Michaela Vaníčková: Alternativní školství ano, ale za jakou cenu?

čtvrtek 5. března 2009 ·

Alternativní školství má zcela jistě své místo v našem školství. Určitě je správné, že existuje nabídka jiných škol jako protiváha k normálním školám. Jedná se například o Montessori školy, školy vyučující podle Daltonského plánu a také waldorfské školy. Pro všechny rodiče, kteří uvažují o volbě waldorfské školy jako alternativní školy pro své dítě, si dovoluji zveřejnit následující text.

Waldorfská škola v České republice a její nebezpečí

V devadesátých letech minulého století vznikla jako přirozený příznak demokratizace společnosti nabídka tzv. “alternativních škol”, z nichž nejrozšířenější jsou waldorfské školy (wš). Vycházejí z “waldorfské pedagogiky”, která aplikuje anthroposofii (učení založené Rudolfem Steinerem v roce 1919) do oblasti výchovy a vzdělávání. Kromě základních škol existují i mateřské waldorfské školky, kde se zastánci tohoto směru snaží o výchovu dětí v jejich nejcitlivějším období vývoje.

 

V České Republice působí v současné době 14 waldorfských mateřských škol, 10 základních wš, 4 střední wš a jedna speciální základní a střední wš (zdroj: http://www.waldorf.cz). Občanské sdružení Anthroposofická společnost v České republice (AS) se soustředí na uplatňování anthroposofických názorů R. Steinera v dnešní době, pořádá mnoho seminářů, přednášek a vydává časopisy Anthroposofické rozhledy a Setkání-Stretnutie. Mnoho učitelů na wš jsou členy Anthroposofické společnosti a ve městech, kde jsou wš, se nachází i pobočky AS, které pořádají pravidelná týdenní setkání ve wš (zdroj: http://www.anthroposof.org). Dále existují anthroposofická nakladatelství (Fabula, Michael, Studium, Opherus), jejichž knihy se prodávají ve wš.

V dnešní době přibývá rodičů, kteří se zoufale snaží pro své děti "zařídit" co nejlepší vzdělání. Zda se rozhodnout pro normální školu, waldorfskou, jazykovou, mezinárodní, náboženskou anebo jinak alternativní, je jejich volba (info: http://alternativy.webpark.cz/). Za tímto snažením se ve většině případů skrývá STRACH. Strach o budoucnost dětí, které by nemusely uspět v naší moderní době. Dnešní rodiče začínají uvažovat o volbě vzdělání pro své děti mnohem dříve než minulé generace. Děti se učí často již ve školkách cizí jazyky anebo jiné dovednosti. Den otevřených dveří ve wš je velikým lákadlem. Kdo ho zažil, ví, co tím myslím. Vstoupíme do jiného světa, kde jsou vymalované třídy v pastelových barvách, dřevěné hračky a pomůcky pro menší děti, usměvaví a příjemní učitelé a učitelky, zajímavé obrázky na stěnách a vše se zdá být ideální. Kdo by nebyl okouzlen! K tomu se dozvídáme, že se děti budou učit od první třídy dva cizí jazyky, hrát na flétnu od první třídy, je zrušeno zkoušení, známkování a propadání, žák je pokud možno vyučován jedním učitelem, jsou posíleny pohybové a tvůrčí aktivity a ve třídě je nejvíc 20 dětí. Často se zdůrazňují mezipředmětové vztahy, ekologická výchova, výuka jazyků, spolupráce rodiny se školou a úspěšnost dětí u přijímacích zkoušek na střední školy.

V naší společnosti převládají pozitivní informace o wš, jsou nekriticky obdivovány jako ideální typ školy. Je to tím, že jsou zveřejňovány jednostranné mediální aktivity provozovatelů a příznivců těchto škol. Zní to jednoduše, ale v praxi se setkáváme s provázaností podporovatelů wš až na nejvyšší úřednická místa. Jakákoli kritika wš je zesměšňována a zlehčována. Rodiče, kteří po několika letech na wš dospějí k závěru, že se jejich dítě nudí, nic se neučí a škola mu nic nedává, jsou doslova rádi, že zavřou dveře wš, a již nikdy s tímto omylem nechtějí mít cokoli společného. Většina dětí, které přestoupí na normální základní školy, opakuje ročník, aby dohnaly učivo ve všech předmětech.

"Zdravé děti nepatří do waldorfské školy, ale do standardní základní školy", řekl mi v rozhovoru jeden vysokoškolský docent na pedagogické fakultě, když si prohlédl několik sešitů dětí z waldorfské školy. Tato věta vystihuje celou podstatu tzv. waldorfské pedagogiky a waldorfských škol.

Ve wš je velmi mnoho "učitelů/učitelek" bez pedagogického vzdělání, ale všichni/všechny mají tzv. waldorfský seminář, ve kterém se dopodrobna seznámili s anthroposofií. Je to rozhodnutí a zodpovědnost nás, rodičů a zákonných zástupců, kterou základní školu bude naše dítě navštěvovat. Domnívám se, že slepě věřit všem pozitivním informacím o wš je nezodpovědné a každý, kdo uvažuje o umístění dítěte ve wš, by se měl svědomitě informovat (např.: http://www.bipomat.de, http://waldorfcritics.org/).

Co je to anthroposofie a jak se projevuje ve wš? Anthroposofie poskytuje poznatky R. Steinera o vývojových zákonitostech světa a člověka, o jejich vzájemném vztahu, o jejich funkčním uspořádání a také o duchovních světech a jejich vzájemné souhře se světem hmotným. Na základě tohoto chápání světa jako projevu světa duchovního je postavena i waldorfská pedagogika. Nejedná se tedy o pedagogiku jako společensko-vědní disciplínu, ale o specifický pohled na svět a člověka z duchovního hlediska. Z tohoto pojetí světa se vyvozují jak metody tak obsahy výuky.

 

Dovolím si citovat pana Jana Dostala, anthroposofa a mentora wš: „Waldorfská pedagogika nevznikla jako projekt účinnější a radostnější práce s dětmi, ani jako projekt důsledného rozvíjení uměleckých vloh dětí. Od samého počátku měla být součástí úsilí o proměnu světa spirituálními silami. Učitelé mohou být pouze služebníky, vykonavateli proměny, podnícené vyšším světem. Tedy činností na wš chceme od počátku vytvořit spojení s duchovními světy“ (zdroj: Jan Dostal: Esoterní předpoklady práce ve waldorfské škole, přednáška ze dne 27.2.1998 určená pro kolegia waldorfských škol).

 

S anthroposofií souvisí i náboženský charakter wš, který je v západních zemích všeobecně uznávaný, a proto je pravidlem, že jsou tyto školy soukromé. V České republice wš popírají, že by byly náboženské a že by anthroposofie zasahovala do výuky. Je to pochopitelné, protože jinak by nemohly existovat. Každý den začíná vyučování v každé wš modlitbou celé třídy. Jedná se o texty R. Steinera a někdy je slovo Bůh nahrazeno slovem slunce, které je také často zobrazováno na tabuli a představuje Boha Slunce.

 

Text ranní modlitby dětí na 1. stupni wš (zdroj: Waldorfská škola Semily, 2007):

 

TO MILÝ SLUNCE SVIT
DEN OZAŘUJE MI
A ÚDŮM SÍLU DÁ,
MOC DUCHA V MÉ DUŠI.

JÁ V ZÁŘI SLUNEČNÍ,
O BOŽE, SÍLU CTÍM,
JIŽ VE SVÉ DOBROTĚ
TY VSADILS V DUŠI MOU,
BYCH MOHL UČIT SE A
PILNĚ PRACOVAT.

OD TEBE POCHÁZÍ SVĚTLO
A SÍLA,
K TOBĚ NECHŤ PROMLOUVÁ LÁSKA
A DÍK.

 

Text ranní modlitby dětí na 2. stupni wš (zdroj: Waldorfská škola Semily, 2007):

 

JÁ HLEDÍM DO SVĚTA,

VE KTERÉM SLUNCE SVÍTÍ,

VE KTERÉM HVĚZDY SE TŘPYTÍ,

VE KTERÉM KAMENY NEHYBNĚ LEŽÍ.

 

ŽIVÉ ROSTLINY ROSTOU,

ZVÍŘATA POCITEM ŽIJÍ,

V NĚMŽ ČLOVĚK SVOU DUŠÍ,

PŘÍBYTEK DUCHU DÁVÁ.

 

JÁ HLEDÍM DO DUŠE,

JEŽ V NITRU MÉM ŽIJE

VENKU V PROSTORÁCH SVĚTA,

UVNITŘ V HLUBINÁCH DUŠE.

 

K TOBĚ, DUCHU BOŽÍ, SE OBRACÍM,

S PROSBOU,

NECHŤ SÍLA A POŽEHNÁNÍ,

K UČENÍ A PRÁCI V MÉM NITRU ROSTOU.

 

Anthroposofie je ve výuce zastoupena ve všech předmětech a protože neexistují učebnice, není možné zjistit, co se ve škole učí. Jediným zdrojem jsou epochové sešity. Následně jsou uvedeny příklady waldorfské pedagogiky, které mají svou podstatu v anthroposofii:

 • Dělení dětí do sedmiletých vývojových cyklů: zápis do 1. třídy až v 7 letech, až začnou vypadávat mléčné zuby (opodstatnění z poznatku R. Steinera, že s vytvořením toho nejtvrdšího v těle – zubů, se uvolňují síly k učení, paměť. Zatěžovat dítě do té doby pamětí je nepřípustné.), dále 9. až 12. rok a 12. až 15. rok, kde je přesně definováno, co je "dítě schopné" se naučit, co a proč a kdy se ve výuce probírá.
 • Nadřazený pohled na okolní svět a vývoj lidstva (waldorfští učitelé jsou vlastníci pravdy, kteří jedině vědí, co je správné). Wš se považují za ty pokrokové, lepší, nadřazené ostatním školám. Tento postoj je logický, když si uvědomíme, že z pohledu anthroposofa se jedná o šíření "světového názoru“.
 • Učitelé vedou děti k přesvědčení, že jsou duchovní bytosti.
 • Ve třídách visí obraz Madony sixtinské od Raffaela, v zahraničí podobizna R. Steinera.
 • Nauka o člověku a zvířatech, 4. třída: rozdělení lidského těla na hlavu, trup a končetiny. Končetiny jsou nejdůležitější, protože je možné je použít pro práci. Nauka o zvířatech ve 4. třídě začíná výkladem o sépii, protože je hlavě člověka nejpodobnější, je to "osamostatněná hlava".
 • R. Steiner: Waldorfská pedagogika. Metodika a didaktika (Opherus 2003*): str. 113: "Hlava je sice zformována velice složitě, ale je to jen přeměněná sépie, nebo, řekněme, přeměněné nižší zvíře… Musíte docílit, aby děti dostaly pocit, že nižší zvířata jsou volně se pohybující hlavy, jenom ještě ne tak dokonalé jako lidská hlava".
 • Pro popis trupu se volí zvířata jako beránek, myš, kůñ, lev až k člověku a děti se učí, že nižší zvířata mají ráz hlavový, vyšší zvířata ráz trupu a člověk ráz končetinový.

Sešit přírodopisu, 5. třída: "A člověk, jehož kroky strážný anděl vede, jen ten v sobě spojuje, co orel, lev i býk má jenom pro sebe" "ČLOVĚK stojí mezi silami kosmu a země, hledí do světa zvířat, aby více rozuměl sám sobě. Co ve zvířeti žije jako jedna skromnost, nalézá i sám v sobě. Jeho úkol je uvádět jednostrannost v harmonický soulad" "Člověk a rostlina jsou si životními ději podobné. Hlava a kořeny žijí v chladu. Květ a břicho potřebují teplo. Rostlina je obráceným člověkem" 

 • Odmítání atomových modelů: vše, co se děje v přírodě, je projevem duchovního plánu.
 • Bájný kontinent Atlantis je původem veškerého života.
 • Eurytmie je pohybové umění vyjadřující kosmické duchovní zákonitosti. Vyučuje se, protože pomáhá přemáhat jistou tíži žijící v údech.
 • Počítače a vše elektronické jsou zlé vymoženosti a vtělením ducha zla Ahrimana. Cílem waldorfské pedagogiky je FORMOVÁNÍ ČLOVĚKA - tedy úloha učitele spočívá v tom, že nezasahuje do vlastního JÁ učedníka, pouze napomáhá formování jeho těla a duše takovým způsobem, aby individualita (duch) se někdy mohl stát jeho plným hospodářem. Světlo je čistým duchem - proto se ve fyzice na 2. stupni nevyučují fyzikální zákonnitosti spektra světla a jeho složení. 

Vždy záleží na třídním učiteli-učitelce, jak je schopný/á a s jakým nasazením učí, co pro něj/ní povolání pedagoga znamená. A jestli jsou u něj/ní na prvním místě DĚTI, anebo jiný IDEÁL, pro který si zvolil/a toto povolání. My jako rodiče samozřejmě vycházíme z toho, že se učitel-učitelka bude maximálně snažit a pracovat pro děti ve škole a ve své třídě. Jestliže se ale učitel-učitelka, rozhodl/a pro toto povolání z jiných důvodů, představ, poznání, pak pracuje každý den pro něco odlišného, než jsou naše děti.

V závěru bych ráda shrnula body kritiky, které proti wš vznáším:

 
 1. Nedostatečná pedagogická kvalifikace učitelů. Pouze povinný seminář pro učite na wš (anthroposofický).
 2. Anthroposofie jako podklad výuky: opakované reinkarnace (Člověk jako nesmrtelná duševně duchovní bytost prochází opakujícími se pozemskými životy.), karma (Člověk a vesmír jsou stejní. Učitel pomáhá rozvinout příběh dítěte před narozením.), vývoj dítěte v sedmiletých etapách, duchovní stránka wš.
 3. Výuka bez ohledu na individualitu žáka: děti jsou podceňovány, vyučování je zaměřeno na děti pomalejší, shromažďuje se nevybitá energie a napětí a z toho pramení agresivní chování a šikana. Výuka tělesné výchovy je redukována na polovinu (kvůli eurythmii) a velmi často odpadá.
 4. Eurythmie: jazyk a hudba jsou vyjadřovány pohyby. Podle Steinera se jedná o řeč andělů a většina dětí ve wš jí nenávidí.
 5. Vliv třídního učitele: měl by zůstat se třídou celých devět let, absolutistické chování a „role otce“ způsobují nepřirozenou vazbu na něj, děti mají vytvořit postoj oddaného učedníka. Nedemokratická výchova, existuje pouze jedna pravda—názory a dogmata Steinera.
 6. Moderní audiovizuální prostředky chybí: protože podle Steinera se jedná o zlý vliv ducha Ahrimana.
 7. Nulová podpora kreativity u dětí: ilustrace a formy učitele jsou kopírovány dětmi, cílem je meditativní prožitek.
 8. Výuka cizích jazyků: veliké lákadlo pro rodiče, znalosti dětí neodpovídají počtu hodin výuky cizího jazyka a po letech neumí skoro nic. Smyslem není naučit děti používat cizí jazyk a dorozumět se, smyslem je proniknout do „ducha jazyka“.
 9. Pozdní výuka čtení: v dnešní době čtou běžně děti již  před první třídou. Ve wš začínají s výukou čtení nejdříve ve 2. třídě.
 10. Náboženský charakter školy: obsah i pedagogika wš vychází z náboženské ideologie. 

V České republice jsou wš státními základními školami, jsou plně financované státem a stojí na stejné úrovni jako ostatní základní školy. V této skutečnosti vidím hlavní nedostatek, protože mnoho rodičů zapíše své dítě do wš jen proto, že je to např. nejbližší ZŠ nebo protože tam nejsou známky a děti nepropadají. Netuší ale nic o duchovním pozadí a náboženských praktikách, které bude jejich dítě den co den prožívat. Wš navštěvují také děti z anthroposofických rodin, které by své potomky do normální školy neposlaly a pro ty jsou vlastně wš zřízené. S tím souvisí skutečnost, že Anthroposofická společnost je zařazená v České republice mezi sekty.

 

Alternativní pedagogické směry jsou přínosem pro každou společnost. Wš patří k alternativám, a pakliže je dostatek rodin, které své děti chce vzdělávat podle waldorfské pedagogiky, mají právo existovat. Nesouhlasím ale se současným stavem, kdy wš úmyslně zamlčují podstatu waldorfské pedagogiky a jak vzhledem k Ministertvu školství, tak vzhledem k rodičům lžou. Podle schválených stanov Ministerstva školství nesmí anthroposofie zasahovat do výuky. Děje se tak ale každý den a celá waldorfská pedagogika na ní stojí.

 

Podle platné školské legislativy mají školy rozumově vychovávat ve smyslu vědeckého poznání (viz Zákon č. 561/2004 Sb.) a vzhledem k výuce náboženství platí dle jmenovaného zákona:

§ 15

(1) Ve školách lze v souladu se zásadami a cíli vzdělávání podle § 2 vyučovat náboženství. Náboženství mohou vyučovat registrované církve nebo náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno zvláštní právo vyučovat náboženství ve státních školách10), a to i společně na základě jejich písemné dohody.


(2) V základních a středních školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se vyučuje náboženství jako nepovinný předmět, pokud se k předmětu náboženství uskutečňovanému danou církví nebo náboženskou společností přihlásí ve školním roce alespoň 7 žáků školy. K vyučování náboženství lze spojovat žáky z několika ročníků jedné školy nebo více škol, nejvýše však do počtu 30 žáků ve třídě. Spojovat žáky z více škol k vyučování náboženství lze na základě smlouvy mezi příslušnými školami, která upraví rovněž úhradu nákladů spojených s tímto vyučováním.

(3) Vyučovat náboženství může v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost dané školy, pověřený zástupce církve nebo náboženské společnosti, který splňuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka podle zvláštního právního předpisu2). Pověření vydává statutární orgán církve nebo náboženské společnosti, v případě římskokatolické církve statutární orgán příslušného biskupství. 

 

Navrhuji tedy, aby byly wš v České republice zařazeny mezi soukromé školy a jasně definované jako náboženské. Tím by se předešlo záměrnému klamání veřejnosti o skutečné podstatě wš, tedy indoktrinaci dětí.

 

Jedná se o příspěvek do připravovaného sborníku: Lojda, M.(ed.): Nebezpečné spoločenstvá, rodina škola a štát, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví 2009. Příspěvek převzat s laskyvým souhlasem z jejího blogu vanickova.blog.respekt.czMichaela Vaníčková

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.