Tomáš Jurčík: Státní maturity – kulhající experiment

úterý 12. května 2009 ·

Před 15 lety neformální skupina kolem Petra Roupce a Františka Kozla, tehdejšího předsedy Výboru pro školství, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu v Poslanecké sněmovně, začala hledat cesty, jak kontrolovat práci učitelů. Už tehdy hovořili o celostátních testech na závěr základních a středních škol. Když se Petr Roupec stal šéfinspektorem, rozhodl se Českou školní inspekci přetvořit na čistě byrokratický aparát, jehož úkolem nebude vedle kontrolní funkce a šíření dobrých zkušeností předních učitelů mezi ostatními pedagogy, jak tomu bývalo v dřevních dobách, nýbrž pouhé konstatování zjištěných nedostatků.

Oba jsme bydleli spolu s jeho náměstkem Vladimírem Valešem na ubytovně MŠMT. Večery jsme občas trávili společně, takže se nám Roupcovy plány na totální přeměnu ČŠI na čistě byrokratický aparát podařilo alespoň částečně obrousit. Petr Roupec měl a zřejmě i nadále má sklony považovat za optimální byrokratické metody řízení.

Když jsem v roce 1993 za Společnost středoškolských pedagogů a následně za celou Pedagogickou unii vypracoval návrh zákona o pedagogické komoře, patřil k jejím odpůrcům. Tvrdil, že se připravuje Národní rada pro vzdělání, která se bude skládat po jedné třetině z národohospodářů, z politiků a pedagogů, proto komora bude zbytečná. Tehdy oba návrhy vyšuměly do ztracena. Když po čase z vedení ČŠI odešel, s překvapením jsem zjistil, že aktivně pracuje ve skupině pedagogů, kteří připravují pedagogickou komoru. Byl jsem do oné skupiny také přizván. Mé naděje na úspěch však brzy pohasly, protože Petr Roupec si komoru představoval nikoli jako fórum pro širokou pedagogickou veřejnost, nýbrž pouze jako jakýsi centrální orgán, který by učitelům s příslušným vzděláním a za členské příspěvky dával souhlas k jejich činnosti. Hlavní cíl komory – metodická činnost a výchova pedagogických osobností - by zůstal popelkou. Když se Roupec později stal náměstkem ministra školství, opět o komoře nechtěl ani slyšet.

Tyto řádky píši s jistým sebezapřením, protože mimo pedagogické otázky jsme spolu vycházeli dobře. Bohužel vše svědčí o jeho přesvědčení, že nejlepší způsob řízení školství je postavit všechny učitele do latě a požadovat od nich plnění toho, co jim vrchnost nařídí. Že to spolu s celostátně určenými výstupy, jejichž prostředkem jsou státní maturity, vede k unifikaci vzdělání, protože všechny školy budou muset své žáky připravovat na předem připravené testy, je nabíledni. Ubíjena bude individualita učitelů, špičkové školy budou upadat do průměru. Nemalou zásluhu na tomto nežádoucím trendu má právě Petr Roupec.

Úředníci MŠMT a jejich poradci budou rozhodovat například o tom, co žáci mají číst. Pokud v literárních testech budou obsaženy otázky o předepsaných autorech a vyjmenovaných dílech z povinné četby, vracíme se do padesátých let. Proč máme nutit žáky, aby četli právě toho autora z daného období či literního směru? A proč právě to dílo, a nikoli jiné od téhož autora? Místo výchovy k individualitám se vrátíme ke stádní výchově. Dnes na rozdíl od dob minulých, kdy jeden knihu přečetl a obsah nechal spolužákům opsat, stačí kliknout na google a napsat příslušné heslo do řádku na monitoru. Oč efektivnější je nechat jednotlivým žákům možnost, aby si sami zvolili dílo některého autora z probíraného období a seznámili s ním celou třídu i s ukázkami z něj i s odkazy na autora.

Pokud budou státní maturity z literatury, měly by testy být zaměřeny na znalosti o jednotlivých epochách a literárních směrech, ale výběr autorů a ukázek k nim by měly být čistě věcí žáků, nikoli tvůrců testů. Pro žáky je mnohem prospěšnější učitel, zapálený pro nějakou věc, i když v důsledku hlubokého výkladu jednoho fenoménu ošidí něco nebo někoho jiného, než učitelský řemeslník, který dbá na to, aby vše vyložil stejnoměrně v rámci časových možností. Vzpomínám, jak jsem se občas snažil splnit požadavek přesné příprav na hodiny. Zejména v paralelních třídách to byla pohoda. Ze školy jsem chodil s hlavou lehkou. Jenže pokaždé jsem po dvou či třech týdnech zjistil, že úroveň dovedností žáků klesá. Proto jsem se vždy vrátil k mnohem namáhavějšímu, ale efektivnějšímu způsobu výuky podle momentální situace ve třídě.

Dovedu si představit i relevantní testy v gramatické a stylistické části zkoušky. Dovedu si představit bezchybné testy pro cizí jazyky. Avšak představa, že vyučující informatiky budou nuceni připravovat žáky na maturitu z něčeho, co zastarává nikoli za čtyři roky, ale za několik měsíců, je přímo hrůzná! Na otázku, zda vypracování mantinelů pro učitele, co musí naučit, aby jejich žáci uspěli při státních maturitách, bude pro celkový vývoj vzdělanost národa prospěšné či nikoli, nemůže být odpověď jiná než záporná.

To, že v důsledku vzniku mnoha nových škol klesá úroveň vzdělání, nevyřešíme tím, že za velké náklady zjistíme, jaký je stav. Představa, že učitelé začnou učit mnohem lépe než dosud, platí pouze u malého procenta z nich. Většina učitelů učí naplno, protože ve své činnosti nachází svou seberealizaci. Že k tomu nemají náležité podmínky, není jejich vina. Ani to, že někteří by měli dělat spíše něco jiného, co by je více uspokojovalo, ale nemohou, protože v důsledku směšně nízkého ohodnocení učitelské práce je nemá kdo nahradit.

Pedagogická komora

Když jsem v roce 1993 přišel s návrhem zákona o pedagogické komoře za ministrem Petrem Piťhou, odbyl mě s tím, že si to přečte, až mu přinesu rešerše o pedagogických komorách v zahraničí. Doslova alergičtí k návrhu komory byli školští odboroví předáci, kteří se báli, že by jim ubyli členové. Proto se Pedagogická unie rozhodla dát návrh zákona o komoře přímo do Poslanecké sněmovny, aby mohl projít jako poslanecká iniciativa. Bohužel se do věci vložila Asociace pedagogů základních škol, protože ve společné komoře by je střední školy převálcovaly, a urychleně vypracovali vlastní návrh komory pouze pro základní školy. V dubnu 1994 jsem Františku Kozlovi předal dvacet paré návrhu zákona, aby je dal všem členům svého výboru. Slíbil, že to udělá okamžitě. V říjnu jsem se zeptal Ing. Kouckého, člena jeho výboru, zda už jednali o našem návrhu. Nevěděl o ničem, nikdo z výboru od Kozla nic nedostal.

Stalo se, že lékařská komora začala dělat potíže. Schvalování profesních komor bylo pozastaveno. Začalo se hovořit o přípravě obecného zákona o komorách, který umožní jejich jednodušší ustavování. Ukázalo se, že šlo pouze způsob, jak se nás zbavit, protože slibovaný obecný zákon nebyl k projednání nikdy předložen. Zato byly bez problémů ustaveny komory daňových poradců, exekutorů apod.

Pokud by existovala pedagogická komora, která by byla partnerem MŠMT ze zákona stejně jako odbory, byl by vývoj našeho školství podstatně racionálnější, bez přílišného podléhání názorům těch lidí, kteří se právě dostali k moci. Nedocházelo by ani k plýtvání finančními prostředky, které mohly být využity mnohem efektivněji. Členství v komoře by niterně zavazovalo členy k tomu, aby se chovali v souladu s tím, co od nich společnost očekává. Navíc by komora při prosazování finančního zabezpečení školství měla mnohem větší sílu, než mají současné skomírající školské odbory. Otázky Kodexu učitele nebo Standardu kvality práce učitele by byly dávno vyřešeny. Úroveň škol by nebylo nutno uměle zvyšovat formou centrálního zkoušení, protože co nejvyšší úroveň školy by byla věcí cti jednotlivých vyučujících i celých učitelských sborů. Mezi průměrně vzdělanými absolventy by ze středních škol odcházeli i špičkově připravení budoucí umělci, vědci a technici, protože na každé škole jsou mezi průměrnými pedagogy i jejich špičkoví kolegové.

Nová nepolitická vláda má ve školské politice možnost napravit škody, které byly způsobeny nekompetentními kroky všech polistopadových politických vlád. Prvním krokem k tomu by mělo být vypracování a projednání návrhu zákona o pedagogické komoře a jeho předání do Poslanecké sněmovny, která bude mít čas ho projednat, tedy zřejmě až do té, která vzejde z předčasných voleb. Dalším krokem by měl být odklad státních maturit až do doby, kdy budou bez problémů realizovatelné. Stejně by bylo vhodné odložit práce na Standardu kvality práce učitele jakož i přípravy Kodexu učitele až po vzniku pedagogické komory.

17 komentářů:

salda_new řekl(a)...
12. května 2009 v 12:01  

Výchova k individualitám není v zásadě možná. Zvláště v době, kdy stačí kliknout na google a napsat příslušné heslo do řádku na monitoru. Nechat jednotlivým žákům možnost, aby si sami zvolili dílo některého autora z probíraného období a seznámili s ním celou třídu i s ukázkami z něj i s odkazy na autora, povede pouze k náhodnému výběru.

Ve výchově a vzdělávání musí být uplatněny výrobní standardy tak, jako v každém jiném výrobním odvětví. Ponechat na libovůli dělníka v automobilce výběr součástek k montáži rovněž žádného vedoucího nenapadne. Pro kvalitu výroby není rovněž přínosem, když nějaký pro věc zapálený technolog v důsledku hlubokého zájmu o módní odstín metalízy ošidí něco na brzdách. To raději přenechat problém poctivému učitelskému řemeslníkovi, který dbá na to, aby vše vyložil stejnoměrně.

Označovat výuku podle momentální situace ve třídě jako k mnohem namáhavějšímu, ale efektivnějšímu způsobu už je opravdu třešnička na dortu.

Co tak překotně se vyvíjejícího existuje v informatice, (snad kromě pracovní frekvence procesorů) aby to bylo zastaralé za několik měsíců?

Gustav řekl(a)...
12. května 2009 v 12:37  

Milý pane Jurčíku,
z Vašeho příspěvku je nadmíru jasné, že o nové maturitě nevíte skoro nic, v životě jste nezavítal na server novamaturita.cz (a stáhl si 5 čísel Maturitního zpravodaje) nebo cermat.cz. To, co píšete o jazyku českém, Vás usvědčuje z naprosté neznalosti dané problematiky. Pro Vaši informaci - žádné testy z literatury neexistují ani se nepřipravují, stejně jako ze stylistiky. Úředníci MŠMT nerozhodují o titulech četby ani o ukázkách - tak činí každá škola sama. Žák si sám vybere podle předem stanoveného klíče ze školou sestaveného kánonu děl ta, ze kterých si pak vylosuje jedno maturitní. Výběr díla i ukázku nelze nechat jen na studentech, už jen kvůli tomu, že nejsou schopni posoudit jeho význam a to, jestli daná pasáž umožňuje potřebnou interpretační hloubku. Vypracovat metodický list také není jednoduché, a pokud by nastal volný výběr autorů i titulů, vedlo by to k absolutnímu chaosu.
Navíc děláte z těch lidí, kteří připravují testy, písemné práce a vůbec celou NM tlupu nesvéprávných tutanů. Budete se divit, ale jsou to odborníci, kteří pracují se zpětnou vazbou lidí z praxe. NM má v sobě jistě mnohá úskalí, lze hovořit o tom, do jaké míry je objektivní a zda nesupluje to, co by měla řešit ČSI, to ovšem nic nemění na diletantství Vašeho příspěvku. Chcete-li o ní napříště psát, seznamte se prosím alespoň povrchně s momentálním stavem, jinak ze sebe děláte - nezlobte se za ten výraz - hlupáka.

ignorant řekl(a)...
12. května 2009 v 13:04  

Přečetl jsem si příspěvek pana Jurčíka, s většinou pasáží se mohu klidně ztotožnit. Jen by mě pane Gustave zajímalo, kolik se již na státních maturitách prošustrovalo peněz. Dozajista nejde jen o statisíce. Někde něco vázne, že by u těch "odborníků" s napojením na praxi ? Jinak pokud někdo někoho nebo něco přímo neuráží, tak si může v demokratické společnosti říkat své názory svobodně.

radkůvavatár řekl(a)...
12. května 2009 v 14:57  

Z příspěvku pana Gustava bych tipoval, že na státních maturitách pracují především "velmi neslušní lidě"...
Myslím, že "momentální stav" státních maturit znají jen pracovníci CERMATu, a to ani ne všichni...

Simona CARCY řekl(a)...
12. května 2009 v 15:00  

Tak trochu smůla, pane Jurčíku, že jste celý život promrhal ve stínu pana Roupce a navíc se vám z toho stala noční můra. Vyzpíval jste se ze svého hoře opravdu květnatě, jen o maturitách máte přehled, který vám poskytuje denní či bulvární tisk, což vás kvalifikuje stejně jako bouřící se studenty.

Unknown řekl(a)...
12. května 2009 v 15:02  

Vážený autore,
jestliže pan Gustav označil Vaše znalosti tématu maturity za poněkud neaktuální a vyjádřil vůči Vaší osobě nezpochybnitelná doporučení, jak ze sebe nedělat hlupáka, učilil tak způsobem nadmíru korektním až přátelským. Já bych tak učinil pohříchu příkřeji.

Dovolte mi však připodotknout 1 poznámku, pár otázek a závěrem jedno velmi osobní doporučení.

Poznámka:
Pracovní metoda, které jste dopustil - tedy vyjadřovat se k něčemu, o čem nemám "šajn", a nedat si ani tu trochu práce se seznámit s tím, o čem píšete, je v českých luzích pedagogických pohříchu rozšířena. To mi vede k úvaze, že volání po utažení uzdy není zcela bezdůvodné. Nikoli však kvůli takto pracujícímu učitelstvu, ale kvůli našeim dětem, v jejich očích je tím legitimizováno diletantství jako životní postoj.

Nyní tré otázek, pane Jurčíku:
Cože či kdože Vás inspiroval a motivoval právě dnes, tj. 12. 5. 2009, k publikování tak osobního výpadu? Můžete naše čtenářové seznámit s cílem, jenž vedl Vaši ruku při tomto vpravdě skvostném literárním počinu? Jak to přijde, že se učitel volající po tvůrčí svobodě zčista jasna stane natolik trapným nástrojem v rukou někoho jiného, by vykonal pověstnou špinavou práci kydače hnoje?

A závěrem slíbené doporučení:
Prokazujte nadále své ryzí češství. Čiňte tak z plna sil, přátel i nepřítel nešetříce. A nehleďte ani mrknutím oka na ty, kterým, stejně jako mně nyní, z Vás bude na blití. Vzdyť to je ten plně autentický příspěvek našeho národa světové kultuře. Právě s Vámi se v té globalizační vřavě kulturně nerozpustíme.

Gustav řekl(a)...
12. května 2009 v 15:35  

Ctěný ignorante,
z mého příspěvku lze vyčíst, troufnu si tvrdit, že nikoho nekádruji, nikomu nezakazuji svobodně vyjadřovat své názory, pouze radím, upozorňuji. Přece pokud píšu na odborný server věnovaný škole kritický článek o NM a přitom v něm uvádím vyložené nesmysly, nesmím se divit, dostane-li se mi podobného doporučení, jaké jsem výše udělil i já. Pan Jurčík má bezesporu v mnohém pravdu, Roupec a Kozel byli jednu dobu metlou školství, ale nebudu kvůli tomu mhouřit oči před očividnými lapsy.
NM jistě stála mnoho peněz, ale to není chyba CERMATu (dnes CZVV) - to je "jen" servisní organizace MŠMT, která pracuje na politické zadání. Veškerenstvo současných problémů jde na vrub politikům a ministerským úředníkům, ne těm zaměstnancům CERMATu, kteří jsou odbornými garanty předmětů. Pokud si vzpomenete, původně se počítalo s dvouúrovňovým modelem, který prošel širokou diskusí, ale v parlamentu nakonec vznikl přispěním tehdy vládnoucí ČSSD hybrid, jehož platnost byla před dvěma lety odložena. S ODS se do hry vrátila dvojúrovňovost, které se přizpůsobuje legislativa i organizace NM. Pokud tedy platí, že co nová vládnoucí garnitura, to změna koncepce, není to chyba CERMATu, ale parlamentu a MŠMT. V posledku i bývalý ředitel Zelený kritizuje jen logistiku NM, ne odbornost - leží-li Vám na srdci oni odborníci s napojením na praxi. Finálně si přiznejme, že měnit ředitele v kruciální fázi projektu, je nápad hodný - politika...

radkůvavatár řekl(a)...
12. května 2009 v 17:08  

Opravdu si pan Gustav myslí, že testy pro státní maturity byly kvalitní? To už zapomněl na analýzy testových otázek maturit nanečisto a podivných úloh v Katalozích? Za to také může zadavatel - MŠMT?

Gustav řekl(a)...
12. května 2009 v 18:13  

Nemohu mluvit za jiné předměty, ale v češtině nedocházelo k nějakým zhůvěřilostem. Chyba se může vloudit vždy, stačí si vzít testy SCIO nebo kterékoli jiné, nemluvě o učebnicích. A nikdo Vám, pane ?Sárközi?, nebrání nabídnout své služby CERMATu, naopak, budete vítán a oceňován. Obávám se však, že člověk, končící svůj článek takto: "Rozhodně je ale nutné zrušit CERMAT! Byli to právě jeho současní i minulí zaměstnanci a spolupracovníci, kteří ani po sedmi letech příprav a nákladech přes 100 milionů korun nedokázali vytvořit kvalitní produkt. Za současný tlak na odložení státních maturit o několik let mohou především oni! Velmi pochybuji, že státní maturity kvalitně připraví do čtyř let, natož do dvou…" se k podobné nabídce postaví jako Marcus Porcius Cato k nabídce mírových jednání s Kartágem. Že bych slyšel vát větry od SCIO, v jehož testech se ovšem běžně plete pojem věta a souvětí, ale dle Vás jsou tyto kvalitní?

radkůvavatár řekl(a)...
12. května 2009 v 23:30  

Nikdy jsem nečetl analýzu testů Scio, ze které by vyplynulo, že jsou v nich zásadní chyby. Klidně ji napište... O tvorbu testů pro CERMAT opravdu zájem nemám! Jsem proti státním maturitám. A kdybych učil na SŠ, raději bych odešel, než abych musel své studenty vést k něčemu podobnému! Mluvíte-li za tvůrce otázek z češtiny, tak tam byly chyby opravdu zásadní, tak si nevymýšlejte, že čeština byla O.K. Nejdřím píšete, že CERMAT připravil kvalitní testy, pak píšete, že jen v češtině, tak si vzpoměňte na úlohu se záchodky, odmítnutí kánonu učitelskou veřejností atd. Ostatně, Vás platí CERMAT, takže zřejmě budete urážet autora článku a lhát o kvalitě testů. Tím ale kvalitní testy nevytvoříte! Učitelé je znají...

Tomáš Jurčík řekl(a)...
13. května 2009 v 2:05  

Pane Šaldo, vychovávat individuality je nezbytné. Volbu autora a díla student samozřejmě konzultuje s vyučujícím, ale nemusí vycházet ze seznamu cca 600 děl, které jsem četl v návrhu ke státním maturitám.
Opravdu se ve výpočetní technice mění během několika let tak málo?
K panu Gustavovi: Nejde o to, zda v posledním návrhu je to jinak, jde o to, že je omezována svoboda vyučujících určovat, co budou či nebudou zdůrazňovat. Že jakési berličky potřebují nekvalifikovaní učitelé, je jasné, ale proč stavět mantinely pro zkušené učitele ačerstvé absolventy vysokých škol?
O jakém chaosu mluvíte? Myslíte si, že normální vyučující neumí vybrat z osnov-RVP-ŠVP optimální látku?
O současném stavu ČŠI jsem nepsal, protože ho už delší dobu nesleduji. Roupcovy přehmaty do jisté míry napravil už Vladimír Valeš, který po něm ČŠI převzal.

CARCY + Jiří: Svůj život jsem ve stínu Petra Roupce nepromrhal, ani se pro mě z něj nestala noční můra. Ale když jsem slyšel paní ministryni, jak říká, že důležitá bude státní maturita a NÁRODNÍ RADA PRO VZDĚLÁNÍ, tak mi došlo, že jeho vliv na vývoj našeho školství dále trvá, proto jsem se přemohl a tuto práci "kydače hnoje" jsem ještě v noci sepsal a poslal na web i na sekretariát paní ministryně Kopicové. Protože, jak vidno, Petr Roupec díky své vytrvalosti škodí našemu školství i nadále.
Úroveň absolventů našich škol nezvýší centrální kontrola výstupů, jejímž výrazem jsou státní maturity, nýbrž pouze zkvalitnění učitelských sborů, jejichž stav se bez náležitého ohodnocení práce pedagogů bude dále zhoršovat.

Unknown řekl(a)...
13. května 2009 v 7:14  

Vážený pane Jurčíku,
opět jste mně dojal. Snad jen duševně chorý by se s Vámi přel o to, zda kvalita našeho školství stojí a padá s kvalitou učitelů. To jsou jenom kecy, chcete-li obecné pravdy, které Vám řekne každý. To podstatné je, jak to zařídit, aby se ve školách nekoncentrovaly diletantismus, hloupost a pasivita. A to už je vyšší dívčí. A když čtu, že všechno spraví napumpovat do učitelských platů pár desítek miliard a nacpat peníze do DVPP, tak se mi otevírá kudla v kapse. Tím si může blahoslavené chudé duchem ohlupovat politik nebo odborářský boss. Každý jen trochu přemýšlivý ví, že do systému musíte vložit motivační prvky - výzvy i hrozby, jinak vyházíte miliardy bez efektu. Škoyl, ředitelé a učitelé prostě musí chtít nebo být nuceni chtít. Rozumíme? Víte jak poznáte takové účinné motivační opatření? Postaví se proti němu odbory. Protože svá odborářská korýtka staví na ochraně hloupých, neschopných a líných. Přijďte s nápadem zrušení tabulkových platů a zavedení platů smluvních. A uvidíte ten tanec. Sociální jistoty platového věkového automatu s podporou socialistického zákoníku práce a zkvalitnění učitelských sborů nejdou dohromady. I když si, pane odboráři, myslíte, že ano.

Gustav řekl(a)...
13. května 2009 v 10:50  

Avatáre, pletete hrušky a jablka - záchodky nebyly v testech (také se vás dotkolo, že se maturant bude zabývat něčím tak profánním, jako jsou hajzlíky????), ale ve strukturované písemné práci, která již v nové koncepci není. Nepředpokládám, že netušíte, jaký je mezi oběma pojmy rozdíl, zřejmě jen účelově mlžíte. Kánon centrální je minulostí a je zcela logické, že se proti němu zvedla vlna nevole, ta by se zvedla proti každému podobnému výběru. Ale - kánon nejsou testy.
Ad SCIO - vezměte si Srovnávací SCIO testy ČJaL pro 3. ročníky 2002 - úkol č.4, v němž je - podle zadání - správná odpověď A) B) D) - proto, že si autor testové otázky neuvědomil rozdíl mezi větou a souvětím a chtěl, aby studenti vybrali vždy jedinou větu, která je napsána správně. V úkolech A) D) však jsou souvětí, která mají vždy alespoň jednu větu bezchybně. Tohle je dle mého soudu dost velká chyba. Ale již staří latiníci věděli, že errare humanum est. Že byste vy a SCIO byli výjimkami? Patos z Vašeho prohlášení "raději bych odešel, než abych musel své studenty vést k něčemu podobnému!" jen prýští, to jistě, možná jste o tom i přesvědčen. Ale mám Vám připomenout tuším loňské SCIO přijímačky na SŠ, kdy museli vyhodnocovat testy 2x, protože chybně nastavili systém a ten bral správné odpovědi jako chybné? To je profesionalita? Mám psát o TSP, které rozhodují o přijetí na VŠ? Vždyť ty lze směle nazvat pedagogickým zločinem. Jestliže mě někdo již na začátku testů upozorní, že nemůžu zvládnout všechny otázky, pak se ptám, k čemu test je, o čem vypovídá z hlediska vyslokoškolského studia? To se snad na VŠ pracuje normově, úkolově? Věda se dělá tak, že musím rychle tipovat? No to snad ne - musím přece analyzovat, přemýšlet, hledat řešení, ne ze sebe chrlit v rychlosti informace.
A k Vašim dalším výhradám - můj příspěvek se odpočátku vztahoval k češtině - zřejmě jste to "náhodou" přehlédl, že? Hned ovšem víte, že mě platí CERMAT, že autora urážím a lžu. Vyvracet Vám z toho nic nebudu, vy o diskusi zřejmě nestojíte a případní čtenáři budou předpokládám soudnější.

Pane Jurčíku, v čem je omezována svoboda vyučujících? Existuje ŠVP, existují Katalogy. Kánon si dnes připravuje každá škola sam, limit je pouze dolní hranice - 40 nebo 105 titulů podle obtížnosti. Vy asi nevíte, že ke každému titulu, který student má na maturitním seznamu, musí mít učitel vypracován metodický list. Dovedete si představit, že Vám přinese v březnu 60 studentů maturujících v základní úrovni každý 20 odlišných titulů? To máte 1 200 metodických listů, tedy 1 200 ukázek uměleckého textu a 1 200 ukázek neuměleckého textu s otázkami. Tohle podle Vás není chaos? Zvládl byste to připravit za necelé dva měsíce? Vyhláška stanovuje, že seznam se odevzdává v březnu. Vy se sice můžete gentlemansky dohodnout, že na něm budete se studenty pracovat průběžně, ale oni mají právo klidně v březnu přijít s úplně jinými, třeba neznámými tituly. Stihnete je přečíst atd.?
Učitel samozřejmě vybírá látku sám, bude mít i ŠVP, proti tomu přece NM naprosto nejde. Nevím, co máte těmi mantinely na mysli. Ale pokud neznáte současný stav, pak opravdu není nejlépe psát kritické články - uplynuly dva roky a mnoho věcí je zkrátka jinak.

radkůvavatár řekl(a)...
13. května 2009 v 13:06  

Kdo má pravdu, se myslím ukáže po volbách... Přinejhorším, až se spustí ty geniálně připravené a zorganizované státní maturity :-(

Lenoch97 řekl(a)...
13. května 2009 v 13:32  

Dobrý den,
přiznám se, že sleduji státní maturitu jen z hlediska svého předmětu, tedy matematiky. Na střední odborné škole, kde učím, přijímám státní maturitu jako andělský bič, který je konečně tím pravým karabáčem na rádoby maturanty, kterých se to na školách našeho typu jen hemží. Vím, že žási z gymnázia si státní maturitu přejí, kdežto většina našich studentů střední odborné školy z ní má opradvdu hrůzu. Právem. Nikdo z diskutujících mi snad nebude oponovat, že stávající úroveň maturity je diametrálně odlišná a absolutně nelze srovnávat maturanta z gymnázia a maturanta z naší střední odborné školy. A pokud maturuje nástavbář z matematiky, přál bych vám ten "zážitek" zažít osobně! Dvojkař z deváté třídy by ho po dvoutýdenní přípravě sfouknul jako svíčku...
Já osobně státní maturitu vnímám jako pokus státu a ministerstva vrátit maturitě určitý punc kvality. Byť se to třeba nedaří bez chybičky.

ignorant řekl(a)...
14. května 2009 v 20:43  

Milý pane Jiří, mám na Vás otázku : Jste jako část našich "velkopodnikatelů" z polostátních podniků zastáncem zrušení Zákoníku práce ? Viz. MF DNES - tuším pondělí ! To je přímá cesta ke korporativnímu státu. A to již tady v historii bylo - Španělsko, Portugalsko, Itálie,... nic dobrého z toho nevzniklo. Výplody našich "podnikatelů" - výpovědní lhůta ne dvouměsíční, ale týdenní, pokud možno žádné odstupné,...
Jinak motivační prvky zná učitelstvo již z dřívějška - ten pověstný "cukr a bič" - složky motivační - výzvy a hrozby. Jen mi vysvětlete, jak se rozplynuly nadtarify v přidáním do tarifů správních zaměstnanců a 3,5 procentní zvýšení tarifů z nadtarifů. Z čeho chcete odměňovat kvalitní a tvořivé učitele?
Zřejmě nepocházíte ze školského prostředí - ona materiální stránka výuky je taky hrozivá - na většině veřejných škol chybí kvalitní pomůcky, učebnice a moderní výukové pomůcky. Jinak tedy - pokud kvalitní učitele nezaplatíte , tak vám jednoduše utečou do jiných oblastí s vyšším platem. To je prostě kapitalismus a tvrdit jen , že učitelské povolání je poslání ?

radkůvavatár řekl(a)...
16. května 2009 v 18:10  

No, vidím, že nové maturity budou určitě kvalitní, když tvůrci webu ani nevědí, jak se správně píše slovo "Francoužština"...

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.