Scio: Výběr ze zpráv, novinek a zajímavostí ve vzdělávání

úterý 11. prosince 2012 ·

Výzkumné oddělení společnosti Scio nabízí přehled zajímavých informací ze zahraničních zdrojů. Z témat vybíráme: zapojení rodičů do učení a školní práce, studenti začínají pochybovat o tom, zda se vyplatí studovat vysokou školu, nová zpráva společnosti McKinsey...


 1. Autor článku se zamýšlí nad tím, jak přivést žáky k promýšlení problémů do hloubky a jak pomoci „nováčkům“ v učení, aby se stali „experty“. V několika bodech uvádí, jak se nováčci odlišují v učení od expertů: 1. nováčci obvykle neplánují a nekontrolují svůj proces učení a nepřemýšlejí o něm, 2. zkušení studující používají více možností pro zachycení látky (např. text, grafika, zvukový záznam, dynamický model), 3. nováčci obvykle nevymyslí více možných postupů řešení, 4. nováčci sdělují znalosti, ale nepřevádějí je do jiných souvislostí, 5. experti vidí chyby jako příležitost k učení, k přemýšlení o učení (metakognici), 6. experti si uvědomují důležitost sociálního rozměru učení a význam spolupráce pro rozvíjení myšlení. Autor popisuje, jak pomáhá žákům změnit se z nováčků na experty při kolaborativním psaní deníku s využitím blogů, wiki a Diigo. Nabízí řadu výrazů a slovních spojení, které jsou vhodné pro vybídnutí žáků k hlubšímu přemýšlení. Výrazy řadí do čtyř skupin podle toho, pro kterou fázi práce jsou vhodné: 1. plánování (např. chci vědět, zajímá mě, budu postupovat takto, něco podobného jsem už řešil…), 2. zpětné hodnocení (zjistil jsem, provedl jsem kroky, neuspěl jsem, protože…), 3. poznámky nebo diskuse (myslím si, souhlasím s tebou, protože, nerozumím, myslel jsi na…), 4. rozvíjení myšlení do hloubky (díky tomu, zjistit, a proto, v tom případě, uvažovat, v důsledku toho…). I při využití digitálních nástrojů je třeba vést žáky k tomu, aby výrazy nepoužívali mechanicky, ale aby vymýšleli vlastní. (890)
   
 2. Autor článku, regionální koordinátor pro výuku přírodních věd v amerických školách, píše o tom, že současné děti mají málo času na neorganizovanou hru a hlubší pozorování světa kolem sebe. Děti, jejichž život je neustále organizován (škola, kroužky, úkoly…), mají málo prostoru pro volné uvažování a pozorování, které vede ke kreativitě a inovacím. Autor nabízí několik rad, jak žákům pomoci znovuobjevit hru, rozvíjet nápady a představivost: 1. přeneste výuku víc mimo školní zdi, do otevřeného prostoru, 2. podporujte „prosakování“ (percolation) myšlenek po skončení výkladu, ponechte žákům čas před skončením hodiny na zažití vyloženého, sepsání případných otázek apod., 3. veďte žáky k nestrukturované hře – například o přestávce místo fotbalu si musejí vymyslet jinou aktivitu bez míče. Škola musí vést studenty k tomu, aby si poradili s neuspořádaností (messiness) a nebáli se myslet mimo zaběhané koleje. (891)
   
 3. Studie z Michiganské státní univerzity přináší zjištění, že žáci, kteří jsou fyzicky zdatní, mají také lepší akademické výsledky. Studie sledovala 312 žáků 2. stupně a měřila všechny aspekty fyzické zdatnosti ve standardních testech. Výsledky ukázaly, že nejzdatnější žáci mají i nejlepší výsledky v kognitivních testech bez ohledu na pohlaví. Výsledky studie hovoří ve prospěch podpory tělesné výchovy na školách. (892)
   
 4. Australská Aliance pro výzkum dětí a mládeže zveřejnila zprávu zaměřenou na zapojení rodičů do učení a školní práce. Zpráva zdůrazňuje, že rodiče mají velkou roli v případném zlepšení vzdělávacích výsledků dětí, zejména při spolupráci rodičů a školy. Účinné zapojení rodičů se může projevovat např. takto: 1. rodiče poskytují stimulující domácí prostředí a podporu pro učení, 2. očekávají od dětí výborné výsledky akademické i jiné, 3. pozitivní přístup k rodičovství, 4. rodiče pomáhají se školní látkou, 5. věnují se problémům mimo výuky, které se vyskytnou ve škole, 6. propojují školní práci se současnými událostmi a dalšími tématy, 7. uvědomují si, že jejich zapojení se mění v závislosti na tom, na kterém vzdělávacím stupni se dítě nachází. (893)
   
 5. Ve čtyřech státech USA uvažují o zavedení modelu „a la carte“ školy, kde by si žáci mohli vytvořit své vlastní kurikulum a vybrat si z nabídek lekcí (nejen online) státních i soukromých poskytovatelů (nabízí se srovnání s modelem Sudbury, viz zde). Všechny lekce by byly hrazené ze státních peněz. Většina lekcí je určena středoškolákům, ale nabízejí se např. i hodiny hudby pro pěti až šestileté děti. Proti plánu se zvedl odpor učitelů a ředitelů z tradičních škol, kteří se obávají, že školy bez fondů nebudou udržitelné. Další výhrada se týká toho, že plánovaný model znevýhodňuje žáky z chudších rodin, kteří nemají přístup k počítači a nikdo jim neporadí s výběrem kurzů. V některých státech již funguje model, ve kterém jsou žáci zapsáni na své kmenové škole, v níž absolvují většinu výuky, ale mohou využívat kurzů jinde. V modelu vzdělávání na míru by se v extrémním případě žák v kmenové škole účastnil pouze mimoškolních aktivit a konzultací s výchovným poradcem. Ve snaze přizpůsobit se dalšímu vývoji by se některé školy mohly začít specializovat např. na výuku jazyků apod. Za hlavní problém tohoto modelu je považována otázka akontability – kdo z velké řady poskytovatelů kurzů bude odpovídat za to, že si žáci osvojí potřebné znalosti a dovednosti. Ve státě Louisiana prověřovali kvalitu poskytovaných kurzů a více než polovina poskytovatelů byla odmítnuta. Další problém je spojen s řízením takto roztříštěné nabídky kurzů. Model by měl podle jeho zastánců přinést i finanční úspory (k tomu kritický pohled L. Cubana, viz zde), protože cena kurzu od různých poskytovatelů může být v průměru nižší než ve škole. (894)
   
 6. V souvislosti s tím, že většina států USA přijala Společné státní základní standardy (Common Core State Standards – CCSS) pro výuku angličtiny, matematiky a (později) přírodních věd, dvě skupiny států začaly vyvíjet testy pro zjišťování výsledků vzdělávání podle těchto standardů (k projektu plošného testování více zde). Testy by měli žáci od 3. do 11. třídy poprvé skládat v roce 2015, očekává se však, že jejich obsah a design významně ovlivní výuku. Jedna ze skupin, Smarter Balanced Assesment Consortium (SBAC), využívá ve vývoji testů tzv. kognitivních laboratoří, kde jednotlivý žák skládá test za přítomnosti odborníka a uvažuje o řešení nahlas. Po složení testu je s žákem veden strukturovaný dialog o testu, testových otázkách, podmínkách při testování apod. SBAC počítá s 945 kognitivními laboratořemi ve 12 státech. Kognitivní laboratoře se využívají od 80. let minulého století a přinášejí kvalitativní údaje o testech, které doplňují kvantitativní zjištění z pilotních testů pro velké skupiny žáků. Kvantitativní údaje slouží zejména pro stanovení reliability a validity testů (k teorii a metodice testů ve vzdělávání více zde). Kvalitativní výzkum v kognitivních laboratořích se zaměřuje např. na následující otázky: Jak se liší práce žáků na tabletu, počítači a s tradiční tužkou a papírem? Kolik času potřebují žáci na složitou otázku sestávající z několika kroků? Jak má vypadat zadání úlohy s volbou odpovědi, je-li možnost více správných odpovědí? Výzkum se soustředí také na to, jaké podmínky je třeba nastavit pro žáky s různým handicapem nebo pro žáky, jejichž mateřským jazykem není angličtina. (895)
   
 7. Americké terciární vzdělávání má stále vynikající výsledky, ale studenti začínají pochybovat o tom, zda se vyplatí studovat vysokou školu. Náklady na univerzitní studium stoupají (od roku 1983 pětkrát), studenti si musejí brát půjčky, aby zaplatili školné (dvě třetiny studentů mají půjčku). Velké procento studentů studium nedokončí (pouze 57 % studentů dokončí čtyřleté studium v průběhu 6 let). Univerzity utrácejí za neakademické služby a nesoustředí se na zkvalitňování kurzů. Průzkumy naznačují, že úroveň absolventů klesá. Výdělky absolventů v uplynulých letech relativně klesly. Studenti, kteří nedostudují, si odnášejí dluh a nemají příležitost jej splatit. Jako alternativa a finančně nenáročná varianta se nabízejí online kurzy (MOOC), ve kterých jsou zapojeny prestižní univerzity (o genezi MOOC viz zde). MOOC (masivní otevřené online kurzy – více o nich zde) představují trend, kterým by se mohlo vysokoškolské vzdělávání ubírat – směrem k volbě jednotlivých kurzů, které budou uznávány dalšími univerzitami, v kombinaci online a prezenčního studia. Některé tradiční univerzity pod tlakem konkurence MOOC přistupují ke změnám ve financování a nabídce kurzů. (896)
   
 8. Nová zpráva společnosti McKinsey se zabývá problémem, který v současné době tíží mnoho států a vlád: vysoká nezaměstnanost mladých lidí a zároveň nedostatek uchazečů o práci s požadovanými dovednostmi. Zpráva pracuje se dvěma různými zdroji dat: 1. s analýzou více než 100 vzdělávacích iniciativ v 25 zemích zaměřených na přechod mladých lidí ze školy do zaměstnání, vybraných podle míry inovace a efektivity, 2. s výsledky z dotazníků určených mládeži, vzdělávacím pracovníkům a zaměstnavatelům z devíti zemí z různých geografických oblastí a s různou sociálně ekonomickou úrovní (Brazílie, Německo, Indie, Mexiko, Maroko, Saúdská Arábie, Turecko, Velká Británie a USA). Zpráva přináší následující hlavní zjištění: 1. Zaměstnavatelé, poskytovatelé vzdělávání a mládež žijí v paralelních světech. Každá z těchto skupin vnímá situaci odlišně, protože vzájemně nekomunikují a nespolupracují. 2. Cesta od vzdělávání do zaměstnání je obtížná a plná překážek. Zde jsou zmíněny tři kritické okamžiky: nástup do postsekundárního vzdělávání, získávání dovedností a získání práce. 3. Systém přechodu od vzdělávání do zaměstnání pro většinu mladých lidí a zaměstnavatelů nefunguje. V obou skupinách jsou úspěšnější ti, kdo získání zaměstnání/zaměstnance věnují aktivní úsilí. 4. Inovativní a efektivní programy ve světě mají společné některé důležité prvky – pro úspěšné programy platí, že zaměstnavatelé a poskytovatelé vzdělávání aktivně zasahují do sféry druhé skupiny (např. zaměstnavatelé se podílejí na přípravě kurikula). Obě skupiny také od počátku intenzivně pracují se studenty. 5. Vytvoření úspěšného systému pro přechod od vzdělávání do zaměstnání vyžaduje nové pobídky a struktury – mladí lidé potřebují více informací, vzdělavatelé i zaměstnavatelé se podílejí na přípravě a výcviku, systém potřebuje funkci sjednotitele, který by měl přehled o všech možných cestách a skupinách. 6. Řešení přechodu od vzdělávání do zaměstnání potřebuje posunout dále a odstranit stávající omezení. (897)
(890) Scaffolding for Deep Understanding
(891) Solving the "Play" Problem
(892) Fit Kids Finish First On The Field And In Class, Research Shows
(893) Parental engagement in learning and schooling: Lessons from research
(894) Classes a la carte: States test a new school model
(895) Test Designers Seek Help of Students, One at a Time
(896) Not what it used to be
(897) Education to employment: Designing a system that works

3 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
11. prosince 2012 22:58  

[p]articlesforreprint . There are simply three drawbacks: the Bailey Button Ugg " booties " suede-I didn't treat it quick enough and after this the water marks show from walking from the snow; and the casualness ones . Should a woman is towards trends and way, gently used books need be on their your feet . The optical professionals of Dior eyewear are always conscious on the quality and durability of their product . Second, the main factor is that these boots [url=http://ugguksaleonline.moonfruit.com]ugg uk sale online[/url] really wear comfortably . If you wear them against bare skin [url=http://genuineuggaustralia.moonfruit.com]genuine ugg australia sale[/url] and you are sweating profusely, you are going to stick to the boots and your skin will chafe . Surfers stepping on the beach after confronting powerful waves find comfort and warmth in these shoes from UGG Australia Boots Shoes . There are various plaza clubs on the internet that you can join by paying a nominal fee and get the membership.[/p][p]And also, should you be having trouble picking out the optimal [url=http://uggbootsonlinesaleuk.moonfruit.com]ugg boots online sale uk[/url] layout, get one of the . 5 million, or $3 . Junior just isn't moment involving lifestyle though your state from intellect, to observe discover many ancient gals having on ugg bailey link plus running for the road readily, I won't laught at these yet take a look at these are especially cute mainly because they however still use a fresh cardiovascular system . Smell the boots . That's almost impossible at this point but these shoes and boots don't come cheap and everyone's eyes are still peeled for a chance to get a price cut . Virtually no -- that [url=http://genuinecheapuggboots.moonfruit.com]genuine cheap ugg boots[/url] is definitely not to do . The large range of editions, released authorized company an eternal is very increased focus . You can be sure discount ugg boots you will end up [url=http://cheapuggbaileybuttonuk.moonfruit.com]cheap ugg bailey button uk[/url] the centre of attention with one of these ugg wahine boots.[/p][url=http://www.conexaousb.com.br/forum/posting.php?mode=reply&f=14&t=28550]Here Offer the cheap Ugg online with high-quality 4j[/url]
[url=http://www.freevintagegames.com/forum/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=20439]There Offer the discount Ugg sandals for men online with high-quality 3z[/url]
[url=http://www.achsensprung.net/?page=forum&action=newanswer&threadid=1&_f=1&afm_redirect=1%2BResult:%2Bchosen%2Bnickname%2B%22Robevq49%22;%2Bsuccess;]There Offer the discount Ugg online with good quality 7u[/url]
[url=http://www.mitracorps.com/index.php/en/features-mainmenu-47/vsat/apstar-5-cband]There Offer the cheap Ugg sandals for women online with high-quality 8a[/url]
[url=http://forum.dkdas.de/newreply.php?tid=82]There Offer the cheap Ugg sandals shoes online with high-quality 2y[/url]

Anonymní řekl(a)...
12. prosince 2012 0:23  

11. prosince 2012 22:58

To už začal konec světa? Marťani útočí.

obyčejná učitelka řekl(a)...
12. prosince 2012 16:35  

Systém přechodu od vzdělávání do zaměstnání nefunguje... jsou úspěšnější ti, kdo získání zaměstnání/zaměstnance věnují aktivní úsilí
Panečku, to je překvapení!

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.