Ivana Přichystalová: Slovenská kurikulární reforma a informační a telekomunikační technologie

středa 14. ledna 2009 ·

Od 1. září 2008 vstoupil na Slovensku v platnost nový zákon o výchově a vzdělávání, který mimo jiné zavádí do praxe slovenských škol nové kurikulární dokumenty - Státní vzdělávací programy (SVP)1. Ty jsou obdobou našich Rámcových vzdělávacích programů, vycházejí ze stejné filozofie, přesto se od nich svým obsahem v některých momentech liší.

Příspěvek převzat z metodického portálu www.rvp.cz provozovaného Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Vzhledem k tomu, že Slovenská republika používá Mezinárodní standardní klasifikaci vzdělávání - ISCED, existují pro oblast základního vzdělávání dokumenty dva: SVP pro primární vzdělávání (1. až 4. ročník) a SVP pro nižší sekundární vzdělávání (5. až 9. ročník). Oba vstupují v platnost již v tomto školním roce a na jejich základě vypracovávají školy své Školní vzdělávací programy pro 1. a 5. ročníky základní školy.

Některé inspirativní momenty z uvedených dokumentů jsem se pokusila shrnout v následujících odstavcích.

Cíle a výstupy základního vzdělávání
 • hlavní důraz je kladen na rozvíjení klíčových kompetencí, na rozdíl od našeho RVP ZV zahrnují i kompetence v oblasti informačních a komunikačních technologií2;
 • značná pozornost je věnovaná formulaci výstupů vzdělávání, podle kterých má být následně vybíráno učivo; výstup (nazývaný vzdělávací standard) se skládá ze dvou částí:
 • obsahového standardu, který zahrnuje základní učivo a fakticky zabezpečuje kompatibilitu vzdělávání na všech školách
 • výkonového standardu, který určuje úroveň zvládnutí daného učiva.
 • výstup je formulován podle povahy a charakteru předmětu buď z jednotlivých ročníků, z tématu nebo z celého stupně;
 • konkrétní formulace obsahového a výkonového standardu pro jednotlivé předměty jsou uvedeny v příloze SVP; z hlediska očekávaných výstupů vyučovacího předmětu představují daleko přesnější a konkrétnější materiál než očekávané výstupy našeho RVP ZV;
Průřezová témata
 • průřezová témata jsou povinnou součástí vzdělávání, z hlediska problematiky ICT se jako zajímavé jeví témata s názvem Tvorba projektu a prezentační dovednosti
 • stejně jako u nás, i na Slovensku je zařazena Mediální výchova
Vyučovací předměty a hodinová dotace

Problematika ICT je na obou stupních základního vzdělávání zařazena do vzdělávací oblasti Matematika a práce s informacemi. Na prvním stupni je jako povinný předmět zařazena Informatická výchova, na druhém Informatika. Rámcový učební plán stanovuje jejich hodinovou dotaci následujícím způsobem:

Předmět/ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Informatická výchova

 

1

1

1

 

 

 

 

 

Informatiky

 

 

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Tento rozsah výuky je povinný, kromě uvedených hodin má však každá škola možnost využít disponibilní hodiny, kterých je v každém ročníku druhého stupně šest, na prvním stupni pět.3 Výuku předmětů s dotací 0,5 hodiny týdně lze řešit jako jednu hodinu jednou za 14 dnů nebo spojovat výuku do bloků (s matematikou, chemií, …)

Cíle a vzdělávací obsah informatických předmětů

Cíle informatické výchovy na 1. stupni formuluje ŠVP následujícím způsobem:

 • seznámit se s počítačem a s možnostmi jeho využití v každodenním životě
 • prostřednictvím aplikací přiměřených věku získat základní dovednosti při používání počítače
 • poznat prostřednictvím vhodných témat z jiných předmětů (psaní, kreslení) nejtypičtější druhy aplikací
 • seznámit se se základními pojmy oboru a s mechanismy řešení problémů pomocí ICT
 • využívat internetu ke komunikaci, řešení školních problémů a zprostředkování informací
 • získávat základy algoritmického myšlení

Pro 2. stupeň základního vzdělávání je zdůrazněno:

 • pochopení základních pojmů, postupů a technik používaných při práci s informacemi v počítačových systémech

Vzdělávací obsah obou předmětů je rozdělen do pěti tematických okruhů:4

 • informace kolem nás
 • komunikace prostřednictvím ICT
 • postupy, řešení problémů, algoritmické myšlení
 • principy fungování ICT
 • informační společnost

Konkrétní vzdělávací obsah jednotlivých okruhů je stanovený v přílohách SVP. Jeho hlavní přínos vidím v tom, že

 • přesně a jasně vymezuje pojmy, vlastnosti a vztahy, metody a postupy, se kterými se žáci mají seznámit, pochopit je a zvládnout
 • již na první stupeň je zařazena problematika pracovních postupů a algoritmizace (formou odpovídající věku žáků)
 • pozornost je věnovaná společenským souvislostem používání ICT včetně možných rizik
Další náměty ze slovenského kurikula

V původně platných Učebních osnovách Informatické výchovy pro 1. stupeň základní školy5 je koncipovaná výuka informatiky od 1. ročníku s následujícími akcenty:

 • samostatná práce žáků pod dohledem učitele
 • respektování individuálního pracovního tempa
 • dostatek příležitostí pro experimentování a tvořivost
 • dostatek času pro nácvik jemné motoriky při práci s myší (1. ročník)
 • orientace na grafickou informaci (v počáteční fázi výuky)
 • vytváření systému poznatků v souvislosti s ostatními vyučovacími předměty (od 3. ročníku)
 • nutnost upozornit na rizika práce s internetem (počínaje různou kvalitou a věrohodností informací)
 • postupný přechod od hotových aplikací k editorům
 • předmět není klasifikován, hodnocení probíhá jinou formou (např. přehledný záznam o zvládnutých činnostech)
 • stanoven maximální počet 12 žáků v jedné skupině
Pozitiva a rizika zvoleného přístupu

V čem lze spatřovat pozitiva přístupu, který ve svých kurikulárních dokumentech zvolili na Slovensku? Spočívá podle mého názoru především v:

 • vyšší hodinové dotaci oboru ICT při přibližně stejné hodinové dotaci v základní škole
 • jasnějším vymezení vzdělávacího obsahu předmětu, konkrétnější formulaci očekávaných výstupů

Státní vzdělávací program je v mnohém striktnější, dává školám menší „manévrovací prostor" oproti našemu RVP ZV. Je však otázkou, zda se tím neodstraní riziko problémům, na které upozorňují naše školy - přílišná volnost s sebou nese možné komplikace pro žáky, kteří v průběhu školní docházky mění školu.

Tento článek je příspěvkem k činnosti ICT panelu, který se zabývá didaktickou inovací národního kurikula v oblasti ICT.

Citace ze Státního vzdělávacího programu6
 • kompetence pro 1. stupeň
Kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačních technológií:
 • vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa
 • ovláda základy potrebných počítačových aplikácií
 • dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií
 • dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete
 • vie používať rôzne vyučovacie programy
 • získal základy algoritmického myšlenka
 • chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom
 • vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT
Kompetencie pro 2. stupeň v oblasti informačných a komunikačných technológií:
 • má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja
 • používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou
 • dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostředí
 • je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá
 • dokáže využívať IKT pri vzdelávaní

1 www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2319
2 viz citace
3 Celkový počet vyučovacích hodin povinných předmětů je na základní škole podle SVP 242 (123 hodin ve třídách odpovídajících prvnímu stupni českých základních škol, 119 hodin ve třídách odpovídajících druhému stupni), což je o dvě hodiny víc, než předepisuje RVP ZV.
4 Toto členění je stejné i pro gymnázia.
5 Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dna 6. 10. 2005 pod číslem CD-2005-1770/28460-3:09 s platností od 15. 10. 2005.
6 www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2319Ivana Přichystalová

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.