Kamila Petrovská: Začínáme se školním parlamentem V.

pondělí 2. února 2009 ·

Setkání parlamentu pravidelně probíhají, zástupci byli vyškoleni v důležitých dovednostech, rozbíhá se realizace prvního parlamentního projektu, který přispěje ke zlepšení atmosféry ve škole. Jak bude činnost parlamentu během školního roku pokračovat, může se objevit několik rizikových momentů - začne klesat motivace žáků, parlament nebude vědět, co přesně dělat, ostatní ve škole se přestanou o jeho činnost zajímat apod.

Příspěvek převzat z metodického portálu www.rvp.cz provozovaného Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Parlament o sobě dává vědět

Setkání parlamentu pravidelně probíhají, zástupci byli vyškoleni v důležitých dovednostech, rozbíhá se realizace prvního parlamentního projektu, který přispěje ke zlepšení atmosféry ve škole. Jak bude činnost parlamentu během školního roku pokračovat, může se objevit několik rizikových momentů - začne klesat motivace žáků, parlament nebude vědět, co přesně dělat, ostatní ve škole se přestanou o jeho činnost zajímat apod.Pro snížení těchto rizik je potřeba dbát především na následující věci:

Každý ve škole má dostatek informací o fungování parlamentu, obsahu jeho zasedání, o konkrétních výstupech. K tomu mohou sloužit různé nástroje - nástěnka, rozhlas, časopis, tiskové konference, webové stránky apod.

Žáci vědí, že jejich práce v parlamentu je brána se vší vážností a výsledky jejich práce se setkávají s úspěchem. Stejně tak by zástupci měli vědět, že pokud si vymyslí dobrý projekt, mohou vždy počítat s podporou učitelů, a že jejich práce bude oceněna. Zpětná vazba jak od žáků, tak od učitelů a vedení školy je velmi důležitá. K podpoře důležitosti parlamentu můžeme využít některé z následujících možností:

 • uspořádat „oficiální raut" pro členy parlamentu u příležitosti jejich zvolení
 • vyvěsit fotografie zástupců parlamentu na nástěnce
 • připravit zážitkové výjezdové zasedání parlamentu
 • uspořádat exkurzi do jiné školy s fungujícím parlamentem a vyměnit si s jeho členy zkušenosti
 • zveřejnit rozhovory se členy parlamentu ve školním časopisu
 • dát jim další prestižní funkce (např. předseda parlamentu zahajuje Vánoční besídku apod.)

Setkání parlamentu jsou pravidelně obohacována o různé hry, zábavné aktivity, společné zážitky či výjezdová zasedání, která podporují motivaci k parlamentní práci a radost ze společně stráveného času.

Aktivity vhodné pro podporu této fáze

Proč, proč, proč - žáci pojmenují problémy, se kterými se ve škole a při práci parlamentu potýkají a hledají možná řešení. Aktivitu je možné v této fázi použít např. při hledání odpovědí na otázku: Proč někteří žáci nejsou dostatečně informováni o práci parlamentu?

Lovci názorů - žáci zjišťují názory ostatních na dané otázky, popíší jaký je jejich vlastní názor, diskutují s ostatními a hledají konsensus.

Papírový kolotoč - Aktivita vhodná k vyjádření názorů na dané téma, k rozpoutání diskuse, k hledání řešení.

Několik zdrojů pro inspiraci při práci se školním parlamentem:
HAVLÍNOVÁ, M.; KOPŘIVA, P.; MAYER, I.; VILDOVÁ, Z. a kol.: Program podpory zdraví ve škole, rukověť projektu Zdravá škola, Praha: Portál, 1998.
HOTOVÝ, Filip a kol. POLITEIA - výukové a metodické materiály k průřezovému tématu Výchova demokratického občana. Praha: GEMINI o. s., 2008.
KJAERGAARD, E.; MARTINENIENE, R.: Pětkrát hurá demokracii. Praha: STROM, 1997.
KREJČOVÁ, V.; KARGEROVÁ, J.: Začít spolu. Praha: Portál, 2005.
POL, M.; RABUŠICOVÁ, M.; NOVOTNÝ, P. a kol.: Demokracie ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 2006.
SCHOENEBECK, H.: Škola s přívětivou tváří. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001.
STARÁ, J.: Výchova k demokratickému občanství v primární škole. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2004.
www.schoolcouncils.org
www.schoolcouncilswales.org.uk

Příloha
Vhodné aktivity

Odkazy na další díly
Začínáme se školním parlamentem 1
Začínáme se školním parlamentem 2
Začínáme se školním parlamentem 3
Začínáme se školním parlamentem 4
Začínáme se školním parlamentem 6

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň 
Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém
 • využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

Kompetence komunikativní

 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Kompetence sociální a personální

 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj

Kompetence občanská

 • respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
 • chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu 
Integrace průřezových témat Výchova demokratického občana 
 • občanská společnost a škola

Osobnostní a sociální výchova

 • seberegulace a sebeorganizace
 • komunikace
 • kooperace a kompetice
 • řešení problémů a rozhodovací schopnosti 
Organizace řízení učební činnosti skupinová 
Organizace prostorová specializovaná učebna 
Organizace časová dlouhodobý projekt 
Vyučovací metoda komplexní 
Nutné pomůcky a prostředky flipchartové papíry, fixy, papíry, tužky, propisky, pastelky 
Použitá literatura a zdroje www.politeia.cz
www.schoolcouncilswales.org.uk 


Kamila Petrovská

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.