státní maturity
Věci veřejné
 • podpořit státní maturitu, ale kvalitně připravenou
TOP 09
 • podpořit rozvoj odborného školství podle požadavků trhu práce
 • podporovat vybrané technické obory prostřednictvím stipendií pro žáky
KSČM
 • výrazně podpořit rozvoj učňovského a středního odborného školství
 • v síti učňovského školství poskytovat bezplatně pomůcky a přiměřenou mzdu v průběhu praxe
 • zavést právo na první zaměstnání pro mladé absolventy škol
Zelení
 • podporovat stanovení limitů na nárůst počtu víceletých gymnázií
 • podporovat učební obory a odborné školy, kde je nedostatek pracovníků
 • podporovat realizaci tzv. státní maturity
 • prosazovat, aby se státní maturita stala vstupenkou na vysokou školu – zrušit přijímací zkoušky
KDU-ČSL
 • zasazovat se o zjednodušení přijímacího řízení na střední školy
 • podporovat státní závěrečnou zkoušku po tříletých učebních oborech, která bude garantovaná státem i hospodářskou komorou a bude znamenat lepší uplatnění na trhu práce
 • podpořit řemesla a rozšíření odpočtu nákladů za praxi učňů v provozu až do výše 50%.
 • zavést maturitní obor praktické sestry se samostatným výkonem činnosti po půl roku praxe

Labouristé

 • dlouhodobě se zaměřit na smysluplný rámec zkoušek a dosažených kvalifikací na základě existujících schémat
 • do roku 2012 zavést konkrétní nároky pro skupinu 14 - 19 letých
 • rozšířit Záruku pro mládež tak, aby měl každý žák do věku 18 let zaručeno místo v odborném vzdělávání nebo studiu
 • formálně zvýšit věk pro účast v programu na 18 let do roku 2015
 • usilovat o to, aby se do deseti let každý pátý mladý člověk vyučil
 • zavést systém technických škol pro skupinu 14-19 letých
 • rozšířit systém EMA (Education Maintenance Allowance – finanční podpora pro další vzdělávání pro 16+) tak, aby zahrnoval vstup na vysoké školy
 • financovat dalších 35 000 míst pro učně a odborné školství
 • zavést oddělené plánování a financování pro zabezpečení potřeb skupiny 14-19 letých
 • posílit technické a odborné vzdělání ve spolupráci se zaměstnavateli
 • pokračovat v reformách v GCSE a GCE (zkoušky na závěr středoškolského studia), zahájit výuku funkčních dovedností
 • rozvinout programy zapojení mládeže do sociálních a komunitních služeb
Konzervativci
 • rozšířit program Mladých učňů
 • vytvořit 100 000 nových míst v učňovském a odborném výcviku každý rok
 • zvýšit odměny pro učně prostřednictvím financování zaměstnavatele
 • znovu definovat diplomy s flexibilními nároky
 • zvýšit počet míst v podpůrných programech pro technickou a odbornou kvalifikaci
 • rozvinout nový integrovaný program vzdělávání pro práci
 • zavést program občanské služby pro mládež
 • snížit věkovou hranici pro účast mládeže v dobrovolné službě
 • zavést poradenství na všech úrovních
Liberální  demokraté
 • nahradit diplomy novým typem (Tomlinson) všeobecného diplomu
 • zavést flexibilní možnost pro odložené zahájení studia pro skupinu 16+ a nárok na dva roky bezplatného učení místo povinnosti pokračovat bez přerušení
 • zavést programy na umisťování, výcvik a podporu mládeže už po třech měsících nezaměstnanosti, ne až po šesti
 • zavést právo žáků navštěvovat vyšší odborné školy po dovršení 14 let
 • podporovat více učebních oborů pro handicapované
 • podporovat rozvoj dobrovolnických programů
 • rozvinout služby poradenství pro studium a výběr povolání
 • ukončit systém EMA (Education Maintenance Allowance – podpora pro učení pro 16+)
 • zmenšit rozdíl ve financování mezi školami a vyššími školami
 • vytvořit 15 000 nových míst na vyšších školách v tomto roce
Vysoké  školy, vyšší školy

ODS
 • zavést výhodné studijní půjčky splatné po ukončení studia
 • zavést možnost placení půjčky zaměstnavatelem a odečíst ji z daní
 • zavést daňově zvýhodněné studijní spoření
 • zřídit stipendijní fond pro vynikající studenty
 • pokračovat v debatě o možných formách zavedení školného
 • daňově zvýhodnit zaměstnavatele přispívajícího na studijní spoření dětí zaměstnanců
 • podporovat bakalářské programy
 • usilovat o soustředění základního výzkumu na výzkumných univerzitách v těsném souladu s výchovou studentů v magisterském a doktorském programu
 • podporovat spolupráci vysokých škol s municipalitami a soukromým sektorem
 • podpořit ze strany státu strategické obory
ČSSD
 • zvýšit kvalitu vysokoškolského studia
 • zachovat samosprávu v terciárním školství
 • nepodpořit školné
 • navýšit investice do vzdělání na všech typech veřejných škol, vědy a vývoje
 • posílit akreditačních pravomocí, kontrolu kvality, uzavření škol a oborů s nedostatečným výkonem; 
 • rozdělit a financovat školy podle pedagogického a odborného výkonu v rámci oborově srovnatelných institucí
 • zavést spoření na vzdělání, půjčky pro studenty
 • zvýšit prostředky na sociální a prospěchová stipendia.
Věci veřejné
 • zavést odložené školné na VŠ po dosažení průměrného platu, absolventi technických oborů budou splácet jen 50%
TOP 09
 • podporovat vytvoření omezeného počtu prestižních institucí pro poskytování postgraduálního vzdělání
 • podporovat vysoké školy a transformované vyšší odborné školy, které budou poskytovat kvalitní vzdělání nižšího stupně
 • navrhnout efektivní systém stipendií a půjček
 • zavést školné
KSČM
 • vytvořit a zajistit systém sociálních a prospěchových stipendií pro studenty
 • státní prospěchové stipendium pro studenty VŠ se studijním průměrem do 1,5 až do výše 5000 Kč měsíčně
 • zvýšit počet veřejně dotovaných kolejí a ubytoven
 • zajistit uznávání studijních programů a diplomů českých vysokých škol na celoevropské úrovni
 • soustředit se na kvalitu VŠ
 • posílit úlohu VŠ na výzkumu a vývoji
Zelení
 • restrukturalizace vysokých škol s cílem zvýšit kvalitu
 • usilovat o navýšení podpory pro mladé vědce
 • zavést a ověřit systémovou finanční podporu VŠ studentům formou grantů
 • zachovat vysokým školám akademické svobody a posílit autonomii
KDU-ČSL
 • zavést přijímání na vysoké školy na základě maturitních zkoušek
 • podpořit diferenciaci vysokých škol na výzkumné, vzdělávací a profesní
 • posílit kritérium kvality při financování
 • prosadit změny v akreditačním procesu.
 • podpořit vznik profesních bakalářů
 • podporovat dostupnost kvalitního vysokoškolského studia bakalářských programů ve všech regionech
 • zvýšit sankce za nedodržení řádné doby studia
 • Prosazovat zavedení státem podporovaného spoření a půjček na studijní účely, rozšíření stipendií

Labouristé

 • nadále usilovat o účast 50% věkové kohorty ve studiu na vysokých školách s výhledem na zvýšení na 75% s ohledem na vyšší technické školství
 • zlepšit popis kurzů a zkušebně zavést v roce 2011 - 2012
 • hlavní pozornost věnovat rozrůznění kurzů v úrovni a možnostech (zkrácené studium, kombinace studia a praxe atd.)
 • věnovat se otevření možností pro postup z odborného školství dále a pro zvyšování kvalifikace
 • prioritu ve financování dát předmětům STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) a programům v nových oborech
 • ambice prosadit britské vysoké školství jako vedoucí sílu v on-line vzdělávání do roku 2015
 • usilovat o rozšíření účasti populace v dané věkové skupině na vysokoškolském studiu včetně výběrových universit
 • revidovat systém poplatků
 • věnovat se vyváženému modelu poplatků s účastí studenta, státu a zaměstnavatele a s širokou škálou podpor
Konzervativci
 • podpořit vyšší poplatky, ale očekávat lepší podporu studentům ze strany universit
 • vytvořit celostátní informační website pro uchazeče o studium na vysoké škole
 • zavést univerzitní technické vysoké školy v důležitých městech
 • vytvořit 10 000 nových míst
 • posílit přechod z odborného školství a praxe do vysokých škol
 • zrevidovat systém studentských půjček, podporovat včasné splácení
Liberální  demokraté
 • zrušit poplatky v prvním roce vysokoškolského studia a rozpočíst je na dalších šest let
 • podporovat více uchazečů z odborných škol
 • financovat výzkum v technologiích s nízkým podílem uhličitanů


    


Celoživotní  vzdělávání, další vzděláváníYour browser may not support display of this image.

ODS
 • podpořit rozvoj odborně zaměřených škol jako center celoživotního vzdělávání 
 • podporovat celoživotní vzdělávání poskytované vysokými školami
ČSSD
 • podporovat rekvalifikační programy
 • podporovat zaměstnavatele, aby rozšířili možnost odborného vzdělávání svým zaměstnancům
Věci veřejné
 • nic
TOP 09
 • podporovat nástavbové studium a rozšiřování kvalifikace
KSČM
 • předložit zákon o celoživotním vzdělávání
 • zvýšit dohled státu nad kvalitou zařízení působících v oblasti celoživotního vzdělávání
Zelení
 • podporovat celoživotní učení v jazycích, používání internetu a podnikatelských dovednostech
KDU-ČSL
 • financovat systém dalšího vzdělávání z fondů EU
 • podporovat další vzdělávání zaměstnanců z podniků, které zajišťují praxi studentům, učňům

Labouristé

 • zaměřit se na výchovu nové technické třídy
 • pro rok 2010 a dál vytvořit  celostátní přehled o pokroku v produktivitě, platech a kvalifikaci
 • zavést systém označení přínosu a výsledné hodnoty kursů pro potenciální uchazeče
 • priority financování zaměřit na sektory důležité pro dlouhodobý rozvoj země
 • zavést program na podporu investic do inovací společně se zaměstnavateli
 • zavést síť technologických a inovačních center pro obory budoucnosti
 • Zavést systém Účet (soupis) dovedností
 • ustavit Národní akademii dovedností a Národní akademii pro podnikání
 • zjednodušit systém kvalifikací a zmenšit počet agentur
 • nadále oddělovat financování vědy
 • zavést právo zaměstnanců na volno pro zvyšování kvalifikace
Konzervativci
 • zjednodušit plánování a financování dalšího vzdělávání – pouze jeden orgán pro financování, jeden pro plánování a jeden pro audit
 • zjednodušit systém kvalifikací, zejména regionálně
 • zvýšit počet míst v dalším vzdělávání a dát vyšším školám větší samostatnost
 • ustavit fond na podporu starším pracovníkům v učení se novým postupům
 • zavést poradenskou službu pro každý věk
 • zavést osobní účty (zápočtový list, soupis získaných kvalifikací) celoživotního vzdělávání
 • vytvořit nové specializované akademie zaměřené na informatiku, podnikání a služby
 • podpořit inovace a rozvoj ve vysoké kvalifikaci a službách
Liberální  demokraté
 • vytvořit jediný orgán pro financování dalšího vzdělávání a vysokých škol
 • vytvořit novou agenturu pro poradenství v učení, zaměstnání
 • zavést program tříměsíční placené stáže
 • financovat výzkum v technologiích s nízkým podílem uhličitanů
 • rozšířit flexibilní podmínky pro zaměstnání pro všechny zaměstnance 
    

2 komentářů:

Pavel Laskavec řekl(a)...
14. května 2010 v 6:07  

Jen pro doplnění.

Anonymní řekl(a)...
14. května 2010 v 11:14  

Těšíme se na srovnávací testy.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.