MŠMT: Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol

úterý 20. října 2015 ·

Výzva k předložení základních údajů o připravovaných projektových záměrech rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol.


ZÁKLADNÍ INFORMACE K VÝZVĚ:

Program:

133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky

(dále jen „program 133 310“)

Harmonogram výzvy:

Vyhlášení výzvy: 15. 10. 2015

Termín předložení podkladů: 21. 12. 2015

Předpokládaný termín pro vyhodnocení žádostí: 31. 03. 2016

Příjemci dotací:

- obce zřizující základní nebo mateřskou školu v právní formě příspěvkové organizace

- dobrovolné svazky obcí (dále jen „svazek obcí“) zřizující základní nebo
mateřskou školu v právní formě školské právnické osoby

- příspěvkové organizace - vykonávající činnost základní nebo mateřské školy zřizované obcí

- školské právnické osoby – zřizované svazkem obcí v souladu § 124 zákona 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

Minimální výše spolufinancování:

- 15 % z celkových nákladů akce

V rámci hodnocení bude zohledněna hodnota podílu spolufinancování vyšší než povinná minimální hodnota.


 Limit poskytnuté dotace:

- minimálně 2 mil. Kč

- maximálně 30 mil. Kč


Maximální objem poskytnuté dotace na jeden projekt může být v závislosti na množství doručených žádostí snížen.


 Projektové záměry se podávají Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“)
v závazné formě stanovené v příloze výzvy. Ke každé žádosti musí být dále přiloženy
(v případě žádostí předložených v minulých kolech výzev aktualizovány
a
 doplněny) následující dokumenty:

- Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území obce nebo svazku obcí,

- v případě obcí a jimi zřizovaných příspěvkových organizací zřizovací listinu příspěvkové organizace a usnesení zastupitelstva nebo rady obce se souhlasem k podání žádosti MŠMT o dotaci na akci/projekt z programu 133 310 a závazkem spolufinancování akce/projektu v minimální výši 15 % z celkových nákladů akce/projektu

- v případě svazku obcí a jimi zřizovaných školských právnických osob smlouvu o vytvoření svazku
obcí, doklad o registraci sdružení u krajského úřadu, zřizovací listinu nebo zřizovatelskou smlouvu, doklad o zápisu do rejstříku školských právnických osob a usnesení
ze zasedání příslušného orgánu svazku obcí, že rozpočet svazku obcí obsahuje stanovený objem finančních prostředků na dofinancování akce/projektu.


Prostřednictvím tohoto kola výzvy pro poskytnutí dotace v roce 2016 se doporučuje aktualizace a
doplnění projektových žádostí z prvních dvou kol výzvy
v souladu s požadavky této výzvy (zejména povinných příloh uvedených na webových stránkách MŠMT) a zároveň příjem nových žádostí dle podmínek Fondu pro rozvoj kapacit MŠ a ZŠ - viz informace na webových stránkách MŠMT
(http://www.msmt.cz/ministerstvo/fond-rozvoje-kapacit-materskych-a-zakladnich-skol).


V hodnocení bude zohledněno zacílení a časový harmonogram připravované výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.4, Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení).

I. Základní vymezení a cíl výzvy


Usnesení vlády České republiky č. 442 ze dne 16. června 2014, k rozvoji kapacit regionálního školství ukládá ministru školství, mládeže a tělovýchovy zajistit finanční krytí a realizaci programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky.


V programu 133 310 poskytuje MŠMT dotace na realizaci projektů za účelem vytvoření nových výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných obcemi zejména v oblastech s dlouhodobým nárůstem dětí nebo žáků z nové bytové výstavby nebo mateřských škol a základních škol zřizovaných svazky obcí v lokalitách s nedostačující dostupností předškolního a základního vzdělávání.


Příjemci dotace jsou obce nebo svazky obcí zřizující mateřskou nebo základní školu v právní formě příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby, případně příspěvkové organizace a školské právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy nebo základní školy.


Účelové určení dotace

Dotace v tomto programu budou poskytovány na výdaje za účelem vytvoření nových výukových kapacit v základní škole, které se podle § 178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. stanovuje školský obvod, a zvýšení kapacit v mateřské
škole, které zřizuje obec nebo svazek obcí v právní formě příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby.

Navýšení výukových kapacit lze uskutečnit formou

- výstavby nových prostor,

- přístavby, nástavby, vestavby

- rekonstrukce a modernizace stávajících prostor.

Z dotace lze hradit účelně a hospodárně vynaložené výdaje na projektovou činnost, inženýrskou činnost (technický
dozor investora, koordinátor BOZP, organizátor výběrových řízení, apod.), dodávky interiérového vybavení (vestavěný
nábytek, mobiliář), AV techniku, laboratorní vybavení, informační systémy, úpravy venkovních ploch apod.
bezprostředně související s vytvořením nové kapacity.

Novými výukovými kapacitami se rozumí primárně kapacity tzv. kmenových učeben,
tzn. prostor, umožňujících vytvoření nové třídy pro vzdělávání zpravidla 28 dětí mateřské školy a 30 žáků
základní školy, minimálně však 18 žáků prvního stupně nebo alespoň 25 žáků druhého stupně základní školy.

Rozsah nově vytvářených výukových kapacit není omezen. Doplňkové kapacity mohou být vytvářeny do výše odůvodněné rozsahem nových výukových kapacit. Doplňkovými kapacitami se rozumí kapacity odborných učeben, zázemí školy, popřípadě kapacity zařízení školního stravování a školní družiny.


Upozornění:

V rámci výzvy nebudou hodnoceny žádosti, které jsou z větší části zaměřeny na jiné cíle  - např.
rekonstrukce objektů z důvodu špatného technického stavu objektu, budování související infrastruktury typu školních hřišť, tělocvičen apod. a projekty, které nesplňují obecné podmínky pro poskytnutí dotace.


II. Obecné podmínky poskytnutí dotace

Věcné podmínky:

- ve školském obvodu obce nebo svazku obcí se při posledním termínu zápisu k povinné školní docházce před podáním žádosti o dotaci v tomto programu projevil nedostatek výukových kapacit v základním vzdělávání,

- výhled demografického vývoje ve školském obvodu obce nebo svazku obcí ukazuje, že stávající výukové kapacity pravděpodobně nebudou v příštích alespoň 10 letech dostačovat poptávce ze strany občanů obcí sdružených v příslušném školském obvodu obce nebo svazku obcí,

- nové výukové kapacity nelze vytvořit jiným způsobem, který by z hlediska okamžitých nákladů i bilance dlouhodobých nákladů a přínosů byl efektivnější,

- zřizovatel má záměr využívat nové výukové kapacity k základnímu vzdělávání alespoň po dobu 10 let od vyúčtování dotace,

- výukové kapacity musí být projektovány v souladu s vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb., kterou se stanoví nové požadavky na stravovací služby, a vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb., kterou jsou stanoveny hygienické požadavky na provoz škol, předškolních a ubytovacích zařízení.

Právní podmínky:


- žadatel je vlastníkem nebo se stane vlastníkem nemovitostí, které jsou předmětem projektového záměru nebo má právo hospodařit s majetkem, který bude předmětem poskytnuté dotace (v případě svazku obcí se jedná o majetek ve vlastnictví jednoho z členů svazku obcí); k majetku, který je předmětem poskytované dotace, nesmí být po dobu realizace a udržitelnosti projektu zřízeno zástavní právo,

- právní existence příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby

  •  jedná-li se o příspěvkovou organizaci, kterou zřizuje obec, postačuje předložení dokladů o jejím založení, tj. zřizovací listinu, doklad o podání žádosti o zápis do rejstříku škol a školských zařízení postačuje až po obdržení informace od MŠMT o kladném projednání žádosti, nejpozději však před vydáním formuláře Registrace akce podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve
    znění pozdějších předpisů
  • v případě, že se jedná o školskou právnickou osobu zřizovanou svazkem obcí, doklad o právní existenci právnické osoby vykonávající činnost mateřské nebo základní školy, v níž dojde k vytvoření nových výukových kapacit a doklad o zápisu do rejstříku školských právnických osob,
-  v případě, že žadatelem je příspěvková organizace, rozhodnutí obce nebo svazku obcí, podle něhož může příspěvková organizace nabývat majetek v rozsahu a způsoby nezbytnými pro realizaci investičního záměru,

-  v případě realizace stavební části akce žadatel splní podmínky pro uskutečnění investičního záměru
stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Finanční podmínky:

- žadatel prokáže schopnost financovat investiční akci ve výši povinné spoluúčasti na rozpočtu akce stanovené v podmínkách výzvy (do spolufinancování účastníka programu mohou být zahrnuty výdaje před vydáním Registrace akce podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., např. náklady přípravy a zabezpečení akce),

- žadatel není v prodlení s plněním svých povinností vůči veřejným rozpočtům,

- hradit z dotace lze pouze výdaje aktuálního rozpočtového roku, to se týká i výdajů let následujících v případě víceletého projektu.


 III. Financování projektů

Dotace budou poskytnuty na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů. Na dotaci není právní nárok.

Finanční prostředky obcím a jim zřizovaným příspěvkovým organizacím budou převedeny v souladu s § 19 rozpočtových pravidel v souladu s § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, do rozpočtu příjemce poskytnuty prostřednictvím kraje.

 IV. Obsah podané žádosti, formální náležitosti

Projektové záměry se podávají MŠMT v závazné formě stanovené v příloze k této výzvě.

Ke každé žádosti musí být přiložen Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území obce nebo svazku  obcí a dalšími povinnými doklady uvedenými v textu výzvy.

Do dotačního řízení budou zařazeny žádosti podané ve stanoveném termínu na adresu:


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
oddělení investic
Karmelitská 7
118 12 Praha MŠMT přijímá písemné žádosti s datem podání nejpozději 21. 12. 2015, případně osobním
podáním do podatelny MŠMT do 15,00 hodin téhož data.

Vybrané žádosti pro poskytnutí dotace v roce 2016 budou zveřejněny na stránkách MŠMT

(http://www.msmt.cz/ministerstvo/fond-rozvoje-kapacit-materskych-a-zakladnich-skol). Termín pro
vyhodnocení žádosti může být prodloužen v závislosti na počtu doručených žádostí.

V případě, že žádost nebude splňovat podmínky dotačního programu, bude žadatel písemně informován o této skutečnosti. Pokud nebude žádost přijata k financování v roce 2016, postoupí do hodnocení v rámci následujících kol výzvy programu 133 310. Pokud bude v rámci vyhodnocení doporučen jiný způsob financování, bude žadatel o případném postoupení žádosti písemně informován (tento postup se týká zejména žádostí vyhovujících podmínkám výzev Integrovaného regionálního operačního programu).


a) 2a Vyzva_3_ZS_MS
b) 2b Priloha_vyzvy_3

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI

INFOLINKA K VÝZVĚ: tel. 234 811 478 - Oddělení investic MŠMT

SEZNAM SCHVÁLENÝCH ŽÁDOSTÍ PRO POSKYTNUTÍ DOTACE 2014 - 2015

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.