Rozprava v poslanecké sněmovně o státní maturitě

úterý 16. března 2010 ·

Návrh poslanců Petra Bratského, Vlasty Bohdalové, Milana Bičíka, Ondřeje Lišky, Zbyňka Novotného, Jiřího Carbola, Olgy Zubové, Ivana Ohlídala a Ladislavy Zelenkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1038/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2.

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem vyslovili souhlas již v prvém čtení, a to podle § 90 odst. 2. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1038. Prosím tedy, aby u stolku zpravodajů zaujal místo pan poslanec Petr Bratský, který tady bude za navrhovatele. Mám malou složitost, protože je řádně omluven pan kolega Walter Bartoš, který byl zpravodajem pro prvé čtení. Žádám pana místopředsedu výboru Milana Bičíka, který mě informoval, že výbor má nějaký návrh na jiného zpravodaje. Pan poslanec Milan Bičík. Prosím, abyste informaci, kterou jste mi říkal, přednesl Sněmovně.

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, teď jsem trochu v rozpacích, protože jsme se domlouvali vzhledem k nepřítomnosti pana zpravodaje, který byl určen organizačním výborem, pana Bartoše, na tom, že by funkci zpravodaje převzal pan kolega Ohlídal. Pan kolega Ohlídal, jak ovšem vidím, je jedním z předkladatelů, takže se ptám, jestli je možné, aby zaujal místo zpravodaje.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jednací řád tomu nebrání. Závisí na Poslanecké sněmovně, jestli to odsouhlasí. Pokud nemáte jiný návrh za výbor, tak nechám o tomto návrhu hlasovat.

Poslanec Milan Bičík: V tom případě, pane předsedající, protože pan kolega Ohlídal s tímto návrhem souhlasí, vás prosím, abyste nechal o tomto návrhu hlasovat.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Požádám Sněmovnu o rozhodnutí o změně zpravodaje. Vzhledem k tomu, že jde o zpravodaje v prvém čtení a zpravodaje určil organizační výbor, musí Sněmovna rozhodnout svým hlasováním. Budeme hlasovat o změně zpravodaje pro prvé čtení - místo pana poslance Waltra Bartoše je navržen pan poslanec Ivan Ohlídal.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 79. Ptám se, kdo je pro to, aby zpravodaje k tisku 1038 dělal pan poslanec Ivan Ohlídal. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové  číslo 79, z přítomných 125 pro 71, proti 3. Návrh byl přijat. Zpravodajem pro prvé čtení bude pan poslanec Ivan Ohlídal.

Budeme tedy pokračovat přednesem úvodních vystoupení. Žádám nyní pana poslance Petra Bratského, aby za navrhovatele předložený návrh zákona uvedl. Pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Petr Bratský: Děkuji za slovo. Upřímně řečeno, zákon, který máme před sebou, je zákonem, na kterém jsme se shodli na výboru. Jsou to technické věci, které jsou třeba k tomu, aby se maturity, které budou ve školním roce 2010, mohly rozjet bez problémů. Odstraňuje některé závady. Objevily se jenom drobné nedostatky, které lze vyhláškou změnit. Já myslím, že to je možná ta věc, kvůli které bude chtít klub sociální demokracie za chvíli ještě zasedat.

Jinak nemám co dodat. Byla tam shoda celého politického spektra ve školském výboru. Myslím si, že je to jeden z těch zákonů, který by bez problémů mohl projít s pomocí § 90 již v prvním čtení.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci navrhovatelů. Nyní se slova ujme pan zpravodaj Ivan Ohlídal. Pane zpravodaji, máte slovo. Prosím. ***

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, doplnil bych jenom vyjádření kolegy Bratského v tom, že tato novela je opravdu technickou novelou a obsahuje rozšíření - zajištění kapacit, kvalifikovaného hodnocení výsledků. Jde o posílení ochrany obsahu zadání zkoušek proti jejich neoprávněnému zpřístupnění.

Novela také upřesňuje uvolňování pracovníků pro účely zabezpečení konání maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií. Navíc novela upřesňuje podmínky registrace uchazečů o jednotlivou zkoušku tak, aby jednotlivá zkouška mohla sloužit jako alternativní evaluační nástroj při využití výsledků zkoušek pro přijímání na vysoké školy.

Novela je v souladu s ústavním pořádkem, navíc novela je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Je zde dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Například pro rok 2010 se očekává, že by finanční zatížení mělo být v hodnotě 93 mil. korun a že tato částka bude hrazena z rozpočtové kapitoly Ministerstva školství.

To je zhruba všechno, co je nutno dodat k této novele. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Ohlídalovi za zpravodajskou zprávu. Ještě jednu větu? Prosím.

Poslanec Ivan Ohlídal: Omlouvám se. Tady je podán návrh na rychlé projednávání v rámci § 90, takže bychom měli projednávat rychle a schválit tuto novelu v prvním čtení. Děkuji.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To, samozřejmě, můžeme, ale já nejdřív musím vyhovět žádosti pana předsedy klubu sociální demokracie Bohuslava Sobotky.

Vyhlašuji přestávku do 17.45 hodin. Děkuji.

(Na žádost poslaneckého klubu ČSSD byla prodloužena přestávka. Jednání pokračovalo v 18.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, členové vlády, přestávka na poradu klubu sociální demokracie skončila a budeme pokračovat v našem odpoledním, respektive podvečerním jednání, a to tak, že u tisku 1038, bodu 48 našeho pořadu schůze, jsme na začátku obecné rozpravy, kterou otevřu hned, jak se posadíte na svá místa a případné hovory o jiných tématech, než je školský zákon, přesunete do předsálí.

V otevřené rozpravě  připomínám, že nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy a ptám se, kdo se tedy do rozpravy hlásí z místa. Vidím pana poslance Davida Ratha jako prvního a ještě se rozhlížím. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, klub sociální demokracie dal veto 50 podpisy na zkrácené projednávání v režimu 90. Jen pár slov k vysvětlení. Dámy a pánové, původně bohulibá myšlenka mít určitý přehled o tom, jak vypadá maturita a určité srovnání se bohužel za posledních pár let změnila v nebývalý byznys. Je to něco jako Opencard ve školství. Původně myšlenka, kde jaksi někdo sleduje celkem i možná pro někoho logické cíle, byť s nimi nemusím souhlasit, tak najednou se technické řešení změní v systém, který stojí stovky miliónů na začátku, stovky miliónů každý rok a zajišťují to výhradně soukromé firmy.

Dámy a pánové, já  mám k dispozici analýzu, respektive audit, který si zadalo samo Ministerstvo školství firmou BDO, chcete-li bí, dý, ou, která popisuje nepřipravenost a hluboké problémy ve státních maturitách. V podstatě zjednodušeně se dá říci, že tady Ministerstvo školství připravilo vlastně privatizaci státních maturit. Čili my pod heslem zavádíme státní maturity je v podstatě privatizujeme a stovky miliónů jdou soukromým firmám, které mají zajišťovat všechno - tisk, distribuci, navíc celý systém přípravy podle auditu neumožňuje maturity vůbec spustit třeba z důvodu hodnocení výsledků maturit, protože ti hodnotitelé v okresech s příslušnou kvalifikací prostě podle tohoto auditu neexistují.

Dalo by se o tom hovořit dlouho. Dámy a pánové, ale není přece cílem Poslanecké sněmovny umožnit tento po mém soudu tunel na veřejné peníze srovnatelný s Opencard. Teď nechci vést polemiku o tom, jestli státní maturity jako takové jsou dobrá či špatná myšlenka, ale vedu polemiku s tím, co pro to udělalo Ministerstvo školství v posledních letech a v co se to zvrhlo. Čili tady skutečně myslím, že tento systém není možné s klidným svědomím podporovat.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Teď má přednostní právo paní ministryně školství, pak přednostní právo paní poslankyně Michaely Šojdrové. Prosím, paní ministryně školství má slovo.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová Děkuji vám, pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já jsem si jenom myslela, že vám ve svém slově poděkuji za to, že všechny čtyři strany, které jsou ve školském výboru, seděly s námi, s mými úředníky na Ministerstvu školství za mé přítomnosti a společně jsme připravili novelu, která je dnes na stole.

Já už si ani neumím představit větší konsensuální práci, než byla práce na této novele. Já vás mohu ujistit, že tato novela je jenom o tom, aby byly zcela precizovány role jednotlivých subjektů, ale ujišťuji vás, že ony budou klidně precizovány ve vyhlášce, protože jejich role jsou jasné. Ředitelům, učitelům by to dalo určitou jasnější asi sílu, já nevím, ale není to nutné, abychom tuto novelu měli. A my se bez ní samozřejmě obejdeme, protože já jsem vám řekla už na začátku, když jsem nastoupila a začala maturity podporovat, že já udělám všechny kroky, abychom měli pro různé situace různá krizová řešení. Tak toto je tedy jedna z nich.

Chtěla bych vám  říci ještě několik dalších věcí. Jedna z těch věcí je, že existuje hnutí Studenti studentům, protože studenti už se nemohou dívat na to, jak se stále váhá, zda maturita ano, nebo ne. A chtěla bych říct, že věřím, že vy, zákonodárný sbor, světíte zákony a že jistě očekáváte ode mě, že i já ctím zákony, a to dělám. Já jsem nucena jasným zákonem, který přede mnou mí předchůdci připravili, nebyla jsem to já, abych ho dodržovala, a to dělám a dělat budu.

Pokud jde o další věci, já se také kromě těchto legislativních tvůrčích a jiných kroků účastním řady jednání s různými skupinami. Ta poslední, se kterou jsem se sešla, to byli garanti, kteří v jednotlivých krajích organizují školení učitelů pedagogů a všech, kdo jsou zapojeni v maturitách. Byla jsem hrozně ráda, když jsem od nich slyšela, jak se mění vlastně atmosféra mezi učiteli, jak se začíná zase terén s důvěrou, že maturita bude, starat o to, aby byla dobře připravena.

Mohu vám říct, že pokud jde o firmu BDO, která hodnotila variantu maturity za pana ministra Lišky, nejsem s ní seznámena a jak dobře víte, my jsme maturitu upravovali. Pokud jde o nějaké tisky, tisky tiskne ve své tiskárně Ministerstvo školství. Pokud jde o další výběrová řízení, já jsem vyzvala vás všechny, abyste poslali své zástupce, abyste se podívali na celý průběh našich výběrových řízení, abyste prošli celý proces, jakým byla výběrová řízení vedena, organizována a hodnocena. Nikdo nepřišel.

Dovolte mi říct jen pár slov. Já jsem na resortu chvíli a to, aby se maturita spustila, je stále moje priorita. Ne proto, že bych si myslela, že je ideální, ale proboha, když se nevytvořila nějaká za 14 let jiná  varianta, tak tedy udělejme tuto. Já příští týden vyhlašuji maturitní generálku. Udělám to samozřejmě, protože jinak bych ohrozila zdárný průběh maturity, všechny věci běží, běží školení, běží masivním způsobem v celé republice, běží všechny přípravy, které potřebujeme udělat. To, o co jsem vás prosila, bylo, abyste nám trošku proces zjednodušili a jak jsem řekla, když to neuděláte, my maturitu připravíme tak, aby stejně mohla proběhnout alespoň její generálka.

Pokud jde o další věci, já se přece nebudu vracet k tomu, abych vám řekla, že maturita je jedním ze základních pilířů reformy našeho regionálního školství. ***

(18.10 hodin)
(pokračuje Kopicová)

Proces tvorby kurikulí je tak liberalizován, že toto je jasná strategická odpověď na to, jak vzít záruku státu a garanci státu za výstupy absolventů středního školství. Jestli bychom to neudělali, tak nemusím připomínat to, co jsem už tady dlouze vysvětlovala před časem. Jsme téměř jediná země, která takovouto zkoušku nemá. Nedá se nic dělat, nějakým způsobem na kvalitu školství musíme dohlédnout. A protože jsem jednala s děkany vysokých škol o tom, zda by maturita mohla pro ně být výpovědí pro to, aby přijímali podle jejích výsledků žáky na vysoké školy, a protože jsme se dohodli o nastartování tohoto procesu, samozřejmě, že to bude mít nějaký průběh.

V té první  vlně nebo v tom prvním roce to bude pro některé doplňkové kritérium, ale když si maturita obhájí svou pozici, tak jsou připraveni to vzít jako hlavní kritérium. Co to znamená? To znamená, že to bude veliká motivace pro žáky i učitele středních škol, pro střední školy samotné, aby zlepšily svůj výkon, protože pro studenta bude zajímavé nepodléhat nějakému výběrovému řízení, kde může selhat jednorázově, ale prokázat výsledky své práce, dobře obhájit při maturitě a mít garanci toho, že bude postupovat na vysokou školu.
Nebudu tady hovořit dlouho. Chci jen říci, že budoucnost našich dětí je v našich rukách. Chci vám říci, že jak sleduji mladé lidi, oni v podstatě nedbají o to, jestli ta maturita bude trochu jiná, protože pro ně je to normální zkouška, jako je maturita teď. Pokud jsou někde nějaké pochybnosti, tak se je snažíme odstraňovat. Když se zeptáme řidičů, jestli chtějí skládat zkoušku, jestli chtějí dělat řidičák, asi řeknou, že raději ne. Tak si myslím, že takovéto otázky jsou spíše pro usmání. Ale věc, o které se bavíme, je vážná a maturitní zkouška je součástí našeho školství, je to pro studenty významný krok a já věřím, že se nám podaří. Byla bych samozřejmě ráda, kdyby se nám podařil s vaší pomocí.

Děkuji.


Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Miroslavě Kopicové. Nyní se slova ujme paní poslankyně Michaela Šojdrová, připraví se paní poslankyně Marcela Mertinová, pak Petr Krill. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, pokud bylo dáno veto na projednání zákona podle zrychleného režimu, tak se domnívám, že je možné, abychom ten čas, který máme k využití, abychom projednali návrh zákona ve výboru. Předpokládám, že zde zazní návrh na zkrácení doby pro projednávání v Poslanecké sněmovně pro druhé čtení a myslím si, že je možné schválit to zkrácení tak, aby došlo k projednání návrhu zákona ještě na této schůzi Poslanecké sněmovny, právě s odkazem na to, že tento návrh je předložen zástupci všech poslaneckých klubů. Bylo by velmi zvláštní, kdyby po této, řekněme politické dohodě, která nastala mimo jednání Poslanecké sněmovny, se nepodařilo tento návrh projednat na půdě Poslanecké sněmovny. Byl by to signál o něčem, co nesvědčí o schopnosti jednat korektně.

Myslím si, že zítra v polední pauze bychom mohli svolat výbor a rozhodně pozvu pana kolegu Ratha, aby se zúčastnil jednání pro projednání této novely. Chci ho ujistit, že školský výbor se pravidelně se na svém jednání zabývá zprávou Ministerstva školství o postupu ve státních maturitách. Naposledy před čtrnácti dny jsme projednávali časový, finanční i věcný rámec maturity. Na jednání výboru nezaznělo žádné usnesení, žádná zásadní výhrada proti postupu ministerstva a ředitele Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání. Ta diskuse skutečně bývá velmi věcná, velmi otevřená, se snahou, aby maturita zajištěna byla, aby se neopakovalo její oddalování, které samozřejmě nese s sebou další finanční náklady, ale také společenské v tom, že klesá potom ta důvěra v to, že jsme schopni uskutečnit novou státní maturitu tak jako v zemích kolem České republiky, které začaly později, ale už dnes ji dávno úspěšně realizují.

Pokud se týká  jakéhosi náznaku toho, že plynou peníze do soukromých firem, tak já myslím, že pan poslanec Rath je informován, kdo dnes místo ministerstva testuje masově absolventy středních škol. Není to Centrum, tak jak očekáváme, ale je to jiná nejmenovaná soukromá firma, která poskytuje testy vysokým školám a za vysoké školy a pro vysoké školy musí tyto testy připravovat, protože není jiný standardizovaný nástroj pro hodnocení výstupu středoškolského vzdělávání. Pokud tuto "Open card" chce pan kolega Rath podporovat, tak ať nepodporuje nástup nové maturity.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Michaele Šojdrové. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec David Rath a pak řádně přihlášená poslankyně Marcela Mertinová. Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty k faktické poznámce.

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, nevím, jestli paní kolegyně, která mluvila přede mnou, myslí firmu SCIO, ale já jsem si samozřejmě nechal třeba zmapovat, jak funguje v našem kraji a byl jsem doslova zděšen, jak se vlastně školství stalo skutečně místem, kde se utrácejí peníze ve prospěch soukromých firem, které si z toho udělaly takové trochu rejdiště. Já už jen čekám, že už i učitelé si budou najímat nějaké firmy, aby za ně zkoušely žáky, aby to bylo nějakým způsobem unifikováno. Bohužel, kam se dostává český veřejný prostor, který je terčem různých nájezdů, to víme. Bohužel, tak jak je připravena státní maturita, tak to jenom prohlubuje tu závislost na soukromých firmách, a to prosím i za horizont té vlády. Pokud vláda uskuteční ty tendry, které vypisuje, nyní tuším za 360 nebo 400 milionů, a zaváže tím na mnoho let i své nástupce k tomu, že budou muset platit stovky milionů těmto soukromým firmám, neudělají s tím nic, i když se pak ukáže, že to není vůbec výhodné, že to není vůbec dobré, že to není vůbec vhodné.

Mimochodem paní  ministryně tady řekla, že vlastně ten zákon nepotřebuje. Tak prosím, proč tady Poslanecká sněmovna tráví  čas tím, že jednáme o zákonu, který vlastně ministerstvo nepotřebuje. Tak ho, paní ministryně, stáhněte a vyřešte si to po svém. Neste plnou zodpovědnost za ten chaos, který tam máte a prosím, nechoďte s tím do Poslanecké sněmovny, aby vám to pokryla. Mimochodem také je zvláštní, jak propagujete maturity třeba v našem kraji, kde vás doprovází náměstek ministryně zdravotnictví Šnajdr. Nevím, jestli na něm chcete demonstrovat blahodárný vliv státní maturity, kterou možná u vás někde v tichosti složil. (Smích v levé části jednacího sálu.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní kolegyně Mertinová ještě počká, protože s přednostním právem se přihlásila paní ministryně školství Miroslava Kopicová. Paní ministryně, máte slovo.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová Tak já tedy nevím, pane předsedající, na kterou věc mám reagovat, ale začnu od konce. Já přijdu na každou schůzku, kterou někdo zorganizuje, s řediteli a učiteli středních škol, a přijdu ještě raději do Středočeského kraje, který zpochybňuje maturity, abych s učiteli a řediteli mluvila. To je pravda. A že tam byl pan Šnajdr a zorganizoval ji - já prostě, když dostanu pozvání včas, které mohu přijmout - když jsem dostala pozvánku do Lán od vás, pane hejtmane, tak jsem ji přijala také ráda a hned. Takže já bych do toho politické konsekvence nezaváděla. Musím říci, že pokud jde o ty náznaky, to mě samozřejmě zajímá, kdo si dělá ze školství byznys. Já o takových věcech nevím. ***

(18.20 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a slova se ujme paní poslankyně Marcela Mertinová, připraví se pan poslanec Petr Krill, poté pan poslanec Petr Bratský. Paní poslankyně, máte slovo.

Poslankyně Marcela Mertinová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych chtěla ve svých myšlenkách navázat na svoji kolegyni poslankyni Šojdrovou, protože skutečně zasedání výboru pravidelně sleduje přípravu maturit. A na jednom z posledních výborových zasedání, kde jsme právě téma maturit probírali, zaznělo moje přání, aby materiál, který se týká veřejné zakázky, byl nám k dispozici. To, co řekla paní ministryně, je, dovolím si říci, omyl. Já jsem se skutečně tomuto materiálu věnovala, protože je k dispozici na školském výboru. A musím říci, že jsem zklamána, že tento materiál je skutečně velmi obecný, bez konkrétních dat, která jsou odkázána na přílohy, které ovšem nejsou součástí tohoto materiálu, takže jsem si v tu chvíli připadala skutečně velmi, velmi hloupě.

Ale co mě úplně  nejvíce zamrzelo, paní ministryně, že součástí  materiálu je bianco smlouva o outsourcingu služeb. A v ní je právě pod paragrafem "Účel smlouvy" jakési časové rozpětí, jak bude vlastně celá zakázka probíhat. A já jsem zde objevila, že ta činnost bude probíhat vlastně až do roku 2014.
Přiznám se, že jsem z toho velmi lidsky zklamaná, protože jsem se domnívala, že naše domluva v rámci jednání s výborem byla ta, že generální zkouška bude skutečně akce, která ukáže, do jaké míry je celá akce "Státní maturity" připravena, zda je to něco, co můžeme dál zodpovědně realizovat v následujících letech. A tomu by pak samozřejmě odpovídala úplně jiná forma řízení kolem smluv a zakázek.
To jsem chtěla říci jako připomínku. Děkuji.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Slova se ujme pan poslanec Petr Krill. Ale ještě před panem kolegou Krillem fakticky paní ministryně školství, poté fakticky pan poslanec David Rath. Pane kolego, prosím, počkejte, podle jednacího řádu musím dát přednost faktickým poznámkám. Paní ministryně školství Miroslava Kopicová, prosím.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová Děkuji za slovo. Mně je líto, že jsem nebyla předem dotázána na nejasnosti, jsou-li tam nějaké. Ale mohu vám říci, že pokud jde o to, že ta smlouva je vlastně také na maturitu, že přece maturitní generálka má mimo jiné prověřit logistiku. A kdybychom logistiku zkoušeli na někom jiném, než kdo by pak měl dělat maturitu, tak bychom vlastně nevyzkoušeli vůbec nic. Taková filozofie celé zakázky vlastně je.

A jestli tam nejsou některé  přílohy, tak kolují-li ve výboru, tak asi takovéto smlouvy nemohou úplné kolovat. Ale já jsem nabídla, že jsou u nás k nahlédnutí celé smlouvy. To jenom, aby bylo jasno.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec David Rath s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, zdá se tedy, že Marek Šnajdr, náměstek ministryně zdravotnictví, je u každé privatizace. Privatizoval očkovací program podivné firmě Avenir, která sídlí někde na Maltě, privatizoval tkáňové banky další podivné firmě, která sídlí zase na Kypru, nevíme, komu patří. Teď je u privatizace maturit, protože jak si vysvětlit jinak aktivitu, že náměstek ministryně zdravotnictví, který de facto řídí zdravotnictví a je politickým garantem ODS za zdravotnictví, pořádá ve školách debaty propagující tento maturitní systém. A výsledkem je, že mu na tuto politickou agitku ve škole přijede pomáhat ministryně školství.

To je skutečně  zajímavé. Já bych se jenom paní ministryně zeptal, zda zná dikci školského zákona, který zapovídá  politickou agitaci na území škol. Jako ministryně školství by měla jít příkladem a tyto věci nepřipustit a svému kolegovi Šnajdrovi, pokud takový nápad má a líbí se mu privatizace systému maturit, tak aby to propagoval mimo školní budovy a ne přímo ve školách.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Slova se ujme pan poslanec Petr Krill, připraví se pan poslanec Petr Bratský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Petr Krill: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já nebudu dlouze hovořit, jenom jednu poznámku, poznámku z praxe.

O státních maturitách se v této Sněmovně hovoří tak dlouho, jak jsem tady a ještě přede mnou. A schylovalo se už k nějakému rozumnému závěru a výsledku. Celá řada pedagogických pracovníků byla vyškolena, prošla školeními, školy byly připraveny a pečlivě připravily všechny potřebné podklady pro to, aby státní maturita mohla být spuštěna. Našli se samozřejmě i takoví, kteří k tomu nepřistupovali tak zodpovědně. Nicméně myslím si, a po rozhovoru s celou řadou ředitelů středních škol v mém obvodě mohu říci, že byli tímto odkladem zklamáni. Nyní děláme zase jakýsi odklad. K čemu to vede? Vede to k různým pochybnostem o státních maturitách. Ale co hlavně. Možné zneužití finančních prostředků, kterými tady poslanec Rath argumentuje, je pouhou spekulací, ale mrhání silami a prací našich pedagogů je neodpustitelné. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Krillovi. Slova se ujme pan poslanec Petr Bratský, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, pane předsedající. Já si dovolím hned na začátku jménem navrhovatelů Petra Bratského, Vlasty Bohdalové, Milana Bičíka, Ondřeje Lišky, Zbyňka Novotného, Jiřího Carbola, Olgy Zubové, Ivana Ohlídala a Ladislavy Zelenkové požádat o zkrácení lhůty na projednání ve výboru o 55 dní. Místopředsedkyně výboru po projednání tohoto bodu dnes svolá výbor. A jako zdůvodnění toho, co chceme dělat na výboru a k rozptýlení některých obav bych chtěl říci ještě několik možná argumentů za předkladatele.
Tento materiál, který  máme před sebou, tento zákon vlastně odstraňuje některé  technické věci, které by bylo dobré pro to, aby řádně  probíhaly státní maturity. Poslankyně a poslanci výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu se jím zabývají více než šest let. Práce na státních maturitách začala ještě za vedení ministerstva Petrou Buzkovou, později pokračovali další ministři školství v této práci. A teď, když jsme před závěrem, teď když mají proběhnout všechny věci a odstranit poslední technické nedostatky toho, aby ti, kterých se to bude nejvíce týkat, to znamená ředitelé škol, kteří mají na školách maturitu připravit, lidé, kteří se budou stahovat do škol, do odborných komisí na všech typech maturit na všech školách, pro které je stanoveno touto novelou i odměňování, jednotné pro celou republiku, tak tito lidé mají být vystaveni tomu, že si jeden z klubů Poslanecké sněmovny zřejmě udělal nový průzkum veřejného mínění, zjistil, že možná ne všichni občané vítají státní maturity a chce to poslat někam k ledu.

Chtěl bych říci, že  tady se jedná zejména třeba o posílení ochrany obsahu zadání zkoušek před jejich neoprávněným zpřístupněním a řešení případů neoprávněného zpřístupnění informací o zadání maturitní zkoušky, postup při stanovení a případné úpravy nejnižšího bodového hodnocení nutného pro úspěšné vykonání maturitní zkoušky a upřesnění odpovědnosti a povinnosti ředitelů škol a centra při pořízení a zpracování výsledků maturitní zkoušky.

Přece tato část zajištění  a zabezpečení toho, aby všechny děti v celé republice měly v jeden den stejné podmínky, aby to byl takový systém, který se nedá zneužít. Musí stát samozřejmě nějaké peníze a musí být technicky zajištěn. ***

18.30 hodin)
(pokračuje Bratský)

Je snad někdo tady toho názoru, že to má být zadarmo? Nebo že to někdo pro ten stát bude dělat jen tak vesele a nosit to někde v uzlíčku, po vlacích rozvážet po republice nebo jak?

Další. Novelou se upřesňuje uvolňování pracovníků pro účely zabezpečení  konání maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií, stanovení náhrady jejich mezd a odměn. Dále návrh upřesňuje podmínky odborné způsobilosti pro činnost zadavatele, komisaře nebo hodnotitele. Novela upřesňuje i podmínky registrace uchazečů o jednotlivou zkoušku tak, aby jednotlivá zkouška mohla sloužit jako alternativní evaulační nástroj při využití výsledků zkoušek společné části maturitní zkoušky vysokými školami v rámci přijímacího řízení ke studiu na vysokých školách.

Opět. Tyto věci přece musí být zajištěny někým. Mají snad pracovníci ministerstva jezdit po celé republice a dělat to sami? No samozřejmě že ne. Jako v jiných případech se někdo musí o tyto věci technického rázu postarat, musí být lidé vyškoleni, musí být prověřeni, že jsou to ti, kteří jsou oprávněni k tomu tyto činnosti dělat.

A ještě naposledy k financování. Navrhovaná právní úprava má dopad na státní rozpočet a s ohledem na sjednocení způsobu odměn členům zkušebních komisí pro všechny střední a vyšší odborné školy a konzervatoře. Celková výše prostředků potřebných na odměňování členů komisí závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií konzervatoří a vyšších odborných škol v roce 2010 by neměla přesáhnout výši 93 milionů korun a bude hrazena z rozpočtu kapitoly 333 - Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Myslí si snad někdo v této Poslanecké sněmovně, že maturity, které probíhaly do této doby, neměly členy zkušebních komisí, kteří dostávali odměnu a kteří nebyli placeni z této kapitoly? Je tady snad nějaký takový bláhový snílek, který si myslí, že do té doby to ti lidé dělali zdarma? A v kapitole s těmito prostředky je počítáno v letošním rozpočtu, takže o co tady jde? A jestliže někdo z kolegů a kolegyň z výboru, o kterém hovořím a který by měl být svolán, pakliže Sněmovna vydá souhlas na zkrácení lhůty o 55 dní na projednání ve výboru, bude mít zájem se podrobně dozvědět věci, které tady paní kolegyně zmiňovala, které paní ministryně nepochybně za chvíli potvrdí, že dodá jako informaci výboru, nevidím jediný problém, abychom se touto novelou nemohli probrat ještě na této poslanecké schůzi, případně pakliže bychom se někde zadrhli, ještě ve třetím čtení na další poslanecké schůzi dubnové, kterou ještě můžeme zvládnout v tomto volebním období. Maturity můžeme mít připravené tak, jak to ministerstvo zvládalo, a tak, jak na tom pracovali všechny členky a členové našeho výboru, kteří nakonec i podepsali tento zákon, který máte před sebou.
Děkuji zatím za pozornost.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bratskému.
Ptám se, kdo další do rozpravy. Pan poslanec Bohuslav Sobotka, pan poslanec Milan Bičík.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji.
Já se pokusím být, pane místopředsedo a vážené kolegyně, kolegové, velmi stručný. Já musím říci, a říkám to sám za sebe, že celá historie přípravy státních maturit je velmi špatnou zprávou o stavu veřejného sektoru v naší zemi a speciálně špatnou zprávou stavu ministerstva školství. Když si vezmeme, kolik času mělo ministerstvo školství od okamžiku, kdy jsme tady v Poslanecké sněmovně schválili nový školský zákon, na to, aby státní maturity připravilo, kolik času bylo - bylo to několik let. Vystřídali se během toho - tuším - dvě nebo tři vlády. Pravděpodobně spíše tři vlády během tohoto období. A dnes těsně před tím, než mají proběhnout zkoušky, generální zkoušky tohoto systému, máme zde v Poslanecké sněmovně návrhy na úpravu legislativního rámce.

Já se domnívám, že úpravou legislativního rámce by takovéto velké reformy měly začínat. Neměly by úpravou legislativního rámce být zatěžovány ve finální fázi realizace.

My jsme požádali o jednání poslaneckého klubu sociální demokracie a musím říci, že jsme řešili velmi podobnou otázku, jakou zde naznačila paní ministryně - zdali vůbec takovýto návrh zákona je nutný pro to, aby státní maturity proběhly. A to vystoupení paní ministryně mě poněkud zneklidnilo, protože paní ministryně zde v zásadě řekla to, že vlastně ona tento návrh zákona nepotřebuje. A pak se tedy ptám, jestliže platí to, co řekla paní ministryně, že tento návrh zákona nepotřebuje, proč vláda, respektive vláda (??) podpořila zařazení tohoto návrhu do mimořádného bloku norem, které mají nejvyšší prioritu, a proč předkladatelé požadují projednání ve zrychleném režimu.

Čili tady bychom si zasloužili odpověď na otázku, zdali skutečně tento návrh zákona je potřebný, proč je potřebný, proč vůbec Poslanecká sněmovna o něm jedná v situaci, kdy už zbývá hodně málo času do konce volebního období, a kdy je zřejmé, že je tady celá řada naléhavých návrhů zákonů, které bychom ještě měli projednat. Já myslím, že to, že tady je velký otazník nad tím, zdali ten zákon je vůbec potřeba nebo ne, tak to je argument pro to, abychom nehlasovali dnes, ale abychom ještě poskytli určitý čas minimálně školskému výboru i nám všem, členům Poslanecké sněmovny, na to, abychom se tímto návrhem zabývali.

Já už jsem tady dneska mluvil o Kalouskově fintě. Mluvil jsem o tom, že vláda nám předložila technickou harmonizační novelu zákona o DPH, tuším, že to byla tatáž vláda, nám předložila technickou harmonizační novelu DPH a my jsme posléze zjistili, že se jedná o zdanění benefitů, které málem vyvolalo obrovskou stávku v naší zemi. Já myslím, že je na místě opatrnost v Poslanecké sněmovně. A myslím si, že bychom měli mít jasno, zdali zde nehlasujeme o úplně zbytečném zákoně. A pokud není úplně zbytečný, tak proč jsou takto naléhavé důvody pro jeho předložení v této pokročilé fázi přípravy celého projektu státních maturit.
Až jednou celá  ta věc skončí a nějakým způsobem se rozhodne, pak si myslím, že je to důvod pro vážné zamyšlení nad tím, v jakém stavu je české ministerstvo školství, jestliže není schopno v horizontu řady let, v horizontu výměny tří vlád připravit takovýto projekt.

Děkuji.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bohuslavu Sobotkovi.
S faktickou poznámkou ještě před panem poslancem Bičíkem paní ministryně  školství Miroslava Kopicová. Prosím, máte slovo, paní ministryně.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová Děkuji, pane předsedající.
Já možná  jen abychom si vyjasnili časové souvislosti. Vážená Sněmovno, vy jste nám maturity odložili na přelomu léta a podzimu tohoto roku. Pak jsme čekali, že budete mít volby. Vy jste si odhlasovali, že je mít nebudete. A potom jsme připravili novelu, která několik měsíců leží v této Sněmovně. A připravili jsme ji tak, aby vás co nejméně zatížila, to znamená v konsensu se všemi stranami, které sedí ve školském výboru. S vašimi kvalifikovanými zástupci Sněmovny zodpovědnými za školství. Ta novela je tak technická a tak projednaná na všech stranách, že mohla projít takhle.

A jestli potřebujeme nebo nepotřebujeme zákon? Já jsem řekla, že v krizovém scénáři pojedeme dál. Já jsem vás jenom prosila, abyste nám umožnili udělat maturitu co nejjednodušeji, nejčistěji, nejsprávněji. Ale také jsem řekla, že jste mě tím nezbavili povinnosti ze zákona maturitu připravit. A já ji udělám, i když to úsilí bude samozřejmě jiné.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji.
Pan poslanec Milan Bičík nyní v obecné rozpravě, zatím poslední přihlášený. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Milan Bičík: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, nebudu zastírat, že mě obsah a celkové zaměření diskuse k tomuto bodu našeho dnešního jednání zarazily a poněkud zklamaly - již z toho důvodu, že podpisy, které jsou podpisy předkladatelů tohoto návrhu, který vznikal z velké části - a bylo to tady několikrát řečeno - na společné půdě ministerstva školství a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, podpisy předkladatelů pocházejí prakticky ze všech politických klubů naší Sněmovny.
Chtěl bych vás upozornit na to, že novela, o které hovoříme, je skutečně technického charakteru, a že neměla jiný cíl než politické rozhodnutí tohoto orgánu, tedy Poslanecké sněmovny, a jeho realizaci realizačním pracovníkům usnadnit. Uvedu vám dva, tři příklady, když dovolíte.

Paní ministryně  zde ve svém vystoupení zmiňovala, že Česká republika patří k posledním státům ve střední Evropě a k jednomu z posledních v Evropě, které z důvodů analýzy výsledků vzdělávání za x uplynulých let ještě stanovení státních - nebo společné části v našem případě - maturit nepřistoupily. Tato novela co v podstatě řeší? Uvedu příklad. Když zaváděli maturity v Polsku a dovolím si vás poprosit, abyste zapátrali ve své paměti, tak to takzvané hraniční skóre, čili náročnost hodnocení výsledků zkoušek, byla stanovena příliš vysoko. A potom, co byly maturitní zkoušky zavedeny, zjistilo polské ministerstvo školství, že značná část nebo velká, nepřijatelná část studentů vlastně podmínky zkoušky nesplnila. ***

(18.40 hodin)
(pokračuje Bičík)

Muselo potom dodatečně po několika měsících a dokonce po personálních změnách řešit otázku, jakým způsobem zabezpečit získání středního vzdělání u toho příslušného populačního ročníku.
Novela, která je vám předkládána, se snaží vyhnout tomuto problému, této zkušenosti právě tím, že existuje možnost podle návrhu, změnit hodnotu hraničního skóre, tedy té úspěšnosti složení zkoušky na základě posouzení podílu populace, který by třeba nebyl úspěšný.

Jiný příklad můžeme použít ze Slovenské republiky. Při zavedení  maturitní zkoušky ve Slovenské republice došlo v prvním roce k prolomení tajemství obsahujícího obsah maturitních testů. Došlo tak k tomu - a zase si určitě vzpomenete - že dokonce na některé školy přišly testy, ve kterých byly vyplněny odpovědi, že obsah některých otázek byl znám předem. Také tomu se tato technická novela snaží vyvarovat jednak formou zabezpečení, jednak formou umožnění použití druhé záložní sady zkušebních testů, které by zabezpečovala ta firma, která má také zabezpečovat rozvoz a bezpečnostní zajištění rozvozu těch kontrolních otázek.
A tak bych mohl pokračovat. Čili jedná se skutečně o technickou novelu a já se domnívám, že pokud jsme nezměnili politické rozhodnutí, tak bychom měli realizátorům přípravy zkoušky vytvořit dostatečné podmínky k tomu, aby tu maturitu mohli připravit zodpovědně a bez takových rizik, která vznikla a objevila se v jiných zemích, kterých bychom se měli vyvarovat.

A teď k tomu, co mě mrzí. Mrzí mě zkrátka a dobře, že příprava maturit trvá víc než 12 let, že se tady vystřídalo několik vlád se svojí zodpovědností, že tyto vlády připravovaly maturity, a to včetně vlád představených dnes jednotlivými politickými kluby, které sedí zde ve Sněmovně, a že se vždy, když se blíží volby, objevuje problém maturit na stole jako problém nikoli věcný, nikoli jako problém, který by měli řešit ti, kteří tím jsou pověřeni, ale jako problém politický a jako problém, který ve svém důsledku přinese všechno možné, jenom ne zkvalitnění výsledků vzdělávání, zkvalitnění evaulační činnosti a příslušných koordinačních zásahů státu k tomu, aby ti, kteří absolvují jednotlivé stupně vzdělávání, v tomto případě střední vzdělávání s maturitní zkouškou, byli plně konkurenceschopní ve srovnání se zahraničím, aby byli připraveni na další studium nebo na zapojení do praktického života. A to mě skutečně mrzí. Zvažte stoje postavení v době, až budeme hlasovat. Děkuji.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Milanu Bičíkovi. Nyní se přihlásil Petr Bratský a poté pan poslanec David Rath. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Petr Bratský: Já jsem se chtěl hlásit o závěrečné slovo, pokud je pan kolega Rath, tak potom.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jestli to bylo o závěrečné slovo, samozřejmě, že bych vám ho dal i bez přihlášky, protože to je mojí povinností. Pan poslanec David Rath, řádně přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, zatím ta debata aspoň mě osobně příliš nepřesvědčila. Tady zaznělo, jak dlouho už jsou schváleny státní maturity. Minimálně poslední čtyři roky. Nejdřív, jestli si dobře vzpomínám, byla ministryní současná ministryně paní Kopicová ve vládě pana Topolánka a měla pracovat na přípravě státní maturity. Pak ten resort dostali zelení. Teď je tam opět paní ministryně Kopicová a minimálně po čtyřech letech, pár týdnů před volbami, je tady v režimu, který neumožňuje žádnou debatu a podrobnější zkoumání, navrhována údajně technická novela, která vlastně údajně není vůbec potřeba, protože bez ní ty státní maturity jde spustit, ale vlastně by bylo dobře, kdybychom ji urychleně schválili. To jsou rozpory, které tady zaznívají.

Druhá věc, která mi připadá velmi zvláštní, je myšlenkový posun jednotlivých politických stran. Kdysi dávno někoho napadla ta idealistická myšlenka, mít opět státní maturity - protože si připomeňme, do roku 1990, nebo někde takto, jsme měli státní maturity, my jsme se s nimi po roce 1990 vypořádali jako s reliktem minulého režimu. Pak nějakou dobu a s odůvodněním, ať si každá škola tu maturitu dělá trochu po svém, že přece učitelé na těch středních školách jsou dostatečně vzdělaní, lucidní a chytří na to, aby si ty maturity mohli designovat a realizovat po svém - když uběhla nějaká doba, tak se objevila opět idealistická myšlenka, že by bylo dobře zase se vrátit k té původní praxi a mít opět nějakou jednotící, jednotnou státní maturitu, tak tehdy tu idealistickou myšlenku podporovala sociální demokracie.

Zásadně byla, pokud si dobře vzpomínám, proti Občanská demokratická  strana, která říkala - ať si to školy dělají dál po svém. Nyní uběhlo v řece hodně vody a jsme v situaci, kdy se z idealistické myšlenky stal jednoznačně materialistický byznys. To znamená, už se jedná o stovkách milionů či ve finále třeba miliard, o nevypověditelných smlouvách na mnoho let. Schází mi tady mimochodem nejlepší ministr financí v dějinách České republiky, který by zde hřímal, ať neutrácíme takto peníze daňových poplatníků za hlouposti, protože ten systém, jak je připraven, skutečně hloupost připomíná a ty stovky milionů skutečně vypadají jako vyhozené. A jediný, kdo z nich může mít radost, to jsou majitelé těch soukromých firem, kterým stát ty maturity vlastně takto zprivatizuje.

Takže jsme v situaci, kdy nyní, když vidíme ten obludný byznys, který se z toho vyklubal, když vidíme ty podivné tendry, které probíhají, které vypadají velmi podezřele, velmi pochybně, tak nám se to přestává líbit a říkáme - to není správná cesta, to není cesta, kterou jsme si kdysi představovali a mysleli, to není cesta, po které bychom měli jít, tak najednou přichází Občanská demokratická strana a najednou maturity, které jsou takto připravované jako velký byznys a jakási privatizace, v podstatě Občanská demokratická strana hájí, jak jsem tady pochopil, ústy mnoha řečníků z Občanské demokratické strany. Najednou, když se z maturit stal byznys, tak je ODS pro. Čili když se na tom dají vydělat peníze, tak je to najednou dobrá myšlenka.
Zvlášť když  ty peníze mohou vydělat nějaké firmy, třeba i spřízněné, protože, dámy a pánové, jistě mohu věřit v dobré úmysly, ale určitě nevěřím panu Šnajdrovi, protože jak jsem mluvil o té privatizaci, zapomněl jsem ještě na jeden jeho podařený kousek, který teď připravuje. A to - chce prodat ještě do voleb lázně Toušeň ve středních Čechách. Také velmi podivně, neprůhledně. Věc, která je neuvěřitelná, protože to je majetek Fakultní nemocnice na Bulovce, tak "honem ještě to ukrást, dokud sedím na ministerstvu". To je asi myšlenka, záměr pana náměstka Šnajdra, protože jak si jinak vysvětlovat, že chce zprivatizovat fungující, pěkné a velmi kvalitní lázně. A najednou se nám tento člověk aktivuje, aktivizuje a angažuje v procesu propagace privatizace státních maturit v našich školách, jak jsem tady popisoval.

Takže, dámy a pánové, je to zvláštní, že se takoví lidé najednou rojí  kolem těch státních maturit, jako kdyby to byla kostka medu, jakoby cítili tu vůni toho cukru, který tam je, tak najednou jeví různí občanští demokraté velký zájem o tento připravovaný byznys. ***

(18.50 hodin)
(pokračuje Rath)

Už to by mělo zbytek Poslanecké sněmovny varovat, že by neměla skočit na lep idealistických frází o tom, jak by bylo dobře, kdyby všichni naši středoškolští studenti byli chytří, moudří, vzdělaní, znali všechno a na konci té školy jsme je otestovali a odcházeli z toho vzdělaní a velmi kompetentní lidé. Je to jistě hezké přání, bohužel, jak říkám, trochu příliš idealistické. Tato idealistická myšlenka zdá se, že zase jenom sloužila jako vějička na ty naivní, kteří věří v dobro některých plánů a záměrů a stala se naopak velmi materiálním finančním ziskem pro pár jednotlivců nebo chcete-li desítek jednotlivců, kteří si na tom založí svoje soukromé podnikání. To si myslím, že je špatně, a proto nechceme připustit to zkrácené projednávání bez nějakého podrobného přemýšlení, co vše v sobě tato novela obsahuje.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Davidu Rathovi. Mám tady dvě faktické poznámky. První je paní poslankyně Bebarová-Rujbrová. Vážená paní kolegyně, máte slovo k faktické poznámce.

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Děkuji, pane předsedající, prosím, vyřiďte předřečníkovi a některým dalším sociálním demokratům: Ráda bych jim připomněla slova jejich bývalého předsedy Miloše Zemana, když řídil Poslaneckou sněmovnu a tehdejší pan ministr Pilip vedl obstrukci tím, že obsáhle vystupoval na téma zemědělství. Těm, kteří se bouřili, řekl: Prosím vás, vždyť on rozumí zemědělství. Ve svém oboru zvoral, co se dalo. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byla paní kolegyně Zuzka Bebarová-Rujbrová. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Milan Bičík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Milan Bičík: Já si, kolegyně a kolegové, také mimořádně dovolím zareagovat na vystoupení pana kolegy Ratha. Nechci hodnotit celý obsah jeho vystoupení, ale rád bych, pane předsedající, abyste svým prostřednictvím upozornil pana kolegu, že školský zákon byl zde v Poslanecké sněmovně schvalován 18. června 2004. Že prezidentem byl podepsán v říjnu 2005 a že přinejmenším první část jeho vystoupení, kde hovořil o tom, kdo a jaký má podíl na tom, jak probíhá příprava maturit, nebyl - řeknu to kulantně - zcela přesný.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Milanu Bičíkovi. Nyní ještě jedno vystoupení pana poslance Davida Ratha. Řádná, máte slovo, prosím, pane poslanče.

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, já myslím, že i z té časové souslednosti je jasné, kolik času připadalo a kolik času měla sociální demokracie na přípravu procesu maturit, a kolik vláda Mirka Topolánka. Je to v podstatě z toho, jak tady zaznělo, myslím jednoznačné, jaký časový poměr tady je. Mne skutečně ale docela zaráží, že poslanci, nechci říci, že všichni, ale někteří, z komunistické strany buď nemají ty informace nebo si neuvědomují, do jaké situace se příprava státních maturit dostala. Že je to skutečně něco, co se dá zjednodušeně nazvat privatizace státních maturit.

Já jsem šokován, že komunistická strana se tady staví po bok Občanské  demokratické strany a hájí a zastává se principu privatizace maturitního procesu!

Čili dámy a pánové, to je skutečně nevšední situace, protože čekal bych, že poslanci z komunistické strany se třeba budou zastávat a hájit té myšlenky. Myšlenky, aby byla státní maturita. Ale, že aktivně pomáhají ministryni Topolánkovy vlády v pokračování toho, co připravila Topolánkova vláda, tedy v principu privatizace...

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás přeruším a požádám Sněmovnu o klid. Je mou ambicí, pokud k tomu budu mít šanci, dokončit tento bod. Jinak v 19 hodin budu muset schůzi přerušit. Prosím, pokud bude klid, můžete pokračovat. Pokračujte, pane poslanče.

Poslanec David Rath: Děkuji, pane předsedající. Čili to mne zaráží. A navíc my, kteří upozorňujeme na určité pochybnosti, které v těch tendrech a v té přípravě jsou, tak ještě kolegové z komunistické strany nějakým způsobem se snaží umravnit, abychom to nechali být, nezdržovali, hodem rychle to schválili aby už to tady bylo. Lhostejno, že to bude stát teď 500 miliónů, že to je celé v rukou soukromých firem, které nevíme, jak kdo... Vy jste seděli v těch komisích, kde se ty soukromé firmy vybírají? Vy za to chcete nést zodpovědnost a garanci? Skutečně mne to zaráží, ta do značné míry lehkomyslnost. Já bych to chtěl v tomto případě asi vysvětlit určitou řekněme možná neznalostí určitých faktů. Prosím, vyzvěte ministerstvo, ať vám dá ten audit firmy BDO. Já nevím, jestli jste ho měli k dispozici, jestli jste ...
 
Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě jednou vás přeruším, pane poslanče. Skutečně žádám všechny kolegy a kolegyně o klid! Já bych rád, abychom mohli tento bod pokud možno projednat. Jinak samozřejmě můžeme jednat o něm i jiný den. Prosím.

Poslanec David Rath: Děkuji. Čili bylo by možná dobře, aby ti, kteří se tak zastávají, tady jasně řekli, jestli ten audit četli, znají ho, jestli viděli celou zadávací dokumentaci na ty tendry. Na tendry na auta, která mají rozvážet. Prosím vás, v dnešní době internetu, počítačů, datových schránek my budeme mít systém chráněných tajných aut, kde budeme převážet balíky. Máme bezobsluhové tiskárny. Ta tiskárna samozřejmě to bude tisknout asi pol roku podle toho auditu BDO - tak se to mezitím stejně všude rozkecá, protože půl roku máte uhájit jakési tajemství! Máte to v nějaký balíkách! Co se stane, když se nějaký balík ztratí? Kdo za to ponese zodpovědnost? Čili tam je tisíce věcí, celá situace podle toho auditu je nepřipravena.

Samozřejmě já  jako David Rath té věci příliš nerozumím, ale ten audit jsem si přečetl. Ten audit stojí za to, abyste se s ním seznámili. Mne by zajímalo, jestli ti kolegové, kteří to tak hájí, ho četli. Jestli vůbec vědí o existenci tohoto audit! Jestli vědí, jaké věci jsou tam popisovány a jestli jste dostali od ministerstva skutečně písemnou zprávu o tom, jak se to napravilo? Podle mých informací z Ministerstva školství se z tohoto auditu nenapravilo ale vůbec nic, dámy a pánové!

Čili není pravda to, co tady říkala paní ministryně, že to jsou věci, co byly konstatovány za ministra Lišky a od té doby se to všechno změnilo! Já jsem s některými těmi auditory přímo hovořil a oni říkali, že jsou hluboce přesvědčeni, že ta situace je stejně tristní, stejně špatná, stejně nepřipravená, stejně chaotická, jak oni zjistili a konstatovali ve své auditorské zprávě. Oni říkali, že nejsou seznámeni a nemají žádné údaje o tom, že by došlo k nějakým zásadním nápravným opatřením, která by umožnila fungování a zavedení v život státních maturit.

Mne by zajímalo, ať  pan kolega Bičík mne tady třeba poučí, jestli ten audit četl, jestli je s ním seznámen. Kolegyně Rujbrová, která asi tady chtěla naznačit, jaký já jsem oral, že se nějakým způsobem pouštím do státních maturit! Vám to není skutečně divné, co se kolem toho děje? Vám to konvenuje? Vy s tím souhlasíte, aby se celý princip zprivatizoval? To přece nemůže nikoho nechat klidným. Takže já bych rád slyšel, jestli paní kolegyně Rujbrová zná ten audit BDO, jestli ho má k dispozici, jestli ho četla.

Bylo by dobře, aby, kdo tuhle věc nějakým způsobem zlehčuje, zesměšňuje, tak se seznámil s určitými fakty, aby věděl, jaká ta situace skutečně je.

Takže, dámy a pánové, to jsou důvody, proč nechceme, aby maturity byly schváleny v tomto překotném režimu dnešní večer, pokud možno bez jakékoli debaty. Bez toho, aniž bychom měli na stole všechny r

(19.00 hodin)
(pokračuje Rath)

A skutečně by mě zajímalo, jestli někdo by byl ochoten vystoupit i za ODS a vysvětlit ten určitý názorový posun, proč najednou teď státní maturity tak vehementně chrání, zastávají se jich, propagují je a chtějí je uvést za každou cenu v život. Bylo by to velmi zajímavé.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Davidu Rathovi, a přesto, že je 19 hodin, ještě splním své povinnosti ze zákona o jednacím řádu. Protože už nemůžeme hlasovat, nemohu tedy ani diskusi ukončit, tedy nechávám to před ukončením rozpravy a konstatuji, že není pravda, že bychom mohli něco projednat ve zkráceném režimu, protože na rozdíl od údaje, který padl v rozpravě, byla mi doručena v průběhu rozpravy podpisová listina 51 poslance, tedy dostatečný počet na to, aby zákon nebyl projednáván podle § 90 odst. 2, čili nehrozilo, že bychom to projednali dnes večer. Musíme tento bod přerušit.
Přerušuji tento bod, děkuji panu zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a znovu konstatuji, že byl přerušen v otevřené obecné rozpravě. Zítra budeme pokračovat podle zákona o jednacím řádu odpověďmi na písemné interpelace. Na kluby vám bylo doručeno, kdo požádal o projednání svého nesouhlasu s odpovědí na písemnou interpelaci a po 11. hodině raději nebudu konstatovat zatím návrhy, které mají být projednány, protože došlo k tomu, čeho jsem se obával, že ty dopolední vládní priority nebyly projednány všechny a budeme pravděpodobně muset rozhodnout na základě návrhů jednotlivých kolegů a kolegyň o tom, jaký bude pořad zítřejší schůze mezi 11. a 13. hodinou.

Končím dnešní  odpolední jednání. Přeji vám hezký večer a těším se s vámi zítra v 9 hodin ráno. ***

(Jednání skončilo v 19.03 hodin.)

9 komentářů:

Luděk Blaha řekl(a)...
16. března 2010 v 0:29  

Promiňte, ale orintuji se v tom ne zcela. Z kterého dne je tato rozprava?

Trošku mne rozhodila zmínka hejtmana Ratha o tom, že se při opuštění totalitní koncepce státních maturiturit předpokládalo, že jsou učitelé lucidní. Pravda, kontex není znepokojující, ale pro klid duše jsem si radši ověřil, že to znamená jasný, světlý.
Lucida intervala jsou pak světlé okamžiky, přechodný ústup chorobných příznaků (jak příznačné!).
A mám v tom lucidno.

Simona CARCY řekl(a)...
16. března 2010 v 7:16  

Sama jsem se sice přikláněla ke státní maturitě, jak je dnes realizována, ale dnes mám jistotu, že je to správná cesta. Pokud se proti ní vyjadřuje odborník na cokoli a kecal na druhou, demagog par excellence David Rath bez jediné znalosti a sám ještě uvede, že tomu zas tolik nerozumí, pak mám jistotu, že je státní maturita v pořádku.

Anonymní řekl(a)...
16. března 2010 v 8:36  

To je zajímavé, jak ten svět není černobílý - a najednou se dá i částečně souhlasit s Davidem.
A taky je zajímavé, jak se to pořád motá kolem dokola, a nikdo netrefí přesně do základního problému, a to: 1. maturity nejsou srovnatelné 2. ne všichni maturanti jdou na VŠ 3. VŠ toto pojetí maturit nepotřebují.4. Obludná logistika za ten výsledek vůbec nestojí.

poste.restante řekl(a)...
16. března 2010 v 13:55  

Tak nevím, jestli právě já jsem dost lucidní. Ale pořád mi přijde lepší dlít v temnotách neznalosti, nežli být oslepen, případně zaslepen, září vyšších idejí.

Jó, Via Lucis.
Hnedle si představím Komenského, jak sepisuje ŠVP anebo katalogy maturitních požadavků.

Spíš by to chtělo paprsek - Lux, který by dokázal nějak vysát blbost z Parlamentu, MŠMT a jím zřízených ústavů.

Anebo rovnou světlonoše - Lucifera, aby je odnesl do patřičné úrovně pekelné.

Anonymní řekl(a)...
16. března 2010 v 16:58  

Se státními maturitami, resp. s jejich současnou navrhovanou podobou, nesouhlasím navzdory tomu, že se nelíbí ani Rathovi. Nechat se přesvědčit o správnosti státních maturit jen tím, že je proti nim Rath, to už je demagogie na druhou.

Anonymní řekl(a)...
16. března 2010 v 17:52  

"ke státní maturitě, jak je dnes realizována"

Tak to byl dobrý vtip. Opravdu máte pocit, že státní maturita je dnes realizována?

Anonymní řekl(a)...
16. března 2010 v 18:57  

Pokud státní maturitu, tak pouze didaktické testy včetně jazyků. Jen to lze objektivně vyhodnotit. Obludnost, do jaké narostla tzv. komplexní zkouška z jazyků, je otřesná, je k ničemu a stojí pouze horu peněz, které chybějí školám. Něco tak složitého a s prominutím blbého jako se podařilo vymyslet vědcům z CERMATU ohledně jazyků, je do nebe volající nesmysl, který se v případě realizace sesype hned během prvního pokusu státní maturity. Státní maturita ano - formou didaktických testů, vše ostatní je nutné nechat do profilové části, k tomu konec konců podle školského zákona také slouží. Vůbec nejlepší je posuzovat smysl státní maturity podle toho, kdo co řekl. Paní Simona CARCY nemá svůj názor, řídí se pouze tím, že tvrdí opak toho co řekne dr. Rath. Takhle se bohužel chovají i politici a proto to vypadá ve školství (nejen tam) tak, jak vidíme, slyšíme a čteme.

Anonymní řekl(a)...
16. března 2010 v 20:55  

Vážená Simonko, vy jste pedagožka? Pokud ano, tak je mi líto vašich žáků. Na základě osobních sympatií/antipatií hodnotit výkon, to jste se předvedla. Jste zralá na zkompetentnění. :)

Anonymní řekl(a)...
10. dubna 2010 v 14:50  

Ráda bych pro anonyma a obludnost státní maturity z jazyků podotkla, že tuto zkoušku si nevymyslel CERMAT, ale že ji v podstatě okopíroval z mezinárodních zkoušek, tak jak jsou bez problémů realizovány v celém světě. Ale náš národ Švejků s tím má problém. My si půjdeme svou vlastní cestou, protože mezinárodní zkoušky jsou obludné. Třeba bychom to mohli vzkázat světu, že tyto zkoušky jsou příliš obtížné a že by stačily tedy jazykové testy. Nebo že by mezinárodní zkoušky měly být rozděleny - pro Čechy a pro zbytek světa. Jak tak sleduji ty hrátky se státními maturitami a tanečky poslanců, tak bych v EU české úředníky nechala nanejvýš tak zametat zasedačky...

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.