Pollak Jiří W: Zpráva o realizaci projektu Dětský úsměv

pondělí 21. února 2000 ·

Dětský úsměv, který v ČR probíhá pod odborným vedením Dr. J. W. Pollaka a pod patronátem České stomatologické komory, vychází ze zkušeností a programu ve švýcarských mateřských školách. Projekt Dětský úsměv („D Ú“) aneb Zlepšení orálního zdraví dětí v předškolním věku v ČR

Prevenční stomatologický program „D Ú“ pro děti v mateřských školkách (později i na základních školách) je účinný, osvědčený, rychle realizovatelný a finančně nenáročný . Tajemství jeho účinnost je často opakovaný nácvik (10x ročně, po 30ti minutách) systematického čistění chrupu, vždy doprovázený informacemi o zdravé výživě a prevence kazu používáním fluoridované soli a aplikací fluoridových preparátů.
Periodická stručná informace se dostane od učitelek i rodičům. Na třídní schůzce se prodiskutuje především otázky výživy a prohlídek u rodinného stomatologa, jehož poslání s prováděním “D Ú“ nikterak nekoliduje.

Cíle projektu:
Zavést preventivní a zdravotně podpůrný program u dětí v mateřských školách s cílem zlepšení a fixaci správných orálně hygienických návyků a dosáhnout vědomostí odpovídajících věku o zubním kazu a možnostech jeho prevence a tím přispět ke snížení kazivosti dočasného chrupu. Plošně realizovat jednoduchý a účinný program podpory orálního zdraví dětí ve věku 3-6 let, který by zajišťovaly společně s učitelkami mateřských škol zubní lékaři a další ve zdravotnictví činný a erudovaný personál.
U rodičů dětí navštěvujících mateřské školy zvýšit úroveň vědomostí a zdravotně odpovědného chování pokud jde o domácí péči o orální zdraví jejich dětí a podpořit je ve snaze o nácvik správné ústní hygieny a správných potravových a stravovacích návyků. Obecným cílem projektu je zlepšení orálního zdraví dětí navštěvujících mateřské školy a později rozšiřovat program do základních škol.

Současný stav ve světě:
Kazivost dočasného chrupu u předškolních dětí je odvislá z největší části od primárně preventivních opatření, kterých se dětem v průběhu jejich dosavadního života dostalo. Rovněž stav chrupu předškolních dětí reflektuje účinnost primárně preventivních opatření, protože v batolecím věku a v časném věku předškolním dítě ještě obtížně komunikuje se zubním lékařem a plošná sekundárně preventivní opatření – ošetření časných kazivých lézí malého rozsahu – nejsou často v plném rozsahu potřeby proveditelná.
Vhodným programem byla (např. ve Švýcarsku) dosažena redukce kazivosti až o 90%. Mezi primárně preventivní opatření v předškolním věku se počítá optimální příjem fluoridů endogenní (alimentární) cestou, včasný počátek čistění zubů, nejprve s pomocí rodičů, později pod kontrolou rodičů a dále racionální způsob výživy a stravování dítěte s dodržením potravových a stravovacích potřeb ale s omezením rizikových faktorů dětské výživy. Ve věku dítěte, kdy se začíná rozvíjet intelekt k tomu přistupuje jako významný faktor kolektivní výchova dětí v předškolních zařízeních, spočívající v nácviku správné ústní hygieny, účinné techniky čistění zubů a všestranném rozvíjení vědomostí o zubním kazu a o možnostech jak kazivé atace předcházet.
V posledních dvaceti letech je ve všech vyspělých zemích světa zaznamenáván pokles kazivosti u dětí a mládeže, a to jak v chrupu stálém, tak i v chrupu dočasném. K poklesu kazivosti dochází pod vlivem široce implementovaných primárně preventivních opatření. Tendence kazivosti je výrazně klesající. V ČR je skutečností právě opak.
Z hlediska endogenní fluoridové prevence se v některých zemích uplatňuje fluoridace pitné vody (USA, Kanada, Irsko, částečně Velká Britanie, Basilej – město), fluoridace kuchyňské soli (Švýcarsko, Německo, Francie a některé státy střední a jižní Ameriky) a fluoridové tablety (ve většině ostatních vyspělých zemí světa pro děti s vysokým rizikem kazu v dočasném chrupu).
Systémy stomatologické péče o děti a mládež se samozřejmě, pokud jde o zajištění a financování péče, v jednotlivých zemích liší. V zemích, ve kterých se podařilo nastolit trvalý sestupný trend kazivosti a zlepšování orálního zdraví, zaznamenáváme přinejmenším dva společné prvky. Stomatologická péče je koordinována a prováděna na obecní (Švýcarsko, Skandinávie, Velká Británie, Irsko) a školní úrovní (USA, Holandsko). Komunální správa garantuje přímý dohled nad kvalitou provádění projektu, nezatěžuje projekt zvýšenou byrokratickou administrativou a finanční prostředky plynou výlučně a přímo do regionálního počínání.

V preventivních a zdravotně výchovných programech pracují týmy pracovníků, zahrnující kromě stomatologů také dentální hygienistky a preventistky (většina citovaných zemí) a dále učitelé a bazálně vzdělaní laici (Švýcarsko) (WHO 1992). Mimořádné výsledky ve snižování kazivosti a zlepšování stavu dočasného chrupu u předškolních dětí, kterých bylo v některých evropských zemích (např. ve Švýcarsku) dosaženo v průběhu osmdesátých a devadesátých let se dají jednoznačně přičíst na vrub účinnosti preventivních programů uskutečňovaných v mateřských školách.

Současný stav v České republice:
Díky plošným a povinným preventivním opatřením, jako byla fluoridace vody, fluoridové tablety se v epidemiologických studiích prováděných v období šedesátých a osmdesátých let zaznamenal pokles kazivosti dočasného a stálého chrupu, snižování potřeby ošetření a snižování objemu ošetření následků zubního kazu (endodontické ošetřování, extrakce zubů pro kaz).
V období 1988-1992 byla zastavena fluoridace pitné vody ve všech upravovaných zdrojích a v roce 1993 byl na dobu zhruba tří let přerušen dovoz fluoridových tablet vyráběných ve Slovenské republice. Zrušení dosavadních programu se projevilo zejména u dětí předškolního věku a zhoršení stavu chrupu v této generaci pokračuje dodnes. Důvodem bylo nejen zrušení endogenní fluoridové prevence ale zejména absence preventivních a podpůrných programů v oblasti ústní hygieny.
Nápravná opatření v této oblasti zahrnovala obnovení dovozu fluoridových tablet a schválení fluoridované kuchyňské soli do užívání v České republice v roce 1995 (na základě podpory odborníků ve fluoridové prevenci ze Švýcarska). Zdravotní pojišťovny hradí bazální preventivní program preventivní péče o chrup dětí a mládeže (preventivní prohlídky, individuální aplikace fluoridových přípravků, kolektivní profylaktická opatření) nikoli však systematickou zdravotní výchovu dětí v předškolních a školních zařízeních. Dostupnost tohoto preventivního programu je však pro předškolní děti velmi nízká, zřejmě pro nezájem jak rodičů tak i stomatologů.

Význam projektu:
Současný stav primární stomatologické péče a absence plošného primárně preventivního programu pro předškolní děti vylučují možnost zvratu negativního trendu stavu jejich orálního zdraví (Broukal 1997 a, b). V roce 1998 se začal v České republice zavádět pro cílovou skupinu předškolních a školních dětí zdravotně podpůrný projekt pod názvem „Dětský úsměv“, podporovaný Českou stomatologickou komorou, metodicky vycházející a využívající zkušeností švýcarských prevencionistů (Marthaler 1978, Pollak 1998, 2000). Na takto vytvořený základ navázal projekt „ Dětský úsměv - zlepšení orálního zdraví dětí v předškolním věku v ČR“.

„Dětský úsměv“, který v České republice probíhá pod odborným vedením Dr. J. W. Pollaka a pod patronátem České stomatologické komory, vychází ze zkušeností a programu ve švýcarských mateřských školách. Používá i podobné intervenční nástroje (lektorská aktivita učitelek mateřských škol, demonstrační výukové pomůcky, postupné zapojování dentálních hygienistek, zubních lékařů a laiků do výuky a jejího praktického provádění.
Na duben se plánuje kurz pro budoucí školitele učitelek mateřských škol. Zároveň je připraven studijní a demonstrační materiál pro kolektivní zdravotně preventivní a hygienickou výchovu předškolních dětí. Tento materiál byl převzat, přeložen a upraven podle metodické příručky pro intervenční programy v mateřských školách, které se používají ve Švýcarsku.
Pouze pravidelná motivační a preventivní intervence spočívající v besedách, praktickém a systematickém nácviku správného čistění zubů a informacích o zubním kazu, jeho následcích a o tom, jak mu předcházet může významnou měrou zlepšit orální zdraví dětí předškolního věku. Prevenční program integrovaný do výukového programu dětí v mateřských školách přinese zlepšení orálního zdraví, fixace preventivních vědomostí a preventivního chování i značné úspory na finančních nákladech spojených s ošetřováním zubního kazu v dočasném chrupu. Zkušenosti z mnoha evropských zemí dávají této pracovní hypotéze za pravdu. Prevence je až 12x levnější než léčba. Očekáváme, že jednání s Ministerstvem školství proběhnou pozitivně a že se popsaný projekt stane součástí pracovní náplně učitelek v mateřských školách. Dosavadní zkušenosti a odezva na místech, kde už školení proběhla nás utvrzují v přesvědčení, že právě učitelka v mateřské školce je schopna a předurčena doplnit znalosti o ústní hygieně a zdravé stravě – ne všechny děti doznají takové podpory od rodičů… „Dětský úsměv“ je koncipována tak, aby hlavní pracovní zátěž mohl nést pedagogický personál mateřských škol, proškolený a následně odborně vedený zubními lékaři a dále specializovanými zdravotnickými pracovníky se středním nebo vyšším středním vzděláním v souvislosti s rozvíjejícím se školstvím profilujícím dentální hygienistky. Zahraničními odbornými garanty projektu jsou prof. T. Marthaler ze Stomatologické fakulty Univerzity v Zürichu, autor metodik a příruček pro preventivní programy u předškolních dětí, prof. J. Curilovic, vedoucí lékař městské polikliniky pro dětskou zubní péči v Zürichu- městě a Dr. J. Trummler, vedoucí lékař městského oddělení pro dětskou zubní péči v St. Gallen.

Realizační tým dohodl spolupráci s Českou stomatologickou komorou v uspořádání úvodního školení pro budoucí školitele v programu „Dětský úsměv“ a se Soukromou vyšší zdravotní školou pro dentální hygienistky s.r.o. v Praze uspořádání několika cyklů školení pro učitelky vybraných mateřských škol.

DIDAKTICKÉ POMŮCKY
Při vydání redigované publikace: T. M. Marthaler: „Škody na chrupu jsou zamezitelné“ je nápomocná Firma PROFIMED s.r.o. (Ječná 2, Praha). Distribuci převezme Česká stomatologická komora. Plošné rozšíření demonstračních modelů zvětšeného chrupu, které jsou značně drahé, závisí na probíhajících jednání se sponzory a samozřejmě na další dotaci Ministerstva zdravotnictví Není vyloučeno, že jsou mezi čtenáři jednotlivci nebo firmy, které jsou schopny takové modely v tuzemsku za atraktivní cenu vyrobit. Chystá se laminované české vydání instruktážního letáku k správné technice čistění zubů. Ve spolupráci s firmou MASTER FOODS s.r.o., jsou přeloženy, upraveny a vydány brožury Průvodce rodičů správnou péčí o chrup dětí a Čoki v cirkuse – povídání pro předškolní děti o správné péči o chrup. Distribuce VUS Praha. Z prostředků dotace byly pořízeny dětské zubní kartáčky (5000 ks), zubní pasty pro děti (5000 ks), další orálně hygienické pomůcky a demonstrační modely (160 ks) pro vysvětlování a nácvik orálně hygienických praktik. Sponzorem projektu je Výzkum Elmex a Meridol (GABA int.) - podpořila projekt 5000 kartáčky a fluoridovým gelem. Solné mlýny Olomouc dodaly leták o účinnosti a nutnosti přísunu jodu a fluoru pro lidský organizmus. Pohádka pro děti je rovněž darem Ol. Solných mlýnů. Tyto tiskoviny mohou Školské úřady pro své školky získat i přímo v Olomouci. Distribuci tiskovin, prostředků a demonstračních pomůcek pro ústní hygienu zajišťuje Česká stomatologická komora a PROFIMED s.r.o. do míst, ve kterých již proběhla školení učitelek mateřských škol (viz obr.). Distribuce materiálu do dalších lokalit bude probíhat podle harmonogramu školících akcí v roce 2000. Z podnětu několika Školských úřadů v rámci jednání s Ministerstvem školství budeme řešit do jaké míry se MŠ bude na didaktických pomůckách podílet.

Výčet školících akcí uskutečněných v rámci projektu:
1. Školení učitelek mateřských škol:
Plzeň, červen 1999, organizace: Dr. Knaizlová, Mgr. Aschenbrenner, Dr.Kasl
Praha 3, červen 1999, organizace: Dr. Čechová, Dr. Medek
Kroměříž, září 1999, organizace: Dr. Debef
Písek, září 1999, organizace: Dr. Úlehlová
Liberec, říjen 1999, organizace: Dr. Oravová
Tábor, leden 2000, org. Dr.Kropíková, řed. Špačková

2. Školící akce pro učitelky MŠ a zubní lékaře připravené na období leden – duben
Olomouc, březen 2000 - učitelky MŠ dále Zlín, Kroměříž, Karlovy Vary, Praha

3. Školení regionálních lektorů
Praha, duben 2000 – školení školitelů – zubních lékařů

Po třech až pěti letech nepřetržitého provádění podpůrného programu primární prevence, tedy v letech 2002 až 2004 je možné hodnověrně hodnotit účinnost preventivního programu ke zlepšení orálního zdraví cílové skupiny populace.
Realizace:
Česká stomatologická komora, Praha, VUS, Praha
Ředitel projektu Jiří W. Pollak, Dr. med.dent.

Informace pro rodiče o zařazení dítěte do intervenční studie:
Vážení rodiče, V mateřské škole, do které je zapsáno Vaše dítě, se rozbíhá intervenční program ke zlepšení orálního zdraví dětí předškolního věku. Projekt je finančně podpořen Ministerstvem zdravotnictví ČR, Nadací pro orální zdraví, Českou stomatologickou komorou a řadou výrobců dentálních hygienických pomůcek. Program spočívá v tom, že děti se v průběhu výuky budou pravidelně zúčastňovat besed, vysvětlování, soutěží a her, při kterých budou učitelky a specializovaní pracovníci na prevenci zubního kazu dětem vysvětlovat zásady správné ústní hygieny, budou s nimi procvičovat správné čistění zubů a budou v pololetních intervalech vyšetřovat dětský chrup. Součástí intervence bude i hodnocení hygienických a stravovacích návyků dítěte v rodině formou dotazníku, o jehož vyplnění Vás požádáme. Při každém vyšetření Vašeho dítěte Vám podáme zprávu o eventuelní potřebě ošetření chrupu. Ošetření chrupu Vašeho dítěte bude provádět stomatolog, u kterého je Vaše dítě registrováno.
Podobné programy probíhají již řadu let ve Skandinávii, ve Švýcarsku, Velké Britanii a Holandsku a přinesly značná zlepšení stavu chrupu předškolních dětí v podobě významného snížení potřeby stomatologického ošetření dočasného chrupu a tím i výdajů na tuto péči.
Věříme, že pochopíte význam této zdravotně podpůrné intervence pro zachování zdravého chrupu Vašeho dítěte a že vyslovíte souhlas s jeho zařazením do sledované skupiny. autoři projektu: Dr. Jiří W. Pollak, koordinátor projektu „Dětský úsměv“, Zürich
Dr. Zdeněk Broukal, Výzkumný ústav stomatologický, Praha

Pollak Jiří W

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.