Stanislav Štech: Mýty a fakta o společném vzdělávání

čtvrtek 11. února 2016 ·

Se zápalem a energií hodnou boje proti ohrožení národa se Učitelské noviny v posledních několika číslech věnují kritice MŠMT za to, že plní požadavky vyplývající z novely zákona č. 82/2015 Sb., zvláště pak z § 16.

Vzhledem ke své roli v přípravě implementace společného vzdělávání a soudě z několika posledních článků jsem člověk „bez rozumu“ (Štefflová, UN, 3/2016, s. 7), „zločinec“ (Odehnal, UN, 3/2016, s. 8-9) nebo alespoň posel dobrých zpráv o finančním zajištění společného vzdělávání, které jsou však údajně zcela nedůvěryhodné (Štefflová, tamtéž; Švancar, UN, 3/2016, s. 9). Reagovat na to proto musím.

Současné vedení MŠMT tuto dikci novely ani nenavrhlo, ani nepřipravilo, ani neprosadilo její odhlasování. Také to byli jiní, kteří v zájmu „uklidnění“ situace slíbili v květnu 2014 v Bruselu zrušení přílohy LMP jako podmínky pro to, aby EK vyhodnotila pozitivní posun v nediskriminačním nastavení vzdělávacího systému a nehrozila zastavením čerpání všech dotací z ESF. Toto vedení se od sklonku prázdnin 2015 snažilo najít realistické řešení mezi názory těch, kteří chtěli inkluzi hned a všude a oháněli se EK jako klackem, a těch, kteří tvrdili, že s naším systémem tzv. praktických škol žijeme v nejlepším z možných světů a nikde se neděje ani ta nejmenší nespravedlnost.

Co se tvrdí a jaká je skutečnost

Spouštěčem k novele, jakýmsi Gavrilo Principem usnadnění přístupu ke společnému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v běžných školách, sice v minulosti byl rozsudek evropského soudu pro lidská práva v kauze známé jako D. H. a spol. proti ČR identifikující v několika případech neoprávněné zařazení romských žáků do tehdejší zvláštní školy. Nicméně tak jako atentát v Sarajevu nebyl příčinou I. světové války, tak ani tento rozsudek není hlavním důvodem pro větší otevřenost přístupu dětí, které se mohou s daleko větší podporou vzdělávat s ostatními v běžné škole, ke kvalitnějšímu vzdělání. Školský zákon ve své preambuli ukotvuje již mnoho let rovnost práv, podmínek i příležitostí ke vzdělávání. Vyrovnání podmínek mezi speciálními a základními školami, ve kterých se už dnes vzdělávají děti s postižením, ale s rozdílnými podmínkami pro práci pedagogů, je tak pozdním naplněním zákona.

Pojetí inkluzivního vzdělávání obsažené ve vyhlášce č. 27/2016 a připravených vyhláškách následných, v upraveném RVZ ZV a doprovodných metodických materiálech není plošné, nařizující a povinné pro všechny žáky ve speciálním školství, není nárazové (vše k 1. 9. 2016), nesnižuje škálu možností, jak dítě se SVP vzdělávat, ani není bez dostatečného finančního zajištění. Opak je pravdou.

Pro žáky, jejichž speciální vzdělávací potřeby budou individuálně posouzeny, nikoli plošně

Inkluzivní (společné) vzdělávání je proto nyní koncipováno tak, abychom vytvořili lepší podmínky pro vzdělávání všech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v „běžných“ školách, ale současně i nadále umožnili existenci důležitého článku vzdělávacího systému, a to speciálního vzdělávání.

Neruší se systém speciálních škol, ten zůstává, protože je ukotven v §16 odstavci 9 školského zákona a následně ve zmíněné prováděcí vyhlášce (viz http://www.msmt.cz/file/36859/).

Neruší se systém vzdělávání žáků s mentálním postižením. Nadále je možné beze změny vzdělávat žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením.

Jediná změna nastane u žáků s lehkým mentálním postižením (LMP), u kterých se rozšiřují možnosti jejich vzdělávání. Tito žáci budou moci být nově vzděláváni,

  1. v běžné ZŠ s využitím podpůrných opatření (PO), pokud to podmínky jejich zdravotního stavu umožní, nebo
  2. v běžné ZŠ ve třídě podle §16 odst. 9, nebo
  3. ve škole (dříve praktické) dnes základní, podle§16 odst. 9.
Rodič dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami tak má možnost volby, zda požádá o vzdělávání svého dítěte v běžné škole za pomoci podpůrných opatření, nebo ve třídě zřízené v běžné škole podle §16, odst. 9 (v takovém případě hovoříme o sociální integraci a taková třída může mít min. 4-6 a maximálně 14 žáků).

Charakter vzdělávacích potřeb žáka však může být takový, že není možné jej zařadit ani do běžné školy, ani do speciální třídy v ní, a pak je žák vzděláván, jak již bylo uvedeno, ve škole zřízené podle §16 odtst.9 (dříve v „praktické“ škole).

Lze očekávat, že přechod žáků s LMP do běžných škol „odčerpá“ z tzv. praktických ZŠ spíše menší procento těchto dětí, protože většina z nich skutečně má takový kognitivní a sociálně-emoční handicap, že ani s podpůrnými opatřeními by vzdělávání v běžné škole nebylo v jejich zájmu. Umožnit to však chceme těm dětem, jejichž handicap je skutečně „sociální konstrukcí“ (jak víme od 60. let minulého století z výzkumů psychologů jako byli Oléron ve Francii, nebo M. Cole a S, Scribnerová z USA, i od pedagogů z Anglie, Francie a USA prosazujících pozitivně afirmační, antisegregační a později inkluzivní vzdělávání), Tyto poznatky patří dnes už do klasického fondu, není třeba se jim vysmívat, jak to činí M. Odehnal (UN, 4/2016).

V každém případě nebude možné, aby kdokoli z rozhodujících aktérů si prosadil s odvoláním na novelu jednostranně svou představu. (1) Rodič musí požádat jak o zařazení svého dítěte do běžné školy, tak do třídy nebo školy podle par. 16, odst. 9. (2) ŠPZ musí na základě vyšetření vydat Doporučení s konkretizací podpůrných opatření pro vzdělávání v běžné škole (nebo se závěrem, že pro dítě bude lepší se vzdělávat ve speciální třídě běžné školy nebo ve škole podle §16, odst. 9); v obou případech bude naplňování Doporučení v intervalech uvedených ve vyhlášce vyhodnoceno. (3) Ředitel školy musí ŠPZ poskytnout informace o podmínkách ve škole. Po vzájemné dohodě teprve může dojít k definitivnímu rozhodnutí. V případě nesouladu bude nezbytné uvažovat o jiné úpravě podmínek vzdělávání, nebo – je-li spor velký a trvá i po závěru revizního pracoviště (NUV) – bude v krajním a výjimečném případě tento spor řešit OSPOD nebo zcela výjimečně soud (tak jak je to možné už dnes).

V žádném případě tedy nejsou pravdivé titulky typu „od 1. 9. všichni zdravotně postižení povinně do běžných škol“.

Utrpí kvalita vzdělávání žáků se SVP, protože s přílohou LMP jim bylo dobře?

Nejen vyhláška, ale ještě více upravený RVP ZV byly připravovány i konzultovány s odborníky z praxe, včetně ASP a ASPC, a vliv uvedených asociací byl nezanedbatelný. Pokud jde o RVP ZV, stačí se podívat do současné verze, která bude po vypořádání připomínek schválena v polovině února (školy mají dva roky na vypracování upraveného ŠVP a v jednotlivých případech po 1. 9. 2016 zohlední upravený RVP v IVP žáka, pokud obdržel Doporučení). Řada osvědčených výstupů z učení a metod a forem výuky z přílohy LMP je v něm zařazena. Jsou zde ovšem po konzultacích s didaktiky a speciálními pedagogy z praktických škol i rámcové výstupy nové (např. Člověk a svět práce zahrnuje i některé jednodušší dovednosti z laboratorních prací nebo z digitálního vzdělávání). Hlavně však je důraz kladen na metodického průvodce s příklady dobré praxe a připravuje se i multimediální interaktivní místo (www.rvp.cz). Je tedy zcela „mimo mísu“ zesměšňovat práci odborníků řečnickými otázkami typu „budou se snad žáci učit jen levou stranu rovnic?“ apod. Nikoli, jsou vymezeny minimální doporučené výstupy, které by měli žáci s 3. st. PO zvládnout.

Současně ovšem charakteristika výstupů jako „minimálních“ ukládá v případě, že se některým jedincům s PO začne dařit nad tuto úroveň, aby směřovali k výstupům z RVP ZV určených dnes žákům bez zdravotního postižení. Což dosud bez PO mohli s obtížemi nebo vůbec. Skutečně je tohle ohrožení jejich vzdělávání? Když všichni odborníci vědí, že právě u žáků s lehkým mentálním postižením existují velké rozdíly v jednotlivých dovednostech dílčích funkcích, takže postupovat podle jednoho modelu může být pro ně nevýhodné.

Je matením veřejnosti tvrdit, že zrušením přílohy ZŠ praktické „zaniknou“. Ony nikdy právně neexistovaly, byly to od r. 2005 základní školy, které ovšem měly podmínky jako školy speciální. Termín“ praktické“ nemá a neměl oporu v zákoně. A nezaniknou ve smyslu jejich zrušení, např. vystěhováním, rozprášením pedagogického sboru apod. To může navíc udělat jen jejich zřizovatel. Mohou jim ovšem ubývat žáci, jak se to ostatně děje už dnes, kdy se tito žáci stále častěji vzdělávají v běžné škole.

Náběh změn není revolučně nárazový, ale postupný

Představa, že jakákoli změna, zejména v tak tradicí a setrvačností charakterizovaném systému, jako je školní vzdělávání, může nastat naráz ke konkrétnímu datu, tj. revolučně po vzoru dobytí Bastily, vítězného února nebo sametového zlomu, je z pohledu vedení MŠMT samozřejmě zcela nesmyslná.

Dostupné dokumenty jasně ukazují, že je plánována jako postupná. Nechápu, proč se slova ministryně o evolučním, nikoli revolučním, zavádění změny stávají předmětem ironizování (Švancar, UN, 2/2016). Fakta hovoří následovně.

  1. Žáci, kteří se dosud vzdělávají podle tzv. přílohy RVZ ZV pro žáky s lehkým mentálním postižením a budou k 1. 9. 2016 (6. - 9., 10. třída) na druhém stupni základní školy, dokončí svoje vzdělávání podle této přílohy, tj. její platnost pro tuto převažující část žáků v ZŠ praktických bude trvat do 1. 9. 2020. Tím samozřejmě nemůže být z novely zákona dotčeno jejich právo na novou diagnostiku a případné Doporučení umožňující mu vzdělávat se v běžné ZŠ, pokud to bude rodič a školské poradenské zařízení považovat za možné a škola k tomu bude mít podmínky.
  2. Oproti tomu žáci na 1. stupni ZŠ se budou vzdělávat podle upraveného RVP ZV, ať už v běžné škole nebo ve třídě či škole podle par. 16, odst. 9. Je třeba veřejnost upozornit i na to, že už dnes většina těchto žáků začíná se vzděláváním v běžné škole (ovšem bez finanční a personální podpory nárokové od 1. 9.) a do ZŠ praktické jich míří řádově pár stovek (do 1. roč. jich nastupuje v posledních letech kolem 300 v celé ČR). Většina z nich přecházela do ZŠ praktické až ve vyšších ročnících 1. st.
  3. Do 1. 9. 2018 je vyhláškou prodloužen čas pro ŠPZ na rediagnostiku žáků se zdravotním postižením (včetně LMP). Do té doby platí závěry aktuálně platných doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vyšetření). Není proto třeba vytvářet na školská poradenská zařízení tlak, protože školy mohou dále využívat podpory poskytované na základě dříve vytvořených doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Bude tedy i určitý časový prostor pro využití navýšených finančních prostředků na mzdy uvolněných v r. 2016 pro 150 nových psychologů a speciálních pedagogů v ŠPZ.
  4. Samozřejmě i vzdělávání učitelů je proces, který letošním přelomem února a března jen odstartuje a je plánován zatím do prosince 2018. Je třeba znovu zdůraznit, že nepůjde o rychlokvašené kurzy speciální pedagogiky pro učitele. K tomu bude potřeba v odůvodněných případech zajistit přítomnost plně vzdělaného speciálního pedagoga. Vzdělávání pracovníků ŠPZ běží již od května 2015 a cyklus déledobého vzdělávání hlavních lektorů pro jednotlivé kraje končí v těchto dnech.

Nezajištěné financování, aneb jen holubi na střeše?

Od 1. 1. 2016 MŠMT novelizovalo směrnici č. j. 28 768/2005-451, která umožní krajským úřadům vytvořit si o 0,6 % vyšší rezervu oproti roku 2015 (500 milionů na mzdové prostředky, 28 milionů na nákup učebnic a kompenzačních pomůcek). Znamená to, že krajským úřadům budou tyto prostředky rozepsány z MŠMT formou republikových normativů již od 1. 1. 2016.

Kraje také obdrží prostředky na navýšení výkonů školských poradenských zařízení ve výši 80 mil. Kč, což představuje zhruba výše zmíněných 150 míst poradenských psychologů a speciálních pedagogů).

Dalších 119 mil. Kč bylo alokováno na rozvojový program pro asistenty pedagoga pro děti a žáky sociálně znevýhodněné. To vše pro rok 2016, ve kterém má společné vzdělávání nabíhat až v posledním čtvrtletí.

Zdá se mi, že některé obavy vyslovené na základě neznalosti plánovaných změn jako by byly projevem známého „přání otcem myšlenky“. Je mi líto, ale selektivní čtení dostupných informací, ignorování informací, které protiřečí čtenářovu přesvědčení, a černobílé vidění jsou typické znaky hysterie. Snad mi alespoň tu trochu znalostí psychologie kritici zavádění společného vzdělávání neupřou.

Zdroj: MŠMT

18 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
11. února 2016 v 2:45  

Česko čerpá vzdělávací dotace proto, aby takzvaně čerpalo dotace?

Také to byli jiní, kteří v zájmu „uklidnění“ situace slíbili v květnu 2014 v Bruselu zrušení přílohy LMP jako podmínky pro to, aby EK vyhodnotila pozitivní posun v nediskriminačním nastavení vzdělávacího systému a nehrozila zastavením čerpání všech dotací z ESF. Toto vedení se od sklonku prázdnin 2015 snažilo najít realistické řešení mezi názory těch, kteří chtěli inkluzi hned a všude a oháněli se EK jako klackem, a těch, kteří tvrdili, že s naším systémem tzv. praktických škol žijeme v nejlepším z možných světů ...

Je anebo není celá pravda o tzv. inkluzi venku? MŠMT ČR se tedy při správě a řízení podfinancovaného veřejného školství podvoluje takovémuto nátlaku Bruselu a nevládních organizací jen proto, aby se mohly tzv. "čerpat" EU dotace? A pročpak nám tím zastavením čerpání dotací přede dvěma léty z Bruselu hrozili? Nebylo to taky proto, že ty dotace jsme čerpali a dosud čerpáme nějak "divně"? Pro jedny chyby se proto musíme dopouštět dalších?

Všimněme si prosím, že pan náměstek Štech v tom článku nemluví o kvalitním Společném vzdělávání pro VŠECHNY děti v dobře rozpočtově financovaných a dobře persovnálně obsazených vnitřně diferencovatelných veřejných školách. Mluví jen o té tzv. inkluzi a ani ta dosud není kvalitně zajištěna. Pan Štech říká, že krajům je umožněno vytvářet rezervní fondy. Z ČEHO? Z toho bídného školského rozpočtu nebo na úkor jiných položek krajského hospodaření? Dál mluví jen o relativně malých rozpočtových částkách jen pro nejbližší období. Snaží se myslím veřejnost přesvědčit o něčem, čemu ani sám nemůže věřit.


Pan náměstek Štech myslím v tom článku dost jasně i když nepřímo veřejnosti ukazuje, že pochybné kroky ve veřejném školství jsou do značné míry důsledkem určité neúčelnosti a neefektivnosti tzv. čerpání vzdělávacích EU dotací (grantožroutství). Až ty strukturální dotace skončí, bude myslím a doufám veřejným školám a jejich zřizovatelům lépe ze dvou důvodů: 1) Zjistí se, co vše se při tom čerpání zanedbalo 2) Stát se bude (muset) mnohem lépe starat o účelnost a efektivnost opravdu potřebných změn ve školství. Tahle myšlenka není jen mé hlavy. Na tuto věc tuším upozorňoval např. i bývalý ředitel NÚV, když v jedné ze svých prezentací promítl tuším už v roce 2013 snímek se všemi aktéry systému dalšího vzdělávání a hned po něm promítl analogický snímek, jak to asi bude, až ty dotace (tzv. systémové projekty) jednou skončí. Na ten druhý snímek nebyl pro množství prázdných míst a otazníků moc veselý pohled.

Jsem názoru, že tento článek pana náměstka Štecha je varováním pro rodiče, školy a jejich zřizovatele i pro český stát. Myslím, že účelnost a efektivnost čerpání vzdělávacích EU dotací v resortu MŠMT si zasluhuje důkladný nezávislý státní audit a revizi rozdělení vzdělávacích dotací. Doufám, že paní ministryně už k tomu auditu dala anebo připravuje podnět.

Jsem názoru, že české školství si rozpočet ve výši jinde obvyklých 6 % z HDP opravdu zaslouží.


Jiří Týř

Napsáno k článku "Stanislav Štech : Mýty a fakta o společném vzdělávání"
http://www.ceskaskola.cz/2016/02/stanislav-stech-myty-fakta-o-spolecnem.html

Jana Karvaiová řekl(a)...
11. února 2016 v 7:18  

1/Jestliže rozsudek D.H. není spouštěčem změn, proč se jím "ohání" kde kdo? Především ministerstvo, neziskové organizace parazitující na MŠMT?(AI,Člověk v tísni, ....)

2/Pan Štech, jakožto psycholog tu tvrdí něco o možnostech žáků s LMP.Tedy, že jsou schopní se vzdělávat na vyšší úrovni - někdy, v něčem.Za celou svou praxi(32 let práce s LMP) jsem se setkala s dvěma takovými žáky a to v dobách, kdy se ve zvláštních školách ještě mohli vzdělávat žáci až do IQ 85, tedy hraniční žáci. V posledních letech (cca 15 let) naši žáci sotva zvládají i osnovy přílohy, takže o nějakém "zlepšení" si můžeme nechat jen zdát.

3/žáci, kteří se ÚDAJNĚ již dnes vzdělávají na ZŠ si to tam většinou odsedí. Již delší dobu navrhuji experiment na naší škole, abychom porovnali žáky z běžné 7.třídy a z mé současné třídy. V té základkové sedí několik dětí, které asi o 1 bod (jeden dokonce prý o půl bodu -ha ha) nesplňují kritéria doporučení.Můžete si ,pane Štechu, udělat obrázek o práci poraden, které přestaly (zvláštní,že? ,copak je k tomú vedlo) přeřazovat děti do praktických škol. Ti žáci s LMP si to ve škole docela hezky odsedí.Úroveň jejich vzdělání je horší než u nás. To nikomu nevadí, protože se navenek můžeme prezentovat úspěšným inkludováním a to je dnes DŮLEŽITĚJŠÍ než opravdový zájem dítěte, kterým se ohání vaše vyhláška.

4/Jestliže zákon a další nebyly z pera vašeho ministerstva, měli jste setsakra velkou příležitost to změnit a udělat jinak a lépe. A to jste neudělali!!!! Zmařili jste možnost a to je ještě horší, než kdyby to byl váš nápad. Tak se tu nevymlouvejte. Na setkání s vámi jsem slyšela z vašich úst ,že jde jen a jen o politiku a přes to vlak nejede a my to prostě MUSÍME chápat. Děkuji - nechci to chápat.

Unknown řekl(a)...
11. února 2016 v 7:49  

Argumentace pana politického náměstka je s odpuštěním idiotská. Stejně tak užitečné idioty dělá z ostatních poskytovatelů vzdělávacích služeb.
Stručně shrnuto:
1. Přátelé, uklidněte se! Novelu Školského zákona a vyhlášku č. 27/2016 budeme realizovat postupně, podle toho jak budou peníze na žáky, vzdělávání učitelů a další podmínky integrace žáků se SVP.
2. Že obě právní normy nabývají platnosti od 1. září 2016? To mate jedno. Nemusíte začít s inkluzí hned. Klidně až za pár let, ono se to nějak „vyvrbí“. Já už nebudu náměstek a třeba i vy nebudete působit ve školách. Ono to nějak dopadne. Termín 1. 9. 2016 je jen startovní. To všichni vyběhneme, ale dá se předpokládat, že někdo do cíle nedoběhne. To se prostě stává, že?
3. Koneckonců, atentát na žáky s LMP jsme nepřipravovali my, ale někdo jiný. Nějaký Gavrilo Princip. My jen ten atentát dotahujeme do konce.
4. Vyrovnání podmínek mezi speciálními a základními školami je sice možná hovadina, ale tak to stanovuje novela Školského zákona. Za to my nemůžeme.
5. Pojetí inkluzivního vzdělávání obsažené ve vyhlášce č. 27/2016 nelze chápat plošně. Někde to prostě půjde, jinde to zase nepůjde. Musíte ale myslet na budoucnost. Jednou se to, sakra, podařit musí. Kdy? To ještě nevím, je to tutovka. Podaří se to. Asi se toho nedožiju, a ani vy, ale musíte uznat, že je to hezká myšlenka, která se mimochodem hodně líbí v Bruselu.
6. Neruší se systém speciálních škol. Jediná změna nastane u žáků s lehkým mentálním postižením je v tom, že tyhle školy budou jenom učit podle vylepšeného vzdělávacího programu, který umožní i žákům s mentální retardací studovat na vysokých školách.
7. Lze očekávat, že přechod žáků s LMP do běžných škol „odčerpá“ z tzv. praktických ZŠ nějaké to procento těchto dětí a tyto školy zaniknou. Za to my ale nemůžeme. Bude to vůle rodičů, kteří mají právo si stěžovat, protože budou hájit nejlepší zájem dítěte.
Pardon, budu muset končit. Nějak se mi dělá z pana náměstka špatně od žaludku…

Unknown řekl(a)...
11. února 2016 v 7:53  

//(např. Člověk a svět práce zahrnuje i některé jednodušší dovednosti z laboratorních prací nebo z digitálního vzdělávání). //
Pan Štech si s normalizací postojů učitelů dává velkou práci, ale výše uvedená věta, jej usvědčuje, že jako psycholog o vzdělávacích potřebách žáků s LMP ví velmi málo. Rozvoji jemné i hrubé motoriky velmi pomůže, budou-li žáci s LMP pomáhat při přípravě pomůcek k laborkám.

//Je matením veřejnosti tvrdit, že zrušením přílohy ZŠ praktické „zaniknou“. Ony nikdy právně neexistovaly......//
Aha, tak z tohoto zdroje čerpá paní ministryně ty nesmysly, které občas vypustí na veřejnost. Hodně se už napsalo o tom, že jí její rádcové klamou a stále jim věří...

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
11. února 2016 v 8:10  

Lžou mlží a oponentům zavírají hubu. Je to jako v totalitním systému. Ať už je to ministerstvo školství nebo dobroserské organizace.

V okamžiku kdy budu pracovat za základní učitelský plat a nebudu si moci finančně vypomáhat jako OSVČ, opuštím základní školu nebo školství úplně.

tyrjir řekl(a)...
11. února 2016 v 8:21  

4/Jestliže zákon a další nebyly z pera vašeho ministerstva, měli jste setsakra velkou příležitost to změnit a udělat jinak a lépe. A to jste neudělali!!!! Zmařili jste možnost a to je ještě horší, než kdyby to byl váš nápad. Tak se tu nevymlouvejte. Na setkání s vámi jsem slyšela z vašich úst ,že jde jen a jen o politiku a přes to vlak nejede a my to prostě MUSÍME chápat. Děkuji - nechci to chápat.

MŠMT ČR tedy podlehlo politickému tlaku a udělalo věc, která evidentní poškodí české veřejné školství vzdělanost lidí? Má snad MŠMT ČR občany ČR za nesvéprávné hlupáky, kteří si to nechají líbit? Je snad Česko nějaká kolonie, okupovaný stát nebo něčí středověké léno? Za protektorátu nám zavřeli VŠ a teď se začíná od ZŠ? Tohle je současné MŠMT a vláda schopná udělat kvůli tzv. "čerpání" EU dotací? Co by následovalo potom?

MŠMT a vládo České republiky, odpovězte prosím na otázky viz výše. Nezapomeňte přitom prosím na odpověď, kdy školství v ČR dostane rozpočet odpovídající obvyklým 6 % z HDP.

Jiří Týř

J. Týř

Josef Soukal řekl(a)...
11. února 2016 v 8:28  

"... a těch, kteří tvrdili, že s naším systémem tzv. praktických škol žijeme v nejlepším z možných světů a nikde se neděje ani ta nejmenší nespravedlnost."

Pan náměstek srovnal do jedné řady inkluzivní zaslepence a ty, kteří se jim brání.
Celá úvodní pasáž ukazuje, že pro práci na MŠMT má dobré předpoklady - schopnost věci zamlžit a oportunismus.

tyrjir řekl(a)...
11. února 2016 v 9:23  

Praha, 10. února 2016 - Ministryně Kateřina Valachová chápe požadavky odborů týkající se zvýšení platů učitelů. Sama nutnost zvýšení platového ohodnocení dlouhou dobu zmiňuje. Na zítřejší tiskové konferenci k tématu promluví společně s předsedou Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Františkem Dobšíkem. Ministryně Valachová chce současně informovat o stavu Reformy financování regionálního školství a Kariérního řádu, které s navyšováním mezd pracovníků školství souvisejí.
Tisková konference se uskuteční zítra, ve čtvrtek 11. února 2016 od 13:00 hod. ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT, Karmelitská 8, Praha 1.


Doufám a věřím, že dotazy médií a odpovědi paní ministryně i odborářů budou tentokrát víc k věci. J.Týř

Slávina řekl(a)...
11. února 2016 v 9:42  

Ad Anonymní
Pokud máte školu jako vedlejšák, tak ji rychle opusťte i bez inkluze.....

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
11. února 2016 v 9:48  

Napsal jsem někde, že mám školu jako vedlejšák?

Z ruky umíte taky věštit?

tyrjir řekl(a)...
11. února 2016 v 10:20  

Paní Slávino, považujete angažmá pečlivě vybraných kolegů v nějakém dotovaném EU projektu také za vedlejšák? Oni mají velmi slušný dotační přivýdělek a projektovými ne vždy zcela smysluplnými aktivitami mnohdy zatěžují ostatní učitele, kteří jsou třeba na základním platu a ještě vedle toho mnohdy konají práci za ty dotované kolegy, kteří mnohdy nestíhají běžnou školní práci. Kde je tu jaká spravedlnost? Co takovým kolegům zbývá, než si poctivě přivydělat třeba jako skladník v Kauflandu nebo jako OSVČ? Myslíte si, že zaměstnanci zřizovatelů, MŠMT, NÚV atd. si projektově a OSVČkovsky nepřivydělávají? To se tedy myslím dost hluboce mýlíte. Vymetla byste ze svých míst všechny přivydělávající si lidi z resortu školství. Kdo by tam zbyl?
J. Týř

PS: V Česku je tuším určeno, že zaměstnanci obecně mohou mít až 1.8 pracovního úvazku. Ve školském resortu je to tuším u EU projektů zpřísněno na 1,5 úvazku. OSVČ se za úvazek zřejmě nepovažuje. Kolik myslíte, že celkově bere např. zaměstnanec NÚV, který má např. kmenový úvazek za 30 tis. a projektový půlúvazek za 25 tis. Kč a je případně ještě OSVČ?

tyrjir řekl(a)...
11. února 2016 v 16:38  

Paní ministryně na dnešní tiskové konferenci slíbila, že se bude spolu s odbory snažit dostat 13 miliard pro příští rok pro zvětšení školského rozpočtu mj. i proto, aby učitelům bylo přidáno směšných 10 % platu i když ví, že pro jejich dorovnání na obvyklou úroveň by to mělo být cca 50 %. Říká, že školství má 30 mld. rozpočtový deficit. On to ale není deficit! Je to jen jedno roční dorovnání školského rozpočtu na jinde obvyklou úroveň. Deficit (schodek rozpočtu) je rozdíl mezi tím, co mělo a skutečně bylo na něco (např. na školství) vydáváno. Schodek (deficit) se týká minulosti a promítá se do budoucnosti. Celkový rozpočtový deficit (schodek) našeho školství z mnoha minulých let je vzhledem ke své dlouhodobosti mnohem a mnohem větší než těch 30 mld. Kč. .

Paní ministryně není zřejmě z objektivně exitujících důvodů schopna zaručit, ani obvyklé rozpočtové financování školství (6 % HDP - 30 mld. navíc) ani jinde obvyklé učitelské platy (cca 50 % zvýšení). Za této situace říká, že tu tzv. inkluzi (viz výše i jinde), podepíše! Při tom všem ani těch nedostačujích 13 ml. není jistých. Zdá se tedy, že ministryně školství ČR se (už nebo ještě?) tomu GRANTOŽROUTSKO politickému tlaku, který ničí naše veřejné školství počínaje od základních škol, podvoluje.

Všimněme si prosím, že už ani paní ministryně radši ani moc nemluví o kvalitním společném vzdělávání VŠECH dětí (viz výše) ale jen o té Česku myslím dost ponižujícím vnucené inkluzi. Myslela to vážně, když v srpnu 2015 prohlásila, že budoucnost českého veřejného školství je růžová?

Ptám se znovu (viz v komentářích výše):

MŠMT ČR tedy podlehlo politickému tlaku a udělalo věc, která evidentní poškodí české veřejné školství vzdělanost lidí? Má snad MŠMT ČR občany ČR za nesvéprávné hlupáky, kteří si to nechají líbit? Je snad Česko nějaká kolonie, okupovaný stát nebo něčí středověké léno? Za protektorátu nám zavřeli VŠ a teď se začíná od ZŠ? Tohle je současné MŠMT a vláda schopná udělat kvůli tzv. "čerpání" EU dotací? Co by následovalo potom?

MŠMT a vládo České republiky, odpovězte prosím na otázky viz výše. Nezapomeňte přitom prosím na odpověď, kdy školství v ČR dostane rozpočet odpovídající obvyklým 6 % z HDP.


J.Týř

Jirka řekl(a)...
11. února 2016 v 20:09  

Již delší dobu navrhuji experiment na naší škole, abychom porovnali žáky z běžné 7.třídy a z mé současné třídy.

Často slýchám, že se učitelé bojí srovnání. Vy je sama navrhujete. Jen pro školu je to málo. Já bych z toho udělal pilotní projekt. Třeba by se dalo čerpat. Pak by vám to možná i povolili a sami si řád Ámose zlatého na hruď připíchli. Já snad ani neusnu. Kdy máme čekat výsledky. Srovnatelné podmínky - jedna škola. Jedni podle diskriminační přílohy LMP, druzí podle spravedlivého ŠVP. Všichni s lejstrem z poradny. Co víc si přát. Už jste oslovila Scio a Kalibro? Možná by to zvládla i ČŠI se svým NIQUES. Letos se bude zkoumat sociální gramotnost: Víte, že když se vchází do světnice, sundavá se beranice? Víme, ale na imidžovou bejzbolku ve třídě mi nesahej!

Jana Karvaiová řekl(a)...
11. února 2016 v 20:11  

Vše bude all inclusive nebo tak nějak?
Když prej jedete někam do ciziny, je to prej fajn.

tyrjir řekl(a)...
12. února 2016 v 5:22  

MŠMT - Zásady Kariérního řádu

Takovýhle holubostřešní projekt nám tedy EU schválí, když v té inkluzi jsme, zdá se, už dost vazalsky ustoupili*? Dělá si MŠMT a EU z veřejného zájmu na dobrém vzdělávání lidí v Česku legraci?
České odbory právem poukazují na velký rozdíl mezi produktivitou práce v Česku a nízkými platy zaměstnanců např. vůči Německu (produktivita je cca 65 % a platy jsou jen cca 40 %, kam jde těch 25 %?). Vzdělávání vytváří podmínky pro produktivitu, tvořivost a kritické myšlení lidí. Odpovídá tomu tento v MŠMT zplozený Kariérní řád pro učitele?...

J. Týř

* Viz výše v článku a komentářích. Dále viz
http://www.ceskaskola.cz/2016/02/msmt-zasady-karierniho-radu.html

Jana Karvaiová řekl(a)...
12. února 2016 v 6:58  

Milý Jiří, jsem jen malinké zviřáátko v tomhle koloběhu.

Jiri Janecek řekl(a)...
12. února 2016 v 12:04  

"Je mi líto, ale selektivní čtení dostupných informací, ignorování informací, které protiřečí čtenářovu přesvědčení, a černobílé vidění jsou typické znaky hysterie. Snad mi alespoň tu trochu znalostí psychologie kritici zavádění společného vzdělávání neupřou."

No, musi-li si autor pomoci na zaver necim takovym, nema snad asi ani moc smysl cist to predtim...

tyrjir řekl(a)...
12. února 2016 v 14:13  

Čtenáři si myslím mohou porovnat stupeň selektivního ignorování systémově důležitých věcí (důležitých faktů a podmínek)
- u těch, kteří hovoří o kvalitním společném vzdělávání VŠECH dětí a přitom prosazují především jen tu tzv. inkluzi,
- u těch, kteří kvalitní společné vzdělávání VŠECH dětí chtějí, ale kritizují absenci systémově důležitých podmínek pro něj a poukazují na důsledky faktické redukce obsahu pojmu Společné vzdělávání VŠECH dětí a pojmu Inkluze dětí s LMP do běžných tříd ve školách, kde to kvalitní společné vzdělávání všech dětí není ani zdaleka zajištěno.

Tohle že je hysterie? Pan Janeček zřejmě nějaké znalosti z psychologie má. Nemusel by je ale myslím využívat k matení pojmů a k podsouvání odpůrcovství ke společnému vzdělávání těm jeho zastáncům, kteří důvodně poukazují na vady té tzv. inkluze a na objektivně hrozící důsledky jejího pochybného zavádění do hrubě podfinancovaných a tudíž i vnitřně těžko diferencovatelných veřejných škol s mizerně placenými učiteli.

Doufám, že už se konečně začne rozlišovat mezi Společným vzděláváním všech dětí ve vnitřně diterencovatelné veřejné škole a mezi tupou tzv. Inkluzí dětí s LMP do běžných tříd - viz výše.

J.Týř

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.