Jan Buryánek: Multikulturní výchova v RVP

úterý 24. ledna 2006 ·

Současná doba přináší řadu změn, které způsobují rychlé zastarávání vzdělávacích obsahů i metod, kterými jsou tyto obsahy zprostředkovány. Znalosti a dovednosti, které před dvaceti lety stačily k úspěšnému zvládání životních situací, jsou dnes do značné míry nepoužitelné, kompetence nezbytné pro plnohodnotný a úspěšný život, pro uplatnění v pracovní, občanské i soukromé sféře se mění. Protože jednou ze základních funkcí vzdělávacího systému je příprava na život ve společnosti a světě, společenské změny kladou také nové nároky na vzdělávací systém.

Multikulturní výchova v RVP

Odpovědí na tyto nároky je probíhající reforma vzdělávacího systému, reprezentovaná především novými kurikulárními dokumenty - rámcovými vzdělávacími programy (RVP). V nich nalézáme nejen popis cílových kompetencí, nové struktury učiva a organizace výuky, ale i některé nové vzdělávací obsahy - nová témata, která souvisejí s aktuální společenskou situací. Jedním z těchto témat je také multikulturní výchova (MKV), která má žáky a žákyně připravovat na ty aspekty života společnosti, které souvisejí s kulturní a sociální rozmanitostí. Ačkoliv je Česká republika ve srovnání s mnohými jinými evropskými státy kulturně relativně homogenní (až 95  % populace tvoří etničtí Češi a Češky), je nutné počítat s výraznějšími mezikulturními kontakty vyplývajícími z evropské integrace a ze stále silnějších globalizačních trendů. Nutnost MKV vychází také z pokračujícího procesu sociálního propadu některých menšin, s čímž se pojí i narůstající nevraživost mezi majoritou a sociálně vyloučenými skupinami, provázená vznikem či posilováním negativních etnických stereotypů (v ČR především Romové a vztah majority vůči nim). Negativní aspekty mezikulturních kontaktů, jako jsou xenofobie, intolerance a rasismus, navíc ohrožují soudržnost demokratické společnosti a jejich děsivé důsledky v podobě xenofobních či nacionálních vášní nakonec znamenají ztrátu pro všechny, nikoli jen pro příslušníky minorit. Proto se multikulturní výchova stala standardní součástí vzdělávacích strategií demokratických zemí.

Mezipředmětový charakter MKV

Podmínkou efektivní realizace cílů MKV ve školním prostředí je pochopení, že MKV netvoří specifickou a uzavřenou oblast informací a metod, nýbrž že multikulturní přístup prolíná různými vzdělávacími oblastmi a měl by se projevit nejen v realizovaném učivu, ale také v metodách, v klimatu třídy i celé školy. Cílem tohoto příspěvku je popsat mezipředmětový charakter MKV a poskytnout obecnou představu o tom, které vzdělávací oblasti jsou vhodné pro realizaci jejích cílů. (Postupy, jak včlenit MKV do školních vzdělávacích programů, strategie, konkrétní aktivity a náměty pro školní projekty naplňující cíle MKV budou popsány jinde.) Citována zde bude platná verze RVP pro základní vzdělávání, mezipředmětový charakter tématu Multikulturní výchova i průniky s dalšími průřezovými tématy jsou nicméně obdobné i v RVP pro gymnaziální vzdělávání.

MKV a klíčové kompetence

MKV jako průřezové téma přispívá k naplňování vzdělávací strategie již na úrovni obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí.

MKV rozvíjí především:

kompetence sociální a personální:

 • žák přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi;

a kompetence občanské:

 • žák respektuje přesvědčení druhých lidí, je schopen vcítit se do situace ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení;

 • žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví;

Metodika a principy MKV zároveň plně odpovídají požadavku rozvíjení komunikativních kompetencí, schopností řešit problém, kooperovat, nenechat se manipulovat a kriticky hodnotit mediální sdělení. Obecně platí, že RVP klade důraz na výchovu zodpovědných, otevřených, kriticky myslících, komunikativních, tolerantních a solidárních občanů a občanek demokratické společnosti, kteří jsou si zároveň vědomi spoluzodpovědnosti za dění v Evropě i na celé planetě. MKV má postihovat ty aspekty sociálních interakcí (včetně mediální komunikace), které jsou ovlivněny sociální a kulturní rozmanitostí současných společností.

Připomeňme, že klíčové kompetence jsou horizontem, ke kterému směřuje celý chod školy a organizace i obsah výuky všech oblastí, včetně těch zdánlivě nesouvisejících. Před započetím práce na školních vzdělávacích programech by je měli bezpečně znát všichni učitelé a učitelky, aby byli schopni ve své výuce vyhledávat a využívat příležitosti k jejich naplňování a rozvíjení. Charakter cílů a obsahů MKV však napovídá, že některé vzdělávací oblasti budou poskytovat multikulturní tematice větší prostor.

MKV a vzdělávací oblastiVzdělávací oblasti vhodné pro realizaci MKV

Největší potenciál pro zařazování prvků MKV má vzdělávací oblast Člověk a společnost s obory Občanský a společenskovědní základ a Dějepis:

 • rozmanitost kulturních projevů, kulturní hodnoty, kulturní tradice, kulturní instituce

 • netolerantnost, rasismus, xenofobie a extremistické projevy v chování lidí, projevy lidské nesnášenlivosti

 • tolerance ve společnosti, respektování kulturní zvláštnosti

 • stereotypy v posuzování druhých lidí

 • význam ochrany lidských práv a svobod

 • globální problémy současnosti

 • příklady mezinárodního terorismu

 • kulturní rozrůzněnost v době modernizace společnosti

 • totalitní systémy - komunismus, fašismus, nacismus

 • národnostní problémy v prvním československém státě

Cíle MKV lze nicméně naplňovat i ve zdánlivě odtažitějších oblastech jako Jazyk a jazyková komunikace (politická korektnost v jazyce a její zdůvodnění, zařazování "menšinových" literatur do výuky, literatura jako svědectví o útlaku, srovnání komunikačních prostředků různých jazykových a kulturních prostředí, vliv rozličných jazyků na strukturu myšlení, rozmanité životní styly a kulturní zvyklosti jako reálie při výuce cizích jazyků), Umění a kultura (zařazování neevropských a "menšinových" uměleckých projevů), okrajově dokonce i v oblasti Matematika a její aplikace (pluralita řešení problému, schopnost kooperace).

Další prostor má být MKV poskytnut ve výběrových seminářích, projektech, besedách či kurzech s multikulturní tematikou; RVP umožňují realizaci průřezového tématu MKV i jako samostatného předmětu.

MKV a průřezová témata

Mnoho společného má MKV i s ostatními průřezovými tématy, a to až do té míry, že bude v konkrétní výuce možné naplňovat cíle více průřezových témat najednou.

V centru všech průřezových témat je snaha vychovávat zodpovědné, otevřené, kriticky myslící, komunikativní, tolerantní, solidární a empatické občany a občanky demokratické společnosti, kteří jsou si zároveň vědomi spoluzodpovědnosti za dění v Evropě i na celé planetě. Všechna jsou koncipována jako odpověď na naléhavé úkoly, které zrychlující se tempo společenských změn na jednotlivce klade, přičemž každé téma představuje "úhel pohledu" na tutéž společenskou situaci. MKV má postihovat ty aspekty sociálních interakcí (včetně mediální komunikace), které jsou ovlivněny sociokulturní rozmanitostí současných společností.

Příklady průniků jednotlivých průřezových témat

MKV a:

 • osobnostní a sociální výchova: pozornost vůči odlišnostem a výhody v odlišnostech, lidská práva jako regulativ vztahů,

 • výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: globální myšlení a mezinárodní porozumění, kulturní souvislosti v evropské a globální dimenzi, sociální a kulturní odlišnosti mezi národy, srovnávání projevů kultury v evropském a globálním kontextu, pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti,

 • mediální výchova: citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména o menšinách) i jednotlivci, vliv médií na kulturu z hlediska současné i historické perspektivy.

Závěr

Na závěr je nutné zdůraznit, že MKV rozhodně nemá být pouze dalším "učivem", nově přidaným tématem, takový přístup by ani neodpovídal duchu kurikulární změny, k níž RVP směřují. Vedle tematických oblastí (v terminologii RVP se jedná o "učivo") znamená efektivní realizace MKV také zavedení interaktivních, kooperativních a diskusních výukových metod, nové organizační formy (skupinové vyučování, projektová výuka) a snahu o vytvoření (nejen) multikulturně vstřícného klimatu celé školy (otevřenost, partnerství, dialog, kooperace). O těchto aspektech MKV budou podrobněji pojednávat další příspěvky.

Příspěvek převzat z metodického portálu www.rvp.cz provozovaného Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.Jan Buryánek

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.