ČŠI: Interní materiál ČŠI: Metodické poznámky ke kriteriím hodnocení podmínek průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

středa 4. února 2009 ·

Česká školní inspekce poskytuje zejména pro potřeby vedení škol a školských zařízení komentovaná kriteria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb, uplatňovaná ve školním roce 2008/2009 (online verze i ke stažení).

Ke stažení ve formátu PDF (159 kB):Kriteria hodnocení

Obsah:

1. Rovný přístup při přijímání ke vzdělávání
2. Zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce
3. Školní poradenství
4. Školní vzdělávací program/obsah vzdělávání
5. Strategie a plánování
6. Ředitel školy/školského zařízení
7. Personální podmínky
8. Bezpečné prostředí pro vzdělávání
9. Materiální a finanční předpoklady
10. Organizace vzdělávání
11. Podpora rozvoje osobnosti dětí, žáků a studentů pedagogickým pracovníkem
12. Projevy spoluúčasti, spolupráce a aktivity dětí, žáků a studentů v průběhu vzdělávání
13. Hodnocení dětí, žáků a studentů v průběhu vzdělávání
14. Rozvoj partnerských vztahů školy/školského zařízení s následujícími partnery (informovanost, spolupráce, aktivity, přínosy)
15. Zvyšování funkčních gramotností dětí, žáků a studentů (znalosti, dovednosti, postoje)
16. Úspěšnost dětí, žáků a studentů
17. Činnost školy/školského zařízení je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení
18. Škola/školské zařízení systematicky umožňuje rovnost přístupu ke vzdělání
19. Škola/školské zařízení účelně využívá zdroje a prostředky
20. Škola/školské zařízení zajišťuje bezpečnost dětí, žáků a studentů
21. Realizované školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP) školy jsou v souladu se zásadami a cíli platného školského zákona a příslušného rámcového vzdělávacího programu (dále jen RVP)
22. Škola/školské zařízení rozvíjí osobnost dítěte, žáka a studenta

1. Rovný přístup při přijímání ke vzdělávání

Charakteristika kritéria

Dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, mají státní občané České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie rovný přístup ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace. Oblast přijímání ke vzdělávání pro jednotlivé druhy škol je vymezena v ustanoveních § 16 odst. 6 (žáci se SVP), § 34 (předškolní vzdělávání), § 36, § 37, § 46 (základní vzdělávání) § 59 § 60, § 61, § 62, § 63 a § 83, § 84, § 85 a § 88 (střední vzdělávání), § 93, § 94 a § 95 (vyšší odborné vzdělávání) školského zákona. 

Problematika přijímání ke vzdělávání ve středních školách je následně rozpracována ve vyhlášce č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Přijímání ke vzdělávání je nástrojem uplatnění práva občanů na rovný přístup ke vzdělávání.

Ředitel školy rozhoduje zejména:

· o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, odkladu povinné školní docházky, přijetí k základnímu vzdělávání, přijetí ke vzdělávání ve střední škole, vyšší odborné škole a konzervatoři, přestupu, změně oboru vzdělávání.

Ředitel školy je povinen dodržovat zejména:

· zákonná ustanovení týkající se termínů přijímacího řízení a vydání rozhodnutí, zaslání pozvánek a jejich náležitostí, stanovení jednotných kritérií pro příslušný obor a formu vzdělávání, zveřejnění informací o přijímacím řízení a zápisu.

Průměr - požadovaný stav

· Škola/školské zařízení vede školní matriku, provádí v ní změny a údaje ze školní matriky předává (§ 28 odst. 2 až 5 školského zákona).
· Škola/školské zařízení dodržuje podmínky k přijímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání podle příslušných právních předpisů.
· Škola informuje o své vzdělávací nabídce.

Krizový stav

· Škola/školské zařízení nepostupuje při přijímání ke vzdělávání podle platných zákonných ustanovení
· V přijímacím řízení a při přijímání ke vzdělávání se projevují prvky diskriminace
· Škola neposkytuje dostatečné informace o své vzdělávací nabídce a způsobu přijímání.
· V přijímacím řízení nejsou vytvářeny vhodné podmínky respektující potřeby dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
· Nebyla stanovena jednotná kritéria pro příslušný obor a formy vzdělávání, a to pro všechna kola přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole.
· V přijímacím řízení ke vzdělávání ve střední škole a vyšší odborné škole není promíjena zkouška z českého jazyka osobám, které nejsou občany České republiky a které získaly předchozí vzdělání v zahraničí a požádaly o prominutí zkoušky v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 školského zákona.
· V přijímacím řízení nejsou respektována ustanovení týkající se uznávání vzdělání dosaženého v zahraniční škole.
· Škola nezajišťuje pomoc žákům při změně vzdělávacího programu.

Pozn.: Zjištění odpovídající červeně označeným položkám zakládají možnost návrhu na zahájení řízení o výmazu ze školského rejstříku.

2. Zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce

Charakteristika kritéria

Vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále žáci) se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP)/nadaných je vymezeno zejména § 16 a § 17 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Z ustanovení § 5, § 6 školského zákona vyplývá povinnost škol stanovit ve školních vzdělávacích programech podmínky pro vzdělávání žáků se SVP.

Problematika vzdělávání těchto žáků, včetně výčtu podpůrných opatření je podrobně rozpracována ve vyhlášce č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných ve znění pozdějších předpisů.

Průměr - požadovaný stav

· Škola/školské zařízení vede evidenci dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a zajišťuje jim odpovídající vzdělávání (§ 16 školského zákona a vyhláška č. 73/2005 Sb.).
· Škola/školské zařízení vede evidenci dětí, žáků a studentů nadaných a zajišťuje jim odpovídající vzdělávání (§ 17 školského zákona a vyhláška č. 73/2005 Sb.) .
· Škola/školské zařízení eviduje a povoluje individuální vzdělávací plány (§ 18 školského zákona a § 6 a § 13 vyhlášky č. 73/2005 Sb.).
· Škola/školské zařízení zohledňuje potřeby a možnosti dětí, žáků a studentů a zajišťuje organizaci a individualizaci výuky podle potřeb a možností dětí, žáků, studentů, umožňuje vnitřní diferenciaci výuky a vytváří nabídku volitelných předmětů, napomáhá vytvářet příznivé sociální, emociální a pracovní klima.
· Škola/školské zařízení identifikuje děti, žáky a studenty s riziky neúspěšnosti a přijímá opatření k jejich podpoře ve vzdělávání.

Krizový stav

· Škola/školské zařízení nevede evidenci dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a nezajišťuje jim odpovídající vzdělávání (§ 16 školského zákona a vyhláška č. 73/2005 Sb.).
· Škola/školské zařízení nevede evidenci dětí, žáků a studentů nadaných a nezajišťuje jim odpovídající vzdělávání (§ 17 školského zákona a vyhláška č. 73/2005 Sb.).
· Škola/školské zařízení nezohledňuje potřeby a možnosti dětí, žáků a studentů a nezajišťuje organizaci a individualizaci výuky podle potřeb a možností dětí, žáků, studentů, neumožňuje vnitřní diferenciaci výuky a nevytváří nabídku volitelných předmětů, nenapomáhá vytvářet příznivé sociální, emociální a pracovní klima.

3. Školní poradenství

Charakteristika kritéria

Jeden z obecných cílů vzdělávání v České republice je v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů definován jako „rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti“. Kritérium hodnotí, jakým způsobem škola/školské zařízení poskytuje informace a poradenskou činnost v záležitostech vzdělávání a jak škola/školské zařízení zajišťuje pomoc dětem, žákům a studentům při změně vzdělávacího programu. Obsahem hodnocení jsou také vzdělávací strategie, kterými škola/školské zařízení zajišťuje pomoc dětem žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným podle § 16 a § 17 školského zákona. Zjišťuje se, zda škola k identifikaci potřeb jednotlivců využívá služeb poradenských zařízení a na základě těchto zjištění pak zajišťuje zpracování individuálních vzdělávacích programů (dále jen IVP) i jejich  realizaci. Zda prostřednictvím výchovného poradce poskytuje poradenské služby rodičům v oblasti domácí přípravy a podpory žáků s IVP, tak i informovanost v oblasti kariérního poradenství. 

Průměr - požadovaný stav

· Škola/školské zařízení poskytuje poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se vzdělávání (vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů).
· Škola/školské zařízení zajišťuje pomoc dětem, žákům a studentům při změně vzdělávacího programu.
· Škola má stanovenu strategii na podporu úspěšnosti dětí, žáků a studentů se sociálním znevýhodněním se SVP a nadaných.

Krizový stav

· Škola/školské zařízení neposkytuje poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se vzdělávání (vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách
a školských zařízeních).
· Škola/školské zařízení nemá stanovenu strategii na podporu úspěšnosti dětí, žáků a studentů se sociálním znevýhodněním se SVP a nadaných.

4. Školní vzdělávací program/obsah vzdělávání

Charakteristika kritéria

Povinnost školy/školského zařízení vzdělávat děti a žáky podle školního vzdělávacího programu (dále ŠVP) je stanovena § 7 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Bližší upřesnění k ŠVP je uvedeno v § 5 školského zákona a v rámcových vzdělávacích programech (dále RVP). 

Škola/školské zařízení má zpracován ŠVP pro všechny obory vzdělávání, které má zapsány ve školském rejstříku a pro něž ze školského zákona vyplývá povinnost ŠVP zpracovat (§ 185 odst. 1 školského zákona). Školní vzdělávací program zohledňuje potřeby a možnosti dětí a žáků při dosahování cílů vzdělávání. Zajišťuje variabilnější organizaci a individualizaci výuky podle potřeb a možností dětí a žáků, umožňuje vnitřní diferenciaci výuky a vytváří širší nabídku volitelných předmětů pro rozvoj zájmů a individuálních předpokladů dětí a žáků. Mění hodnocení dětí a žáků směrem k průběžné diagnostice a individuálnímu hodnocení jejich výkonů. Napomáhá vytvářet příznivé sociální, emocionální i pracovní klima založené na motivaci, spolupráci a aktivizujících metodách výuky a nastavuje účinnou spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Průměr - požadovaný stav

· Vzdělávací nabídka školy/školského zařízení odpovídá podmínkám, za kterých byla zařazena do školského rejstříku.
· Škola/školské zařízení uskutečňuje vzdělávání podle vzdělávacích programů (§ 164, odst. 1, písmeno b) školského zákona).
· ŠVP je v souladu s RVP, ŠVP pro vzdělávání, pro něž není vydán RVP je v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 školského zákona (§ 5 odst. 1 a 2 školského zákona).
· ŠVP je zveřejněn na přístupném místě (§ 5 odst. 3 školského zákona).
· Škola/školské zařízení v ŠVP/oblastech vzdělávání zohledňuje personální obsazení, materiální vybavení a finanční možnosti.

Krizový stav

· Škola/školské zařízení v ŠVP/oblastech vzdělávání nezohledňuje personální obsazení, materiální vybavení a finanční možnosti.
· Škola/školské zařízení nemá vypracovaný ŠVP
· Vzdělávací nabídka školy/školského zařízení neodpovídá podmínkám, za kterých byla zařazena do školského rejstříku (§ 142 odst. 1 školského zákona)
· ŠVP není zpracován v souladu s RVP, ŠVP pro vzdělávání, pro něž není vydán RVP není zpracován v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 školského zákona (§ 5 odst. 1 a 2 školského zákona)
· ŠVP není zveřejněn na přístupném místě ve škole (§ 5 odst. 3 školského zákona) 

Pozn.: Zjištění odpovídající červeně označeným položkám zakládají možnost návrhu na zahájení řízení o výmazu ze školského rejstříku.

5. Strategie a plánování

Charakteristika kritéria

Zpracování dlouhodobých záměrů vzdělávání MŠMT a kraji je vymezeno ustanovením § 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Rámcová struktura a obsah jsou definovány ustanovením § 1 a § 2 vyhlášky č. 15/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Dle ustanovení § 168 odst. 1 písm. e) školského zákona se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy podílí
školská rada.

Reálná strategie a plánování školy představuje systematický postup, který vede ke stálému zlepšování kvality průběhu a výsledků vzdělávání. Podporuje úspěšnou realizaci školního
vzdělávacího programu.

Cíle vzdělávání jsou obsaženy v koncepci záměrů rozvoje školy, která navazuje na dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a krajů a vytváří rámec pro dlouhodobou perspektivu. Postupy při plnění cílů vzdělávání jsou dány dlouhodobými, střednědobými a krátkodobými plány školy. Jejich plnění se hodnotí na základě analýzy rizik a příležitostí. Opatření vycházející z analýzy plnění vytčených cílů projednává ředitel školy s pedagogickou radou.

Do zpracování strategií a plánů je vhodné zapojit kromě školské rady i další partnery; účinné je využití jejich podnětů při revizích.

Průměr - požadovaný stav

· Škola/školské zařízení přijímá opatření na základě vlastního hodnocení ke strategii rozvoje.
· Škola v rámci pedagogických rad sleduje účinnost přijímaných opatření obsažených ve vlastním hodnocení.

Krizový stav

· Strategie školy/školského zařízení není jasná a srozumitelná, nestanovuje priority vedoucí ke zlepšení průběhu a výsledků vzdělávání a naplňování školního vzdělávacího programu.
· Cíle stanovené v koncepčním záměru rozvoje školy/školského zařízení nejsou v praxi realizovány.
· Plánování školy/školského zařízení není systematické, nevytváří rámec pro dlouhodobou perspektivu, částečně fungují jen krátkodobé cíle.
· Stanovené cíle a plánování nejsou v souladu s reálnými podmínkami školy/školského zařízení.
· Škola/školské zařízení nepřijímá opatření na základě vlastního hodnocení ke strategii rozvoje.
· Škola/školské zařízení v rámci pedagogických rad nesleduje účinnost přijímaných opatření obsažených ve vlastním hodnocení.
· Koncepce záměrů rozvoje školy/školského zařízení nenavazuje na dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a krajů.

6. Ředitel školy/ školského zařízení

Charakteristika kritéria

Za řízení pedagogického procesu odpovídá ředitel školy. Jeho povinnosti jsou stanoveny v § 164 a § 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ředitel odpovídá za obsahové, personální, organizační, finanční a hmotné zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu ve škole. Dle ustanovení § 164 odst. 2 školského zákona ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán a projednává s ní všechny zásadní dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti. V souladu s § 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ředitel školy zodpovídá za další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Povinnost ředitele školy vytvářet podmínky pro práci školské rady je vymezena ustanovením § 164 odst. 1 písm. e), § 167 odst. 2, 4 a 5, § 168 odst. 2. školského zákona. 

Ředitel účelně deleguje kompetence na další pedagogické pracovníky, kteří se podílejí na vytvoření systému vedení pedagogického procesu.

· Ředitel školy/školského zařízení vede dokumentaci podle ustanovení § 28 školského zákona a provádí příslušné změny (§ 149 školského zákona).
· Ředitel školy/školského zařízení splňuje požadavky pro výkon funkce (§ 5 školského zákona).
· Ředitel školy/školského zařízení postupuje podle ustanovení § 164 a § 165 školského zákona.
· Ředitel školy/školského zařízení nevede dokumentaci podle ustanovení § 28 školského zákona a neprovádí příslušné změny (§ 149 školského zákona).
· Ředitel školy/školského zařízení nesplňuje požadavky pro výkon funkce (§ 5 zákona č. 563/2004 Sb.).
· Ředitel školy/školského zařízení porušuje soustavně ustanovení § 164 a § 165 školského zákona.

Pozn.: Zjištění odpovídající červeně označeným položkám zakládají v případě ředitelů soukromých a církevních škol možnost návrhu na zahájení řízení o výmazu ze školského rejstříku. U státních a obecních škol to je důvod k odvolání ředitele.

Průměr - požadovaný stav

Krizový stav

7. Personální podmínky

Charakteristika kritéria

Personální podmínky školy zásadním způsobem ovlivňují naplňování školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) a výsledky vzdělávání dětí, žáků a studentů. ČŠI proto v souladu s ustanovením § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
tyto podmínky zjišťuje a hodnotí, a to podle ŠVP.

Průměr - požadovaný stav

· Škola/školské zařízení má zpracován plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP) a sleduje jeho plnění (§ 24 odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
· Škola/školské zařízení sleduje personální rizika, řídí je a přijímá opatření.
· Škola/školské zařízení má zpracován způsob podpory začínajících pedagogických pracovníků, ale realizuje ho pouze formálně (nejsou určeni uvádějící učitelé).
· Škola/školské zařízení nemá zpracován plán DVPP (§ 24 odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb.).
· Škola/školské zařízení využívá finanční prostředky poskytnuté na DVPP k jiným účelům.
· Plán DVPP neodpovídá potřebám pedagogických pracovníků a potřebám souvisejícím s tvorbou ŠVP (§ 24 odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb.).

Krizový stav

8. Bezpečné prostředí pro vzdělávání

Charakteristika kritéria

Povinnost škol a školských zařízení zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů vyplývá zejména z ustanovení § 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 29 odst. 1 a odst. 2 školského zákona jsou školy povinny poskytovat dětem, žákům a studentům informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a vytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí, žáků a studentů i pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Podrobnosti k podmínkám zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví je ředitel školy povinen dle ustanovení § 30 školského zákona upravit ve školním řádu, se kterým prokazatelně seznámí žáky, studenty, zaměstnance a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků. K tematice bezpečnosti a ochrany zdraví se vztahují i ustanovení § 2 odst. 2 písm. g), § 4, § 5, § 22 odst. 1 písm. b), § 65 odst. 3 a § 96 odst. 3 školského zákona.

Průměr - požadovaný stav

· Škola/školské zařízení podporuje zdravý vývoj (psychický i fyzický) dětí, žáků a studentů.
· Realizovaná preventivní strategie školy/školského zařízení umožňuje předcházet sociálně patologickým jevům včetně šikany.
· Škola/školské zařízení vyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika včetně šikany a přijímá opatření k jejich minimalizaci.

Krizový stav

· Škola/školské zařízení nepodporuje zdravý vývoj (psychický i fyzický) dětí, žáků a studentů.
· Škola/školské zařízení nevyhodnocuje ve vlastním hodnocení školy zdravotní a bezpečnostní rizika včetně šikany a nepřijímá opatření k jejich minimalizaci.
· Míra úrazovosti přepočtená na 100 žáků od poslední inspekční činnosti prudce stoupá, přičemž tato změna není způsobena změnou ve vzdělávacích programech; škola/školské zařízení také nevede řádně evidenci úrazů, a proto není možné sledovat tendenci v úrazovosti od poslední inspekční činnosti.
· Vypracovaná preventivní strategie školy/školského zařízení je formální a neumožňuje předcházet sociálně patologickým jevům včetně šikany 

Pozn.: Zjištění odpovídající červeně označeným položkám zakládají možnost návrhu na zahájení řízení o výmazu ze školského rejstříku.

9. Materiální a finanční předpoklady

Charakteristika kritéria

V souladu s ustanovením § 3 až § 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podmínky vzdělávání stanovují schválené vzdělávací programy. Používání učebnic, učebních textů a poskytování základních školních potřeb je vymezeno ustanovením § 27 školského zákona. Dle ustanovení § 29 školského zákona je škola povinna zabezpečit bezpečnost a ochranu zdraví, vytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí, žáků a studentů. 

Podrobnosti k využívání materiálních podmínek vymezují ustanovení prováděcích předpisů vztahující se k jednotlivým stupňům vzdělávání. Požadavky vztahující se k hygienickým podmínkám jsou vymezeny vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Průměr - požadovaný stav

· Škola/školské zařízení využívá finančních prostředků v souladu s ustanovením §160 až § 163 školského zákona.
· Škola/školské zařízení má odpovídající množství materiálních a finančních zdrojů pro realizaci ŠVP.
· Škola/školské zařízení používá finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly přiděleny.

Krizový stav

· Škola/školské zařízení nevyužívá finančních prostředků v souladu s ustanovením §160 až § 163 školského zákona.
· Škola/školské zařízení nepoužívá finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly přiděleny.
· Škola/školské zařízení nemá dostatek finančních zdrojů k realizaci ŠVP 

Pozn.: Zjištění odpovídající červeně označeným položkám zakládají možnost návrhu na zahájení řízení o výmazu ze školského rejstříku.

10. Organizace vzdělávání

Charakteristika kritéria

Kritérium zaměřené na organizaci vzdělávání podle § 34 a § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vychází vedle personálních a finančních předpokladů školy zejména z materiálních podmínek. Hodnocení materiálních předpokladů vzdělávání a jejich využití se provádí především na základě zjišťování úrovně vybavení školy a jeho reálném finančním zabezpečení.

Účelné a efektivní využití podmínek školy při výuce úzce souvisí s kvalitou průběhu vzdělávání a úspěšnosti žáků. Kvalitní podmínky zajišťují realizaci školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP), profilaci školy/školského zařízení i inovaci ve vzdělávání.

Na základě pravidelné analýzy a hodnocení využívání podmínek ve vzdělávacím procesu provádí škola účinná opatření. Rizika v oblasti podmínek projednává ředitel školy s pedagogickou radou, seznamuje s nimi další pracovníky a ve spolupráci s nimi se je snaží minimalizovat. Pro zabezpečení realizace ŠVP škola efektivně využívá finančních prostředků.

Ke zvýšení kvality vzdělávání hledá další zdroje (rozvojové projekty, granty) a účelně spolupracuje s partnery (školská rada, zřizovatel, rodiče).

Průměr - požadovaný stav

· Organizace vzdělávání a počty dětí, žáků a studentů ve třídách jsou v souladu s právními předpisy. Metody a formy výuky odpovídají vzdělávacím potřebám a možnostem žáků podle příslušných právních předpisů.
· Škola/školské zařízení má v učebním plánu rozložené hodiny v souladu s profilací uvedenou v ŠVP a materiálními a personálními podmínkami.
· Škola naplňuje účelně učební plány, školské zařízení zajišťuje účelně činnost podle účelu, k němuž bylo zřízeno.
· Škola/školské zařízení má vhodné prostředí pro vzdělávání.

Krizový stav

· Škola nenaplňuje učební plány, školské zařízení nezajišťuje činnost podle účelu, k němuž bylo zřízeno.
· Organizace vzdělávání a počty dětí, žáků a studentů ve třídách nejsou v souladu s právními předpisy. Metody a formy výuky neodpovídají vzdělávacím potřebám a možnostem žáků podle příslušných právních předpisů.
· Škola/školské zařízení se neprofiluje v rámci ŠVP a nenabízí možnosti vzdělávacích aktivit.
· Škola/školské zařízení má nevhodné prostředí pro vzdělávání.
Pozn.: Zjištění odpovídající červeně označeným položkám zakládají možnost návrhu na zahájení řízení o výmazu ze školského rejstříku.

11. Podpora rozvoje osobnosti dětí, žáků a studentů pedagogickým pracovníkem

Charakteristika kritéria

Toto kritérium se vztahuje ke kvalitě vyučování pro efektivnější vzdělávání v kontextu pozitivního klimatu a spektra zkušeností podporujících aktivní vzdělávání tím, že nutí děti, žáky a studenty přemýšlet, využívat nabízených zájmových a vzdělávacích aktivit a vytváří možnosti pro individuální vzdělávací přístup, pro pedagogickou diagnostiku, pro diferencované činnosti. Vyučující ovlivňují děti, žáky a studenty různými styly a formami práce, motivují je k dalšímu vzdělávání a vytvářejí podmínky pro jejich seberealizaci.

Průměr - požadovaný stav

· Pedagogičtí pracovníci využívají různých stylů vzdělávání, metody a formy práce jsou však poměrně stereotypní.
· Pedagogičtí pracovníci na základě schválených IVP pracují se žáky a studenty v diferencovaných činnostech, je zajištěna pedagogická diagnostika.
· Škola/školské zařízení nabízí další vzdělávání a zájmové aktivity.

Krizový stav

· Škola/školské zařízení nenabízí dětem, žákům a studentům další vzdělávání a zájmové aktivity.
· Škola/školské zařízení nevypracovává IVP nebo pedagogičtí pracovníci schválené IVP nerealizují.

12. Projevy spoluúčasti, spolupráce a aktivity dětí, žáků a studentů v průběhu vzdělávání

Charakteristika kritéria

Toto kritérium se vztahuje k projevům dětí, žáků a studentů, jejich samostatnosti, schopnosti využívat možnosti výběru ze vzdělávací nabídky, komunikaci na úrovni jejich věku a jejich kultivovanému projevu. Také se zkoumá, do jaké míry jsou děti, žáci a studenti schopni sebereflexe a sebehodnocení.

Průměr - požadovaný stav

· Škola/školské zařízení využívá vhodné styly vzdělávání, metody a formy práce k podpoře rozvoje osobnosti dětí, žáků a studentů.
· Škola/školské zařízení podporuje projevy spoluúčasti, spolupráce a aktivity dětí, žáků a studentů v průběhu vzdělávání.
· Děti, žáci, studenti mají několik možností výběru ze vzdělávací nabídky (volitelné předměty, nepovinné předměty, zájmové aktivity).
· Děti, žáci a studenti komunikují na úrovni přiměřené jejich věku, občas nespisovně, mají zažitá určitá pravidla komunikace a jsou schopni poměrně přesně formulovat svůj názor.
· Zvolené strategie vzdělávání a výchovy směřují k sebehodnocení a sebereflexi dětí, žáků a studentů.

Krizový stav

· Škola/školské zařízení nevyužívá různé styly vzdělávání, metody a formy práce k podpoře rozvoje osobnosti dětí, žáků a studentů.
· Škola/školské zařízení nepodporuje ani neaktivizuje projevy spoluúčasti, spolupráce a aktivity dětí, žáků a studentů v průběhu vzdělávání.
· Děti, žáci, studenti nemají několik možností výběru ze vzdělávací nabídky (volitelné předměty, nepovinné předměty, zájmové aktivity).
· Projevy dětí, žáků a studentů jsou nekultivované, neodpovídají jejich věkové úrovni a stupni jejich vzdělání.
· Škola/školské zařízení nedává prostor k vyjádření sebereflexe a sebehodnocení.

13. Hodnocení dětí, žáků a studentů v průběhu vzdělávání 

Charakteristika kritéria

Systém hodnocení dětí, žáků a studentů vychází ze zásad vzdělávání zejména dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol jsou stanovena v § 51 – 53 a § 69 školského zákona, pravidla pro hodnocení studentů vyšších odborných škol v § 99 školského zákona. Specifika hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami stanoví ustanovení § 16 odst. 6 školského zákona. Podrobnosti k individuálnímu vzdělávacímu plánu, jehož součástí jsou i požadavky na způsob hodnocení dětí, žáků a studentů, jsou uvedeny v § 6 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Hodnocení žáků, kteří se vzdělávají individuálně, se provádí v souladu s ustanovením § 41 odst. 5 a odst. 6 školského zákona. 

Principy hodnocení jsou rozpracovány v rámcovém vzdělávacím programu (dále jen RVP) pro předškolní vzdělávání, v RVP pro základní vzdělávání a v prováděcích předpisech.

Průměr - požadovaný stav

· Ve škole/školském zařízení jsou stanovena a dodržována pravidla pro hodnocení dětí, žáků a studentů.
· Hodnocení je pro žáky a studenty motivující, respektuje jejich případné odlišné možnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) a slouží ke zjišťování příčin neúspěchu a k vytvoření strategie pro zlepšení.
· Škola má propracován systém, který využívá hodnocení jako podklad pro opatření přijímaná ke zkvalitnění vzdělávání pedagogickým pracovníkem, ale přijímaná opatření se v praxi školy uplatňují nahodile.

Krizový stav

· Hodnocení není pro žáky a studenty motivující, nerespektuje jejich případné odlišné možnosti (u žáků se SVP) a neslouží ke zjišťování příčin neúspěchu a nevytváří předpoklady k nastavení strategie pro zlepšení.
· Škola nemá propracován systém, který využívá hodnocení jako podklad pro opatření přijímaná ke zkvalitnění vzdělávání pedagogickým pracovníkem.

14. Rozvoj partnerských vztahů školy/školského zařízení s následujícími partnery (informovanost, spolupráce, aktivity, přínosy)

Charakteristika kritéria

Kvalita spolupráce a výměna informací s partnery je důležitým předpokladem pro rozvoj školy/školského zařízení, harmonizaci jejího vnitřního života a dynamickou interakci s okolím. Dané kritérium se obvykle využívá při posuzování výkonnosti a dalších kompetencí školního managementu.

Průměr - požadovaný stav

· Vedení školy umožňuje školské radě přístup k dokumentaci školy podle zákonných předpisů.
· Ředitel školy spolupracuje se školskou radou podle ustanovení § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
· Škola/školské zařízení pravidelně a prokazatelným způsobem informuje zákonné zástupce dětí, žáků, studentů a zletilé žáky o výsledcích jejich vzdělávání v souladu s § 21 odst. 1 písm. a) školského zákona.
· Ředitel školy předkládá schválenou výroční zprávu o činnosti školy zřizovateli podle ustanovení § 10 odst. 3 školského zákona a § 7 odst. 2 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.

Krizový stav

· Ředitel školy nevytváří podmínky pro práci školské rady podle ustanovení §168 školského zákona.
· Vedení školy/školského zařízení nespolupracuje se zákonnými zástupci dětí, žáků a studentů a rodiči nezletilých žáků a studentů v souladu s § 21 odst. 1 písm. a) školského zákona.
· Vedení školy/školského zařízení opakovaně neumožňuje školské radě přístup k dokumentaci školy podle ustanovení § 168 odst. 2 školského zákona.
· Ředitel školy nepředkládá schválenou výroční zprávu zřizovateli podle ustanovení § 10 odst. 3 školského zákona a § 7 odst. 2 vyhlášky 15/2005 Sb.

15. Zvyšování funkčních gramotností dětí, žáků a studentů (znalosti, dovednosti, postoje)

Charakteristika kritéria

Prvním obecným cílem vzdělávání stanoveným § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, je rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života.

Hodnocení vychází z komparativní textové analýzy školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) a analýzy vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů nebo jiných ucelených částí učiva např. modulů. Sleduje, jak zvyšováním funkčních gramotností dětí, žáků a studentů (čtenářská, matematická, informační, sociální, přírodovědná gramotnost a schopnost komunikace v cizích jazycích) dochází k podpoře rozvoje klíčových kompetencí (tj. dovedností, postojů, znalostí).

Je třeba mít na paměti, že při hodnocení pracujeme se třemi různými kategoriemi

1. kompetence
2. funkční gramotnost
3. vzdělávací oblast dle příslušného rámcového vzdělávacího programu.

Tyto kategorie se vzájemně ovlivňují a jsou synergicky provázané.

Z hlediska celoživotního učení je podstatné, aby počáteční vzdělávání vytvořilo základy k dalšímu vzdělávání, tzn. aby děti a žáky vybavilo funkční gramotností a klíčovými kompetencemi (komunikace, týmová práce, schopnost učit se, schopnost řešit problémy, ICT apod.), které jsou nezbytné pro uplatnění v osobním i pracovním životě. Klíčové kompetence od poloviny 90. let se postupně začleňují do kurikula počátečního vzdělávání, jeho integrální součástí se však stávají až v současném období, protože jejich rozvíjení vyžaduje poměrně zásadní změnu pojetí výuky.

Pro objektivní posouzení stávající úrovně klíčových kompetencí mezi žáky všeobecného počátečního vzdělávání v České republice jsou k dispozici výsledky některých mezinárodních srovnávacích výzkumů např. PISA, který zkoumá úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých Tvůrci výzkumu PISA v tříletých cyklech předkládají žákům z celého světa soubor takových úloh, které netestují jejich encyklopedické znalosti, ale jejich schopnost poradit si s úlohami každodenního života – tedy jejich klíčové kompetence.

Průměr - požadovaný stav

· Škola si ověřuje dosahování úrovně klíčových kompetencí (např. PISA, apod.).
· Škola se zúčastňuje projektů a rozvojových programů, které pozitivně podporují.
rozvoj a dosahování klíčových kompetencí a výsledky vzdělávání žáků a studentů · Škola plní cíle vzdělávání v souladu se školským zákonem a ŠVP.

Krizový stav

· Škola si neověřuje dosahování úrovně klíčových kompetencí.
· Škole se nedaří plnit cíle vzdělávání stanovené školským zákonem, dle § 2 odst. 2 písm. a) školského zákona.

16. Úspěšnost dětí, žáků a studentů

Charakteristika kritéria

Jeden z obecných cílů vzdělávání v České republice je v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů definován jako „rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti“.

Kvalita vzdělávání je ovlivňována činností vedení školy, které zodpovídá nejen za vytváření vhodných personálních, materiálních, finančních i jiných podmínek vzdělávání, ale i za tvorbu vzdělávacího programu a jeho realizaci. Kvalitní školní vzdělávací program zohledňuje možnosti a potřeby dětí, žáků a studentů, rozvíjí klíčové kompetence a poskytuje spolehlivý základ k celoživotnímu vzdělávání, k profesnímu, občanskému a osobnímu uplatnění.

Průměr - požadovaný stav

· Výsledky dětí, žáků a studentů jsou hodnoceny tak, že je zřejmá dosažená úroveň vzdělání žáka ve vztahu ke stanoveným cílům vzdělávání a k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům podle příslušných právních předpisů. 
· Ve vlastním hodnocení školy jsou pravidelně hodnoceny výsledky vzdělávání žáků a studentů podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. d) vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy · Škola sleduje celkové výsledky žáků v externích hodnoceních.

Krizový stav

· Výsledky dětí, žáků a studentů jsou hodnoceny tak, že není zřejmá dosažená úroveň vzdělání žáka ve vztahu ke stanoveným cílům vzdělávání a k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům podle příslušných právních předpisů.
· Ve vlastním hodnocení školy nejsou hodnoceny výsledky vzdělávání žáků a studentů podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. d) vyhlášky č.15/2005 Sb.

17. Činnost školy/školského zařízení je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení

Charakteristika kritéria

K hodnocení kriteria se využívá relevantních zjištění získaných při hodnocení kriterií 1 -16.

Průměr - požadovaný stav

· Škola/ školské zařízení poskytuje vzdělávání v souladu se zásadami a cíli uvedenými v ustanoveních zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo v souladu se vzdělávacími programy uvedenými v ustanoveních školského zákona.
· Škola/školské zařízení závažným způsobem neporušuje právní předpisy související s poskytováním vzdělávání a školských služeb podle ustanovení školského zákona. 

Krizový stav

· Škola/školské zařízení nemá vypracovaný ŠVP.
· Škola/školské zařízení neposkytuje vzdělávání v souladu se zásadami a cíli uvedenými v ustanoveních školského zákona nebo vzdělávacími programy uvedenými v ustanoveních školského zákona (§ 150 a § 144 školského zákona).
· Škola/školské zařízení závažným způsobem nebo opakovaně poruší právní předpisy související s poskytováním vzdělávání a školských služeb podle ustanovení školského zákona (§ 150 odst. 1 písm. d) školského zákona).
· Škola/školské zařízení ve třech po sobě jdoucích školních rocích nevykonává činnost, která je zapsána v rejstříku podle ustanovení školského zákona (§ 150 odst. 1 písm. e) školského zákona).

Pozn. : Zjištění odpovídající červeně označeným položkám zakládají možnost návrhu na zahájení řízení o výmazu ze školského rejstříku.

18. Škola/školské zařízení systematicky umožňuje rovnost přístupu ke vzdělání

Charakteristika kritéria

K hodnocení kriteria se využívá relevantních zjištění získaných při hodnocení kriterií 1 -16.

Průměr - požadovaný stav

· Škola/školské zařízení respektuje při vzdělávání dětí, žáků a studentů zásady rovného přístupu podle příslušných právních předpisů. Škola/školské zařízení zohledňuje vzdělávací potřeby jednotlivce podle příslušných právních předpisů.
· Škola/školské zařízení dodržuje podmínky k přijímání dětí, žáků, studentů ke vzdělávání podle příslušných právních předpisů 

Krizový stav

· Škola/školské zařízení nerespektuje při vzdělávání dětí, žáků a studentů zásady rovného přístupu podle příslušných právních předpisů (§ 150 a § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
· Škola/školské zařízení nedodržuje podmínky k přijímání dětí, žáků, studentů ke vzdělávání podle příslušných právních předpisů.
· Škola/školské zařízení nezohledňuje vzdělávací potřeby jednotlivce podle příslušných právních předpisů.

Pozn.: Zjištění odpovídající červeně označeným položkám zakládají možnost návrhu na zahájení řízení o výmazu ze školského rejstříku.

19. Škola/školské zařízení účelně využívá zdroje a prostředky

Charakteristika kritéria

K hodnocení kriteria se využívá relevantních zjištění získaných při hodnocení kriterií 1 -16.

Průměr - požadovaný stav

· Škola/školské zařízení využívá finančních prostředků v souladu s ustanovením §160 až § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
· Škola/školské zařízení má odpovídající množství materiálních a finančních zdrojů pro realizaci ŠVP.
· Škola/školské zařízení používá finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly přiděleny.

Krizový stav

· Škola/školské zařízení nevyužívá finančních prostředků v souladu s ustanovením §160 až § 163 školského zákona, § 44 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších.
· Škola/školské zařízení nepoužívá finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly přiděleny.
· Škola/školské zařízení v ŠVP/oblastech vzdělávání nezohledňuje personální obsazení, materiální vybavení a finanční možnosti.

Pozn.: Zjištění odpovídající červeně označeným položkám zakládají možnost návrhu na zahájení řízení o výmazu ze školského rejstříku.

20. Škola/školské zařízení zajišťuje bezpečnost dětí, žáků a studentů 

Charakteristika kritéria

K hodnocení kriteria se využívá relevantních zjištění získaných při hodnocení kriterií 1 -16.

Průměr - požadovaný stav

· Škola/školské zařízení podporuje zdravý vývoj (psychický i fyzický) dětí, žáků a studentů.
· Vypracovaná preventivní strategie školy/školského zařízení umožňuje předcházet sociálně patologickým jevům včetně šikany.
· Škola/školské zařízení vyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika včetně šikany a přijímá opatření k jejich minimalizaci.

Krizový stav

· Škola/školské zařízení nevyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika včetně šikany a nepřijímá opatření k jejich minimalizaci.
· Míra úrazovosti přepočtená na 100 žáků od poslední inspekční činnosti prudce stoupá, přičemž tato změna není způsobena změnou ve vzdělávacích programech; škola/školské zařízení také nevede řádně evidenci úrazů, a proto není možné sledovat tendenci v úrazovosti od poslední inspekční činnosti.
· Vypracovaná preventivní strategie školy/školského zařízení je formální a neumožňuje předcházet sociálně patologickým jevům včetně šikany (§ 150 a § 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů).

Pozn.: Zjištění odpovídající červeně označeným položkám zakládají možnost návrhu na zahájení řízení o výmazu ze školského rejstříku.

21. Realizované školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP) školy jsou v souladu se zásadami a cíli platného školského zákona a příslušného rámcového vzdělávacího programu (dále jen RVP)

Charakteristika kritéria

K hodnocení kriteria se využívá relevantních zjištění získaných při hodnocení kriterií 1 -16.

Průměr - požadovaný stav

· Vzdělávací nabídka školy/školského zařízení odpovídá podmínkám, za kterých byla zařazena do školského rejstříku.
· Škola/školské zařízení uskutečňuje vzdělávání podle vzdělávacích programů, podle příslušných právních předpisů.
· ŠVP je v souladu s RVP, ŠVP pro vzdělávání, pro něž není vydán RVP je v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, (§ 5 odst. 1 a 2 školského zákona).
· ŠVP je zveřejněn na přístupném místě (§ 5 odst. 3 školského zákona).

Krizový stav

· Vzdělávací nabídka školy/školského zařízení neodpovídá podmínkám, za kterých byla zařazena do školského rejstříku.
· Škola/školské zařízení nemá vypracovaný ŠVP, ŠVP není zpracován v souladu s RVP, ŠVP pro vzdělávání, pro něž není vydán RVP není zpracován v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 školského zákona (§ 5 odst. 1 a 2 školského zákona).
· ŠVP není zveřejněn na přístupném místě ve škole (§ 5 odst. 3 školského zákona).
· Školská rada nebyla seznámena s návrhem ŠVP podle příslušných právních předpisů.

22. Škola/školské zařízení rozvíjí osobnost dítěte, žáka a studenta 

Charakteristika kritéria

K hodnocení kriteria se využívá relevantních zjištění získaných při hodnocení kriterií 1 -16.

Průměr - požadovaný stav

· Škola umožňuje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) a nadaných podle příslušných právních předpisů.
· Škola realizuje schválené individuální vzdělávací programy (dále jen IVP) podle příslušných právních předpisů.
· Výsledky dětí, žáků a studentů jsou hodnoceny tak, že je zřejmá dosažená úroveň vzdělání žáka ve vztahu ke stanoveným cílům vzdělávání a k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům podle příslušných právních předpisů.
· Ve vlastním hodnocení školy jsou uvedeny výsledky vzdělávání žáků a studentů podle příslušných právních předpisů.
· Vzdělávání dětí, žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami a nadaných je účinné.
· Hodnocení je pro žáky a studenty motivující, respektuje jejich případné odlišné možnosti (u žáků se SVP) a slouží ke zjišťování příčin neúspěchu a k vytvoření strategie pro zlepšení.
· Škola má propracován systém, který využívá hodnocení jako podklad pro opatření přijímaná ke zkvalitnění vzdělávání pedagogickým pracovníkem, ale přijímaná opatření
se v praxi školy uplatňují nahodile.
· Součástí ŠVP jsou pravidla hodnocení dětí, žáků a studentů.

Krizový stav

· Škola neumožňuje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných.
· Škola nerealizuje ani nestanovuje IVP podle příslušných právních předpisů.
· Výsledky dětí, žáků a studentů nejsou hodnoceny tak, že je zřejmá dosažená úroveň vzdělání žáka ve vztahu ke stanoveným cílům vzdělávání a k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům podle příslušných právních předpisů.
· Ve vlastním hodnocení školy nejsou uvedeny výsledky vzdělávání žáků a studentů podle příslušných právních předpisů.
· Součástí ŠVP nejsou pravidla hodnocení dětí, žáků a studentů


 ČŠI

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.