Jaké prvky duálního systému lze zavést u nás? To zjišťuje projekt Pospolu

pondělí 5. května 2014 ·

Hlavním cílem projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi) je návrh systémových změn, které povedou k efektivnější a snadnější spolupráci mezi školami a firmami. K tomuto cíli směřují všechny aktivity a výstupy projektu, mezi nimiž najdete tzv. aplikované modely spolupráce pro všechny skupiny oborů vzdělání, pilotní ověřování spolupráce škol a firem ve vybraných partnerstvích převážně v technických oborech, zmapování současného stavu spolupráce škol se sociálními partnery, vzdělávací aktivity pro učitele i zástupce firem i metodické publikace.


Z šetření ve školách a firmách na podzim 2013 vyplývá, že školy i zaměstnavatelé vnímají podobně bariéry vzájemné spolupráce. Školám komplikuje spolupráci zejména při odborném výcviku nejčastěji nedostatek finančních prostředků a dostupnost vhodných firem z hlediska zaměření či oboru. Mezi další překážky patří zdravotní prohlídky žáků, nastavení hygienických a bezpečnostních předpisů a také laxní přístup samotných žáků k odbornému výcviku a nedostatek zakázek v soukromém sektoru. Odpovědi zaměstnavatelů jsou podobné – problémy vidí v komunikaci a obtížné dohodě se školami, nedostatku financí a ve ztížené dostupnosti vhodných škol z hlediska dopravní obslužnosti.

Prvky duálního systému

Zjištěné bariéry ve spolupráci škol a firem by mělo pomoci zmírnit zavedení prvků duálního systému, o kterých se vedou odborné diskuze a které by bylo možné za splnění určitých podmínek zavést v České republice. "Díky efektivně fungujícímu duálnímu systému patří například Rakousko, kde již mnoho let funguje, dlouhodobě mezi země s nejnižší nezaměstnaností absolventů odborných škol, tedy učňů. Mou ambicí je zavést prvky tohoto systému i v České republice, a oživit tak české učňovské školství," říká ministr školství Marcel Chládek.

Aby bylo možné prvky uplatnit, budou navržena opatření, která by jejich zavedení měla usnadnit. O jaké prvky duálního systému jde?
  • V současné době jsou již legislativně zakotveny daňové úlevy firem při spolupráci se školami a k poskytování stipendií žákům; MŠMT připravuje konkrétní metodiku realizace. 
  • Přestože RVP umožňují školám velkou míru samostatnosti, připravují se revize rámcových vzdělávacích programů tak, aby mohl být uplatněn větší počet hodin odborného výcviku či odborné praxe realizován ve firmách. 
  • Diskutuje se také o vhodnějším ošetření smluvních vztahů mezi žákem, školou a firmou. 
  • Předpokládá se i zapojení odborníka z praxe ve školách tak, aby tito lidé z firem mohli obohatit výuku žáků, aniž by museli mít status pedagogického pracovníka. 
  • Zdůrazňuje se důležitost kariérového poradenství ve školách, a to zejména v základních, ale i středních. 
  • Sociální partneři usilují také o zavedení systému predikcí potřeb trhu práce s cílem ovlivnit otevírané obory v krajích a počty žáků v nich. 
  • Diskutuje se také o podpoře tzv. nadpodnikových vzdělávacích center, kde by žáci získávali kompetence, které nemohou získat ve své škole nebo firmě, kde konají odborný výcvik nebo praxi. 
Různé formy spolupráce pilotně ověřují v projektu Pospolu partnerství škol a firem, která se zapojila do projektu pomocí dvou výběrových řízení. Účelem pilotáže je analyzovat probíhající spolupráci, zaznamenat zkušenosti účastníků, vysledovat limity a nejrůznější bariéry a zohlednit je při systémových návrzích. Seznam zapojených škol a firem najdete v příloze.

Inspirace a pomoc učitelům i zástupcům firem

Pedagogičtí pracovníci, zřizovatelé škol i zástupci zaměstnavatelů mají možnost zúčastnit se v rámci Pospolu zdarma vzdělávacích kurzů a seminářů, které představují moderní vzdělávací metody a cesty k zefektivnění spolupráce. Vedle kurzů pro pedagogické pracovníky je možné se přihlásit do koučování dvojic zástupců ze školy a firmy, a to v oblastech zvyšování zájmu žáků o vzdělávání a řemeslo, rozvíjení odborných kompetencí žáků s ohledem na uplatnění v zaměstnání, rozvoje kompetencí učitelů a instruktorů pro efektivní spolupráci, prohlubování spolupráce se sociálními partnery ze strany školy nebo motivace firem k větší spolupráci se školou. V projektu se dále konají workshopy v jednotlivých skupinách oborů, jejichž cílem je výměna zkušeností o možnostech spolupráce škol se zaměstnavateli v oblastech praktického vyučování, využívání odborníků z praxe ve výuce, stáží učitelů ve firmách aj.

Pro inspiraci školám vznikly v projektu Pospolu tzv. aplikované modely spolupráce, které poukazují na specifika spolupráce v daném oboru nebo skupině oborů. Modely poskytují školám i zaměstnavatelům náměty pro možnost určitého ovlivnění obsahu vzdělávání (resp. praktické přípravy žáků) a přiblížení vzdělávání požadavkům reálného pracovního prostředí při závazném dodržení RVP. Postupně jsou doplňovány o případové studie představující příklady z konkrétních škol a firem.

Na webu projektu Pospolu postupně vznikají oborové stránky, kde najdete všechny výstupy a aktuální informace o dění v projektu v příslušných skupinách oborů. Jsou tu k dispozici modely spolupráce a případové studie popisující konkrétní spolupráci školy s firmou, vydané publikace, pozvánky na workshopy a další informace o vzdělávacích akcích.

O projektu Pospolu

Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi (zkráceně Pospolu) je systémový, individuální projekt národní, financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Připravilo ho Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy a trvá od prosince 2012 do konce června 2015. Projekt realizuje MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, který zajišťuje naplnění jednotlivých klíčových aktivit.

www.projektpospolu.cz


Příloha – partnerství škol a firem zapojená do projektu


Partnerství 1: České Budějovice

Realizátorem pilotáže je MOTOR JIKOV Group a.s., České Budějovice, partnery jsou VOŠ, SPŠ automobilní a technickou, České Budějovice, MOTOR JIKOV Fostron a.s. a MOTOR JIKOV Slévárna a. s.

Partnerství 2: Žďár nad Sázavou

Realizátorem pilotáže je Střední škola technická, Žďár nad Sázavou, partnery jsou firmy Žďas, a.s., Tokoz, a.s., Del, a.s., Hettich ČR, k.s., Medin, a.s., KOVO Koukola.

Partnerství 3: Kroměříž – Uherský Brod – Vsetín

Realizátory pilotáže jsou školy SŠ – COP technické, Kroměříž, SPŠ a OA Uherský Brod a SOŠ Josefa Sousedíka, Vsetín, partnery je 29 firem.

Partnerství 4: Ostrava

Realizátorem pilotáže je VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Ostrava – Hrabůvka, partnery jsou VÍTKOVICE GEARWORKS a. s., Ostrava – Vítkovice, VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s., Ostrava – Vítkovice, VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s., Ostrava – Vítkovice, VÍTKOVICE MECHANIKA a. s., Ostrava – Vítkovice.

Partnerství 5: Brno

Realizátorem pilotáže je Integrovaná střední škola automobilní, Brno, partnerem je Dopravní podnik města Brna, a. s.

Partnerství 6 – Znojmo

Realizátorem pilotáže je SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, partnerem je UČŇOVSKÉ STŘEDISKO PSOTA, s. r. o., Znojmo.

Partnerství 7 – Ostrava (2)

Realizátorem pilotáže je MS automobilový klastr, o. s., Ostrava – Poruba, partnery jsou čtyři školy a čtyři podniky.

Partnerství 8 - Jihlava

Realizátorem pilotáže je OHK Jihlava, partnery jsou Bosch Diesel, s.r.o., Jihlava, CZ LOKO a.s., Jihlava a SŠT Jihlava.

Partnerství 9 - Praha

Realizátorem pilotáže je SPŠ DOPRAVNÍ a.s., Praha, partnerem je Dopravní podnik hlavního města Prahy.

Partnerství 10 - Žákava

Realizátorem pilotáže je společnost DFH Haus CZ, s. r. o., Žákava, partnerem je SOU stavební Plzeň.

Partnerství 11 - Třinec

Realizátorem pilotáže je SOŠ Třineckých železáren, Třinec, partnerem jsou Strojírny a stavby Třinec, a. s.

Partnerství 12 - České Budějovice (2)

Realizátorem pilotáže je Robert Bosch spol. s r.o., České Budějovice, partnery jsou VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice a SOŠ strojní a elektrotechnická, Velešín.

Partnerství 13 – Uherské Hradiště

Realizátorem pilotáže je Střední škola MESIT, o. p. s., partnerství tvoří společně se sedmi firmami.

Partnerství 14 - České Budějovice (3)

Realizátorem pilotáže je Robert Bosch spol. s r.o., České Budějovice, partnery jsou VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice a SOŠ strojní a elektrotechnická, Velešín.

Partnerství 15 - Otrokovice

Realizátorem pilotáže je SPŠ Otrokovice, partnerem je Continental Barum s.r.o., Otrokovice.

Partnerství 16 – Pardubice, Hranice

Realizátorem pilotáže jsou školy Delta – SŠ informatiky a ekonomie a Mateřská škola, Pardubice, SPŠ elektrotechnická a VOŠ, Pardubice, soukromá SOŠ Hranice, partnerství tvoří společně se 13 firmami.

Partnerství 17 - Kladno

Realizátorem monitoringu je SOŠ a SOU Kladno, Dubská, partnery jsou firmy KD servis a.s., RENAULT K & N car, s.r.o., NEVECOM s.r.o., AUTODRÁB s.r.o., MILENA KŘESINOVÁ – KTK autorizovaný prodejce, servis Chevrolet, STANISLAV TROJAN – Autoservis – Kladno.

Partnerství 18 – Mladá Boleslav

Realizátorem monitoringu je SOU strojírenské, odštěpný závod ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav, partnerem je ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav.

Partnerství 19 – Prostějov

Realizátorem monitoringu je OA Prostějov, partnerem Statutární město Prostějov.



0 komentářů:

Články dle data



Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018




Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.



WebArchiv - archiv českého webu



Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.