Teze vyhlášky k provedení § 19 a některých dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění předkládaného návrhu novely

úterý 30. prosince 2014 ·

Problematiku podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami řeší nová vyhláška MŠMT. Přinášíme nedávno publikované teze plánované úpravy vyhlášky (prováděcího předpisu k provedení § 19 a některých dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).


Dokument ke stažení ve formátu DOC 


I. Zákonné zmocnění


V souladu s navrhovaným zněním § 19 školského zákona bude Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) povinno stanovit vyhláškou:


a) konkrétní výčet a účel podpůrných opatření a jejich členění do stupňů,


b)  u podpůrných opatření druhého až pátého stupně pravidla pro jejich použití školou a školským zařízením a normovanou finanční náročnost pro účely poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu podle tohoto zákona,


c)  postup školy nebo školského zařízení před přiznáním podpůrného opatření dítěti, žákovi nebo studentovi,


d) organizaci poskytování podpůrných opatření,


e)  organizaci a pravidla vzdělávání ve třídách, odděleních a studijních skupinách a školách zřízených podle § 16 odst. 7,


f)  průběh a organizaci poradenských služeb školy a činnosti školských poradenských zařízení, základní zásady používání diagnostických nástrojů a pravidla spolupráce školských poradenských zařízení se školami, školskými zařízeními a dalšími osobami a orgány veřejné správy,


g)  náležitosti zprávy a doporučení vydávaných školským poradenským zařízením,


h)  podmínky pro využití asistenta pedagoga a pravidla jeho činnosti a podmínky působení osob poskytujících dítěti, žákovi nebo studentovi se zdravotním postižením po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu podle zvláštních právních předpisů,


i)   náležitosti individuálního vzdělávacího plánu,


j)   náležitosti informovaného souhlasu s poskytnutím podpůrného opatření podle § 16 odst. 4 a 5 a žádosti podle § 16 odst. 7,


k)  pravidla a náležitosti zjišťování vzdělávacích potřeb nadaných dětí, žáků a studentů, úpravu organizace, přijímání, průběhu a ukončování jejich vzdělávání a podmínky pro přeřazování do vyššího ročníku.


Zmocnění podle § 19 písm. h) přejímá část dosavadního zmocnění v § 56 školského zákona.


Zčásti bude naplněno také zmocnění v § 23 odst. 3 (minimální a maximální počty dětí, žáků a studentů ve „speciálních“ třídách, odděleních a studijních skupinách), § 26 odst. 4 (pravidla pro dělení a spojování tříd), § 28 odst. 6 (vedení dokumentace školských poradenských zařízení), § 121 odst. 1 (poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních) a § 123 odst. 5 (úplata za některé školské poradenské služby). 


II. Vztah nové vyhlášky k dosavadní prováděcí právní úpravě


Ustanovení § 19 školského zákona v současnosti naplňuje


-          vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů,


-          vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů.


Citované vyhlášky dále naplňují zčásti také zmocnění v § 23 odst. 3 (minimální a maximální počty dětí, žáků a studentů ve „speciálních“ třídách, odděleních a studijních skupinách), § 26 odst. 4 (pravidla pro dělení a spojování tříd), § 28 odst. 6 (vedení dokumentace školských poradenských zařízení), § 56 (podmínky pro zřízení funkce asistenta pedagoga a podrobnosti o jeho činnosti – bude převedeno do § 19), § 121 odst. 1 (poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních) a § 123 odst. 5 (úplata za některé školské poradenské služby).


Nová vyhláška by měla nahradit vyhlášky č. 72/2005 Sb. a č. 73/2005 Sb. v plném rozsahu.


Školský zákon dále v § 81 odst. 11 písm. d) ukládá ministerstvu stanovit vyhláškou podmínky a způsob konání maturitní zkoušky žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním (nově žáků uvedených v § 16 odst. 7, žáků s vývojovými poruchami učení nebo zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení). Zmocnění je naplněno vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Počítá se s tím, že prováděcí úprava zůstane součástí vyhlášky č. 177/2009 Sb., neboť úzce souvisí s jejím obsahem, a dozná pouze nezbytných terminologických a technických změn.


III. Obsah vyhlášky podle jednotlivých pododstavců zmocnění


a) konkrétní výčet a účel podpůrných opatření a jejich členění do stupňů


Konkrétní výčet a účel podpůrných opatření budou systematicky vymezeny přílohou k vyhlášce. V příloze se stanoví výčet podpůrných opatření v členění do pěti stupňů. U každého druhu podpůrných opatření bude možné určit, pro který druh hendikepu je lze použít („účel podpůrných opatření“).


Podrobnost druhového výčtu podpůrných opatření bude určena potřebou odlišit opatření podle stupně a podle finanční náročnosti.


Třídění a označení podpůrných opatření v příloze k vyhlášce by mělo být sjednocujícím prvkem, který se bude promítat do poradenské činnosti, včetně doporučení školských poradenských zařízení, bude s ním dále pracovat škola i s případným odkazem do metodických materiálů a bude se promítat do školní matriky a následně do předávání údajů MŠMT, odkud se budou čerpat data pro financování. Po celý „životní cyklus“ podpůrného opatření pak bude možné odkázat na vyhlášku a sledovat podpůrné opatření od poradenského zařízení až po kontrolu účelnosti nakládání s finančními prostředky (resp. jejich nárokování) školou.


Základním kritériem – resp. prvním, ke kterému se při zařazování podpůrného opatření do stupně přihlíží, je normovaná finanční náročnost. Nepůjde však o jediné kritérium. Podstatná je i náročnost personální a pedagogická a také míra zásahu podpůrného opatření do života žáka. Ve druhém stupni proto budou například zařazena i podpůrná opatření spočívající v určitých úpravách výstupů vzdělávání, i když nebudou mít stanovenu normovanou finanční náročnost a sama o sobě zvýšenou potřebu finančních prostředků podle § 160 nezakládají.


Ukázka možné podoby seznamů podpůrných opatření druhého až pátého stupně je uvedena v příloze č. 1 k tezím vyhlášky.


b) u podpůrných opatření druhého až pátého stupně pravidla pro jejich použití školou a školským zařízením a normovanou finanční náročnost pro účely poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu podle tohoto zákona,


Pro druhý až pátý stupeň podpůrných opatření vyhláška stanoví také pravidla pro jejich použití školou a školským zařízením – nepůjde o metodiku, nýbrž o závazné zásady aplikace podpůrných opatření. Např.:


-          v případě použití náhradních systémů dorozumívání se stanoví jako hlavní kritérium zkušenost žáka s užíváním konkrétního systému;


-          u kompenzačních pomůcek se upraví povinnost školy přednostně využívat (v souladu s potřebami žáka) pomůcky, které již má škola k dispozici;


-          stanoví se pravidla úpravy výstupů vzdělávání se zřetelem ke konkrétnímu rámcovému vzdělávacímu programu a školnímu vzdělávacímu programu.
Upraví se okamžik zahájení poskytování podpůrného opatření. Základní zásadou bude povinnost školy a školského zařízení zahájit poskytování podpůrných opatření neprodleně poté, co vyvstane potřeba jejich poskytnutí s ohledem na identifikaci speciálních vzdělávacích potřeb konkrétního dítěte.


V případě podpůrného opatření druhého až pátého stupně bude poskytování podpůrného opatření zahájeno bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a udělení písemného informovaného souhlasu žáka nebo jeho zákonného zástupce (§ 16 odst. 5).


Nebude-li z objektivních důvodů možné zabezpečit bezodkladné poskytování podpůrného opatření (půjde např. o stavební úpravy prostor, v nichž se uskutečňuje vzdělávání, nutnost zajistit asistenta pedagoga či jinou osobu, která bude poskytovat žákovi podporu při vzdělávání apod.), bude ředitel povinen po přechodnou dobu (nezbytně nutnou k zajištění doporučeného podpůrného opatření) poskytovat jiná podpůrná opatření, která v nejvyšší možné míře zajistí naplnění vzdělávacích možností dítěte vzhledem k jeho speciálním vzdělávacím potřebám.


Tato „přechodná“ podpůrná opatření budou uplatňována v souladu s § 16 odst. 4 školského zákona, dle něhož lze poskytovat podpůrná opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení a dle něhož lze po projednání se školským poradenským zařízením poskytovat též podpůrné opatření druhého až pátého stupně, je-li stejného stupně jako doporučené podpůrné opatření.


V rámci pravidel spolupráce školských poradenských zařízení se školami a školskými zařízení bude též nastaven takový postup (provedení § 19 písm. f)), kdy školské poradenské zařízení již ve svém doporučení stanoví alternativní podpůrné opatření, bude-li zřejmé, že doporučené podpůrné opatření objektivně nelze zabezpečit bezodkladně.


Normovaná finanční náročnost podpůrných opatření bude východiskem pro stanovení příplatků k normativům (zejm. § 161 odst. 2); vyhláškou nebude dotčena finanční náročnost opatření z hlediska rozpočtu zřizovatele, ale výhradně z hlediska nárokových dotací ze státního rozpočtu; vyčíslení finanční náročnosti bude muset být dostatečným vodítkem pro stanovení příplatků, nebude však stanovením příplatků samotným. Stanovení příplatků musí zůstat součástí stanovení normativů, což je výsledek administrativního procesu vztahujícího se k rozpočtovému roku.


Normovaná finanční náročnost bude z větší části obsahem přílohy k vyhlášce – výčtu podpůrných opatření. Některé parametry, zejm. korektivy, budou stanoveny i přímo v těle vyhlášky.


Požadavek stanovení normované finanční náročnosti v opatřeních druhého až pátého stupně ve smyslu § 19 odst. b) však neznamená, že u těchto opatření nelze normovat nulovou finanční náročnost, ani že všechna opatření s nulovou normovanou finanční náročností musejí být soustředěna do prvního stupně.


Finanční náročnost nebude normována ani u učebních pomůcek, jejichž pořízení představuje investiční náklady, neboť investiční prostředky nelze účinně převést na účet školy nebo školského zařízení prostřednictvím nárokového financování podle § 160 až 162 školského zákona.


c) postup školy nebo školského zařízení před přiznáním podpůrného opatření dítěti, žákovi nebo studentovi,


V této části vyhlášky se upraví pravidla:


-          spolupráce školy se zřizovatelem, odborným lékařem, orgány sociálněprávní ochrany dětí atd.


-          důsledné dokumentace již použitých podpůrných opatření prvního stupně a jejího využití jako podkladu pro školské poradenské zařízení (nově se totiž upraví také pravidla spolupráce školského poradenského zařízení s příslušnou školou).


Při zahájení poskytování podpůrných opatření bude školou vypracován plán pedagogické podpory, který bude sloužit nejen jako „pedagogický návod“ pro práci s žákem pro pedagogické pracovníky školy a školní poradenské pracoviště, ale také jako podklad a zdokumentování průběhu poskytování podpůrných opatření ve škole pro školské poradenské zařízení.


Plán pedagogické podpory bude zpracováván nejdéle na období školního roku a bude průběžně vyhodnocován. S plánem pedagogické podpory a poskytovanými podpůrnými opatřeními bude bezodkladně seznámen zákonný zástupce žáka; to platí i o ukončení poskytování podpůrných opatření, pokud již nebude jejich uplatnění potřebné.


Osnova plánu pedagogické podpory je přílohou č. 3 tezí vyhlášky.


V případě, že podpůrná opatření prvního stupně nebudou postačovat k naplňování vzdělávacích možností žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, škola nebo školské zařízení doporučí návštěvu školského poradenského zařízení. Nebude-li zákonný zástupce uvedené doporučení respektovat a jeho nečinnost bude v přímém rozporu se zájmem dítěte, bude upraven výslovný odkaz na povinnost školy ve smyslu § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.


Dále se upraví povinnost ředitele školy vejít v jednání se zákonným zástupcem žáka (zletilým žákem) bez odkladu poté, co obdrží doporučení ze strany školského poradenského zařízení, a to za účelem získání informovaného souhlasu a zahájení poskytování podpůrného opatření. Uvedený postup se v praxi neuplatní v případě, kdy potřebnou aktivitu projeví již dříve žák, resp. jeho zákonný zástupce (např. ještě před tím, než ředitel školy doporučení ze strany školského poradenského zařízení obdrží).


d) organizaci poskytování podpůrných opatření,


Zatímco podle písmene b) se jako „pravidla použití“ podpůrných opatření upraví postupy související se zavedením podpůrného opatření do vzdělávání konkrétního žáka, podle písmene d) bude upravena organizace průběžného poskytování podpůrného opatření.


Vyhláška upraví dobu platnosti doporučení školského poradenského zařízení. Platnost doporučení fakticky představuje


-          dobu, po kterou škola či školské zařízení může konkrétnímu žákovi poskytovat podpůrné opatření druhého až pátého stupně (a to v návaznosti na § 16 odst. 4 větou druhou školského zákona, dle něhož lze podpůrná opatření druhého až pátého stupně uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení),


-          dobu, po jejímž uplynutí bude nezbytná nová návštěva školského poradenského zařízení (a s tím spojená diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka), vyžadují-li speciální vzdělávací potřeby žáka nadále poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně.


Platnost doporučení stanoví školské poradenské zařízení v každém jednotlivém případě v souladu se zjištěnými speciálními vzdělávacími potřebami konkrétního dítěte (doporučení bude platné po dobu určitou, odpovídající jeho účelu), neboť platnost nelze upravit bez znalosti vzdělávacích potřeb a podmínek vzdělávání v každém jednotlivém případě. Současně je však žádoucí, aby právní předpis upravil nejvyšší možnou dobu platnosti doporučení, a to zejména z důvodů věcných (na úrovni právního předpisu by měla být zakotvena garance přešetření speciálních vzdělávacích potřeb žáka po určité době poskytování podpůrných opatření), ale i ekonomických (s přiznáním podpůrného opatření je spojen nárok na navýšení prostředků státního rozpočtu).


Uvedeným opatřením dojde též k možnosti realizace pravidla uvedeného v § 16 odst. 6 školského zákona, dle něhož škola či školské zařízení přestane poskytovat podpůrné opatření druhého až pátého stupně, vyplývá-li z doporučení školského poradenského zařízení, že podpůrné opatření již není nezbytné (přičemž nové doporučení vzejde právě z rediagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáka).


Maximální doba platnosti doporučení bude činit 3 roky. Speciální úprava bude ponechána v případě doporučení k zařazení do školy nebo třídy zřízené ve smyslu § 16 odst. 7 školského zákona (platnost doporučení po dobu 1 roku).


V rámci doporučení bude školské poradenské zařízení oprávněno stanovit závaznou dobu poskytování jednotlivých podpůrných opatření (nebo některého z nich), bude-li takový postup důvodný s ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáka nebo potřebu vyhodnocení efektivity poskytování doporučených podpůrných opatření.


Zároveň bude naplněno zmocnění podle § 19 písm. g) školského zákona, neboť se v uvedeném smyslu upraví náležitosti doporučení školského poradenského zařízení.


Dále například:


-          upraví se postup ředitele školy v případě obdržení více různých doporučení školského poradenského zařízení – speciální vzdělávací potřeby žáka se v čase mohou vyvíjet, je proto třeba přihlížet k poslednímu platnému doporučení; v případě souběžné existence více platných doporučení je pak třeba přihlížet k jejich obsahu – další postup školy bude odvislý od dohody školy se zákonným zástupcem (zletilým žákem) o rozsahu a charakteru poskytovaných podpůrných opatření, jež bude završena udělením informovaného souhlasu podle § 16 odst. 5 školského zákona; vzniknou-li důvodné pochybnosti o správnosti doporučení s ohledem na souběžnou existenci více platných doporučení s odlišnými závěry, je vhodné využít revize doporučení podle § 16b školského zákona; před poskytnutím poradenské služby by zákonný zástupce (žák) měl být poučen o důsledcích vyplývajících z podrobení se totožné poradenské službě souběžně ve více školských poradenských zařízeních;


-          upraví se organizace zvláštních kompenzačních hodin (např. reedukace);


-          upraví se vykazování – rozlišení průběžných a jednorázových podpůrných opatření, rozlišení speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrného opatření a skutečnosti, zda na podpůrné opatření jsou nárokovány prostředky státního rozpočtu v rámci příplatku k normativu. Zčásti tím bude naplněno i zmocnění podle § 28 odst. 6 (vedení dokumentace školských poradenských zařízení);


-          upraví se pravidelné vyhodnocení poskytování a efektivity podpůrného opatření ve spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonnými zástupci žáka;


-          pokud není nutno kompenzační pomůcku či speciální učební pomůcku poskytovat žákovi každoročně opakovaně, vykáže škola potřebu tohoto podpůrného opatření s příznakem financování pouze v prvním roce poskytnutí, popř. obnovení pomůcky.


e) organizaci a pravidla vzdělávání ve třídách, odděleních a studijních skupinách a školách zřízených podle § 16 odst. 7,


Jak předpokládá novela školského zákona, budou nadále samostatně zřizovány školy pro děti, žáky a studenty s hendikepy uvedenými v § 16 odst. 7 (tj. mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, závažné vady řeči, závažné vývojové poruchy učení, závažné vývojové poruchy chování, souběžné postižení více vadami nebo autismus) a v rámci škol třídy, oddělení a studijní skupiny (dále jen „speciální školy“ a „speciální třídy“).


Ze stávající vyhlášky budou převzata veškerá funkční ustanovení o organizaci speciálního vzdělávání (§ 8) – např. stanovení počtu vyučovacích hodin v dopoledním a odpoledním vyučování na prvním a druhém stupni u žáků vzdělávajících se ve speciální škole či třídě, možnost organizovat kursy k získání základů vzdělání pro mentálně postižené osoby, kterým se nepodařilo tento stupeň vzdělání získat aj.


Nová vyhláška výslovně stanoví, že speciální školy a speciální třídy se zřizují podle druhu zdravotního hendikepu (např. škola či třída pro žáky se zrakovým postižením, pro žáky s vadami řeči apod.). V případě speciálních tříd se rozlišuje, zda jde o třídu pro žáky s těžkou formou hendikepu (taková třída má 4 až 6 žáků), či nikoliv (potom má tato speciální třída 4 až 14 žáků s přihlédnutím k věku a speciálním vzdělávacím potřebám žáků). Zůstane zachován 25% limit počtu žáků s jiným druhem a stupněm závažnosti, kteří se mohou vzdělávat ve speciální třídě zřízené pro určitý druh nebo stupeň závažnosti hendikepu (nejvýše 25 % ze stanoveného nejvyššího počtu žáků ve speciální třídě).


Tj. např. ve třídě zřízené pro žáky s lehkým či středním stupněm zrakového postižení se mohou vzdělávat až 3 žáci buď s těžkým stupněm zrakového postižení, nebo s lehkým, středním či těžkým stupněm jiného než zrakového postižení. Ve třídě zřízené pro žáky s těžkým sluchovým postižením se může vzdělávat nejvýše 1 žák s lehkým či středním stupněm sluchového postižení nebo s lehkým, středním či těžkým stupněm jiného než sluchového postižení. Ze stávající vyhlášky č. 73/2005 Sb. bude dále přejata možnost dělení tříd na skupiny a počet žáků ve skupině při praktickém vyučování (nejvýše 6 žáků).


Co se týče počtu individuálně integrovaných žáků, kteří budou mít právo na poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně, ve třídě běžné mateřské, základní nebo střední školy, v oddělení běžné konzervatoře a ve studijní skupině běžné vyšší odborné školy, předpokládá se zachování počtu nejvýše 5 dětí, žáků nebo studentů s přihlédnutím k rozsahu speciálních vzdělávacích potřeb; v takovém případě mohou ve třídě působit až dva pedagogičtí pracovníci (učitel nebo učitel a asistent pedagoga).


Bude uvážena možnost zvýšení počtu individuálně integrovaných žáků za předpokladu zajištění žádoucí úrovně poskytovaného vzdělávání a naplnění vzdělávacích možností všech žáků. Jde například o zvýšení počtu individuálně integrovaných žáků za předpokladu, že ve třídě budou souběžně působit 2 pedagogičtí pracovníci; tato možnost může být zakotvena např. pouze pro určitý stupeň vzdělávání (střední a vyšší odborné vzdělávání).


Bude zachován korektiv stanovující, že při integraci žáků s potřebou podpůrných opatření druhého až pátého stupně musí být při určování konkrétního počtu takových žáků vzdělávaných v jedné třídě přihlíženo k rozsahu a charakteru speciálních vzdělávacích potřeb žáků.


Nadále se počítá se zachováním stávající organizace a pravidel vzdělávání ve školách při zdravotnických zařízeních.


f) průběh a organizaci poradenských služeb školy a činnosti školských poradenských zařízení, základní zásady používání diagnostických nástrojů a pravidla spolupráce školských poradenských zařízení se školami, školskými zařízeními a dalšími osobami a orgány veřejné správy,
Vyhláška stanoví přísné požadavky na objektivitu diagnostiky a účelnost doporučovaných podpůrných opatření. Například


-          upraví se povinnost školského poradenského zařízení vždy posoudit, zda v souladu s potřebami a možnostmi dítěte, žáka nebo studenta je jeho individuální integrace a zda a za jakých podmínek je v jeho zájmu upřednostnění individuální integrace. Výsledek tohoto posouzení zahrne školské poradenské zařízení do doporučení;


-          obdobně se upraví povinnost školského poradenského zařízení posoudit, zda k naplňování vzdělávacích možností dítěte nepostačují podpůrná opatření nižšího stupně – v případě opatření prvního stupně školské poradenské zařízení vychází z plánu pedagogické podpory zpracovaného školou a v případě opatření vyšších stupňů z vyhodnocení jejich poskytování; je-li s ohledem na charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka nepochybné, že opatření nižšího stupně nemůže vést k naplňování vzdělávacích možností dítěte, aniž by bylo v daném případě reálně uplatňováno, zahrne školské poradenské zařízení výsledek svého posouzení do doporučení;


-          podpůrné opatření spočívající ve vzdělávání v jednom z komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, bude muset být přiznáváno podle potřeb a preferencí konkrétního dítěte, žáka a studenta. Předejde se tím častému jevu, kdy je dítě vzděláváno v komunikačním systému, který sice ovládá jeho škola či učitel (například znakovaná čeština), ale dítě potřebuje využívat jiný komunikační systém, např. český znakový jazyk;


-          poradna bude pracovat také s údaji o tom, že škola již má např. kompenzační pomůcky k dispozici, a poté bude povinna v doporučení identifikovat poskytování podpůrného opatření (nadále v příslušném stupni) jako nezakládající nárok na příplatek. Škola bude povinna to zohlednit ve školní matrice;


-          poradny budou vždy zjišťovat, zda lze navrhnout alternativní nabídku podpůrných opatření,


-          zásady používání diagnostických nástrojů budou nově navazovat také na pravidlo kombinace kritérií diagnostiky mentálního postižení (§ 16a odst. 5),


-          předmětem diskuse o obsahu vyhlášky bude též účel a podoba některých stávajících nástrojů a jejich alternativ, jako je například diagnostický pobyt a diagnostické sledování.


Zároveň bude naplněno zmocnění podle § 121 odst. 1 (poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních) a § 123 odst. 5 (úplata za některé školské poradenské služby, která se však nebude vztahovat na poradenství související s poskytováním podpůrných opatření podle § 16 školského zákona).


Škola bude nadále zabezpečovat poradenské služby prostřednictvím školního poradenského pracoviště – zpravidla výchovného poradce, školního metodika prevence, školního psychologa, školního speciálního pedagoga. Předmětem jednání o obsahu vyhlášky bude rozsah převzetí dosavadní úpravy standardních činností, které jsou zásadně bezplatně poskytovány na žádost žáků, zákonných zástupců a škol a školských zařízení. Standardní činnosti jsou uvedeny v příloze č. 2 k tezím vyhlášky.


Současně budou revidovány standardní poradenské služby poskytované školskými poradenskými zařízeními, přičemž oproti stávající úpravě budou podrobněji upravena pravidla úplatnosti poskytování poradenských služeb. V případě poradenských služeb, jejichž poskytnutí bude podpůrným opatřením poskytovaným za účelem naplnění vzdělávacích možností žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (půjde o poradenskou pomoc ve smyslu § 16 odst. 2 písm. a) školského zákona), musí být respektována zásada bezplatnosti poskytování podpůrných opatření. Jiné poradenské služby, které nebudou představovat poradenskou pomoc v systému podpůrných opatření, avšak budou náležet do poradenské činnosti podle § 116 školského zákona (např. kariérové poradenství), mohou být poskytovány za úplatu, jejíž výše nepřekročí součet nákladů prokazatelně a nezbytně vynaložených na poskytnutou službu.


Platná i navrhovaná právní úprava umožňuje, aby žák (zákonný zástupce) navštívil více poradenských zařízení za účelem poskytnutí totožné poradenské služby. Pravidla spolupráce školských poradenských zařízení se školami a školskými zařízeními by měla zabránit neodůvodněné „duplicitě“ poskytování totožné poradenské služby, dochází-li k ní z podnětu žáka (zákonného zástupce) v nedůvodně krátké době (v praxi dochází k zneužívání této možnosti za účelem získání takového poradenského výstupu, který nejlépe odpovídá přání zákonného zástupce ohledně doporučených opatření).


Požadavky na informování žáka nebo zákonného zástupce, který žádá o poskytnutí poradenské služby, jsou stanoveny v příloze č. 4 k tezím vyhlášky. Obdobné poučení o povaze poskytované poradenské služby musí být poskytnuto také v případě, že poradenská služba je poskytována nikoli na základě žádosti, ale na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.


Žák nebo jeho zákonný zástupce musí být následně informován o povaze a obsahu doporučení školského poradenského zařízení (příloha č. 5 k tezím vyhlášky).


g) náležitosti zprávy a doporučení vydávaných školským poradenským zařízením,


Vyhláška sjednotí podobu zprávy a doporučení jako výstupů poradenské činnosti. Nepůjde o úpravu formulářů, ale o stanovení základních nároků na vypovídací hodnotu těchto dokumentů (viz výše).


Zpráva bude obsahovat zejména:


-          identifikační údaje žáka a školského poradenského zařízení (včetně údajů o pracovníkovi poradenského zařízení, který poradenskou službu poskytl),


-          účel poskytované poradenské služby,


-          anamnestické údaje o žákovi,


-          průběh vyšetření a soubor podkladů, z nichž školské poradenské zařízení vycházelo,


-          závěry vyšetření, identifikace speciálních vzdělávacích potřeb žáka,


-          poučení o možnosti požádat o revizi zprávy,


-          datum, k němuž byl závěr vyšetření učiněn.
Doporučení bude obsahovat zejména:


-          identifikační údaje žáka a školského poradenského zařízení (včetně údajů o pracovníkovi poradenského zařízení, který poradenskou službu poskytl),


-          závěry vyšetření, identifikace speciálních vzdělávacích potřeb žáka,


-          doporučená podpůrná opatření, včetně jejich kombinací a variant a způsob jejich použití, případná lhůta pro poskytování podpůrného opatření,


-          platnost doporučení a důsledky s ní spojené,


-          poučení o možnosti požádat o revizi doporučení,


-          poučení o potřebě udělení informovaného souhlasu škole či školskému zařízení pro účely zahájení poskytování podpůrného opatření,


-          poučení o potřebě nové diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáka před koncem platnosti doporučení.
h) podmínky pro využití asistenta pedagoga a pravidla jeho činnosti a podmínky působení osob poskytujících dítěti, žákovi nebo studentovi se zdravotním postižením po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu podle zvláštních právních předpisů,


Vyhláška v zásadě převezme stávající úpravu rozsahu činností asistenta pedagoga podle § 7 vyhlášky č. 73/2005 Sb.


Hlavními činnostmi asistenta pedagoga budou zejména:


a) pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky a zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází,


b) podpora žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí,


c) pomoc žákům při výuce a při přípravě na výuku.


Systematičtěji bude řešen vztah činností asistenta pedagoga k činnostem osobní asistence, která je službou sociální péče podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah činností asistenta pedagoga musí být rovněž v souladu s úpravou katalogu prací (nařízení vlády č. 222/2010 Sb.).
Před doporučením podpůrného opatření spočívajícího ve využití asistenta pedagoga musí proběhnout metodická návštěva pracovníka školského poradenského zařízení v dané škole. Bude zvážena úprava počtu žáků vzdělávajících se v jedné třídě, jímž může být přidělen tzv. sdílený asistent.
i) náležitosti individuálního vzdělávacího plánu,


Vyhláška bude vycházet ze stávající úpravy náležitostí individuálního vzdělávacího plánu podle § 6 (resp. pro mimořádně nadané žáky podle § 13) vyhlášky č. 73/2005 Sb.


Individuální vzdělávací plán může ředitel školy povolit pouze s písemným doporučením školského poradenského zařízení, a to vždy na žádost zákonného zástupce nebo zletilého žáka (nemůže tedy rozhodnout pouze z vlastního podnětu). Při rozhodování, zda žákovi bude povolen individuální vzdělávací plán, vychází ředitel z doporučení školského poradenského zařízení, vyjádření pracovníků školního poradenského pracoviště a třídního učitele, z dosavadního průběhu vzdělávání žáka apod.


Plán musí vycházet ze školního vzdělávacího programu dané školy, stanoví však organizační a pedagogické odlišnosti co do rozvržení učiva, způsobu hodnocení, konání zkoušek, rozsahu učebních pomůcek a učebnic a individuální pomoci ze strany pedagogických pracovníků školy. Plán bude zejména obsahovat:


a) údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální speciálně pedagogické nebo psychologické péče žákovi, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče,
b) časové a obsahové rozvržení učiva, včetně případného prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání, volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, úpravu konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutoria,
c) vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka nebo další osoby podílející se na práci se žákem a její rozsah,
d) seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů nezbytných pro výuku žáka nebo pro konání příslušných zkoušek,
e) určení pedagogického pracovníka školy pro sledování průběhu vzdělávání mimořádně nadaného žáka a pro zajištění spolupráce se školským poradenským zařízením,
f) předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků,
g) závěry speciálně pedagogických, popřípadě psychologických vyšetření.


j) náležitosti informovaného souhlasu s poskytnutím podpůrného opatření podle § 16 odst. 4 a 5 a žádosti podle § 16 odst. 7,


Písemný informovaný souhlas žáka nebo zákonného zástupce je nezbytnou podmínkou pro zahájení poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně. Informovaný souhlas bude odvislý od druhu poskytovaného podpůrného opatření, vždy musí být uveden druh (konkrétní typ) podpůrného opatření a způsob, jakým bude podpůrné opatření školou nebo školským zařízením poskytováno, co se očekává od žáka a jaká je úloha školy. Minimální rozsah údajů a informací pro udělení informovaného souhlasu bude např. v případě


-    poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení: všechny podstatné náležitosti poradenské pomoci, zejm. povaha, rozsah, trvání, cíle a postupy školy nebo školského poradenského zařízení; prospěch, který je možné očekávat a předvídatelné důsledky, které mohou vyplynout z poradenské pomoci, i možné následky, pokud pomoc nebude využita; práva a povinnosti spojené s poskytováním poradenské pomoci (viz příloha č. 4);


-    zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče: název a charakter předmětu, počet hodin týdně;


-    použití kompenzačních pomůcek: návod na používání pomůcky;


-    vzdělávání podle individuálního vzdělávacího programu: lhůta pro zpracování IVP, rámcové informace o časovém a obsahovém rozsahu učiva apod.


V případě, že škola může dítěti, žákovi nebo studentovi nabídnout jiné podpůrné opatření stejného stupně, než jaké doporučilo školské poradenské zařízení, je nutné kromě projednání s příslušným školským poradenským zařízením rovněž získat písemný informovaný souhlas žáka nebo zákonného zástupce. V tom případě je kromě náležitostí uvedených výše nutno zdůvodnit, proč je poskytováno jiné podpůrné opatření.


Nároky na informování žáka nebo zákonného zástupce, který podává žádost o zařazení do „speciální třídy“ nebo „speciální školy“, budou v zásadě převzaty z přílohy k vyhlášce č. 73/2005 Sb. (zejm. poučení o právech a povinnostech žáků a zákonných zástupců, organizačních formách vzdělávání, struktuře vzdělávacích programů, rozdílech ve vzdělávacích programech a ve výstupních klíčových kompetencích, možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění aj.).


k) pravidla a náležitosti zjišťování vzdělávacích potřeb nadaných dětí, žáků a studentů, úpravu organizace, přijímání, průběhu a ukončování jejich vzdělávání podmínky pro přeřazování do vyššího ročníku.


Nová vyhláška převezme stávající prováděcí právní úpravu.


Zjišťování mimořádného nadání žáka bude provádět školské poradenské zařízení.


Vyhláška rozezná tři formy zvláštní podpory vyhrazené pro žáky s mimořádným nadáním:


-          vytváření skupin, ve kterých se vzdělávají mimořádně nadaní žáci stejných nebo různých ročníků v některých předmětech,


-          povolení vzdělávání mimořádně nadaného žáka podle individuálního vzdělávacího plánu,


-          přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku


Individuální vzdělávací plán pro mimořádně nadaného žáka bude obsahovat zejména:


a) závěry psychologických vyšetření, která blíže popisují oblast, typ a rozsah nadání a vzdělávací potřeby mimořádně nadaného žáka,


b) údaje o způsobu poskytování individuální pedagogické nebo psychologické péče mimořádně nadanému žákovi,


c) vzdělávací model pro mimořádně nadaného žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, úpravu zkoušek,


d) seznam doporučených učebních pomůcek, učebnic a materiálů,


e) personální zajištění úprav a průběhu vzdělávání mimořádně nadaného žáka,


f) určení pedagogického pracovníka školy pro sledování průběhu vzdělávání mimořádně nadaného žáka a pro zajištění spolupráce se školským poradenským zařízením,


g) předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků nad rámec prostředků státního rozpočtu poskytovaných podle zvláštního právního předpisu;
Do vyššího ročníku lze žáka přeřadit jen na základě žádosti žáka nebo jeho zákonného zástupce. V případě žáka, který plní povinnou školní docházku, musí být součástí žádosti vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Nezbytnou podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva, které žák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy, vyhláška převezme bližší podmínky pro přeřazování ze stávajícího § 14 vyhlášky č. 73/2005 Sb. (možnost konání 1 zkoušky v 1 dni, určování výsledku zkoušky hlasováním komise aj.). Žáka bude možno přeřadit pouze do bezprostředně navazujícího ročníku.


Příloha č. 1 k tezím vyhlášky


PODPŮRNÁ OPATŘENÍ II. STUPNĚ
CHARAKTER PODPORY/ CÍLOVÁ SKUPINA
Podpůrná opatření odpovídající oslabení funkčních schopností nebo stanoveným potřebám žáka vyžadujícím při vzdělávání lehkou míru podpory. Použití podpůrného opatření ve druhém stupni je podmíněno doporučením školského poradenského zařízení na základě speciálně pedagogické nebo psychologické diagnostiky.
PODPŮRNÁ OPATŘENÍ
Oblast
Číslo
Název
Normovaná finanční náročnost (v Kč)
Podrobné členění (v tezích vyhlášky je uvedeno formou příkladů)
1. Organizace výuky a modifikace výukových metod a forem práce
II.1.1
Individuální pedagogická práce s žákem v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně při 4 žácích vyžadujících obdobnou podporu ve skupině
5000
Doučování ve vybraných předmětech.
Příprava na výuku - u žáků, kteří přípravu na výuku z různých důvodů nemohou realizovat v domácím prostředí, je nutno tento handicap suplovat ze strany školy (např. výuka trivia vidícího dítěte nevidících rodičů).
Intervence na podporu oslabených/nefunkčních dovedností a kompetencí žáka.
Reedukace vývojových poruch učení, nápravná cvičení.
2. Pomůcky, speciální učebnice a speciální didaktické pomůcky
II.2.1
Kompenzační pomůcky, učební a speciální učební pomůcky
3 000
Mentální postižení – logopedické zrcadlo, polohovací vak, roller – pojízdné prkno
Poruchy autistického spektra (PAS) – laminátor, laminovací folie, didaktické WS, diktafon
Zrakově postižení – příruční lupy, reliéfní mapy, sklopné desky, elektronické orientační pomůcky
Sluchově postižení – softwarové programy, bzučáky, hlasové výstupy
Narušené komunikační schopnosti (NKS) – pracovní listy pro sluchové a zrakové vnímání, bzučák, čtecí okénko, různé druhy komunikátorů
Tělesné postižení – pomůcky pro odívání, přenosný stojan pro práci na lavici, speciální židle
Sociálně znevýhodnění – pomůcky na výtvarnou a tělesnou výchovu k zapůjčení, psací a rýsovací náčiní k zapůjčení, český jazyk pro cizince – učebnice a metodika
II.2.2
Kompenzační pomůcky, učební a speciální učební pomůcky
5 000
Mentální postižení – balanční chodníček, polohovací vak, učebnice a pracovní sešity
PAS – komunikační programy a komunikátory
Zrakově postižení – modely geometrických těles, časoměrné pomůcky
Sluchově postižení – komunikační programy,
NKS – různé druhy komunikátorů
Tělesné postižení – zdravotnické lehátko, polohovací pytle, speciální židle
II.2.3
Kompenzační pomůcky, učební a speciální učební pomůcky
8 000
Mentální postižení – skládačky pro rozvoj jemné motoriky, dřevěné hračky, reálné modely,
PAS – fotoaparát, komunikační programy a technické komunikátory
Zrakově postižení – digitální zápisníky,
Sluchově postižení – výukové programy pro děti s postižením, hlasové výstupy,
NKS – různé druhy technických komunikátorů,
Tělesné postižení – pomůcky didaktické výuky - stavebnice, speciální židle
II.2.4
Kompenzační pomůcky, učební a speciální učební pomůcky
11 000
Mentální postižení – učebnice i pracovní sešity, rozkládací nebo průhledné modely (např. lidské tělo, stroje), velké nástěnné obrazy, tablety
PAS – notebook, tablet, komunikační programy a technické komunikátory
Sociálně znevýhodnění – pomůcky na výtvarnou a tělesnou výchovu k zapůjčení, psací a rýsovací náčiní k zapůjčení
Zrakově postižení – Pichtův psací stroj
Sluchově postižení – elektronický program alternativní komunikace
NKS – různé druhy technických komunikátorů, elektronický program alternativní komunikace
Tělesné postižení – PC, notebook, tablet
3. Úpravy obsahu vzdělávání
II.3.1
Individuální vzdělávací plán
0
Úpravy učiva v dílčích oblastech, které žák vzhledem ke svému handicapu nemůže zvládnout nebo je zvládá alternativními metodami.
II.3.2
Individuální výchovný program
0
Individuální výchovný program je forma spolupráce mezi školou, žákem, zákonným zástupcem, případně další zúčastněnou stranou, při řešení rizikového chování žáka. Cílem je odstranit rizikové chování žáka a předejít tak důsledkům z tohoto chování vycházejícím.
4. Hodnocení
II.4.1
Úprava pravidel hodnocení výsledků vzdělávání vyžadující úpravu školního řádu - § 30 odst. 2 školského zákona
0
Jedná se o změnu v pravidlech hodnocení, kterou již nelze uskutečnit na úrovni učitel – žák (tzn. v I. stupni), jelikož se hodnocení odchyluje od obecných pravidel stanovených školou pro všechny žáky.
5. Personální podmínky
II.5.1
Pedagogická asistenční práce s žákem 1 – 2 hodiny denně
60 000 ročně
Pedagogická asistence k danému žákovi na určité vzdělávací činnosti, možnost sdíleného asistenta při počtu 4 - 5 žáků ve stupni 2 v dané třídě.
II.5.2
Možnost působení dalších osob poskytujících žákovi podporu při vzdělávání
0
Činnost dalších osob podílejících se na vzdělávání (tlumočník do znakového jazyka, transliterátor, osobní asistent, osoba pomáhající s nácvikem prostorové orientace, zdravotní služba) – tyto osoby nejsou v pracovněprávním vztahu k právnické osobě vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, škola je však v rámci podpůrného opatření povinna umožnit poskytování pomoci žákovi. Služby nejsou hrazeny z kapitoly MŠMT.
PODPŮRNÁ OPATŘENÍ III. STUPNĚ
CHARAKTER PODPORY/ CÍLOVÁ SKUPINA
Charakter potíží žáka ve vzdělávání vyžaduje znatelné/dílčí úpravy v organizaci a průběhu vzdělávání, pro jejich nápravu je vytvořen individuální vzdělávací (výchovný) plán.  Rozsah těchto opatření zahrnuje zejména úpravy průběhu vzdělávání žáka s podporou speciálních pomůcek, úpravy v  podmínkách a postupech školní práce a domácí přípravy. Podmínkou jsou odborné speciálně pedagogické a psychologické intervence ve škole, ve ŠPZ či rodině žáka. Žák může být zařazen do režimu individuální integrace. Koordinátorem podpory je školské poradenské zařízení, případně školní psycholog/speciální pedagog ve spolupráci se školou a rodiči žáka. Podpora vyžaduje zejména speciální pomůcky, podporu formou sdílené asistence+ individuální nebo skupinovou podporu.
PODPŮRNÁ OPATŘENÍ
Oblast
Číslo
Název
Normovaná finanční náročnost (v Kč)
Podrobné členění (v tezích vyhlášky je uvedeno formou příkladů)
1. Organizace výuky a modifikace výukových metod a forem práce
III.1.1
Cílené zaměření na podporu kompetencí žáka k překonání bariér v jeho vzdělávání. Obsah učiva může být v odůvodněných případech modifikován. IVP, IVYP, počet vyučovacích hodin podle UP daného RVP; stanovení max. počtu. Prodloužení délky středního a vyššího vzdělávání nejvýše o 1 rok..
5000
Podpora přípravy na výuku a nácvik nových forem práce s učivem ve vybraných předmětech.
Zařazování upravených postupů vzdělávání do výuky, využívání úprav ŠVP. Individuální integrace a skupinová podpora  ve výuce.
Příprava na výuku - u žáků, kteří přípravu na výuku z různých důvodů nemohou realizovat v domácím prostředí, je nutno tento handicap suplovat ze strany školy (např. výuka trivia vidícího dítěte nevidících rodičů, podpora přípravy u žáků, kde rodina nedokáže podpořit v přípravě na školu- různé typy zdravotních obtíží nebo chudoba).
Intervence na podporu oslabených/nefunkčních dovedností a kompetencí žáka.
Reedukace vývojových poruch učení a chování,
2. Pomůcky, speciální učebnice a speciální didaktické pomůcky
III.2.1
Kompenzační pomůcky, učební a speciální učební pomůcky
3500- 5 000
Mentální postižení – interaktivní učebnice, specializované didaktické pomůcky, komunikátory
Poruchy autistického spektra (PAS) – programy MENTIO, pomůcky s hlasovým výstupem
Zrakově postižení –elektronické orientační pomůcky, tablety s hlasovým výstupem, komunikační tabulky
Sluchově postižení – softwarové programy, bzučáky, hlasové výstupy
Narušené komunikační schopnosti (NKS) – pracovní listy pro sluchové a zrakové vnímání, bzučák, čtecí okénko, různé druhy komunikátorů
Tělesné postižení – pomůcky pro odívání, přenosný stojan pro práci na lavici, speciální židle
Sociálně znevýhodnění – pomůcky na výtvarnou a tělesnou výchovu k zapůjčení, psací a rýsovací náčiní k zapůjčení, český jazyk pro cizince – učebnice a metodika
III.2.2
Kompenzační pomůcky, učební a speciální učební pomůcky
5 000-7000
Mentální postižení – balanční chodníček, polohovací vak, učebnice a pracovní sešity, výukové programy
PAS – komunikační programy a komunikátory, Broadmaker
Zrakově postižení – modely geometrických těles, časoměrné pomůcky
Sluchově postižení – komunikační programy,
NKS – různé druhy komunikátorů
Tělesné postižení – zdravotnické lehátko, polohovací pytle, speciální židle, pojízdná sedačka
III.2.3
Kompenzační pomůcky, učební a speciální učební pomůcky
8 000-10000
Mentální postižení – skládačky pro rozvoj jemné motoriky, dřevěné hračky, reálné modely,
PAS – fotoaparát, komunikační programy a technické komunikátory
Zrakově postižení – digitální zápisníky,
Sluchově postižení – výukové programy pro děti s postižením, hlasové výstupy,
NKS – různé druhy technických komunikátorů,
Tělesné postižení – pomůcky didaktické výuky - stavebnice, speciální židle
III.2.4
Kompenzační pomůcky, učební a speciální učební pomůcky
11 000-15 000
Mentální postižení – učebnice i pracovní sešity, rozkládací nebo průhledné modely (např. lidské tělo, stroje), velké nástěnné obrazy, tablety
PAS – notebook, tablet, komunikační programy a technické komunikátory
Sociálně znevýhodnění – pomůcky na výtvarnou a tělesnou výchovu k zapůjčení, psací a rýsovací náčiní k zapůjčení
Zrakově postižení – Pichtův psací stroj
Sluchově postižení – elektronický program alternativní komunikace
NKS – různé druhy technických komunikátorů, elektronický program alternativní komunikace
Tělesné postižení – PC, notebook, tablet
3. Úpravy obsahu vzdělávání
III.3.1
Individuální vzdělávací plán
0
Úpravy učiva ve více oblastech, které žák vzhledem ke svému handicapu nemůže zvládnout nebo je zvládá alternativními metodami.
III3.2
Individuální výchovný program
0
Individuální výchovný plán se zaměřuje na závažnější poruchy chování, nutná je spolupráce mezi školou, žákem, zákonným zástupcem, případně další zúčastněnou stranou, při řešení rizikového chování žáka. Cílem je zmírnit rizikové chování žáka a předejít tak důsledkům pro žáka a případně jeho okolí.
4. Hodnocení
III.4.1
Úprava pravidel hodnocení výsledků vzdělávání vyžadující úpravu školního řádu - § 30 odst. 2 školského zákona
0
Jedná se o změnu v pravidlech hodnocení, kterou již nelze uskutečnit na úrovni učitel – žák (tzn. v I. stupni), jelikož se hodnocení odchyluje od obecných pravidel stanovených školou pro všechny žáky. Úpravy v procesech přijímání ke studiu a ukončování studia.
5. Personální podmínky
III.5.1
Pedagogická asistenční práce s žákem v průběhu celého vyučování min. v rozsahu 4 vyuč. hodin
120000 ročně
Pedagogická asistence k danému žákovi na určité vzdělávací činnosti, Možnost sdíleného asistenta při počtu 3-4 žáků ve stupni podpory 3 v dané třídě. Podpora asistenta pedagoga se specifikuje podle požadavků na podporu pohybu, prostorové orientace, komunikace, sebeobsluhy žáka. Specifikuje se rozsah podle UP daného RVP a potřeba podpory i mimo prostor školní třídy-klub, družina…
III.5.2
Možnost působení dalších osob poskytujících žákovi podporu při vzdělávání
0
Činnost dalších osob podílejících se na vzdělávání (tlumočník do znakového jazyka, transliterátor, osobní asistent, osoba pomáhající s nácvikem prostorové orientace, zdravotní služba apod.) – tyto osoby nejsou v pracovněprávním vztahu k právnické osobě vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, škola je však v rámci podpůrného opatření povinna umožnit jim poskytování pomoci žákovi. Služby těchto osob  nejsou hrazeny z prostředků poskytovaných z kapitoly MŠMT.
PODPŮRNÁ OPATŘENÍ IV. STUPNĚ
CHARAKTER PODPORY/ CÍLOVÁ SKUPINA
Charakter obtíží žáka vyžaduje významnou podporu a intervence ve škole, formou zařazení předmětů speciálně pedagogické péče zaměřené na konkrétní potřeby žáka ve vztahu k typu potíží, druhu postižení a jeho projevům. U žáka se mohou objevit potíže, které budou směřovat k nutnosti trvalé podpory v průběhu vzdělávání žáka, možnost domácího vzdělávání, případně zařazení do speciálních tříd a škol se zaměřením na jednotlivé typy postižení. Do tohoto stupně podpory lze zahrnout také formy péče o žáky se závažnými poruchami chování, dlouhodobým a chronickým onemocněním.
Podpora vyžaduje speciální pomůcky a učebnice, předměty speciálně pedagogické péče, asistenta pedagoga případně dalšího odborníka přítomného ve vzdělávání, omezení počtu žáků ve skupině.
PODPŮRNÁ OPATŘENÍ
Oblast
Číslo
Název
Normovaná finanční náročnost (v Kč)
Podrobné členění (v tezích vyhlášky je uvedeno formou příkladů)
1. Organizace výuky a modifikace výukových metod a forem práce
IV.1.1
Obsah učiva může být modifikován a v odůvodněných případech vzhledem k potřebám dětí, žáků a studentů i redukován, včetně úpravy výstupů. Náhradní forma komunikace (alternativní a augmentativní komunikace). ŠVP; RVP; podpůrné terapie; výuka předmětů speciálně pedagogická péče; asistenční služba - specifikovat rozsah a typ., snížení počtu žáků ve třídě na maximální počet žáků 6-8. Pro hodnocení přínosů IVP je možno zřídit pedagogická konzilia složená z pedagogů a dalších odborníků poskytujících služby (vzdělávací i další) dítěti, žákovi nebo studentovi). Prodloužení délky středního a vyššího vzdělávání nejdéle o 2 roky.
5000
Vzdělávání žáka vyžaduje významné úpravy v průběhu vzdělávání i změny v obsahu, zvláště pak v rozsahu vzdělávaných oblastí. Vzdělávání žáka vyžaduje zařazení předmětů speciálně pedagogické péče a významnou podporu pedagoga i žáka.
Intervence jsou zaměřeny na dosažení vzdělávacího maxima žáka s přihlédnutím k jeho omezením způsobeným zpravidla jeho zdravotním stavem, včetně poruch chování
Podpora rozvoji sociálního začlenění a adaptivních dovedností žáka, podpora dalšímu rozvoji po skončení vzdělávání žáka.
2. Pomůcky, speciální učebnice a speciální didaktické pomůcky
3. Úpravy obsahu vzdělávání
4. Hodnocení
5. Personální podmínky
IV.2.1
Kompenzační pomůcky, učební a speciální učební pomůcky
15-30 000
Pro všechny typy postižení (budou doplněny konkrétní pomůcky dle typu postižení)
IV.2.2
Kompenzační pomůcky, učební a speciální učební pomůcky
30-40 000
Pro všechny typy postižení (budou doplněny konkrétní pomůcky dle typu postižení)
IV.3.1
IV.3 2
Individuální vzdělávací plán
Individuální výchovný program
Úprava pravidel hodnocení výsledků vzdělávání vyžadující úpravu školního řádu - § 30 odst. 2 školského zákona
0
0
Obsah učiva může být modifikován a v odůvodněných případech vzhledem k potřebám dětí, žáků a studentů i redukován, včetně úpravy výstupů ve více oblastech, které žák vzhledem ke svému handicapu nemůže zvládnout nebo je zvládá s podporou pomoci dalšího pedagogického pracovníka a s využitím domácích forem vzdělávání a speciálních učebních podpor.
Pro žáka je v případě potřeby zpracován výchovný plán, který zahrnuje potřebu úpravy chování žáka nebo procesů úpravy výchovy v domácím a školním prostředí, zvláště pak upravuje komunikaci mezi školou a rodinou v péči o žáka.
Jedná se o změnu v pravidlech hodnocení, kterou již nelze uskutečnit na úrovni učitel – žák (tzn. v I. stupni), jelikož se hodnocení odchyluje od obecných pravidel stanovených školou pro všechny žáky. Úpravy v procesech přijímání ke studiu a ukončování studia.
Pedagogická asistence k danému žákovi na dobu jeho celého vzdělávacího plánu.2 pedagogičtí pracovníci navíc ve výuce (ZŠ speciální). Možnost zařazení dočasné výuky v domácím prostředí v omezeném časové intervalu v závislosti na obtížích žáka, kvalifikovaným pedagogem nejvýše však po dobu 6 hodin týdně. Podpora asistenta pedagoga se specifikuje podle požadavků na podporu pohybu, prostorové orientace, komunikace, sebeobsluhy žáka. Specifikuje se rozsah podle UP daného RVP a potřeba podpory i mimo prostor školní třídy-klub, družina…
Činnost dalších osob podílejících se na vzdělávání (tlumočník do znakového jazyka, transliterátor, osobní asistent, osoba pomáhající s nácvikem prostorové orientace, zdravotní služba apod.) – tyto osoby nejsou v pracovněprávním vztahu k právnické osobě vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, škola je však v rámci podpůrného opatření povinna umožnit jim poskytování pomoci žákovi. Služby těchto osob  nejsou hrazeny z prostředků poskytovaných z kapitoly MŠMT.
PODPŮRNÁ OPATŘENÍ V. STUPNĚ
CHARAKTER PODPORY/ CÍLOVÁ SKUPINA
Charakter obtíží žáka není možné kompenzovat podpůrnými opatřeními 1. -4. stupně.  Je určen výhradně žákům s nejtěžšími stupni zdravotních postižení, často kombinovaných, vyžadujících vysoký stupeň podpory, zohledněný v úpravách organizace, obsahu, forem a metod vzdělávání;  volba podpůrných opatření plně respektuje možnosti a omezení žáka při výběru vzdělávacích obsahů a metod hodnocení výsledků vzdělávání žáka.
PODPŮRNÁ OPATŘENÍ
Oblast
Číslo
Název
Normovaná finanční náročnost (v Kč)
Podrobné členění (v tezích vyhlášky je uvedeno formou příkladů)
1. Organizace výuky a modifikace výukových metod a forem práce
V.1.1
Organizace výuky i obsah učiva je zpravidla modifikován a také výrazně redukován vzhledem k možnostem žáků (vzdělávání v souladu  RVP ZŠS, Rehabilitační vzdělávací program). Výuka předmětů speciálně pedagogické péče odpovídá speciálním vzdělávacím potřebám, je zajišťována s využitím terapeutických metod a s podporou speciálních pomůcek, realizována pedagogem s příslušnou odbornou kvalifikací; probíhá individuálně, případně ve skupině často s podporou dalšího pedagogického pracovníka. U některých žáků je nutná výuka s podporou náhradních forem komunikace (alternativní a augmentativní komunikace) a s využitím potřebných pomůcek (komunikátory, PC pomůcky, ) Individuální výuka v domácím prostředí zajištěná pedagogy školy. Prodloužení délky středního a vyššího vzdělávání nejdéle o 2 roky.
Zařazování upravených postupů vzdělávání do výuky, využívání úprav ŠVP. Skupinová podpora  ve výuce s individuální podporou každého žáka.
Potřeba snížení počtu žáků ve výuce v rozsahu 4-6 žáků.
Intervence na podporu oslabených/nefunkčních dovedností a kompetencí žáka s podporou asistenta pedagoga v průběhu celého učebního plánu i při školních akcích.
Snaha o dosahování maxima v osvojení vzdělávacích obsahů žákem podle charakteru jeho zdravotních obtíží.
Pravidelné vyhodnocování pedagogické práce a podpůrných služeb.
Možnost výuky v domácím prostředí s podporou kvalifikovaného pedagoga na dobu nezbytnou ve vztahu ke zdravotnímu stavu žáka.
2. Pomůcky, speciální učebnice a speciální didaktické pomůcky
Kompenzační pomůcky, učební a speciální učební pomůcky
Pomůcky, které vyžadují finanční částky nad 50.000 Kč.
3. Úpravy obsahu vzdělávání
III.3.1
Individuální vzdělávací plán
0
Pro každého žáka vzdělávaného formou skupinové integrace je vytvářen individuální vzdělávací plán, který stanovuje rozsah maximálně možných dosažených kompetencí u žáka, včetně vymezení úprav vzdělávaných obsahů.
III3.2
Individuální výchovný program
0
Plán je vytvářen, pokud to vyžaduje charakter obtíží žáka nebo potřeba vymezení bližší spolupráce s rodinou, případně s dalším pečujícím subjektem například osobní asistent, terapeut…
4. Hodnocení
III.4.1
Úprava pravidel hodnocení výsledků vzdělávání vyžadující úpravu školního řádu - § 30 odst. 2 školského zákona
0
Hodnocení žáka je zpracováno s ohledem na jeho kompetence a možnosti komunikace, vždy je třeba zajistit vhodnou formu sdělování výsledků práce, která by měla především motivovat k dalším učebním činnostem a současně směřovat k učebnímu pokroku.
5. Personální podmínky
III.5.1
Pedagogická asistenční práce s žákem v průběhu celého vyučování i školních akcí
250000 ročně
Možnost podpory asistentem pedagoga po dobu jeho vzdělávání i při účasti na školních akcích; možnost přítomnosti dalších 2 pedagogických pracovníků; možnost podpory vzdělávání žáka v domácím prostředí kvalifikovaným pedagogem nejvýše však v rozsahu 6 hodin týdně.
III.5.2
Možnost působení dalších osob poskytujících žákovi podporu
0


Příloha č. 2 k tezím vyhlášky
I. Standardní činnosti výchovného poradce


Poradenské činnosti:
            1) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:


a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),
d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem),
e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.
            2) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
            3) Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
            4) Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
            5) Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
Metodické a informační činnosti
            1) Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
            2) Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
            3) Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
            4) Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
            5) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
            6) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.
II. Standardní činnosti školního metodika prevence
Metodické a koordinační činnosti
            1) Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
            2) Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
            3) Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
            4) Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
            5) Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
            6) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
            7) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
            8) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
            9) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.
Informační činnosti
            1) Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
            2) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
            3) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).
Poradenské činnosti
            1) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
            2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
            3) Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.
III. Standardní činnosti školního psychologa
Diagnostika, depistáž
1) Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
2) Depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách.
3) Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků.
4) Depistáž a diagnostika nadaných dětí.
5) Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
6) Screening, ankety, dotazníky ve škole.
Konzultační, poradenské a intervenční práce
1) Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení).
2) Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení).
3) Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
4) Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.).
5) Kariérové poradenství u žáků.
6) Techniky a hygiena učení (pro žáky).
7) Skupinová a komunitní práce s žáky.
8) Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
9) Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
10) Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
11) Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
12) Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.
Metodická práce a vzdělávací činnost
1) Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
2) Metodická pomoc třídním učitelům.
3) Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení).
4) Účast na pracovních poradách školy.
5) Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé).
6) Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
7) Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.
8) Besedy a osvěta (zákonným zástupcům).
9) Prezentační a informační činnost.
10) Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole.
IV. Standardní činnosti školního speciálního pedagoga
Depistážní činnosti
            Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.
            Diagnostické a intervenční činnosti (péče o žáka/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)
            1) Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.
            2) Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností).
            3) Realizace intervenčních činností, tj.
            a) provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační),
            b) provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků,
            c) participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy),
            d) průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,
            e) úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů,
            f) zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem),
            g) speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy,
            h) participace na kariérovém poradenství - volba vzdělávací cesty žáka - individuální provázení žáka,
            i) konzultace s pracovníky dalších poradenských zařízení.
Metodické a koordinační činnosti
1) Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole - koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.
2) Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
3) Participace na vytváření školních vzdělávacích programů a individuálních vzdělávacích plánů s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
4) Metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy - specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky - jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
5) Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.


Plán pedagogické podpory


Škola
Žák
Ročník / Třída
Vyhodnocení PLPP plánováno ke dni
Vyhodnocení účinnosti pedagogické podpory za dané období (např. 6 měsíců)
Datum vyhotovení
Datum doporučení vyšetření žáka
v PPP, SPC, SVP


Charakteristika žáka a jeho obtíží
(silné, slabé stránky, popis obtíží žáka, pedagogická, případně speciálně- pedagogická diagnostika s cílem stanovení úprav ve vzdělávání žáka, aktuální zdravotní stav, další okolnosti ovlivňující nastavení podpory)
Podpůrná opatření ve škole
(specifikace úprav metod práce se žákem, úpravy v organizaci výuky ve školní třídě, případně i mimo ni)
Hodnocení žáka (vymezení úprav hodnocení, jak hodnotíme, co úpravami hodnocení sledujeme, kritéria)
Požadavky na organizaci práce učitele/lů
Podpůrná opatření v rámci domácí přípravy
(popis úprav domácí přípravy, forma a frekvence komunikace s rodinou)
Podpůrná opatření jiného druhu
(respektovat zdravotní stav žáka, zátěžovou situaci v rodině či škole -  vztahové problémy, postavení žáka ve třídě; v jakých činnostech, jakým způsobem)
Role
Jméno a příjmení
Podpis a datum
Třídní učitel
Učitel předmětu
Rodič
Pracovník ŠPP
Příloha č. 4 k tezím vyhlášky


Informovaný souhlas s poskytnutím psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby
  1. Poskytovaná poradenská služba:


-          povaha/ charakter:


-          rozsah:


-          trvání:


-          cíle:


-          postupy:
  1. Očekávaný prospěch a důsledky vyplývající z poskytnutí poradenské služby:


  1. Poučení o možných následcích, pokud poradenská služba nebude poskytnuta:


  1. Práva a povinnosti spojené s poskytováním poradenských služeb


zejména


-          právo na výběr poradenského zařízení
Poučení provedl (jméno, podpis):………………………………………datum:
Já, zákonný zástupce/ zletilý žák prohlašuji, že jsem byl/a srozumitelně a jednoznačně informován/a o všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb i o možných následcích vyplývajících z poskytování poradenské služby.
Na základě poskytnutých informací souhlasím-nesouhlasím (nehodící se škrtněte) s poskytnutím poradenské služby.
Datum a podpis žáka/ zákonného zástupce*: ………………………………………….


*V případě žáka, který má zákonného zástupce.


Příloha č. 5 k tezím vyhlášky
Název a adresa školského poradenského zařízení:
Potvrzení projednání a porozumění doporučení
Informace o povaze a obsahu doporučení (vysvětlení návrhů úprav ve vzdělávání žáka):
Projednání doporučení s žákem a zákonným zástupcem žáka provedl (jméno, podpis):


…………..datum:…………..
Prohlašuji, že doporučení bylo se mnou projednáno,


porozuměl/a jsem jeho povaze a obsahu.
Na základě poskytnutých informací uplatňuji-neuplatňuji (nehodící se škrtněte) výhrady:
Datum a podpis žáka/ zákonného zástupce*:………………………………….


* V případě žáka, který má zákonného zástupce.

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.