Radek Sárközi: CERMAT versus Scio - žáci versus úředníci

pondělí 12. prosince 2005 ·

Velmi mě zaujala přestřelka mezi organizacemi Scio a CERMAT ohledně postupu Libereckého kraje v přijímání žáků na střední školy. Protože se českými přijímačkami delší dobu zabývám, rád bych přispěl svou troškou do mlýna. Doufám, že moje informace a názory přispějí k lepší orientaci všech stran i čtenářů v problému.

Přijímací zkoušky v Čechách

Podoba přijímacího řízení na české střední školy má své kořeny v době normalizace. Přijímačky z češtiny a matematiky doplněné o kádrový posudek byly před rokem 1989 vstupní branou na střední školy. Po roce 1989 se forma přijímacího řízení kupodivu příliš nezměnila. Už to je alarmující a měli bychom se vážně zamyslet nad tím, zda systém, který vznikl v totalitní společnosti má mít své místo i ve společnosti, která se snaží být demokratickou. Skutečnost, že v demokratických zemích, především starých členských zemích Evropské unie, přijímací zkoušky českého typu vůbec nenajdeme, by měla být dostatečným impulzem pro ministerstvo školství i střední školy k jejich zrušení!

Kádrový posudek sice po roce 1989 z přijímacího řízení zmizel, ale diktát a jazykový rozbor z češtinypísemný test z matematiky přežily. Některé školy ho ještě doplnily o test všeobecných znalostí, čímž dále zdůraznily vědomostní povahu přijímacích zkoušek. Jiné školy začaly zjišťovat obecné studijní předpoklady, tedy zda je přijímaný žák schopen přemýšlet a řešit problémy. Tuto cestu považuji za správnou, zvláště pokud se daná škola zároveň rozhodne zcela zrušit testování z matematiky a češtiny.

O podobě přijímacího řízení rozhoduje podle zákona daná stření škola a je pouze na vedení a zdejších učitelích, zda vytvoří takové přijímací řízení, které bude odpovídat současnému stavu poznatků z psychologie a pedagogiky, nebo zda setrvají u tradiční, podtrhuji totalitní, podoby přijímaček. Myslím, že ve chvíli, kdy si střední škola nejprve určí profil přijímaného studenta, a pak teprve formu a obsah přijímaček, může dosáhnout velmi efektivních výsledků. Pokud to neudělá, považuji podobu přijímaček za ostudu pro namyšlené středoškolské „profesory“, kteří se tak často dívají povýšenecky na „pouhé učitele“ základních škol…

Středoškolští učitelé bývají zakletí ve svých aprobačních předmětech a s pedagogickou nebo psychologickou stránkou výuky si často nedělají těžkou hlavu, čímž poškozují základní školy a hlavně jejich žáky! Současná podoba přijímacích zkoušek na SŠ je totiž hlavním tvůrcem tzv. skrytého kurikula, tedy toho, co a jak se na základních školách vyučuje, bez ohledu na to, co je obsahem oficiálních kurikulárních dokumentů jako je např. Standard základního vzdělávání či nově Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Vraťme se ale k přijímacím zkouškám. V současné době můžeme sledovat dva významné trendy. Na některých středních školách dochází k převisu nabídky nad poptávkou. Tyto školy přijímací zkoušky ruší, nebo  jim dávají formální podobu – pohovor se žákem, test, který nikdo neopravuje, atd. Jiné školy využívají profesionální testy, které nabízí společnost Scio. Takových středních škol je již přes 300, což je významné procento! Přijímací testy společnosti Scio z češtiny, matematiky a obecných studijních předpokladů doporučili svým školám zastupitelé následujících krajů – Středočeský kraj, Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj. Oba trendy považuji za legitimní a myslím si, že se tím přijímací řízení na střední školy zkvalitňuje. Doporučil bych ale školám používat pouze testy obecních studijních předpokladů, nikoliv testy z češtiny a matematiky.

Liberecký kraj

Zdálo by se, že Liberecký kraj pouze pokračuje v jednom z výše uvedených trendů. Prostě zvolil profesionálně vytvořené testy, jenom namísto soukromé společnosti Scio využil nabídku organizace CERMAT, kterou zřizuje ministerstvo školství… Je tu ale několik problémů.

  • Přijímací řízení se přesouvá ze středních škol na školy základní, což odporuje platným zákonům.

  • Ředitelé libereckých středních škol s tím nesouhlasí.

  • Nebylo vypsáno výběrové řízení.

  • Ředitelé libereckých škol se o rozhodnutí dozvěděli velmi pozdě a neměli na něj žádný vliv.

Z toho výčtu problémů je zřejmé, že Liberecký kraj nepostupuje demokraticky, ale přistupuje k problému přijímacího řízení stejně jako totalitní předlistopadové Československo! Správný postup by byl, kdyby na společném setkání ředitelů středních škol došlo k většinové dohodě, že se přijímací řízení změní a dostane podobu profesionálně připraveného testu z obecných studijních předpokladů. Následně by bylo vypsáno výběrové řízení, ve kterém by rozhodovala kvalita vytvořených testů, nikoliv cena. Základní školy by pak měly dostat informaci o změně přijímacího řízení minimálně jeden rok předem. Připomínám, že ze zákona nemají základní školy možnost do podoby přijímacího řízení mluvit, proto o jeho formě nerozhodují ony. Jejich poradní hlas by ale rozhodně neměl zaniknout!

CERMAT versus Scio

Z mediální přestřelky mezi CERMATem, Sciem a zástupcem Libereckého kraje jsem vyrozuměl, že rozhodující byla nulová cena, kterou CERMAT nabídl a které se samozřejmě nedá nijak konkurovat. Měla by ale být cena rozhodující? Není důležitější kvalita? Scio i CERMAT mají samozřejmě vlastní „nezávislé“ odborníky, kteří jsou schopni dokázat, že právě druhá strana se mýlí a že kvalitní testy jsou ty jejich…

V oblasti testování žáků základních škol bohužel nemáme k dispozici dostatečné množství testů a zkušeností, které by tento spor rozsoudilo. Nejvíce zkušeností má s touto oblastí testování společnost Kalibro, která ale ve sporu nefiguruje… Můžeme se ovšem podívat na jinou oblast, které se obě instituce věnují – maturitě a potažmo přijímacím zkouškám na vysoké školy. Zde je situace velmi obdobná jako při přijímání žáků základních škol na školy střední.

  • Vysoké školy mají naprostou autonomii v podobě i obsahu přijímacího řízení.

  • Učitelé vysokých škol si nedokážou vytvořit profil přijímaného studenta.

  • Znalosti učitelů vysokých škol z psychologie a pedagogiky i tvorby testů a evaluačních nástrojů jsou ostudně malé.

  • Podoba přijímacích zkoušek na vysoké školy negativně ovlivňuje výuku na školách středních.

Příprava státní maturity je hlavní náplní CERMATu, který mimochodem vznikl mnohem dříve, než byla státní maturita uzákoněna… CERMAT již řadu let organizuje tzv. Maturitu nanečisto. Doufám, že si všichni pamatují letošní fau pax s testy z dějepisu, které CERMAT nedokázal vytvořit bez chyb, a i když odborníci na chyby upozornili, dál počítal chybně vytvořené otázky do celkového skóre testů! Pár lidí to dokonce stálo místo… Nemám zde dostatečný prostor k tomu, abych detailně rozebral ostatní testy CERMATu, např. z češtiny, snad se k tomu dostanu v některém z dalších článků, ale příklad s dějepisem myslím stačí. Tato kauza práci celé instituce významně znevažuje a ukazuje, komu jakékoliv testy rozhodně nezadávat!

Osobně doufám, že se proti termínu, obsahu i formě tzv. státní maturity ozvou všechny střední školy a jejich učitelé. Od CERMATu totiž hrozí v případě státní maturity naprostá blamáž, která poškodí celou jednu generaci studentů!

Oproti tomu organizuje Scio již řadu let tzv. Národní srovnávací zkoušky, které jsou obdobou připravovaných testů ke státní maturitě. Výsledky účastníků Národních srovnávacích zkoušek započítávají některé vysoké školy do svého přijímacího řízení, nebo dokonce požádaly Scio o vytvoření profesionálních přijímacích zkoušek. Dosud jsem nezaznamenal žádný negativní ohlas na testy Scia, přestože podobné testy probíhají již řadu let. Ostatně Scio původně organizovalo tzv. Sondu Maturant. Když byla její matematická část svěřena Výzkumnému ústavu pedagogickému v Praze, opět dopadla katastrofálně jako zmíněný dějepis u CERMATu… Vysoké školy by klidně mohly zdarma využívat výsledky CERMATem organizované zkoušky Maturita nanečisto. Proč to nedělají a platí si Scio? Zřejmě testy CERMATu nepovažují za kvalitní, zatímco Scia ano…

CERMAT může nabídnout vysokým školám své testy „zdarma“, ale ty je nechtějí ani zadarmo! Nyní je nabídl zdarma střením školám, které je také nechtějí, ovšem jsou k jejich využití tlačeni Libereckým krajem… Oproti tomu Scio nabízí testy kvalitní, za které se ovšem platí. Pro kterou službu byste se rozhodli vy? Pro kvalitní, nebo tu „zdarma“?

Slovo „zdarma“ ovšem musíme napsat do uvozovek. Roční provoz CERMATu totiž stojí daňové poplatníky 20 milionů a již se na tuto instituci vyplýtvalo přes 100 milionů korun! Je to tristní, když si uvědomíme, že její výstupy dosud nikdo prakticky nevyužil!!!

Žáci versus úředníci

Na závěr bych rád napsal svůj názor na celou kauzu. Podle mě nejde o spor mezi soukromou firmou Scio a státním CERMATem. Je to spor o žáky a úředníky.

Úředníci Libereckého kraje arogantně rozhodují o žácích a nutí je, aby o jejich osudu rozhodovali úředníci z CERMATu, jejichž kvalita práce je velmi pochybná a jde jim pouze o udržení vlastních míst. Proto také rozšiřují své aktivity ze stání maturity na testování žáků základních škol. Využívají přitom peněz z Evropské unie, které jim přímo přidělilo ministerstvo školství, aniž by je nabídlo ve výběrovém řízení té organizaci, která nabídne zpracování těch nejlepších testů. Název celého projektu Kvalita pak zní opravdu ironicky…

Naštěstí je jednání Libereckého kraje nezákonné a je tu velká šance, že zde budou přijímačky od CERMATu zastaveny. Státní maturita je však na dohled a strašidlo této instituce bude žáky, studenty, učitele, ředitele, školy a hlavně daňové poplatníky obcházet nadále… Dokážeme se mu vzepřít?

Doporučené zdroje informací:

Scio: http://www.scio.cz

Projekty CERMATu:

http://www.cermat.cz/devitka2005/

http://www.cermat.cz/petka2005/

http://www.cermat.cz/vysledky2005

(V době psaní článku dva ze tří odkazů CERMATu vůbec nefungovaly…)Radek Sárközi

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.