redakce: Bývalý ředitel SPŠ stavební Zlín k Sondě Maturant

pátek 29. října 1999 ·

Chronologický přehled vývoje Sondy Maturant od roku 1996 zpracovaný odvolaným ředitelem Sládečkem.

1.) Na celostátní konferenci ve dnech 9. - 11. 4. 1996 v Olomouci byl MŠMT ČR předložen podklad pro diskusi s názvem "K novému pojetí ukončování studia ve středních školách maturitní zkouškou." Zástupci všech asociací středních škol i zástupci VŠ byl záměr jednoznačně odmítnut. Pozitivně se k němu vyjadřoval jen předkladatel, tehdejší náměstek ministra školství RNDr. Miroslav Bartoška neblaze známý Ing. Ondřej Šteffl z nadace SCIO. V úvodu konference zazněl referát přednesený Dr. Filoučem z Brna "Maturity v zahraničí". Ten poukázal na skutečnost, že v žádné zemi EU se nematuruje podle jednotného modelu. Ve Španělsku a Portugalsku se nematuruje vůbec.
2.) Poté následovalo mediální ticho.
3.) V roce 1997 za náměstka PhDr. Františka Kozla byla "mrtvola" pokropena živou vodou. Na jednání tripartity, kde jsem zastupoval vzdělávací sekci Svazu podnikatelů ve stavebnictví, jsem názor označil za nesmyslný. Za mého působení ve školství se totiž od r. 1966 jedná o 13. legislativní úpravu týkající se ukončování studia na středních školách. Jako odezva na to, že jsem se navíc otázal, proč se MŠMT ČR nezabývá raději problematikou celoživotního vzdělávání, následovala ve škole od 10. do 14. 11. 1997 kompletní inspekce. Na dotaz: "Proč jsme se stali školou hodnou zvláštního zřetele? Jestli proto, že jsme vynikající nebo nejhorší, mi z ČŠI nebyl schopen odpovědět nikdo.
4.) Takže v roce 1997 proběhla Sonda na vybraných 196 středních školách a dělalo ji 11.167 studujících ze 48.314. Vyhodnocení provedl Výzkumný ústav pedagogický. Výsledky byly zveřejněny v UN č. 37/1997. I když některé závěry jsou mírně řečeno podivné. Vyplývá z hodnocení, že jednotné testy jsou hloupostí.
5.) Peníze však nesmrdí a tak se ve stejném pojetí připravovala a realizovala Sonda Maturant ´98. Ta proběhla ve dnech 22. a 23. dubna 1998 a měli se jí zúčastnit všichni žáci posledních ročníků maturitního denního studia. Nezúčastnila se jediná škola a to 1. soukromá obchodní akademie v Praze (ředitel Marek). Zúčastnilo se jí cca 90.000 studentů ve 3.500 třídách. Uváděný předpokládaný náklad 16 miliónů Kč. Podle odborníků cca 30 miliónů Kč.
6.) 23. 3. 1998 se na ministra Sokola obrací Rada školy (RŠ) /ustavené již 2. 10. 1992/ s peticí rodičů studentů tří tříd 4. ročníku. Zároveň jsem z pověření RŠ podal trestní oznámení na PhDr. Františka Kozla, Mgr. Petra Roupce, Ing. Ondřeje Šteffla a Ing. Pavla Zeleného. Uveřejnění v mediích vzbuzuje významnou kladnou reakci. I přesto se studenti nakonec nechali přesvědčit a Sondy se zúčastnili. Díky tomu jsme si vypočetli, že jen na otázky bylo potřeba cca 12 tun oboustranně potištěného papíru.
V souvislosti s výše uvedeným jsem mediálně vyhlásil, že pokud se v roce 1999 bude Sonda opakovat, vyjádřím svůj protest hladovkou.
7.) Pořad TV Nova "Na vlastní oči" - UIV v palbě kritiky. Ředitel UIV Ing. Pavel Zelený chce paradoxně Novu žalovat (28. 7. 1998).
8.) V červnu 1998 Ing. Ondřej Šteffl rozesílá na školy anketu, která sonduje názory pedagogů a vedení škol na Sondu Maturant.
9.) Ve věstníku MŠMT ČR sešit č. 6 z června 1998 je uveřejněn termín Sondy Maturant 1999. Termín je stanoven na 8. a 9. dubna 1999 s tím, že této sondy se zúčastní žáci všech maturitních ročníků středních škol včetně oborů nástavbových ve všech formách studia.
10.) Výsledky UIV jsou předloženy MŠMT ČR formou tiskové zprávy ze dne 13. 11. 1998 (mám k dispozici). Vedení MŠMT ČR je však zcela ignoruje. Nejsou v souladu s nastoupenou koncepcí. Především jsou odmítnuty jednoznačně testy pro všechny typy škol. Tento stav však všem, kteří na Sondě profitují, zřejmě plně vyhovuje.
11.) 16. 10. 1998 přijímá nový ministr Mgr. Eduard Zeman delegaci ve složení PhDr. Ivo Fencl, CSc; Doc. Ing. Milan Vobruba a PhDr. Milan Mezera, kteří jako zástupci ČŠI Výzkumného ústavu pedagogického v Praze vyzývají k okamžitému zastavení nesmyslného projektu. Dochází k bumerangovému efektu. PhDr. Fencl je nyní nezávislým žurnalistou, protože necelý měsíc poté byl ministrem odvolán. Doc. Vobruba byl po měsíci postižen krácením platu a PhDr. M. Mezera byl odvolán z funkce náměstka ředitele Výzkumného ústavu pedagogického a odsunut bokem.
12.) 13. 1. 1999 odeslána ministru Mgr. Eduardu Zemanovi petice z 6. 1. 1999, ve které 100 rodičů a plnoletých studentů 4. ročníku poukazují na nesmyslnost sondy tohoto typu a mrhání prostředky z rozpočtu MŠMT ČR. V odpovědích ministrem podřízených pracovníků se tito snaží vysvětlit nevysvětlitelné.
13.) 15. 2. 1999 pedagogové SPŠ stavební Zlín písemně odmítají účast v Sondě Maturant ´99.
14.) 24. 2. 1999 podáno trestní oznámení na Mgr. Petra Roupce, náměstka ministra; Ing. Ondřeje Šteffla, ředitele nadace SCIO; Ing. Pavla Zeleného, ředitele ÚIV a Zuzanu Hadrabovou, pracovnici ÚIV; národní koordinátorku Sondy ´98; ´99 a to, stejně jako v roce 1998, podle § 158 odst. (1) a (2) na podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele a § 102, nepřímé úplatkářství. Bohužel jsme vypustili bývalého náměstka PhDr. Františka Kozla. V této věci jsem byl již několikrát vyslechnut pracovníky Policie ČR. 26. 2. 1999 dopis ministru Mgr. Eduardu Zemanovi s požadavky, po jejichž splnění odstoupím od hladovky.
15.) 1. 3. 1999 tisková konference ve Zlíně, kde přítomné seznamuji s otevřeným dopisem ministru Mgr. Eduardu Zemanovi s požadavky po jejichž splnění nepřistoupím k hladovce.
16.) 8. 3. 1999 reaguji na odpovědi a reakci MŠMT ČR uveřejňované tiskem a odesílám Mgr. Eduardu Zemanovi osobní dopis.
17.) 12. 4. 1999 vystupuji v pořadu Dobré ráno na ČT1 jako oponent ředitele odboru všeobecného vzdělávání MŠMT ČR Mgr. Aleše Vondráčka. Ten mi po odvysílání dává k dispozici výsledky ankety z června 1998 (viz bod č. 8. a 10.) a usvědčuje se tím ze lži, kterou v pořadu hlásal.
18.) 23. 3. 1999 Mgr. Eduard Zeman přijímá v Parlamentu ČR členy RŠ. Mne přijmout odmítl. Při přijetí poslankyní Šojdrovou a PhDr. Marešem se dovídám o tom, že příští den 24. 3. 1999 bude v Kotli právě ministr Zeman.
19.) 24. 3. 1999 po odučení odjíždím do Prahy na Kotel s ministrem Zemanem. Poměrně úspěšně vystupuji a ohlašuji svou hladovku.
26. 3. 1999 se obracím na MŠMT ČR jmenovitě na ministra Mgr. Eduarda Zemana s peticí, kterou jsem nechal podepisovat při hladovce, kterou jsem držel od 29. 3. do 17. 4. 1999 (od 13:30 hod 29. 3. do 14:00 1: 4: 1999 před budovou MŠMT ČR.)
Pořád byl ještě čas Sondu ´99 zrušit nebo redukovat bez matematiky jen na gymnázia.
20.) V době hladovky se obracím písemně na předsedu vlády Miloše Zemana, prezidenta Václava Havla, ministra financí Svobodu, ministra kultury Dostála, redakce novin a časopisů, Svobodnou Evropu i televize. Neodpoví mi bohužel ani slovem, jen prezident Václav Havel.
21.) Při hladovce se mi dostává podpory a sympatií jak v Praze tak ve Zlíně. Každopádně to byla zajímavá sociologická sonda. Petici bez vnucování podepsalo 1.323 lidí. Řadou telefonátů jsem byl informován o dalších případech promrhávání peněz z rozpočtu školství.
22.) 27. 4. 1999 je datum dopisu, kterým jsem byl ke dni 30. 4. 1999 odvolán z funkce ředitele Střední průmyslové školy stavební Zlín.
23.) 21. 6. 1999 jsem ze solidarity s kolegy, kteří "skončili na dlažbě" podal na MŠMT ČR žalobu o neplatnost odvolání z funkce.
24.) 7. 7. 1999 je na školu doručen materiál s názvem "Nová maturita" datovaný červen 1999, s úvodním oslovením náměstka ministra Mgr. Petra Roupce s datem 18. 6. 1999. Podklad pro veřejnou diskusi přichází do školy tedy až v prázdniny!
25.) 28. 7. 1999 zveřejňuje Právo článek redaktora Jindřicha Gintera o tom, že ministerská kontrola zjistila plýtvání penězi. Tento materiál podrobil kritice zejména Sondy Maturant, kterému je vytýkána i špatná koncepční připravenost. Materiál však nemám k dispozici. Vedoucí resortní kontroly Mgr. Horák odešel začátkem září z MŠMT ČR "z rodinných důvodů". Redaktor Práva Jindřich Ginter měl materiál pouze k nahlédnutí.
30. 7. 1999 je obdobný článek otištěn v MF Dnes z pera redaktorky Simony Holcové.
26.) 17. 9. 1999 se dostávám k úplnému znění zprávy NKÚ, který šetřil i hospodaření ÚIV, jehož ředitelem je Ing. Pavel Zelený. NKÚ šetřil tuto instituci již v roce 1998 nepochybně i v reakci na náš podmět.
27.) Koncem první poloviny října se v tisku i rozhlase znovu objevují zprávy o nedostatcích v hospodaření zjištěných NKÚ. Zároveň v duchu přísloví "Zloděj křičí chyťte zloděje" se objevují v tisku prohlášení Mgr. Petra Roupce o tom, jak bude vyvozovat důsledky (na sebe?). Ministr sděluje veřejnosti a studentům, že materiál z matematiky (mimochodem v méně obtížné verzi na úrovni látky základní školy!) bude až v roce 2005, Právo 9. 10. 1999.
V rozporu s tím přichází na školu materiál Maturita změní tvář (170 ks A3 oboustranný potisk celkem 493 gramů), kde Mgr. Petr Roupec tvrdí, že to "vypukne již v roce 2002 s formulacemi na úrovni hluboké totality.
28.) 27. 10. 1999 bude první jednání žaloby o neplatnosti odvolání Ing. arch. Svatopluka Sládečka z funkce ředitele SPŠ stavební ve Zlíně. A to na Obvodním soudu pro Prahu 1, Ovocný trh č. 14, od 13:00 hodin v místnosti č. 223 (III. poschodí.).

V rozporu se zákoníkem práce a organizačním řádem MŠMT ČR podepsal odvolání místo ministra Ing. Stanislav Karabec - vrchní ředitel sekce správní. Jak to, že ministr, který má podepisovat vysvědčení všem více než 100.000 maturantů v ČR ročně (viz vzorové vysvědčení v materiálu Nová maturita z června 1999 - do školy doručen ale až 7. 7. 1999; viz bod č. 24.) není schopen podepsat odvolání ředitele?

Vůbec mi nejde o místo ředitele. Jde o princip a potrestání darebáků!

Ing. arch. Svatopluk Sládeček
zástupce ředitele školy
Střední průmyslová škola stavební
Štefánikova 2/2431
760 46 Zlín


redakce

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.