ÚIV: Výkony regionálního školství 2008/09

středa 4. března 2009 ·

Ústav pro informace ve vzdělávání zpracoval materiál Výkony regionálního školství 2008/09, kde jsou uvedeny údaje o počtech škol a školských zařízení, počtech dětí, žáků, studentů, nově přijatých, absolventů, učitelů, dětí v zařízeních ústavní a ochranné výchovy a další doplňující údaje za regionální školství, a to v časové řadě 2003/04–2008/09.  

 1. Předškolní vzdělávání

 • Předškolního vzdělávání se ve školním roce 2008/09 účastní 304 tis. dětí, z toho v mateřských školách 302 tis. dětí.

Graf 1: Předškolní vzdělávání – počty dětí v předškolních zařízeních na pozadí populace 3–5letých dětí v letech 2003/04–2008/09

 • Podíl dětí v předškolním vzdělávání na odpovídající věkové populaci 3–5letých se od školního roku 2003/04 mírně snižuje. Porovnáme-li počty dětí v předškolním vzdělávání s populací
  3–5letých, tedy počtem dětí, pro které je tento druh vzdělávání zejména určen, činí tento podíl více než 100 %. Překročení této hranice je způsobeno především tím, že mateřské školy navštěvuje více než pětina šestiletých a navštěvují je i děti mladší tří let. Nejvyšší byl tento podíl v roce 2003/04, kdy dosáhl 107,2 %. V roce 2008/09 činí 102,0 %.

 • Mateřské školy ve školním roce 2008/09 navštěvuje 21,5 % šestiletých a starších dětí v důsledku odložené povinné školní docházky (z toho tvoří 21 % děti šestileté a 0,5 % děti starší šesti let).

 • Mateřské školy navštěvuje v roce 2008/09 celkem 93,1 % dětí z populace pětiletých a 89,7 % dětí z populace čtyřletých dětí.

 • V roce 2008/09 působí v České republice celkem 4 809 mateřských škol. V celém sledovaném období (2003/04–2008/09) bylo nejvíce mateřských škol malých (co do počtu dětí), spadajících do kategorie do 100 dětí (88,2 % škol v roce 2003/04 a 84 % škol v roce 2008/09); dokonce více než polovina mateřských škol má zapsáno méně než 50 dětí (62,2 % škol v roce 2003/04 a 57,7 % škol v roce 2008/09). Je to způsobeno především regionálním charakterem mateřských škol a existencí mateřské školy téměř v každé obci.

 • V roce 2008/09 pokračoval nárůst počtu škol, které mají více než 150 dětí, jedná se o nárůst o 61 škol oproti školnímu roku 2003/04, kdy se jednotlivé školy začaly slučovat pod jeden právní subjekt.


 1. Základní vzdělávání

 • V roce 2008/09 je v ČR 4 133 základních škol, což je o 22 škol méně než v předchozím roce.

Graf 2: Základní vzdělávání – počty žáků na pozadí odpovídající věkové populace 6–14letých v letech
2005/06–2008/09

 • Do základních škol ve školním roce 2008/09 dochází 816,0 tis. žáků, z toho 458,2 tis. na 1. stupeň základních škol a 357,8 tis. na 2. stupeň základních škol. Z celkového počtu žáků základních škol se 4,7 % žáka vzdělává ve speciálních třídách škol.

 • Průměrná velikost základní školy vypočtená jako průměrný počet žáků na školu byla 206,4 žáka,  v roce 2008/09 činil průměrný počet žáků na školu 197,4 žáka.

 • Do prvních ročníků základních škol nastoupilo 92,6 tis. nových žáků, což je o 1 % více než  v roce 2005/06. Počet nově přijatých žáků základních škol do prvního ročníku se v posledních třech letech mírně zvyšuje.

 • Počet žáků základních škol navštěvujících 1. stupeň se v porovnání s rokem 2007/08 v roce 2008/09 mírně zvýšil o 0,1 %, počet žáků 2. stupně klesl o 7,5 %.

 • Na víceleté střední školy a osmileté konzervatoře odešlo ze základních škol 11 253 žáků. Počet žáků plnících povinnou školní docházku na víceletých středních školách prakticky stagnuje. V roce 2003/04 navštěvovalo nižší stupeň víceletých středních škol a osmiletých konzervatoří na úrovni povinné školní docházky 42 586 žáků, v roce 2008/09 se počet žáků zvýšil na 42 612.

 • Počet žáků opakujících ročník se ve srovnání s rokem 2007/08 zvýšil o 42 žáků. Podle školského zákona mohou od roku 2005 žáci opakovat ročník na 1. i 2. stupni základní školy vždy pouze jedenkrát. Ve školním roce 2008/09 opakovalo ročník 0,89 % všech žáků základní školy.

 • Počet žáků starších šesti let nastupujících do prvního ročníku se ve sledovaném období také mírně snižuje. V roce 2005/06 se jednalo o 23,2 tis. dětí a v roce 2008/09 mělo odklad povinné školní docházky 21,2 tis. dětí. Vyjádřeno procenty vzhledem k počtu dětí příslušného populačního ročníku tento ukazatel také mírně klesá. V loňském roce činil 23,5 % a v roce 2008/09 dosahuje 23,0 %. To mimo jiné signalizuje, že se zastavil nepříznivý demografický vývoj posledních let.


 1. Střední vzdělávání

 • Na středních školách se ve školním roce 2008/09 vzdělává v denní formě vzdělávání a ve všech druzích vzdělávání (s maturitní zkouškou, s výučním listem a ve středním vzdělávání) 527 tis. žáků (údaj je včetně žáků nástavbového studia).

 • V oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou je ve sledovaném období (2003/04–2008/09) mírný nárůst počtu žáků (o 9,7 %), v oborech středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem je naopak patrný pokles (o 21,3 %). Počet žáků nástavbového studia od roku 2003 vzrostl (o 3,2 %). Počet všech žáků středních škol se proti minulému školnímu roku 2007/08 snížil o 1 %.

 • Na školách vyučujících gymnaziální obory se vzdělává v denní formě vzdělávání 146 tis. žáků. Ve víceletých gymnáziích se vzdělává 85,7 tis. žáků.


Graf 3: SŠ celkem – žáci na úrovni středního vzdělávání vzhledem k populaci 15–18letých ve školním roce 2003/04–2008/09

 • Školy odborného středního vzdělávání navštěvuje celkem 373,2 tis. žáků. Z toho středního vzdělávání s maturitní zkouškou se účastní 255 tis. žáků, středního vzdělávání s výučním listem 116,4 tis. žáků a středního vzdělávání 1,8 tis. žáků.

 • V nástavbovém studiu se vzdělává 45,1 tis žáků, z toho v denní formě vzdělávání 19,8 tis. žáků.

 • Do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou bylo v roce 2008/09 přijato 91,4 tis. žáků a do oborů středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem bylo do prvního ročníku přijato 40,8 tis. žáků.


3.1 Střední školy – všeobecné vzdělávání

 • Škol vyučujících obory gymnázií je školním roce 2008/09 celkem 377.

 • Z výše uvedeného počtu škol 319 škol vyučuje žáky ve čtyřletých oborech a 314 škol má žáky v oborech víceletých.

 • Ve školním roce 2008/09 je z celkového počtu 377 škol vyučujících obory gymnázií 20,4 % soukromých a 5,4 % církevních.

 • Počet žáků v oborech gymnázií byl ve školním roce 2003/04 v denní formě vzdělávání celkem 142,4 tis., ve školním roce 2008/09 jejich počet vzrostl o 1,8 % na 145 tis. Počet žáků ve čtyřletých oborech vzrostl (o 8,7 %), počet žáků víceletých oborů klesl o 2,9 %.

 • Ve školním roce 2008/09 bylo přijato do 1. ročníku 26,6 tis. žáků (do denní formy vzdělávání 26,3 tis. žáků). Do čtyřletých oborů bylo přijato 15 tis. žáků, do víceletých oborů 11,6 tis. žáků.

 • Ve školním roce 2008/09 navštěvuje jednu školu vyučující víceletý obor gymnázia v průměru 273 žáků těchto oborů. Průměrné počty žáků čtyřletých gymnázií činí 189,1 žáka na školu vyučující tyto obory.

 • V roce 2007/08 absolvovalo gymnaziální obory 24,4 tis. absolventů (z toho 24,3 tis. žáků v denní formě vzdělávání). Oproti předchozímu roku se počet absolventů zvýšil o 94 žáků.

3.2 Střední školy – odborné vzdělávání

 • Ve školním roce 2008/09 poskytuje odborné střední vzdělávání celkem 1 112 škol.

 • Ve školním roce 2008/09 se na těchto školách vzdělává ve středním vzdělávání s maturitní zkouškou celkem 255,1 tis. žáků (v denní formě vzdělávání 245,4 tis. žáků). Od roku 2003/04 se počet žáků v denní formě vzdělávání zvýšil o 6,4 %.

 • Kromě denní formy vzdělávání nabízejí školy, které poskytují odborné střední vzdělávání, i ostatní formy vzdělávání (večerní, dálkové, distanční a kombinované), ve kterých se nyní vzdělávají 3 % všech žáků odborného vzdělávání na středních školách. Tuto formu využívají především žáci v nástavbových oborech.

 • Ve školním roce 2008/09 bylo přijato do denní formy vzdělávání 105,9 tis. žáků (z toho 65,1 tis. do oborů poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou, 36,1 tis. do oborů vzdělání s výučním listem a 0,9 tis. do oborů středního vzdělání).

 • V roce 2007/08 úspěšně absolvovalo celkem 88,7 tis. žáků (z toho 86,8 tis. v denní formě vzdělávání) v oborech středního vzdělávání s maturitní zkouškou, s výučním listem a středního vzdělávání.

3.3 Střední školy – nástavbové studium

 • Nástavbové studium je v roce 2008/09 poskytováno celkem na 443 středních školách.

 • Ve školním roce 2008/09 jsou kraje zřizovatelem 70,7 % škol poskytujících vzdělávání v nástavbovém studiu; 28,9 % škol je soukromých zřizovatelů. Podíl ostatních zřizovatelů (MŠMT, ostatní resorty, obec, církev) je nevýznamný.

 • Celkem se v nástavbovém studiu vzdělává 45,1 tis. žáků (v denní formě vzdělávání 19,8 tis. žáků, v ostatních formách vzdělávání 25,2 tis. žáků).

 • Průměrný počet žáků na školu v roce 2008/09 je 101,7 žáka. V denní formě vzdělávání to je 44,8 žáka.

 • Ve školním roce 2008/09 bylo do prvních ročníků nástavbového studia přijato 22,7 tis. žáků, do ostatních forem vzdělávání 11,8 tis. žáka.

 • V roce 2007/08 absolvovalo v nástavbovém studiu 12,3 tis. žáků, z toho 7,4 tis. v denní formě vzdělávání.

 1. Konzervatoře

 • Ve školním roce 2008/09 je v ČR celkem 18 škol, které vyučují umělecké obory v šestiletém vzdělávání a v osmiletém studiu obor tanec.

 • Z celkového počtu škol je 72 % veřejných a 28 % neveřejných.

 • Ve školním roce 2008/09 se na konzervatořích vzdělává celkem 3 535 žáků. Tento počet se ve sledovaném období (2003/04–2008/09) příliš nemění. Meziročně došlo k poklesu o 71 žáků.

 • Ke vzdělávání na konzervatoři bylo přijato 634 žáků, do denní formy vzdělávání 591 žáků,  z toho 510 na šestileté studium a 73 na osmileté studium obor tanec.

 • Ve školním roce 2007/08 absolvovalo 487 žáků, v denní formě vzdělávání na konzervatořích 460 žáků.


 1. Vyšší odborné školy

 • V roce 2008/09 vyučuje studenty 184 vyšších odborných škol, z toho 63 % škol je zřizovaných kraji. Nezanedbatelný podíl tvoří i školy soukromé a církevní (33,2 % škol).

 • Průměrný počet studentů denní formy vzdělávání na jedné škole ve školním roce 2008/09 je 119 studentů.

Graf 4: VOŠ – školy, studenti, nově přijatí v letech 2003/04–2008/09

 • Počet nově přijímaných studentů do vyšších odborných škol se od roku 2004/05 pohybuje okolo 11 tisíc. V roce 2008/09 bylo přijato do denní formy vzdělávání 8,2 tis. studentů.

 • Studium na vyšších odborných školách ukončilo ve školním roce 2007/08 celkem 6 696 studentů (z toho 5 774 v denní formě vzdělávání).

 • Počet studentů VOŠ klesá. Vývoj je patrný z uvedeného grafu. V roce 2008/09 se na VOŠ vzdělává 28 027 studentů (z toho v denní formě vzdělávání 20 759). V ostatních formách vzdělávání se v roce 2008/09 vzdělává 25 212 žáků, což je 69,4 % všech žáků odborného středního vzdělávání v této formě vzdělávání.

 • V roce 2007/08 absolvovalo na vyšších odborných školách 6 696 studentů (v denní formě vzdělávání 5 774 studentů). V letech 2003/04 až 2004/05 počet absolventů vzrostl, další roky se počet absolventů snížil a letos opět mírně vzrostl.


 1. Školská zařízení, základní umělecké školy a jazykové školy

 • Ve školním roce 2008/09 poskytuje služby 4 074 školních družin, které navštěvuje 234 566 žáků 1. stupně základních škol (což je 51,2 % všech žáků 1. stupně). Počet školních družin klesá, roste však počet do nich zapsaných žáků, a to nejen absolutně, ale i ve vztahu k počtu žáků 1. stupně základních škol.

 • Ve školním roce 2008/09 působí 485 školních klubů. V nich je zapsáno 38 279 žáků, což představuje 9,6 % žáků 2. stupně základních škol a nižších stupňů víceletých středních škol.

 • Střediska volného času, kterých v současné době funguje 296, mají v roce 2008/09 přes  234 tis. členů. Počet členů do 15 let ve sledovaném období se zvýšil o 9,5 %. Počet členů nad 15 let poslední tři roky klesá.

 • Základních uměleckých škol je v roce 2008/09 (včetně poboček) 1 188 a navštěvuje je 226 tis. žáků, z toho 145,8 tis. v hudebních oborech. Zájem o vzdělávání na základních uměleckých školách stále roste. V současné době vyučuje jedna základní umělecká škola/pobočka v průměru 190,2 žáka, z toho 122,7 v hudebních oborech a 67,5 v ostatních oborech.

 • V rámci školské soustavy nabízejí studium cizích jazyků ve volném čase jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, z nichž některé poskytují i jednoleté jazykové kurzy. Jednoleté jazykové kurzy nabízejí i některé soukromé jazykové školy, které jsou zařazeny do seznamu MŠMT podle vyhlášky č. 322/2005 Sb. V roce 2008/09 navštěvovalo jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky celkem 12,9 tis. žáků. Za celé sledované období od roku 2003/04 poklesl počet žáků jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky o více než 50 %.

 • V roce 2008/09 se vzdělává v jednoletých jazykových kurzech 5 222 žáků. I zde je patrný pokles počtu žáků proti roku 2003/04, a to o více než 37 %.

 • Ve školním roce 2008/09 poskytuje ubytovací služby 474 domovů mládeže v působnosti MŠMT. V roce 2008/09 je ubytováno v domovech mládeže 46 159 žáků a 2 369 jiných ubytovaných (pracovníci škol a jiné osoby). Je zde patrný pokles ubytovaných, a to o 70 dětí ve sledovaném období.

 • Při školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami bývají pro ubytování žáků zřízeny internáty. V roce 2008/09 jich je 87 a je v nich ubytováno 3133 žáků.

 • Ve školním roce 2008/09 se stravuje ve školních jídelnách 1 262,4 tis. žáků a 345,4 tis. dospělých strávníků. Počet stravujících se žáků klesl od roku 2003/04 o 3,7 %.

 • Ve školním roce 2008/09 existuje celkem 232 zařízení ústavní a ochranné výchovy (z toho 155 tvoří dětské domovy, tj. 67 %). Od roku 2003/04 jejich počet stoupl o 15 %.

 • V zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy je ve školním roce 2008/09 umístěno celkem 7 820 dětí, z toho většina (60,6 %) v dětských domovech.

 1. Tematické okruhy

7. 1 Žáci učící se cizí jazyk

 • Největší zájem je v roce 2008/09 na všech stupních škol o výuku angličtiny (ZŠ – 91,6 % žáků, SŠ – 84,6 % žáků a VOŠ – 79,1 % žáků). Na dalším místě je němčina (ZŠ – 17,5 % žáků, SŠ – 48,4 % žáků a VOŠ – 52,4 % žáků). Dále je zájem o francouzštinu, ruštinu, španělštinu a na středních a vyšších odborných školách i o latinu. Počty žáků učících se jiný jazyk jsou nevýznamné.

7. 2 Zdravotně postižené děti a žáci v regionálním školství

 • MŠ navštěvuje ve školním roce 2008/09 celkem 1 693 dětí individuálně integrovaných do běžných tříd a 6 980 dětí je umístěno ve speciálních třídách MŠ. Od roku 2004/05 tak dochází k nárůstu počtu dětí jak individuálně integrovaných, tak ve speciálních třídách MŠ. Největší zastoupení mají jak v rámci integrace, tak ve speciálních třídách děti s vadami řeči.

 • Základní školy navštěvovalo 34 350 žáků individuálně integrovaných do běžných tříd a 38 504 žáků ve speciálních třídách základních škol.

 • Počet žáků individuálně integrovaných i zařazených do speciálních tříd v celém sledovaném období klesal. Individuálně integrovaní do běžných tříd jsou v největší míře žáci s vývojovými poruchami učení a chování. Ve speciálních třídách jsou v nejvyšší míře zastoupeni žáci s mentálním postižením.

 • Střední školy navštěvovalo 5 158 žáků individuálně integrovaných do běžných tříd a 13 540 žáků bylo zařazeno ve speciálních třídách. Počet žáků individuálně integrovaných roste, nejčastěji se individuální integrace týká žáků s vývojovými poruchami učení a chování. Počet žáků umístěných ve speciálních třídách, zejména v posledních dvou letech, výrazněji poklesl. Do těchto tříd jsou nejčastěji umisťováni žáci s mentálním postižením.ÚIV

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.