V pátek MŠMT zveřejní částky pro školy v novém financování

čtvrtek 23. ledna 2020 ·

Koncem týdne MŠMT zveřejní částky pro jednotlivé školy v novém financování. Údaje budou zveřejněny v elektronickém systému pro sběr dat a také na webu MŠMT. Co z těchto čísel bude možné zjistit?Ze zveřejněných údajů na webu MŠMT si bude moci každý zjistit:

- jaká částka byla ministerstvem ze státního rozpočtu přidělena na jednotlivé školy a školní družiny,
- kolik z této částky připadá na platy pedagogů (zejména učitelů) a kolik na platy ostatních zaměstnanců školy (nepedagogů školy),
- jaká částka připadá na nadtarifní složku platu pedagogů (neplatí pro základní umělecké školy a vyšší odborné školy),
- kolik pracovních míst je možné z těchto prostředků hradit.

Ze zveřejněných údajů naopak nebude možné zjistit zejména částku připadající na činnost školských zařízení* (mezi která patří zejména školní jídelny, školní kluby, střediska volného času apod.), neboť prostředky na tyto činnosti bude rozdělovat až příslušný krajský úřad prostřednictvím krajských normativů na přelomu března a dubna!

*s výjimkou pedagogické práce ve školních družinách

Za které školy budou údaje dostupné? 

Zveřejněné údaje se budou týkat všech mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a základních uměleckých škol a také pedagogické práce ve školních družinách, zřizovaných kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Bude mít každá výše uvedená škola k dispozici údaje o všech přidělených prostředcích ze státního rozpočtu pro rok 2020? 

Ne, zpřístupněné údaje nebudou představovat kompletní rozpis prostředků ze státního rozpočtu na rok 2020! Škola však z těchto údajů uvidí stěžejní údaje:

- objem prostředků připadající na platy pedagogů (zejména učitelů, ale i asistentů pedagoga u speciálních škol a speciálních tříd) za jednotlivé činnosti (tj. mateřská škola, základní škola, školní družina apod.),
- kolik prostředků jí bylo propočteno na tarifní složky platů pedagogů a kolik jí ministerstvo přidělilo na nadtarifní složky platů pedagogů - u mateřských škol, základních škol, středních škol a konzervatoří,
- jakou výši prostředků škola získá na platy ostatních zaměstnanců školy (nepedagogů školy)
- u mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří, základních uměleckých škol a vyšších odborných škol,
- souhrnný objem prostředků v rozdělení na platy, pojistné, příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní neinvestiční výdaje (např. učebnice a další vzdělávání pedagogů) a celkový limit počtu zaměstnanců, za ty činnosti, které propočítává ministerstvo,
- PHškoly – tedy počet vykázaných hodin pedagogické práce a PHmax – tedy maximální počet hodin pedagogické práce, který je ministerstvo připraveno při dané organizaci školy ze státního rozpočtu zaplatit.

Co v této chvíli „školy“ ještě vědět nebudou a proč? 

Údaje za jednotlivé školy v tuto chvíli nebudou obsahovat:

- prostředky připadající na činnost školských zařízení* (mezi která patří zejména školní jídelny, školní kluby, střediska volného času apod.),
- prostředky připadající na vykázaná podpůrná opatření doporučená dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami,
- prostředky na nepedagogickou práci ve školní družině,
- prostředky na vykázanou pedagogickou práci trvale konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud se její rozsah vejde do PHmax dané mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře či školní družiny. 

*s výjimkou pedagogické práce ve školních družinách 

Kdy se školy dozví zbylé údaje a od koho? 

Ministerstvo předpokládá, že zbylé údaje se jednotlivé školy dozví v průběhu března až začátkem dubna 2020 od místně příslušného krajského úřadu, který jim stanovené prostředky připočte k prostředkům stanovených ministerstvem.

Na co se ředitel/ředitelka školy má podívat? 

Každá škola bude mít údaje zpřístupněny v elektronickém systému ministerstva pro sběr statistických údajů. Údaje o finančních prostředcích na rok 2020 se váží na údaje vykázané jednotlivými školami k 30. 9. 2019, resp. k 31. 10. 2019. V případě mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří a školních družin bylo pro stanovení objemu finančních prostředků rozhodující, zda rozsah pedagogické práce (PHškoly) nepřekročil maximální počet hodin stanovených právními předpisy (tzv. PHmax a PHAmax).

Podstatné je, že pokud bude škola porovnávat objem finančních prostředků uvedených ve zveřejněných údajích s prostředky získanými v roce 2019, je zcela nezbytné údaje roku 2019 „očistit“ zejména

- o prostředky na činnost školských zařízení (tedy zejména školní jídelnu, školní klub, středisko volného času apod.), s výjimkou pedagogické práce školních družin,
- o prostředky na podpůrná opatření
- popřípadě také o prostředky získané dodatečně na základě tzv. dohodovacího řízení s krajským úřadem.

Ministerstvo zároveň připravilo řadu metodických materiálů vysvětlujících principy změny financování regionálního školství a způsob výpočtu jednotlivých parametrů rozpisu. Tyto metodické materiály jsou všem ředitelům/ředitelkám škol k dispozici zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/reforma-financovani-regionalniho-skolstvi.

Jak řešit nejasnosti? 

Ministerstvo zpřístupní údaje jednotlivým školám v uživatelsky přístupné struktuře a podobě. Pokud po prostudování těchto údajů ve spojení s metodickými materiály zveřejněnými ministerstvem zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/reforma-financovani-regionalniho-skolstvi.

Pokud budou u ředitele/ředitelky školy přetrvávat nejasnosti, doporučujeme:

- zpřístupněné údaje konzultovat s ekonomickými pracovníky školy,
- zkontrolovat, jaké údaje škola poskytla ministerstvu prostřednictvím elektronického systému pro sběr statistických údajů k rozhodnému datu 30. 9. 2019, resp. 30. 10. 2019,
- obrátit se na ministerstvo prostřednictvím webového formuláře nebo e-mailem na adresu reforma@msmt.cz s tím, že těmto dotazům a žádostem o metodickou pomoc bude ministerstvo v následujícím obdobím věnovat prioritní pozornost (v naléhavých případech je možné ministerstvo kontaktovat rovněž telefonicky).

Jak řešit nedostatek finančních prostředků a nejčastější možné důvody tohoto nedostatku? 

V případě, že nedostatek finančních prostředků bude způsoben důvodnou významnou změnou v organizaci školy oproti vykázaným údajům, je třeba neprodleně kontaktovat místně příslušnou obec s rozšířenou působností v případě škol a školních družin zřizovaných obcí nebo svazkem obcí (v případě škol zřizovaných krajem je pak třeba kontaktovat přímo místně příslušný krajský úřad). V případě, že je nedostatek finančních prostředků způsoben neoptimální organizací školy (zejména u tzv. výjimkových škol), je třeba kontaktovat zřizovatele se žádostí o navýšení příspěvku na provoz. K tomu více viz https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/prijmy-kraju-a-obci/financovani-materskych-a-zakladnich-skol.

Už v únoru 2019 a červnu 2019 dostala každá škola od ministerstva výpočet parametrů nového financování na základě údajů školního roku 2018/2019. Každý ředitel tedy orientačně věděl, jaký dopad na jeho školu bude mít reforma financování. Školy, u nichž byly identifikovány problémy s vykázanými údaji či organizací školy, pak pracovníci ministerstva kontaktovali a individuálně konzultovali možná řešení.

I nadále bude probíhat tzv. dohodovací řízení, v rámci něhož je krajský úřad oprávněn či povinen při rozpisu prostředků státního rozpočtu pro konkrétní školu zohlednit případy specifikované v příslušné Směrnici - http://www.msmt.cz/file/52186/.

Pro které školy údaje zveřejněny nejsou a proč? 

Údaje nejsou zveřejněny pro církevní a soukromé školy, neboť u nich ke změně způsobu financování nedošlo - normativy pro ně zveřejní ministerstvo do konce ledna 2020.

Jak již bylo zdůrazněno výše, údaje dále neobsahují:

- prostředky přidělované krajským úřadem na základě krajských normativů, tj. na nepedagogickou práci ve školní družině, prostředky na činnost všech dalších školských zařízení (zařízení školního stravování, školní klub, střediska volného času, domovy mládeže, školská poradenská zařízení a další),
- prostředky poskytované na podpůrná opatření poskytovaná dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami,
- nebo prostředky poskytované na pedagogickou práci trvale zajišťovanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud se její rozsah vejde do PHmax dané mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře či školní družiny.

Kolik peněz ministerstvo ve zveřejněných číslech pro rok 2020 rozdělilo? 

Ministerstvo celkem do oblasti regionálního školství zřizovaného územními samosprávnými celky rozepsalo 147,96 mld. Kč, z toho 82,5 % (122,37 mld. Kč) je ze strany ministerstva určeno jednotlivým školám a 16,1 mld. Kč je rozepsáno krajským úřadům prostřednictvím republikových normativů.

Z výše uvedených 122,37 mld. Kč je na platy vyčleněno 88,83 mld. Kč pro více než 193 tisíc zaměstnanců.

V lednu 2019 bylo normativním rozpisem (vč. prostředků na podpůrná opatření) rozepsáno 127,44 mld. Kč, tj. o 20,52 mld. Kč méně.


Zdroj: Tisková zpráva MŠMT

1 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...
23. ledna 2020 v 9:51  

Není to brzy, když učitelé podepsali platové výměry včetně osobního od 1.1.? Nechtělo to ministerstvo zveřejnit až na konci tohoto roku?

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.