Iniciativa Pedagogická komora nabízí senátorům pozměňovací návrhy k novele, která zavádí kariérní řád

úterý 23. května 2017 ·

Iniciativa Pedagogická komora před nedávnem zveřejnila výzvu senátorům, aby při projednávání 31. května odmítli zavedení kariérního řádu. Nyní přichází s návrhy konkrétních pozměňovacích návrhů. „Ve středu půjdeme na jednání senátního výboru pro vzdělávání. Tam senátory požádáme, zda jim můžeme pozměňovací návrhy přednést,“ uvedl jeden ze zakladatelů Iniciativy Radek Sárközi.

Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (senátní tisk 113)

K čl. I. dosavadním bodům 23 až 41

1. V čl. I. se vypouští novelizační body 23 až 41.
2. Následující body se přeznačí.

Zdůvodnění: Uvedené změny zrušují zavedení nového kariérního systému pro učitele, jehož problematičnost je zevrubně popsána níže. Dále zrušují nové požadavky, které jen byrokratizují současné pojetí vzdělávání učitelů i mimo kariérní systém (současný systém je funkční a není nutné ho měnit). Novela zavádí nové byrokratické postupy pro činnosti, u nichž je to zbytečné. Důsledkem bude zavalení ředitelů škol další administrativou. Přitom dosavadní praxe fungovala ke všeobecné spokojenosti ředitelů i učitelů. Nově budou muset ředitelé s každým učitelem vytvořit a sepsat osobní plán profesního rozvoje a vyhodnocovat ho. Učitelé budou muset nově oznamovat 3 měsíce předem řediteli školy, kdy budou čerpat část volna k samostudiu (5 z 12 dnů), přičemž řediteli nemusí oznámený termín vyhovovat z hlediska provozu školy. O každém z 12 dnů pak budou muset učitelé nově podávat řediteli písemnou zprávu, co v jednotlivých dnech přesně dělali, což doposud dělat nemuseli. Učitelé mají především vyučovat žáky a připravovat se na výuku, nikoliv trávit zbytečný čas administrativou, která nesouvisí s výukou.

2. K čl. I. dosavadním bodům 42 až 44

1. V čl. I. se v dosavadním novelizačním bodu 42 v nově navrženém znění § 28d odstavci 2 zrušují písmena e), f), h) a i).
2. V čl. I. se v dosavadním novelizačním bodu 42 v nově navrženém znění § 28d odstavci 2 se ustanovení dosavadního písm. g) přeznačí jako písm. e). 3. V čl. I. se v dosavadním novelizačním bodu 42 v nově navrženém znění § 28d se zrušuje odst. 3. Dosavadní odstavec 4 se přeznačí jako odstavec 3. 4. V čl. I. se v dosavadním novelizačním bodu 42 v nově navrženém znění § 28d v odst. 3 (původní odst. 4) se vypouští slova „a), c) nebo g)“.
5. V čl. I. se v dosavadním novelizačním bodu 42 se zrušuje nově navržené ustanovení § 28i, § 28j, § 28l a § 28m. Následující se přeznačí.
6. V čl. I. se v dosavadním novelizačním bodu 43 v nově navrženém znění se ustanovení dosavadního písm. j) přeznačí jako písm. f).
7. V čl. I. se dosavadní novelizační bod 44 zrušuje.

Zdůvodnění: Obsahem této části novely je výkon specializovaných činností pedagogických pracovníků. K dosavadním specializačním činnostem – a), b), c), d) a g) – novela zavádí nové čtyři specializované činnosti, které jsou naprosto zbytečné – h) koordinátor vlastního hodnocení školy a i) mentor profesního rozvoje (tyto činnosti jsou v současné době náplní práce specializované činnosti b) koordinátor školního vzdělávacího programu); nebo nesystémové – e) speciální pedagog v oblasti školské logopedie (jedná se o zcela náhodně vybranou jednu z mnoha poruch, které mohou žáci mít, ostatní zmíněny nejsou, např. různé dysfunkce) a f) specialisty v oblasti prostorové orientace zrakově postižených (jedná se o zcela náhodně vybrané jedno z mnoha zdravotních postižení, ostatní nikoliv, např. sluchové). Studium k výkonu specializovaných činností v současné době obnáší 250 hodin, což pro uvedené činnosti není vhodný rozsah studia. Návrh obsahuje zrušení čtyř uvedených specializovaných činností. Dalším problémem je, že výkon některých specializovaných činností doprovází snížení přímé pedagogické činnosti, ale jiných nikoliv, což je nesystémové. Návrh tudíž sjednocuje, že snížení přímé pedagogické činnosti platí pro všechny specializované činnosti.

3. K čl. I. dosavadním bodům 46 a 47

1. V čl. I. se dosavadní novelizační body 46 a 47 zrušují.
2. Následující body se přeznačí.

Zdůvodnění: První změna zrušuje zavedení monopolu profesního rozvoje učitelů v kariérním systému pro jedinou právnickou osobu zřízenou ministerstvem školství, což je v rozporu s jinými ustanoveními tohoto zákona, kdy je vzdělávání učitelů zajišťováno na základě ministerstvem školství akreditovaných vzdělávacích institucí a akreditovaných kurzů v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Toto ustanovení se stalo součástí novely díky pozměňovacímu návrhu poslankyně Bohdalové – nebylo tudíž v původním textu novely, který zpracovalo ministerstvo školství (http://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-msmt-chce-omezit-vzdelavani-ucitelu-podle-noveho-karierniho-radu/). Ministerstvo školství již v dubnu 2017 vyčlenilo více než 500 milionů korun v rámci OP VVV pro svou organizaci NIDV právě na přípravu a realizaci kariérního systému, přestože v té době ještě tato novela nebyla schválena Senátem (bude se o ní hlasovat až nyní), natož aby vstoupila v platnost (https://drive.google.com/file/d/0B6ir-4sFpVqOdDZJeXhOSWljcjQ/view). Druhá změna zrušuje zavedení Standardu učitele pro kariérní systém, který dosud nebyl zpracován v dostatečné kvalitě, aby vedl ke zlepšení práce učitelů a jejich výuky.

4. K čl. I dosavadnímu bodu 48

1. V čl. I. v dosavadním novelizačním bodě 48 návětí nově zní: „§ 29 včetně nadpisu zní:“
2. V čl. I. v dosavadním novelizačním bodě 48 se zrušuje nově navržený dosavadní § 29b.
3. V čl. I. v dosavadním novelizačním bodě 48 se nově navržený § 29c přeznačí jako § 29.
4. V čl. I. v dosavadním novelizačním bodě 48 se v nově navrženém znění v § 29 vypouští text „v adaptačním období“.
5. V čl. I. v dosavadním novelizačním bodě 48 se v nově navrženém znění v § 29 vypouští text „v prvním kariérním stupni“.
6. V čl. I. v dosavadním novelizačním bodě 48 se zrušují nově navržená ustanovení § 29d až § 29f.

Zdůvodnění: Uvedené změny zrušují zavedení prvního stupně kariérního systému, ale zachovávají institut uvádějícího učitele, který se v praxi osvědčil (nikoliv však jako součást trojstupňového kariérního systému, ale samostatně). Dále změny zrušují nově zaváděné adaptační období pro učitele v prvním kariérním stupni. Jde o nejproblematičtější část celého kariérního systému. Jejím důsledkem bude naprostá ztráta zájmu absolventů pedagogických fakult ucházet se o práci učitele. Zatímco nyní se mohl stát schopný začínající učitel plnohodnotnou součástí pedagogického sboru záhy po nástupu do školy, nyní je po dva roky považován za nesamostatného učitele. Musí pracovat pod uvádějícím učitelem (ať to potřebuje nebo nikoliv), přestože vykonává úplně stejné činnosti jako ostatní učitelé ve druhém kariérním stupni; nemá jistotu zaměstnání ani platového postupu; musí podstoupit byrokratické atestační řízení, které zatíží ředitele školy zbytečnou administrativou navíc – ředitel (i uvádějící učitel) musí sepsat hodnocení na učitele v prvním kariérním stupni (dnes mu je jednoduše změněna smlouva z doby určité na neurčitou), které v případě přechodu na jinou školu musí učitel předložit novému řediteli. Navíc se o průběhu adaptačního řízení bude muset vést další nespecifikovaná dokumentace stanovená prováděcím právním předpisem, který nebyl ministerstvem školství dosud zpracován (novela obsahuje celkem 8 odkazů na prováděcí právní předpisy, které budou určovat skutečný obsah kariérního systému, ale ty nebyly zatím ministerstvem školství zpracovány a zákonodárci na ně nebudou mít žádný vliv.). Většina učitelů přejde automaticky do druhého kariérního stupně, kariérní systém pro ně tedy nebude znamenat žádnou změnu – ani pozitivní ani negativní.

5. K čl. I dosavadnímu bodu 49

1. V čl. I se dosavadní bod 49 zrušuje.
2. Následující body se přeznačí.

Zdůvodnění: Změna zrušuje nově zaváděné atestační řízení pro postup do druhého i třetího kariérního stupně. Toto atestační řízení je velmi dlouhé (1 rok), plné zbytečných byrokratických úkonů (nejprve zpracování písemného hodnocení na učitele od ředitele školy, inspektora ČŠI a učitele ve třetím kariérním stupni, dále psaní protokolu o atestačním řízení, vypořádávání námitek atd.). Ministerstvo školství odhaduje náklady na atestaci jednoho učitele na 12 000 Kč. Jakou část z této částky bude hradit učitel, není dosud stanoveno. Učitel bude muset zpracovat portfolio, kde bude dokladovat, že splnil požadavky standardu učitele, což je minimálně 60 písemností – každou z nich musí navíc písemně okomentovat. Po úspěšném absolvování atestačního řízení a postupu do třetího kariérního stupně už na sobě nemusí učitel dále pracovat. První učitelé mohou žádat o vstup do atestačního řízení pro třetí kariérní stupeň až v roce 2021. Dlouhých 5 let tudíž nebude mít tento kariérní systém žádný vliv na kvalitu práce učitelů a výuky. V tak dalekém horizontu nemá smysl nyní novelou zákona kariérní systém zavádět. Lepším řešením by bylo připravit do té doby zcela nový (kvalitní a úplný) návrh kariérního systému.

6. K čl. I. dosavadním bodům 51 až 53

1. V čl. I. se dosavadní body 51 až 53 zrušují.

Zdůvodnění: Jedná se o odstavce zrušené výše.

7. K čl. II.

1. Článek II. se zrušuje.
2. Následující články se přeznačí.

Zdůvodnění: Zrušení přechodných ustanovení, která se vztahují ke kariérnímu systému.

8. K dosavadnímu čl. III bodům 5. a 6.

1. V dosavadním čl. III. se novelizační bod 5. a 6. zrušují.

Zdůvodnění: Zrušení změn školského zákona, které se vztahují ke kariérnímu systému.

9. K dosavadnímu čl. IV. bodu 1.

1. V dosavadním čl. IV se bod 1. zrušuje.
2. Následující body se přeznačí.

Zdůvodnění: Zrušení změn zákoníku práce, které se vztahují ke kariérnímu systému.

10. k dosavadnímu čl. IV. dosavadními bodu 2

1. V dosavadním čl. IV dosavadním bodu 2 se v nově navrženém znění § 133 odst. 1 slova „1 000 až 1 500“ nahrazují slovy „3 000“.
2. V dosavadním čl. IV dosavadním bodu 2 se v nově navrženém znění § 133 odst. 2 slova „1 000 až 2 000“ nahrazují slovy „3 000“.
3. V dosavadním čl. IV dosavadním bodu 2 se v nově navrženém znění § 133 odst. 3 slova „§ 29c“ nahrazují slovy „§ 29b“.
4. V dosavadním čl. IV dosavadním bodu 2 v nově navrženém znění § 33 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

Zdůvodnění: Návrh obsahuje zvýšení příplatku pedagogického pracovníka za výkon práce třídního učitele na 3 000 Kč měsíčně. V novele navrhovaný příplatek je velice nízký a neodpovídá náročnosti ani rozsahu práce třídních učitelů, což je 20 hodin měsíčně (podle novely by třídní učitel za svou práci pobíral navíc pouze 50 až 75 Kč na hodinu, což je zároveň nesystémově široké rozpětí). Dále návrh obsahuje zvýšení příplatku pedagogického pracovníka za výkon specializovaných činností na 3 000 Kč měsíčně. V novele navrhovaný příplatek je velice nízký a neodpovídá náročnosti ani rozsahu práce koordinátora v oblasti informačních a komunikačních technologií, koordinátora školního vzdělávacího programu nebo vzdělávacího programu vyšší odborné školy, metodika prevence sociálně patologických jevů, specialisty v oblasti environmentální výchovy a výchovného poradce, což je 20 hodin měsíčně (podle novely by třídní učitel za svou práci pobíral navíc pouze 50 až 100 Kč na hodinu, což je zároveň nesystémově široké rozpětí).

11. K dosavadnímu čl. VI. účinnost

1. V dosavadním článku VI. se vypouští slova „43, 44, 45 a 53“.

Zdůvodnění: Zrušení účinnosti, která se vztahuje k výše zrušeným bodům.

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.