MŠMT: Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie

sobota 11. března 2006 ·

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje na rok 2006 podle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tento rozvojový program ve vzdělávání (dále jen „program“): Na základě tohoto programu se poskytují finanční prostředky státního rozpočtu právnickým osobám vykonávajícím činnost základních škol (dále jen „právnická osoba“) na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání žáků podle § 20 odst. 5 písm. a) školského zákona a § 10 a 11 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (dále jen „bezplatná příprava“).

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

na rok 2006

ze dne  8. března 2006, č. j. 4723/2006-M4

Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje na rok 2006  podle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,  vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tento rozvojový program ve vzdělávání (dále jen „program“):

Čl. 1

Základní vymezení a cíl programu

(1) Na základě tohoto programu se poskytují finanční prostředky státního rozpočtu právnickým osobám vykonávajícím činnost základních škol (dále jen „právnická osoba“) na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání žáků podle § 20 odst. 5 písm. a) školského zákona a § 10 a 11 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (dále jen „bezplatná příprava“).

Čl. 2

Účelové a časové určení finančních prostředků

(1) Ministerstvo podle tohoto programu poskytuje krajským úřadům finanční prostředky postupem podle § 163  odst. 1 písm. a) školského zákona. Krajské úřady v souladu s § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona a postupem podle tohoto programu přidělují tyto prostředky právnickým osobám poskytujícím bezplatnou přípravu. 

(2) Finanční prostředky podle odstavce 1 přidělí krajský úřad právnickým osobám na:

a)   zvýšené náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, které právnickým osobám vzniknou v souvislosti s poskytováním bezplatné přípravy,

b)   zvýšené výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle školského zákona poskytovány bezplatně, na učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků a činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, pokud ke zvýšení těchto výdajů došlo v souvislosti s poskytováním bezplatné přípravy.

(3) V účelovém určení finančních prostředků se formou závazných ukazatelů stanoví výše prostředků určených na platy, ostatní osobní náklady, pojistné na zákonné sociální pojištění, odvody do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní neinvestiční náklady.

(4) Finanční prostředky přidělované podle tohoto programu krajskými úřady právnickým osobám jsou určeny na úhradu nákladů, popřípadě výdajů podle odstavce 2 vzniklých v kalendářním roce 2006 nebo na jejich krytí, pokud již byly před poskytnutím finančních prostředků právnickou osobou uhrazeny. Finanční prostředky přidělené podle tohoto programu, jimiž mají být kryty náklady nebo výdaje podle odstavce 2 uhrazené právnickou osobou z prostředků poskytnutých podle § 161 školského zákona, může právnická osoba dále použít pouze na úhradu nákladů nebo výdajů uvedených v § 160 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona.

Čl. 3

Vyčíslení výše finančních prostředků

(1) Krajský úřad provede ve spolupráci s právnickými osobami poskytujícími bezplatnou přípravu předběžnou kalkulaci výše finančních prostředků na kalendářní rok 2006 v souladu s jejich účelovým a časovým určením podle čl. 2.

(2) Výši finančních prostředků přidělovaných jednotlivým právnickým osobám na poskytování bezplatné přípravy určí krajský úřad zejména podle:

a)  počtu tříd pro jazykovou přípravu zřízených v příslušné základní škole podle § 10 a 11 vyhlášky č. 48/2005 Sb. a počtu vyučovacích hodin uskutečněných v jednotlivých třídách v kalendářním roce 2005,

b)  počtu žáků, jimž byla v příslušné základní škole poskytnuta bezplatná příprava a průměrného počtu vyučovacích hodin bezplatné přípravy připadajícího na 1 žáka v kalendářním roce 2005,

c)  vlivu poskytování bezplatné přípravy na poskytování platu, popřípadě odměn za vykonanou práci pedagogickým pracovníkům příslušné základní školy a na související náklady na zákonné sociální pojištění a odvody do fondu kulturních a sociálních potřeb v kalendářním roce 2005,

d)  hodnot ukazatelů podle písmen a) až c) očekávaných v kalendářním roce 2006 a

e)  opatření, jež byla přijata, popřípadě jejichž přijetí se v souvislosti s poskytováním bezplatné přípravy předpokládá.

Čl. 4

Způsob podání žádosti a její formální náležitosti

(1) Finanční prostředky jsou poskytovány na základě žádosti jednotlivých krajských úřadů předložených ministerstvu ve 3 písemných vyhotoveních (jeden originál + 2 kopie). Žádost musí obsahovat náležitosti uvedené ve formuláři žádosti, který je přílohou tohoto vyhlášení.  

 (2) Krajský úřad přiloží k žádosti inspekční zprávy České školní inspekce týkající se jednotlivých právnických osob, pokud byly vydány v uplynulých dvou letech. Za každou právnickou osobu přiloží krajský úřad v souladu s předchozí větou pouze poslední inspekční zprávu.

  (3) Písemná žádost musí být podána ve stanoveném termínu na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor analyticko-koncepční

Ing. Olga Kostková

Karmelitská 17

118 12  Praha 1

(4) Žadatel zároveň zašle žádost elektronicky, a to e-mailem na adresu olga.kostkova@msmt.cz

 (5) Písemné žádosti přijímá MŠMT nejpozději do 7. dubna 2006, při osobním podání písemné žádosti do podatelny MŠMT do 15 hodin, při podání poštou s razítky pošty s datem 31. března 2006.

Čl. 5

Poskytnutí finančních prostředků

(1) Na poskytnutí finančních prostředků v tomto programu není právní nárok.

(2) Ministerstvo poskytne finanční prostředky podle programu v souladu s § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona krajským úřadům formou dotace na zvláštní účet kraje. V rozhodnutí o poskytnutí dotace uloží ministerstvo krajským úřadům povinnosti v souladu s tímto vyhlášením programu.

(3) Krajský úřad v souladu s rozhodnutím ministerstva přidělí finanční prostředky postupem podle § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona právnickým osobám. Současně právnickým osobám uloží v rámci dodržování rozpočtové kázně povinnosti týkající se nakládání s přidělenými finančními prostředky v souladu s tímto vyhlášením programu.

Čl. 6

Kontrola využití finančních prostředků a vypořádání poskytnutých finančních prostředků

(1) Využití finančních prostředků krajskými úřady a právnickými osobami podléhá kontrole v souladu s platnými právními předpisy.

  (2) Krajský úřad do 31. ledna 2007 zašle ministerstvu závěrečné zhodnocení o využití poskytnutých prostředků právnickými osobami se sídlem na území příslušného kraje, které bude obsahovat náležitosti uvedené v příloze rozhodnutí.

(3) Krajský úřad vypořádá finanční prostředky poskytnuté ministerstvem podle tohoto programu v termínech stanovených vyhláškou č. 551/2004 Sb., kterou  se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo národním fondem. Nevyčerpané finanční prostředky je krajský úřad povinen vrátit do státního rozpočtu v rámci vypořádání finančních vztahů se státním rozpočtem za  rok 2006.

  (4) Krajský úřad při přidělení finančních prostředků podle tohoto programu uloží právnickým osobám odvést případné vratky přidělených prostředků a odvody za porušení rozpočtové kázně na zvláštní účet kraje, z něhož byly právnickým osobám finanční prostředky přiděleny.

Čl. 7

Tento rozvojový program se vyhlašuje s účinností ke dni 8. března 2006.

Ministryně:

  Příloha

Žádost o poskytnutí finančních prostředků

z Rozvojového programu

 „Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušnosti jiného členského státu Evropské unie“ na rok 2006

(č. j. 4723/2006-M4)

1)  Identifikační údaje krajského úřadu

Krajský úřad:

Adresa:

IČ kraje:

Číslo zvláštního účtu kraje:

Jméno, telefon a email odpovědné osoby:

2)  Požadované finanční prostředky

a)  Výše požadovaných finančních prostředků 

V  K č

CELKEM

Mzdové prostředky celkem

z toho:

Odvody pojistného (35  %)

Odvody FKSP (2%)

Ostatní neinvestiční výdaje (ONIV)

Platy

Ostatní osobní náklady (OON)

Škola X

Škola Y

Kraj celkem

3)  Informace za JEDNOTLIVÉ ŠKOLY, které na území kraje poskytují bezplatnou přípravu

a) Identifikační údaje

Název:

IČ:

Adresa:

Jméno, telefon a email odpovědné osoby:

a)  Komentář k požadovaným finančním prostředkům

struktura prostředků na platy (nároková složka, nenároková složka – v členění na osobní příplatek a odměny);

-  struktura prostředků na ostatní osobní náklady (OON);

-  účel použití prostředků na ostatní neinvestiční výdaje (ONIV);

b)  Informace o průběhu výuky

-  plánovaný počet tříd pro jazykovou přípravu a předpokládané počty žáků v těchto třídách v kalendářním roce 2006;

-  opatření, jejichž přijetí se v této souvislosti předpokládá, a další informace související s průběhem výuky.

Datum:

Zpracoval:

Razítko, jméno a podpis odpovědné osoby:MŠMT

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.