Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje mimořádný dotační program „Podpora práce s dětmi a mládeží ohrožených sociálním vyloučením“

čtvrtek 21. března 2013 ·

Východiska

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje mimořádný dotační program, který je určen na výdaje spojené se zajištěním a realizací aktivit, které poskytují podporu a pomoc dětem a mládeži s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky. Program reaguje na potřebu předcházet možným problémům, které vznikly např. v průběhu roku 2012 v oblasti Šluknova a severní Moravy. Je určen pro organizace pracující s dětmi a mládeží. Podpora bude zaměřena především na pravidelné a dlouhodobé činnosti určené dětem a mládeži z cílové skupiny.

Program je v souladu s dlouholetými koncepčními materiály v dané oblasti a usiluje o rozvoj činností, které z těchto dokumentů vycházejí:

 • Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013, s důrazem na naplňování cílů v oblasti ochrany před negativními jevy a jejich následky a výchovy ke zdravému
  životnímu stylu,
 • Strategický plán lokálního partnerství,
 • Usnesení Rady Evropy a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o aktivním začleňování mladých lidí: boj proti nezaměstnanosti a chudobě,
 • Usnesení Evropského parlamentu o kohezní a regionální politice po roce 2013.

Cíle pilotní mimořádné výzvy

1)     Volnočasové a zájmové aktivity pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v návaznosti na jejich vzdělávací potřeby:

 • Podpora pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí,
 • Podpora aktivit na začleňování dětí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného do vrstevnických kolektivů,
 • Podpora aktivit na rozvoj kompetencí dětí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí,
 • Vytvoření podmínek pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí pro jejich zapojení do tvorby a šíření informací v rámci informačního systému pro mládež (ISM).
2)     Aktivity, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých organizací pracujícími s dětmi a mládeží ze sociálně  znevýhodněného a kulturně odlišného
prostředí:

 • výcvik a vzdělávání dobrovolníků a personálu organizací,
 • podpora zavádění programů a metod práce s dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v rámci vzdělávacích, výchovných a volnočasových aktivit realizovaných organizací.

Obecné podmínky

Mimořádný dotační program se řídí níže uvedenými podmínkami.

Žádosti o státní dotaci se předkládají v elektronickém systému IS-mládež (http://is-mladez.msmt.cz) a současně v tištěné podobě s předepsanými přílohami výhradně   na adresu: Národní institut dětí a mládeže, Sámova 3, 101 00 Praha 10 - Vršovice. Žádosti zaslané nebo doručené na adresu MŠMT nebudou do hodnotícího procesu zařazeny. Tištěná verze musí být obsahově identická s elektronickou žádostí v systému IS-mládež. Případné neshody v obou verzích budou důvodem vyřazení žádosti z hodnotícího procesu.

Obálka musí být označena nápisem „Mimořádný program – sociální vyloučení 2013“. Všechny dokumenty žádosti musí být se všemi přílohami svázány tak, aby nemohl žádný list vypadnout (např. vložení do papírových desek s rychlovazačem, sešití všech listů apod.). V případě, že obálka nebude řádně označena anebo všechny dokumenty nebudou svázány tak, aby žádný list nemohl vypadnout, budou tyto žádosti vyřazeny z hodnotícího procesu.

Po uzávěrce provede Národní institut dětí a mládeže (dále jen NIDM) formální kontrolu žádostí. Žádost o dotaci musí splňovat výše uvedená formální kritéria. Žádosti, které tato kritéria nesplní, budou z hodnotícího procesu vyřazeny. Formální kontrolu projektů blíže upravuje Metodika k hodnocení žádosti o státní dotaci vydaná MŠMT-odborem pro mládež.

Předkladatel může předložit MŠMT nejvýše 1 projekt, který bude realizován v roce 2013.

V případě větších organizací projekt podává a administruje výhradně ústředí organizace. Projekt může zahrnovat více aktivit a může do něj být zapojeno více organizačních jednotek. Projekt však musí působit kompaktně, nesmí se jednat o shrnutí nesourodých aktivit.

Zaslané projekty ministerstvo žadatelům nevrací.

Předkládaný projekt musí být zaměřen na některý z vyhlášených tematických okruhů. Duplicita stejných nákladů projektu ze státního rozpočtu není dovolena.

Náležitosti žádosti

Žádost o dotaci předkládá organizace v elektronické podobě v IS-mládež. V žádosti musí být vyznačeno,
že projekt je předkládán do programu č. 4 – mimořádný dotační program zaměřený na podporu práce s dětmi a mládeží ohrožených sociálním vyloučením. V případě chybného podání projektu do nesprávného programu bude projekt posuzován v rámci mimořádného programu, do kterého byl podán. Přesouvání jednoho projektu mezi různými dotačními programy není možné.

NNO vyplní v elektronickém systému IS-mládež formulář žádosti včetně rozpočtu a vloží následující přílohy:

 • projekt na formuláři projektové žádosti,
 • výroční zprávu za rok 2012, příp. za r. 2011,
 • stanovy,
 • IČ, pokud není uvedeno ve stanovách,
 • vyjádření samosprávy k předkládané žádosti (pouze organizace, které tuto žádost nepředkládaly na podzim roku 2012, tj. celorepublikové NNO, které mají min. 1000 členů a základní články sídlí nejméně v 10 krajích a organizace, které jsou nositeli titulu „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“ platného do roku 2015).
Po vyplnění žádosti v IS-mládež si organizace vytiskne pouze:

 • žádost včetně rozpočtu (podepíše a orazítkuje),
 • projekt na formuláři projektové žádosti
a zašle na adresu Národního institutu dětí a mládeže, Sámova 3. 101 00 Praha 10.

Časový harmonogram

Žádost musí být podána elektronicky v IS-mládež a v písemné podobě doručena nejpozději do 14,00 hod dne 4. dubna 2013.

Výsledky hodnotícího procesu budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz/mladez  do 8. června 2013.

Finanční prostředky budou úspěšným žadatelům zaslány nejpozději do 30. června 2013.

Na dotace podle tohoto programu není právní nárok. Proti rozhodnutí o neudělení dotace se nelze
odvolat.


Cílová skupina

 • děti a mládež ve věku 6 – 26 let ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Kdo může žádat:

Nestátní neziskové organizace dětí a mládeže a nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží (práci s dětmi a mládeží musí mít uvedenou ve stanovách nebo zřizovacích listinách). Nemohou být  podpořeny ty projekty, na které obdržely organizace státní dotaci pro rok 2013 v rámci dotačního programu na podporu integrace romské komunity, rozvojového programu na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním a dotačního programu na vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova.

Rozpočet:

Žadatelé musí předložit podrobný rozpočet projektu, který je součástí žádosti v IS-mládež.

Minimální výše grantu je stanovena na 40 000 Kč a maximální výše grantu na 300 000 Kč.

Uznatelné náklady jsou za období od června do 31. prosince 2013, tj. od data schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Použití dotace:

1.    Neinvestiční dotace se v souladu se Zásadami vlády poskytuje maximálně do výše 70 % celkových nákladů projektu.
            Dotace může být využita pouze v souladu s obsahem projektu a na účely vymezené v rozhodnutí (mzdové prostředky, ostatní neinvestiční výdaje). Dotace se poskytuje jen na úhradu nezbytně nutných nákladů realizovaného projektu, což znamená, že do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk.

       2.     Dotaci nelze použít na:
 • úhradu výdajů na pohoštění,
 • dary a ceny,
 • úhradu pořízení investičního majetku,
 • platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací projektu. Výjimkou je převod finančních prostředků z ústředí NNO na její nižší organizační jednotky,
 • výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními prodejci,
 • nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy,
 • nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním nebo činností NNO,
 • leasing,
 • financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost NNO,
 • úhradu členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR,
 • úhradu nákladů zahraničních cest a stáží s výjimkami, uvedenými v oddíle 3. „Omezení pro čerpání
  dotace“,
 • úhradu mezinárodních aktivit rekreačního a turistického charakteru,
 • úhradu mezd, dohod o provedení práce či pracovní činnosti (OPPP) a odvodů na sociální a zdravotní pojištění funkcionářů a zaměstnanců NNO, kteří se nepodílejí na realizaci projektu,
 • vzdělávání, které nesouvisí s činností NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží a jejím organizačním zajištění.
        3.  Omezení pro čerpání dotace

 1. Na provozní náklady kanceláře NNO lze použít nejvýše 20% z poskytnuté dotace. Mezi provozní
  náklady kanceláře lze zahrnout nájem kanceláře, energie, spoje, poštovné, tisk materiálů pro nižší články, kancelářský materiál, propagace, materiál na opravu a údržbu, oprava a údržba kluboven a zařízení NNO, pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku místní vyhláškou stanovené poplatky (např. likvidace odpadu, apod.). Náklady kanceláře musí být jednoznačně vyznačeny a podrobně specifikovány v rozpočtu.
 2. Na tábory, konané v termínech prázdnin vyhlašovaných MŠMT nebo krajskými úřady a jejichž
  délka trvání je 7 až 21 dnů včetně dne příjezdu a odjezdu, lze použít finanční prostředky ve výši max. 100 Kč na dítě (do 18 let) a den. U táborů určených pro znevýhodněné děti do 18 let se závažným zdravotním postižením, lze použít finanční prostředky ve výši max. 250  na dítě a den. Pro mládež - držitele průkazu ZTP - až do věku 26 let. Hlavní vedoucí tábora musí splňovat kvalifikační předpoklad pro výkon této funkce (školení hlavních vedoucích dětských táborů – viz článek IX. Programů). Dotaci lze čerpat pouze na tábory konané na území členských států EU.
 3. Náklady na zahraniční služební cesty, kde se jedná o zastupování nebo reprezentaci dětí a mládeže České republiky, lze hradit z poskytnuté dotace pouze, pokud je součástí projektu.
 4. Pro oblast vzdělávánílze čerpat finanční dotace na projekty, které jsou zaměřené na:
  a)   vzdělávání a odbornou přípravu vedoucích kolektivů dětí a mládeže a ostatních dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží v jejich volném čase,
  b)  vzdělávání a odbornou přípravu dalších profesionálních, externích a dobrovolných pracovníků NNO, prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích akcí nebo vlastního výchovně vzdělávacího systému,
  c)   vzdělávání a odbornou přípravu členů NNO, jako přípravu na jejich budoucí funkční zařazení v rámci NNO, prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích akcí nebo vlastního výchovně vzdělávacího systému,
  d)  mimo přímých nákladů na vzdělávání lze dotaci čerpat i na tisk a distribuci učebních textů souvisejících s výše uvedeným vzděláváním,
  e)   finanční prostředky na vzdělávání nelze čerpat, pokud jsou tyto aktivity již financovány
  z projektu ESF.
  Dotace na vzdělávání lze čerpat v částce nejvýše 350,- Kč na osobu a den.
 5. Na ostatní aktivity lze čerpat dotaci do výše maximálně 70% skutečných nákladů.
 6. Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a
  dalších zdrojů. Pokud je financován dotacemi z různých státních zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % nákladů projektu.
 7. Pokud NNO nemůže uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, je daň z přidané hodnoty jejím způsobilým výdajem a jako osoba, která náklady na daň z přidané hodnoty nese výlučně a konečně, může tuto daň z dotace uhradit.
 8. NNO, která čerpá státní dotace je povinna vést podvojné účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 9. NNO je povinna dodržet parametry schváleného projektu. Jakékoliv změny v projektu lze provádět pouze na základě písemného souhlasu odboru pro mládež MŠMT.

Hodnotící kritéria

Kvalitativní (80%)
 • návaznost cílů projektu na cíle mimořádného dotačního programu,
 • provázanost cílů a aktivit projektu,
 • kvalita projektu (kvalita návrhu/programu, aktivní zapojení mladých lidí, resp. partnerů při přípravě a realizaci projektu, reflexe vzdělávacího procesu, relevance metod k cílové skupině a vyhodnocení projektu),
 • viditelnost projektu a šíření jeho výstupů,
 • provázanost aktivit a rozpočtu projektu,
 • dopad projektu na cílovou skupinu a místní komunity,
 • kvalita partnerství (rozdělení rolí a zodpovědností, relevantní zkušenosti partnerů),
 • délka projektu (preference dlouhodobých a pravidelných aktivit),
 • garance projektu jinou uznávanou organizací nebo osobností s odborností pro danou oblast.
Kvantitativní (20%)
 • počet partnerů projektu,
 • počet mladých lidí, resp. pracovníků s mládeží přímo zapojených do projektu.
Alokace:

3 500 000,- Kč

Informace a konzultace - kontaktní osoba:

Eva Hampejsová

tel.: 234 811 115

e-mail: eva.hampejsova@msmt_cz

Dokumenty:

- Formulář - Žádost o dotaci

- Metodika hodnocení žádosti o dotace

2 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
21. března 2013 v 6:56  

Mám obavy, že velmi rychle přibývá i sociálně vyloučených lokalit a vláda s tím absolutně nic nedělá.

Anonymní řekl(a)...
21. března 2013 v 8:49  

Mám obavy, že tu někdo neumí česky, protože názvu nerozumím. Podpora práce s dětmi ... ohrožených? Nechybí tam něco?

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.