Česká školní inspekce zahájila zjišťování výsledků žáků

úterý 12. května 2015 ·

V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace o vzdělávání a také hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání dnes Česká školní inspekce zahájila proces zjišťování výsledků žáků vybraných ročníků a druhů škol, které bude pokračovat až do 22. 5. 2015.


Zjišťování výsledků je prováděno elektronickou cestou prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET. Účast v tomto výběrovém zjišťování výsledků žáků je pro školy zařazené do vzorku povinná (není-li naplněn některý ze stanovených důvodů pro uvolnění školy z účasti)i, školy, které byly do vzorku zařazeny, příslušné informace dostaly a v tuto chvíli jsou všechny připraveny k provedení elektronického ověřování.

Zaměření

Výběrové zjišťování výsledků je zaměřeno na žáky 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a na žáky 3. ročníků vybraných oborů středních odborných škol, a to v oblasti společenskovědních předmětů (9. ročník základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a přírodovědných předmětů (9. ročník základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, 3. ročníky vybraných oborů středních odborných škol).

Cíl

Výběrové zjišťování výsledků ověřuje aktuální míru dosažení očekávaných výstupů podle příslušných rámcových vzdělávacích programů a jeho cílem je poskytnout žákům, jejich zákonným zástupcům, učitelům, ředitelům škol i státu objektivizovanou informaci o výsledcích vzdělávání. Analýza výsledků poskytne informace především o tom, nakolik se liší míra dosažení očekávaných výstupů v jednotlivých vzdělávacích oblastech, jimž často nebývá v daných ročnících či vybraných oborech středních škol věnována adekvátní pozornost, nakolik se liší míra dosažení očekávaných výstupů Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání u žáků aktuálně končících povinnou školní docházku od žáků, kteří povinnou školní docházku ukončili před třemi lety, nakolik se liší míra dosažení očekávaných výstupů rámcových vzdělávacích programů u jednotlivých vybraných oborů středních odborných škol a nakolik koresponduje míra dosažení očekávaných výstupů rámcových vzdělávacích programů s úspěšností škol v mezinárodních šetřeních zaměřených na přírodovědnou oblast.

Vzorek škol

Do vzorku je zařazeno cca 2 300 škol (ZŠ, víceletá gymnázia, SOŠ s vybranými obory).

Vzorek základních škol a víceletých gymnázií byl sestaven tak, aby počty škol odpovídaly regionálnímu rozložení škol ve školském rejstříku (podíl počtu škol z jednotlivých krajů), aby stejným poměrem jako v rejstříku škol byly zastoupeny školy veřejné a školy ostatních zřizovatelů, aby stejným poměrem jako v rejstříku škol byly zastoupeny základní školy a víceletá gymnázia, aby stejným poměrem jako v rejstříku škol byly zastoupeny školy malé (do 100 žáků), středně velké (101–300 žáků) a velké (nad 300 žáků), aby stejným poměrem jako v rejstříku škol byly zastoupeny školy z malých obcí (do 10 000 obyvatel), středně velkých obcí (10 000–50 000 obyvatel) a velkých obcí (nad 50 000 obyvatel). Do vzorku je zařazeno také několik desítek škol ze skupiny s nejlepšími výsledky a několik desítek škol ze skupiny s nejhoršími výsledky z procesu zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol provedeného v roce 2013, součástí vzorku jsou také školy, ve kterých bylo v posledních třech letech provedeno tematické šetření České školní inspekce zaměřené na podmínky a rozvoj přírodovědné gramotnosti, padesátiprocentním podílem jsou zastoupeny školy, jejichž žáci řešili úlohy v mezinárodním šetření PISA 2012, a třetinovým podílem školy, jejichž žáci budou řešit úlohy v mezinárodním šetření PISA 2015.

Vzorek středních odborných škol byl sestaven tak, aby zahrnoval všechny střední odborné školy vzdělávající žáky ve třetím ročníku 44 vybraných oborů (jde o obory s minimálně sedmihodinovou předepsanou dotací pro předměty přírodovědné oblasti dle rámcového vzdělávacího programu platného pro daný obor).

Zjišťování výsledků žáků se sluchovým postižením

Přestože jsou testovací systém i obsah testů v základním režimu přizpůsobeny žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich účast v procesu ověřování výsledků je dobrovolná, s výjimkou žáků se sluchovým postižením. Cílem zařazení žáků se sluchovým postižením do vzorku všech testovaných žáků je získat podrobnější informace o míře dosažení požadovaných výstupů dle daného rámcového vzdělávacího programu u žáků s lehkým, středním a těžkým stupněm sluchového postižení a analyzovat výsledky žáků vzdělávaných integrovaně v hlavním vzdělávacím proudu a žáků vzdělávaných ve speciálních školách. Zjišťování výsledků neslyšících žáků bylo důsledně konzultováno s odborníky na surdopedii, s řediteli škol vzdělávajících žáky s nejtěžším stupněm sluchového postižení i s vybranými odbornými organizacemi zabývajícími se vzděláváním žáků se sluchovým postižením.

Základní popis testů

Každý z obou ověřovacích testů o délce 75 minut zahrnuje úlohy tří vzdělávacích oblastí (chemie, fyzika, přírodopis v případě testu přírodovědného přehledu, dějepis, výchova k občanství, zeměpis v případě společenskovědního přehledu). Na základě výsledku v první části testu (30 úloh) bude žák ve druhém testu řešit buď úlohy základní obtížnosti, nebo úlohy vyšší obtížnosti (ve snaze přizpůsobit obsah testu schopnostem žáka). Zastoupeny budou úlohy různých typů s částečně otevřenou nebo uzavřenou odpovědí. Hodnocení úloh bude odrážet míru jejich komplexnosti, celkové skóre žáka bude určeno bez odečítání bodů za nesprávné odpovědi.

Testy jsou doplněny o krátký průvodní dotazník žáka, jenž poskytne informace potřebné pro základní kontextuální analýzu výsledků testování. Půjde především o informace o prospěchu žáka v dotčených vzdělávacích oblastech a jeho vztahu k přírodovědným a společenskovědním předmětům. Jejich zpracování bude spočívat zejména ve stanovení korelací s výsledky testů.

Realizace ověřování výsledků

Určení konkrétních dnů pro provedení elektronického zjišťování výsledků žáků bylo plně na rozhodnutí ředitele školy (stanoveno je pouze rozpětí od 11. 5. do 22. 5. 2015). Žáci mohou řešit každý z testů ve stejný den, případně může být realizace rozdělena do více dnů. Informaci o zařazení do vzorku škol dotčené školy obdržely 11. 3. 2015, následovala fáze evidence a registrace žáků (do 19. 4. 2015), instalace nebo upgrade testovací aplikace a stahování testových dávek (do 10. 5. 2015) a vlastní zjišťování (od 11. 5. 2015).

Výsledky a jejich využitelnost

Výsledky budou žákům a školám zpřístupněny bezprostředně po ukončení zjišťování přímo v systému InspIS SET, souhrnně pak budou k dispozici v průběhu června 2015. Výsledky poskytnou objektivizovanou informaci o tom, do jaké míry žák dosahuje očekávaných výstupů příslušného rámcového vzdělávacího programu v oblastech, které jsou do testů zahrnuty, v čem je slabší a v čem naopak požadavky splňuje. Informace bude podrobná a bude poskytovat jak údaje souhrnné, tak údaje týkající se výsledků v jednotlivých částech testu. Součástí výstupu žáka bude informace o odhadované klasifikaci jeho výsledku stanoveném na základě kalibrace v souboru všech výsledků testovaných žáků (sice dílčí, nicméně objektivizovaná zpětná vazba žákům i školám k jinak obecně ne zcela konzistentní klasifikaci v různých školách). Výsledky budou dobře využitelné pro všechny účastníky vzdělávacího procesu, pro žáky, jejich učitele a ředitele škol budou objektivizovanou informací umožňující reagovat na vzdělávací cíle a usměrňovat výuku tím směrem, kde jsou znalosti žáků nižší. Pro stát mohou být výsledky žáků podkladem pro případné úvahy o úpravách kurikulárních dokumentů.

Uvolnění testů pro ostatní školy

Po ukončení výběrového zjišťování výsledků žáků budou testové úlohy uvolněny do veřejné databanky testových úloh, která je součástí systému InspIS SET, a možnost otestovat své žáky prostřednictvím těchto testů dostanou také všechny ostatní školy zapsané do školského rejstříku, které na tuto možnost budou explicitně upozorněny. Jejich testování již bude realizováno na bázi dobrovolnosti a zcela dle rozhodnutí ředitele školy, přičemž výstupy tohoto zjišťování budou k dispozici výhradně žákům, jejich zákonným zástupcům a školám.

Hodnocení výsledků vzdělávání je nedílnou a velmi důležitou součástí vzdělávacího procesu, neboť poskytuje všem účastníkům vzdělávání relevantní, objektivizovanou a velmi dobře využitelnou informaci o míře naplnění externích požadavků (rámcové vzdělávací programy, standardy apod.). Předběžná informace o celkových výsledcích bude zpracována v průběhu měsíce června 2015, podrobná zpráva s komentovanými výsledky pak do konce září 2015.

8 komentářů:

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
12. května 2015 v 17:25  

Jeden by si myslel, že to skončí s Dobešem, jako to s ním přišlo. Ale omyl. Ani stará slepice se nedá do polívky, když někomu snáší zlatá vejce. 2 500 škol jako vzorek? A to myslíte vážně? A to by jich nestačilo tak 50?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
12. května 2015 v 17:37  

A plošné testování je zpět!!!!
Tentokrát pod pláštíkem vybraného "vzorku" škol! Letos půl, příští rok půl - a bude plošně otestováno! MŠMT z nás dělá blbce.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
12. května 2015 v 17:54  

To by mě opravdu zajímalo, kdo všechno může bez informovaného souhlasu rodičů přijít do školy a někoho tam testovat??? Když pošlu dítě do školy, předpokládám, že je zkoušeno i pomocí nějakých testů, ale zároveň předpokládám, že je zkoušeno učitelem daného předmětu. A výsledky takového zkoušení jsou oznamovány rodičům a nikoliv zasílány včetně jmen kamsi do do do... no prostě někam, nevím kam. A to je Vám všem ostatním rodičům jedno?
Mě to teda jedno není. Jako kdyby nestačili už ty zpropadené školní matriky, které tu jednoznačně porušují zákon na ochranu osobních údajů už několik let. Vědí vůbec rodiče, že se o jejich dítěti zasílají každý půl rok citlivá data včetně rodných čísel do superpočítače na MŠMT?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
12. května 2015 v 19:14  

A co myslíte, že s těmi údaji, které tam deváťáci napíší, někdo udělá?

Po očku jsem se díval přes rameno, jak si s otázkami poradí. Nepřekvapili mě - myslím naši deváťáci.

Jestli si tu hrůzu chce někdo prohlížet, tak klidně může.

Co mě vadí, je, že zadarmo na školách správci sítí a "zadávající" učitelé odpracují několik hodin pro ČSI - u mě je to asi jeden pracovní den.
Nevím, který inspektor přijde do práce na jeden bez platu.

Dobrovolně se přiznám, že i jako rodiči je mi jedno, že se něco někam posílá.

Eva Adamová řekl(a)...
12. května 2015 v 20:47  

Pane Nutzi udržitelnost projektů z EU je hold udržitelnost projektů z EU, přes to nejede vlak. A NIQES je celé financované jako projekt ESF. A v tom případě je skutečně trapné, že realizátoři na školách nedostanou ani Kč.

Nicka Pytlik řekl(a)...
12. května 2015 v 22:02  

Kdo a jakým způsobem dnes přinutí žáka školy, aby dělal něco, co se mu dělat nechce.
Docela by se mi pár námětů šiklo.
Dnes mi třeba jeden chlapec řekl, ať nepočítám s tím, že mi nějakou práci odevzdá, protože na takové věci prostě nemá čas.
A tak mne při této příležitosti napalo, co by si naše školství počalo, kdyby se všichni maturanti k té nanicovaté státní maturitě vůbec nedostavili.

Nicka Pytlik řekl(a)...
12. května 2015 v 23:59  

Otázka zní, jak to, že zaměstnanec ve svojí pracovní době vykonává činnosti, které nemusejí souviset s náplní jeho práce, a jak to že jiný zaměstnanec vykonává činnosti, které mohou být jeho pracovní náplní, ale má je placeny extra vedle svého platu.
Jak to, že úřady najímají externí firmy na práce, které mají vykonávat úředníci, a jak to, že vedoucí pracovník svoje povinnosti deleguje na některé zaměstnance a pak je platí z peněz, které má rozpočítány na všechny zaměstnance.
Jak to, že jednomu učiteli je řečeno, že i velmi kvalitní práce je jeho povinností bez nároku na osobní ohodnocení, a jiný vyvíjí výhradně extra placené činnosti na úkor vlastní práce.
Co je a co není koho pracovní náplní, a co je a co není kvalitní práce. Jak to, že se ve státní správě lidé chovají jako u panského dvora? Kdo to ví, odpoví...
Nechceš čeledíne šafářovi řiť lízat? Tak se pakuj, pacholku!

PUR řekl(a)...
13. května 2015 v 6:44  

L. řekl(a)...
12. května 2015 23:14

... A přitom mají vlastní funkční webové rozhraní, které jde použít. Ne, oni raději všechno hodí na školy. :/


Tak si pořiďte Linux na pracovní stanice. S tím ČŠI neumí pracovat, tak nám automaticky povoluje testování z webového prohlížeče. Nic nikam nemusím instalovat, jen zadávám žáky.
PUR

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.