Martin Kváča: Projekt státní maturity z angličtiny stojí na vodě

středa 21. března 2001 ·

Ideu státní maturity pokládám v zásadě za správnou. Z mého pohledu středoškolského učitele je však návrh zkoušky z anglického jazyka příliš ambiciózní, neodpovídá možnostem průměrného středoškolského studenta a přeceňuje zdroje materiální, lidské i finanční.

Ideu státní maturity pokládám v zásadě za správnou. Z mého pohledu středoškolského učitele je však návrh realizace maturitní zkoušky z anglického jazyka příliš ambiciózní, neodpovídá možnostem průměrného středoškolského studenta a přeceňuje zdroje materiální, lidské i finanční.

Materiální zdroje

Projekt státní maturity počítá s rozvinutými komunikativními dovednostmi a schopností hovořit k daným tématům z oblasti historie, literatury a reálií anglicky hovořících zemí a také dohovořit se o běžných věcech všedního života.

S tímto návrhem nelze nesouhlasit. Ale každý učitel, který na střední škole dostane začátečníky, ví, že nemá šanci tato témata důkladně a uspokojivě probrat tak, aby v nich studenti neviděli jen sumu textů a nové slovní zásoby, ale především základní a užitečné nástroje ke komunikaci. Domnívám se proto, že žáci přicházející ze základní školy musí již disponovat určitými změřitelnými jazykovými vědomostmi a dovednostmi.

Obávám se, že v současné době neexistuje řada učebnic, která by byla použitelná pro základní školu a na kterou by se dalo navázat tzv. středoškolskou řadou tak, aby nedocházelo ke zbytečnému opakování stejné látky z téže učebnice na střední škole.
Neexistuje žádná řada učebnic, která by plně vyhovovala nárokům a požadavkům nové státní maturity - tedy takové řady učebnic, která by postupně, systematicky a cyklicky rozvíjela čtyři základní řečové dovednosti, seznamovala studenty s praktickým použitím jazyka v běžných životních situacích, seznamovala s reáliemi anglicky mluvících zemí a zároveň disponovala širokou škálou testových otázek (multiple choice questions) z oblasti náslechu, gramatiky, slovní zásoby, větné skladby a hovorových (konverzačních) situací.
Jděte mezi středoškolské učitele a zjistíte, že většinu materiálů si vyrábí sami, nebo že používají materiály, které vyšly jen jednou v časopisech. Učitelé jsou pak nuceni porušovat autorská práva.

Lidské zdroje

Ministerstvo školství při koncipování státní maturitní zkoušky podcenilo dobu nutnou k přípravě k jejímu úspěšnému složení. Již jednou jsem upozornil, a každý učitel jazyka vám to potvrdí, že čtyři roky studia cizího jazyka na střední škole jsou naprosto nedostačující k úspěšnému absolvování státní maturitní zkoušky.
Státní maturitní zkouška je a má být přiměřeně náročná, ale zároveň musí být dostupná průměrnému středoškolskému studentovi. K systematické přípravě na maturitní zkoušku by se mělo začít již na základní škole, kde by se žáci pod vedením kvalifikovaných učitelů měli dostat na určitou přiměřenou a dostačující úroveň ve zvoleném jazyce.
Odborná, ale i většina laické veřejnosti však ví, že pouze asi jedna třetina učitelů angličtiny na základní škole má nejenom pedagogické, ale i odborné vzdělání. Další třetina disponuje pouze vzděláním odborným a ta poslední pouze vzděláním pedagogickým.

Finanční zdroje

K řešení výše zmíněného problému mě napadá jen jedno. Učinit místo učitele cizích jazyků finančně atraktivnějším, neboť základní, ale i mnohé střední školy si nemohou mezi učiteli, kteří vyučují cizí jazyk, mnoho vybírat.
Systematická příprava ke státní maturitní zkoušce, která má probíhat formou testů, příprava ke školní maturitní zkoušce ústní, ale především písemné (pokud se uvažuje o formě slohové) bude vyžadovat zvýšené pracovní nasazení učitelů. Ptám se, zda toto nasazení bude adekvátně odměněno.
Uvedení státní maturitní zkoušky formou testů bude vyžadovat sestavování nezávislých komisí či pozorovatelů a bude spojeno se zvýšenou administrativou - jak na úrovni jednotlivých ředitelství škol, tak i na úrovni sboroven a kabinetů. Ptám se, zda i tato aktivita, která jednoznačně přesahuje současné placené povinnosti pedagogických pracovníků, bude řádně odměněna.


Některé konkrétní připomínky

Tolik všeobecné výhrady, vážné připomínky však lze mít i k některým konkrétním návrhům. Jsou to především:

Testová forma zkoušení (tzv. multiple choice questions)
Domnívám se, že vedle postupného získávání jazykových znalostí a řečových dovedností a návyků má žák i student právo na postupnou, dlouhodobou a systematickou přípravu na testovou formu zkoušení. Mnoho studentů s výbornými výsledky při testové formě zkoušení selhává jako nedostateční, neboť na tuto formu zkoušení nejsou jednoduše zvyklí.
Skutečným "strašákem" pro většinu studentů jsou především náslechové testy, a to proto, že učitelé nedisponují dostatkem náslechových cvičení s testovými otázkami a), b), c), d) (tedy multiple choice questions) k danému poslechovému materiálu, který by byl součástí učebnice.

Frázová slovesa
Musel jsem se opravdu pousmát, když jsem v obou návrzích na státní maturitní zkoušku jako jeden z požadavků objevil: Zvládnutí problematiky frázových sloves. Já sám znovu upozorňuji, že tento požadavek nebyl a není jinak konkretizován a ani omezen! Vždyť všichni angličtináři vědí, že frázových sloves jsou plné samostatné slovníky a že na jejich úplné zvládnutí nestačí ani celoživotní studium. Proto tímto vyzývám autory státní maturitní zkoušky a autory jazykových testů k přesnému konkretizování a omezení s důrazem na frekvenci používání těchto vazeb v hovorové angličtině.

Žádat přesné a konkrétní vymezení lze i v idiomatických spojení a předložkových vazeb po slovesech a přídavných jménech. Mohou autoři návrhu vyjmenovat nejméně tři současné středoškolské učebnice, které se po obsahové stránce neliší více než ve 30  %, co se týče výše zmíněných slovních spojení (frázová slovesa, předložkové vazby, idiomatická spojení)?

Nesporně musí být nejprve realizována taková studie, jejímž výsledkem bude doporučení ministerstva školství, podle které řady učebnic je možné učit na střední škole za současného stavu tak, aby obsah této řady učebnic splňoval požadavky budoucí státní maturitní zkoušky.

Písemná část ve formě eseje
Závěrem zmíním ještě jeden významný problém – požadavek zvládnutí eseje či slohu. Naše střední škola je schopna nabídnout celkem cca 580 hodin výuky cizího jazyka, což je naprosto nedostatečné k tomu, aby byli studenti dobře připraveni na takovýto úkol.

Žádám tímto odbornou veřejnost, aby za stávajících podmínek zvážila nutnost písemné maturitní zkoušky ve formě eseje či slohu, který by měl být samostatným písemným projevem na určité formální, ale i obsahové úrovni. Byl bych velmi nerad, abychom se v této části dostali k pouhému memorování a následnému písemnému převedení předem připravených textů, nebo dokonce k jejich opisování během zkoušky, jak již v historii bylo nechvalným zvykem při maturování z jazyka ruského.


Martin Kváča

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.