ČŠI: Testy budou lepší, i když ještě ne dokonalé

pátek 11. května 2012 ·

Necelý měsíc zbývá do první celoplošné generálky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol realizované Českou školní inspekcí v rámci projektu NIQES. Jaké testy jsou připraveny? Jejich obsah a podoba doznají oproti technologickému a logistickému pilotu, který se uskutečnil na vzorku 104 škol v prosinci 2011, řady změn k lepšímu.


Přibude předmětů i typů úloh

Zatímco žáci pátých tříd budou podobně jako v prosincovém pilotním testování řešit jen testy z českého jazyka, matematiky a angličtiny, pro žáky devátých tříd je připravena ještě němčina a francouzština. Protože každý předmět bude možné testovat v libovolném ze tří vyhrazených týdnů, jsou připraveny úlohy pro více srovnatelných variant.

Oproti prosincovému pilotu jsou v testech také úlohy, v nichž žák sám tvoří a zapisuje odpověď (číslo, slovo nebo krátké slovní spojení vyhodnotitelné bez posuzovatele), přibydou také úlohy na otevřené přiřazování dvojic. Většina úloh bude nicméně uzavřených (žák bude vybírat odpověď z nabídky).

V testech cizích jazyků budou nově i úlohy založené na poslechu mluveného úryvku. Vzhledem k různorodému vybavení škol bude úryvek reprodukován společně všem žákům ve skupině. Případné dovybavení škol sluchátky, o což bude ČŠI úpravou projektu usilovat, by umožnilo, aby v budoucnu mohli žáci řešit poslechové úlohy individualizovaně.

Úlohy v testech budou dvou úrovní obtížnosti

Zásadní novinkou v koncepci testů je diverzifikace obtížnosti. Základní úrovní jsou elementární požadavky povinné pro každého žáka, který projde pátou nebo devátou třídou. Velká většina žáků si s úlohami odpovídajícími této minimální úrovni hravě poradí – pokud dostatečně úspěšně vyřeší první část úloh, zobrazí se jim zbytek testu sestavený z úloh vyšší úrovně odpovídající spíše cílovým požadavkům pro žáka někde na rozhraní jedničky a dvojky.

Cílem tohoto rozrůznění je snaha poskytnout smysluplnou zpětnou vazbu o dovednostech v jednotlivých předmětech i žákům průměrným a dobrým, kteří by při nastavení obtížnosti úloh jen na úplné minimum zjistili pouze to, že „překvapivě“ všechno, co test obsahuje, umějí a zbytečně by testováním ztratili čas. Základním cílem ale zůstává ověření dosažení minimální úrovně dovedností.

V letošním testování nebudou testy nijak přizpůsobeny potřebám žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – s takovou úpravou se počítá až pro generální zkoušku v roce 2013.

Výsledky poslouží především žákům

Podoba a obsah výsledkových sestav se oproti prosincovému pilotnímu testování příliš nezmění – přibude pouze porovnání výsledků tříd v rámci školy. Základní změnou bude ale přístup k výsledkům – jak žák ihned po dokončení testu, tak škola po ukončení celého testování budou mít přístup ke svým výsledkům v administračním rozhraní na internetu.

V tomto testování budou ještě sestavy předdefinovány, výhledově by školy měly mít možnost generovat z výsledků různé přehledy podle vlastní potřeby.

Výsledky žáků budou mít formu procentní úspěšnosti (podíl správně vyřešených úloh ze všech úloh testu nebo části testu), která je pro žáky srozumitelná a odpovídá cíli testování – ověření míry splnění testovaného standardu. Za chybně vyřešenou úlohu žák nebude nijak penalizován. Vyhodnocen bude vždy jednak test jako celek, jednak jednotlivé tematické části testu. Žák se tedy dozví, nakolik uspěl v tom, co celý test ověřoval (pokud bude řešit obtížnější druhou část testu, tak za každou úroveň samostatně), kromě toho dostane o něco podrobnější informaci o tom, co mu šlo lépe a co hůře.

Nezanedbatelným přínosem testování bude osvěta – na výsledkových sestavách bude nejen popis toho, co výsledky o dovednostech žáka vypovídají, ale také srozumitelné vysvětlení, jaké závěry z výsledků činit nelze. Řada negativních vlivů, kterými testování může působit na vzdělávání žáků, vyplývá totiž právě z nevhodné interpretace výsledků a jejich nepřiměřeného zobecňování.

Dobrý příklad toho, jak bylo možné pracovat už s výsledky pilotního testování, lze nalézt například v Základní škole Jindřicha Matiegky v Mělníku. „Ihned po testování jsme s úlohami ve výuce dále pracovali. Každou úlohu jsme společně se žáky ve třídě probrali – žáci si ve skupinkách sdělovali své strategie řešení, případně originální postupy. Zvláštní pozornost jsme věnovali rozboru nesprávných řešení, kdy žáci rozebírali, kdo v čem chyboval a jaké mělo být správné řešení. Tento proces proběhl také ve třídách, které se testování neúčastnily. Vyučující analyzovali jednotlivé typy úloh a získali zpětnou vazbu, co žákům dělalo vetší potíže, a s čím problémy neměli. Každý žák si mohl vybrat, zda bude chtít své výsledky započítat do hodnocení v daném předmětu a pokud ano, zda si je nechá zapsat jako klasifikační stupeň či počet získaných bodů. Celkově bylo testování pro žáky i vyučující přínosem,“ říká ředitel školy Vladimír Škuta.

Záměrů k dalšímu vylepšení je řada

Celý projekt NIQES, jehož součástí je i ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ, směřuje k cílovému stavu v létě 2014. Letošní testování je první generálkou, v níž bude hlavním cílem ověřit možnosti a rizika realizace elektronického testování, do něhož se zapojí současně přes 100 000 žáků pracujících s velmi různorodým technickým vybavením.

V takovém rozsahu se doposud žádné obdobné šetření v ČR neuskutečnilo. Když se připočte fakt, že testovací prostředí (aplikace) i zastřešující administrační systém vznikají současně s přípravou testování, je pochopitelné, že ne všechny představy o ideální podobě testů i doprovodného servisu je možné realizovat už letos. Kromě už zmíněného přizpůsobení testů žákům se SVP přibydou v příštím roce další typy úloh a objektů použitelných v úlohách (třeba videoukázka), výsledky v úlohách vyšší obtížnosti v cizím jazyce budou porovnatelné s požadavky kladenými na některé mezinárodně uznávané jazykové zkoušky (kromě obsahu úloh je to závislé i na struktuře a délce testu), podrobnější bude vyhodnocení výsledků pro žáka a bohatší možnosti tvorby vlastních výsledkových sestav nabídne administrační prostředí.

V očekáváních převládá mírný optimismus

Technologický a logistický pilot na stovce škol proběhl loni v prosinci bez větších problémů, reakce ředitelů škol na průběh testování i na vyhodnocení testů byly pozitivní. Neobjevil se žádný nový zásadnější argument proti tomu, aby si žáci objektivně ověřili úroveň alespoň části toho, co se ve škole učí. Nezbývá tedy než věřit, že technika nezklame a žáci k testování přistoupí s přiměřenou vážností, aby tato generální zkouška přinesla všem zúčastněným maximum možného užitku.

K problematice standardů

Problematika připravenosti vzdělávacích standardů pro jednotlivé předměty, které by měly být součástí ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, je zcela zásadním milníkem pro úspěšné pojetí celé oblasti ověřování výsledků žáků.

I když je příprava standardů plně v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, úkoly inspekce s kvalitou standardů souvisejí, a tak je zcela na místě na jejich dopracování apelovat.

Česká školní inspekce si plně uvědomuje, že úspěch ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání je zcela zásadně závislý na kvalitě a úplnosti standardů k jednotlivým testovaným předmětům. Otázka standardů je klíčová, je středobodem doporučení, které České republice adresovalo OECD ve své zprávě o hodnocení vzdělávání za rok 2010, standardy jsou nepostradatelné pro tvůrce testových úloh a jejich kvality se dotýká také řada připomínek a požadavků domácí odborné veřejnosti. V neposlední řadě budou dopracované standardy jasným signálem, že vzdělávání žáků má sledovat širší cíle, než jaké lze sledovat elektronickým testováním.

Stále trvá pilotní období

I když by bylo samozřejmě optimální, kdyby byly standardy v požadované kvalitě k dispozici již nyní a bylo by možné na ně testové úlohy úspěšně navázat, je třeba si uvědomit, že minimálně do roku 2014 je veškeré plošné ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání realizováno v režimu pilotních zkoušek. Není tedy důvod proces pilotáže testovacích systémů i testových úloh pozastavit jenom proto, že absentují standardy. V případě, že se stát rozhodne spustit od roku 2014 ověřování výsledků žáků v ostrém režimu, již musí být k tomuto období standardy plně připraveny.

V Praze dne 30. 4. 2012.

40 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
11. května 2012 14:32  

A už to začíná... Test původně plánovaný jako minimální náhle má začít plnit 2 různé role, takže po minimu přijde další test pro jedničkáře! Pak se z toho uvaří nějaká bramboračka. No, ono to nějak dopadne... Státní maturita v bleděmodrém?

Anonymní řekl(a)...
11. května 2012 15:04  

Je skvělé, že se někdo konečně začal zajímat o kvalitu výsledků vzdělávání v začátečním období (ZŠ). Ve školách, kde učitelé nejsou motivováni pro kvalitní práci, třeba i měřenou v rovině vzdělávacích výstupů, tam mohou být problémy i s motivovaností žáků, jak jinak. Negativismus učitelů se ihned projeví v negativismu žáků. Líbí se mi v článku uvedené způsoby, jakým bude lze s výsledky nakládat - zpětná vazba především pro samu školu, možnost získat slovní komentář k výsledkům tříd i jednotlivců, atd.

K předchozímu komentáři: proč někomu vadí, že škola má možnost zjistit, kolik jejích žáků zvládne standardní úroveň jedničkářů až dvojkařů, to mi není zcela jasné.

Anonymní řekl(a)...
11. května 2012 15:31  

Oceňuji, že přes nesérióznost a nevěcnost některých výkřiků proti, to ČŠI pořád trpělivě vysvětluje i těm, kteří ani neumí číst...já už bych se na to vy...
Nikdy mě nenapadlo, že jim budu skoro až fandit.

Zen řekl(a)...
11. května 2012 18:42  

Plny souhlas s poslednim prispevkem.

Zvlaste bych ocenil "navod", jak interpretovat vysledky. Zda se, ze CSI se poucila z pru*u v zahranici.

Anonymní řekl(a)...
11. května 2012 21:13  

11. května 2012 15:04

Žákům devátých tříd je toto testování naprosto někde. Jen ignorant nebo naprostý hlupák to není schopen pochopit.

Anonymní řekl(a)...
11. května 2012 21:16  

i těm, kteří ani neumí číst...

Velmi bych toto doporučoval vládě ČR. Dospěl jsem totiž k závěru, že tato vládní parta opravdu neslyší, nevidí a neumí číst.

Anonymní řekl(a)...
11. května 2012 22:29  

Žákům devátých tříd je toto testování naprosto někde

Já vím, taky učím v devítkách. Letos jim možná ještě bude někde, a učitelé ani ředitel z toho nebude moci nic vyvodit (nebo to zkusí? uvidíme!). Ale jednou se té bandě líné už musí ukázat, že na střední školy se bez výsledků nedostanou.

Anonymní řekl(a)...
11. května 2012 22:39  

Když tak pročítám příspěvky, je mi jasno, že mnohým takykolegům vlastně bahno před tabulí i za tabulí velice vyhovuje. Hlavně ať nám do toho smrádku nikdo nešťourá.

Spíš nechápu rodiče. Mě posílali do školy, abych se tam něco naučil. Písemky a prověrky byly obden, na olympiády nás honili po desítkách a důsledky z neúspěchů se baže vyvozovaly!!, pohlavky za nekázeň a lenost svištěly vesele vzduchem. A rodiče za to upřímně děkovali. Jo, jiná doba, ta už se nevrátí. Teď mám třídy plné sebevědomých, tupých a svéprávných ignorantů, kteří vzděláním pohrdají stejně jako většina rodičů. Už kvůli nim bych testoval každé pololetí a výsledky bych jmenovitě věšel na všechny nástěnky v obci. Nevěříte, že bychom hned měli motivované rodiče? Pro začátek.

poste.restante řekl(a)...
11. května 2012 23:09  

22:29 a 22:39
Takže vlastně říkáte, že potřebujeme testy jako vnější motivaci k tomu, aby se žáci začali učit.

1. Výsledky testů nemají s přijímacím řízením žádnou souvislost.

2. Podle výsledků testů nebudou zřizovatelé, politici a rodiče hodnotit žáky, ale Vás, učitele.
Představte si, že znám ředitele, který spojil výši osobního ohodnocení s výsledky testů Kalibro.

3. Myslíte, že někdo bude věšet na nástěnky výsledky žáků? Ale to je hluboký omyl.

4. Když přijde žák s podprůměrnou inteligencí do školy, když tam v rámci inkluze začlení současné klienty "zvláštníchů škol, myslíte, že se u těchto žáků zlepší jejich motivace k učení, když (opět) dopadnou hůře, nežli ostatní?

Testy potřebujeme jako zdroj informací o průběhu vzdělávání.
Pro zjištění trendů a odchylek. Pro statistická data. Tečka.
Cokoliv navíc může způsobit jen problémy.

Anonymní řekl(a)...
11. května 2012 23:14  

Testy potřebujeme

no hurá, tak jsme ve shodě! To ostatní se stejně poddá. Věštit z karet stejně neumíte, Vy ani já, tak proč stahovat kalhoty před brodem.

Anonymní řekl(a)...
11. května 2012 23:18  

pro 22:39
Proč si raději nepořídíte rákosku? Vyšlo by to levněji...

poste.restante řekl(a)...
11. května 2012 23:31  

23:14
Nepotřebuju věštit.
Jedním z kritérií při "optimalizaci" sítě středních škol se staly žebříčky státních maturit. Objektivní, viďte.

Víte, já se dost dlouho živil koordinací projektů na to, abych jen mlčky přihlížel, když vidím jak jde něco špatným směrem. Za nadšeného zpěvu aktivistů, kteří vůbec netuší, kam se vlastně jde.

"To ostatní se stejně poddá.
"Tu máte děti, pohrajte si s granátem. Jen nevytahujte ten kroužek."

Anonymní řekl(a)...
12. května 2012 1:52  

...tak nebuďte frustrovaný a koordinujte dál a lépe...

Anonymní řekl(a)...
12. května 2012 6:13  

Jako jeden z týmu NIQES, který je za tvorbu testů zodpovědný, je pán na této adrese:

http://www.csicr.cz/getattachment/b9d07e8f-fe2e-418f-95bb-fd3576119da5/suchomel.pdf

Jinak nevím, zda veřejnosti neunikl podstatný fakt, že vytvářené testy nejsou tzv. srovnávací, ale OVĚŘOVACÍ.

Pokud jsem dobře poslouchal na informačním portálu NIQES minulý pátek ve Zlíně, tak tam bylo řečeno, že celý projekt NIQES má sloužit k vytvoření hodnocení škol pro ČŠI. Konkrétně těmi testy mají zjišťovat výsledky vzdělání, protože, jak konečně otevřeně řekli, tak současný systém hodnocení škol ČŠI dosud tento parapetr nemá dostatečně vyvinut. Dosud umí zjišťovat a hodnotit: 1. předpoklady pro vzdělávání; 2) průběh vzdělávání a ještě potřebují vytvořit účinný nástroj pro 3) výsledky vzdělávání (pomocí vyvíjených ověřovacích testů).

Takže nevím,ale celé to vystoupení pánů z ČŠI na mě osobně udělalo dobrý dojem. Ani náhodou tam ze sebe nedělali "mistry světa", naopak byli oba velmi otevření a naslouchali všem dotazům,ketrých tam padlo cca 12 z řad zástupců škol.
Petr

Anonymní řekl(a)...
12. května 2012 6:56  

11. května 2012 22:29

Nikdo doposud nesdělil, jak bude naloženo s žáky, kteří budou testy jakýmkoliv způsobem bojkotovat, testy neudělají,....Vskutku s Vámi musím souhlasit, že pokud testy budou pokračovat, tak nebude jiného zbytí, než zavést i represe vůči těm, kteří se soustavně odmítají učit. Viděl bych to tak, že po silné redukci SŠ by následovaly centrální přijímací zkoušky na SŠ. Nějaké srovnávací testování ? Na to jim žactvo kašle, ostatně kdo dnes nedělá např. testy SCIO. Každý chce přece zpětnou vazbu. Toto testování se mě zdá jako naprosto vyhozené státní peníze.

Anonymní řekl(a)...
12. května 2012 7:02  

"bahno před tabulí i za tabulí velice vyhovuje"

Neházel bych to jen na kolegy ze ZŠ. Přikláním se k závěru, že pokud bude takový přebytek volných míst na SŠ, tak s problémem přístupu žáků ke studiu nikdo nic neudělá. Těch míst je tolik, že jednoho žáka by jsme klidně mohli rozčtvrtit a každá část by se někam dostala. Žákům a studentům chybí motivace. "Proč bych se učil, když se stejně dostanu kam chci a to bez jakékoliv námahy".

poste.restante řekl(a)...
12. května 2012 9:46  

tak nebuďte frustrovaný a koordinujte dál a lépe
Smekám před silou Vašich argumentů. :-)

Nejsem frustrovaný. Učím na střední škole a testy základek mi mohou být ukradené. Ale nesnáším šlendrián a pitomosti financované z veřejných prostředků, které pak jinde chybí.

Souhlasím s kolegy, že pokud nebudou žáci cítit obavu, že se nedostanou na vysněnou střední školu, jejich motivaci k učení to výrazně sníží. Ale redukce středních škol to nevyřeší, protože:

1. Nikdo nezredukuje počet míst na středních školách tak, aby jich bylo méně nežli vycházejících žáků. Třeba v našem kraji PO OPTIMALIZACI bude využito cca 85 % kapacity středních škol.
2. Gymnázia vždy budou "chráněnou zvěří", protože většina prominentních (ekonomicky, politicky, společensky) rodičů na nich má/měla své děti.
3. Pokud by i někdo měl tu odvahu politického sebevraha a pořádně do systému středních škol říznul, operativně vznikne škola soukromá, která je mimo moc krajského zřizovatele.
Závěr: Míst na středních školách už bude vždy více, nežli žáků. Snahy o skutečnou optimalizaci narazí jako politicky neprůchodné.

My nepotřebujeme jednotné testy v 9. třídě, jako strašáka pro děti. Potřebujeme jednotné přijímací zkoušky na střední školy.
A světe div se, získáme tak i hodnověrné informace o průběhu vzděláváni.

Anonymní řekl(a)...
12. května 2012 12:44  

poste restante

Zlom může přijít odjinud. Nízké počty jednoduše SŠ zavřou z finančních důvodů. Normativ již nebude stačit na to, aby škola plnohodnotně fungovala. Tady se o to snažil Dobeš, nyní to na chvíli utichlo. S úspornými opatřeními 1,9 miliardy v regionálním školství se tato situace objeví znovu. Jistá optimalizace SŠ v krajích již probíhala a další bude muset následovat. Vidím to i na okolních středních školách. Na sousední osmileté gymnázium bylo do primy přihlášeno 16 žáků, na učňáku - jeden kominík, 3 zedníci, 2 instalatéři,.., na průmyslovce 2 třídy místo pěti a v té jedné 20 studentů. No nevypadá to dobře. Počty narozených navíc začaly klesat, což se na ZŠ projeví za šest let. S Vašimi názory zde však souhlasím. Ignorant

poste.restante řekl(a)...
12. května 2012 13:18  

Ignorant
Máte samozřejmě pravdu, nízká výše normativu vyřadí spoustu škol ze hry "přirozenou cestou". Jenže to postihne v prví řadě právě učební obory bez maturity.
Krajským politikům v podstatě stačí jen sedět a nečinně přihlížet.
Potřebujeme nový systém financování škol.
Anebo alespoň navýšit normativ na žáka.

Jinak se za pár let nebudeme stačit divit a úpadek vzdělanosti se jenom prohloubí.
Školy ve snaze přežít a neodradit žáky a nové uchazeče půjdou s laťkou ještě níže, nežli dnes.
Státní maturity to nezachrání. Letošní exces s matematikou jasně naznačuje, že když v budoucnosti propadne příliš mnoho žáků, prostě se přepočítají výsledky.

Pytlik Blaha řekl(a)...
12. května 2012 14:37  

Mě posílali do školy, abych se tam něco naučil.

No vidíte. A dotáhl jste to tak akorát na učitele.
Nedivme se rodičům, že nechtějí, aby jejich děti skončily obdobně.

Anonymní řekl(a)...
12. května 2012 15:54  

No, obsahu diskuse tady se moc nedivím, je to pořád pár jednotlivců, kteří píšou pořád dokola a vzájemně se ujišťují, jak jen jejich názor je ten správný. Já to mám naopak. Trochu jsem se bál, jak budou testy na generálku vypadat, a po přečtení tohoto článku zcela narovinu říkám, že oceňuji, jak autoři toho testování postupují koncepčně a smysluplně. Znám i pana Suchomela, který ty testy dělá, je to opravdu odborník na testování, který roky dělal pro SCIO. A prosím, jednou provždy, pořádně si to přečtěte: Ty testy nejsou srovnávací, nebudou děti kastovat, ale jsou ověřovací a řeknou, co dítě má umět, a zda to umí či ne. S testováním v takto koncepčním pojetí souhlasím. Rizika jsou, hlavně žebříčky, ale počkejme, jak to dopadne po této generálce. Pak můžeme soudit. A závěrem: byl jsem na semináři ČŠI k testování v Jihlavě. Naprosto profesionální výkon obou pánů z inspekce, kteří velmi korektně upozorňovali na chyby a rozhodně si nehráli na žádné machry!

Anonymní řekl(a)...
12. května 2012 16:53  

12. května 2012 15:54

Tito pánové z inspekce skutečně můžou nyní "svobodně" vykládat a vysvětlovat. Sám jsem absolvoval tuto debatu v Olomouci. Tyto názory mají však jepičí život. Co platí dnes, zítra není pravda. Vzpomínám si na to, jak titíž inspektoři okřikovali ředitelé základních škol o tom, že EU-OP VK je brnkačka. No a vidíte, že retroaktivita řádí v plné síle. Jsou zpětně kontrolovány již odsouhlasené monitorovací zprávy a dig. uč. materiály. Nesmírně to zatěžuje učitele a ředitele, kteří by opravdu měli především učit. Taky se vzpomínám na rok 2007, na slavné semináře koordinátorů ŠVP. Zase titíž lidé nás přesvědčovali o tomto "superprojektu". Jsem z toho tak trochu zmaten a přestal jsem jim věřit. Sice je chápu "koho chleba jíš, toho píseň zpívej", ale přesto by aspoň oni mohli mít rovnou páteř.

Anonymní řekl(a)...
12. května 2012 17:04  

A dotáhl jste to tak akorát na učitele.

Luďku, takových je nás zřejmě více. Na gymnáziu jsem měl vždy vyznamenání a vystudoval jsem bez problémů M-F. Před těmi desetiletími však vztahy mezi učiteli a rodiči byly trošku jiné a mám pocit, že tam byla i jistá autorita velké části učitelstva. Máme však nyní nové hrdiny, jsou tu i nové pojmy. Odkloňování, tunelování, přesměrování,...Tak si na to i učitelé budou muset zvykat. Začněme třeba v pondělí křídou, v úterý si odneseme domu nějaký software, ve středu ukradneme nějakému studentovi dobrou svačinu,...Dinosaurus současné doby.

Anonymní řekl(a)...
12. května 2012 17:19  

Anonym přede mnou psal, že absolvoval debatu v Olomouci. Jsem ředitelem ZŠ z Olomouce a můžu říct, že k testování v Olomouci žádný seminář nebyl, byl společný pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj a konal se v OSTRAVĚ. Takže zase účelový lži v diskuzích na České škole...

Pytlik Blaha řekl(a)...
12. května 2012 17:35  

Otázka na Rádio Jerevan:
"Je pravda, že kosmonaut Gagarin vyhrál v loterii automobil?"
Odpověď:
"Ano, máte naprosto pravdu. Nebyl to však kosmonaut Gagarin, nýbrž učitel Afanasij Krivošejov, a nevyhrál automobil, ale ukradli mu bicykl."

Anonymní řekl(a)...
12. května 2012 17:58  

Je jasné, že tu někdo proti testování organizuje kampaň, která logicky sílí s blížící se generálkou. Je to ale samá lež, včetně toho semináře v Olomouci, o kterém se tu všude píše a který tam nikdy nebyl. Ale to je tu ostatně běžné.

Anonymní řekl(a)...
12. května 2012 19:29  

12. května 2012 17:19

Pořádala toto setkání NIDV, byl tam náměstek Němec, zástupce inspektorů, včetně krajských. Vy jste tam opravdu nemohl být, protože z mužů jsme tam byli jen dva. Protože toho druhého znám, tak jste to opravdu být nemohl.Celkově tam bylo asi kolem stovky zástupců. Sekce byly Aj + M + ČJ. Byly podávány informace o průběhu testování. Neprobíhalo to na starém pracovišti na Wellnerově 5, ale tuším na č.20. Dostal jsem tam pokutu za parkování, protože se tam špatně parkuje. Termín Vám přesně neřeknu, musel bych ho vyhledat v poště. Pane řídicí, pokud takto přistupuje i ke svým podřízeným, tak je to fakt síla. Termín konání byl ještě za Dobeše a náměstci byli vystrašeni jako malí kluci. tedy kolego, žádná manipulace, važte slova.

Anonymní řekl(a)...
12. května 2012 19:32  

12. května 2012 17:58

Jakápak kampaň ? Státní mašinerie se prostě a jednoduše zadrhla a nefunguje. To je jediné prosté vysvětlení.

Anonymní řekl(a)...
12. května 2012 19:39  

Pozvánka - Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání

Kód programu: E67-01-21-112Vážená kolegyně,
vážený kolego,

na základě Vaší závazné přihlášky Vás srdečně zveme na vzdělávací program "Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání" (kód programu: E67-01-21-112).


Druhá polovina semináře byla věnována problematice zavádění software,formě a zpracování testů,..

Místo konání: NIDV Olomouc, Wellnerova 5 /pozor, změna sídla/, 4. poschodí.Hezký víkend a těšíme se na viděnou

Anonymní řekl(a)...
12. května 2012 20:00  

No dobrý, ale to byl seminář NIDV k financování regionálního školství, ne seminář ČŠI k testování... Pane bože!

Janek Wagner řekl(a)...
12. května 2012 20:02  

Záměna podzimních seminářů NIDV ke standardům a jarních konferencí ČŠI k testování je poněkud úsměvná (viz http://goo.gl/ttGjZ a http://www.ceskaskola.cz/2012/05/ceska-skolni-inspekce-diskutovala-s.html).

Anonymní řekl(a)...
12. května 2012 20:08  

12. května 2012 20:00
Můžu trvat jen na tom, že od 12.00 do 15.00 proběhla část věnována testování. Sekce Aj, M, ČJ. neměl jsem však pocit, že tehdy skutečně bylo vše perfektně připraveno. Byl to ztracený čas.

Anonymní řekl(a)...
12. května 2012 20:16  

12. května 2012 20:02
Jinak děkuji za odkazy, již jsem si nemohl přesně vzpomenout.

Pytlik Blaha řekl(a)...
12. května 2012 20:30  

To je ale naprosto zásadní věc.
Koukejte si všichni hodně rychle srovnat, kde který seminář byl a nebo měl být. Jinak se prostě s tím školstvím nehneme z místa.
Já třeba vím téměř skoro jistě, že tady kousek ve Smrkovicích nebyl k otázce testování žádný seminář už dobrých čtyřicet let.

Zen řekl(a)...
12. května 2012 23:46  

Starych nebo Novych?

Anonymní řekl(a)...
13. května 2012 7:01  

Ty testy nejsou srovnávací, nebudou děti kastovat, ale jsou ověřovací a řeknou, co dítě má umět, a zda to umí či ne.

Co tedy bude s žákem deváté třídy, který test neudělá? Myslím, že toto je velmi podstatná otázka. Ono se taky může klidně stát, že vyplňovat testy se nebude chtít podstatné části třídy. Jak je na těchto testech zainteresován ředitel učitelé, ale především žáci ? Jakou motivaci mají žáci při vyplňování testů?

Anonymní řekl(a)...
13. května 2012 10:27  

Zúčastnila jsem se diskuze s ČŠI na toto téma v rámci naší profesní organizace a chápu, že tohle budeme diskutovat další dva roky tohoto VÝVOJOVÉHO TŘÍLETÉHO projektu. Že teď budou zkoušet systém a testy chápu a těším se na to. Ono je to fakt jen o tom mít přesné informace a snažit se rozumět.

hana magdalena řekl(a)...
13. května 2012 10:33  

nechápu, proč když je tedy tento projekt vývojový (na tři roky) je tedy od začátku jeho realizace pro děti (resp. rodiče) povinný. já s tím prostě nesouhlasím!

Anonymní řekl(a)...
13. května 2012 11:20  

Zase se v těchto diskuzích prezentují samé dojmy. A co když, a co když ne, a co kdyby náhodou, a nemůže se stát.... Pokud si stejně řádně jako já přečtete podklady i články na České škole k testování (ne diskuzi, ale články), tak pochopíte, že podstatné není, co se zkouší teď, ale jak to bude od roku 2014. A to je velká neznámá!

Anonymní řekl(a)...
13. května 2012 19:21  

13. května 2012 11:20

Silné pochybnosti však zůstávají. Je to takový horký brambor, mám obavy, že vůbec nikdo neví co bude po roce 2014. Ani nevím, jaká je udržitelnost tohoto projektu.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.