Stanislava Andršová, Pavlína Hublová: Jak se budovala komunita na Metodickém portálu

neděle 4. prosince 2011 ·

Během projektu Metodika II se na pozici manažerky aktivity Komunita vystřídaly Stanislava Andršová a Pavlína Hublová. Každá měla možnost sledovat dění v komunitě na Metodickém portálu RVP.CZ ze svého úhlu pohledu, o který se s vámi rády podělí. Příspěvek si klade za cíl seznámit vás s kroky, které bylo třeba učinit, aby se vybudovalo funkční a bezpečné prostředí pro uživatele a z náhodných návštěvníků Metodického portálu RVP.CZ se stali mentoři II. řádu.Představení účastnic rozhovoru

Stanislava Andršová

Metodický portál jsem měla možnost budovat od počátku roku 2009, kdy jsem se stala součástí týmu projektu Metodiky II. Cílem mé aktivity Technologie ve vzdělávání bylo vybudovat virtuální komunitu učitelů kolem Metodického portálu. Cílová skupina byla pro mne důvěrně známá, neboť jsem vyučovala šest let na 1. stupni a téměř pět let jsem pracovala jako zástupkyně ředitelky na ZŠ J. A. Komenského v Praze 6.
V současné době jsem jednatelkou Nakladatelství Dr. Josef Raabe v Praze, kde vydáváme odbornou literaturu pro učitele a pro lékaře. Svůj volný čas trávím se svým synem, kdy rádi společně sportujeme a chodíme za kulturou.

Pavlína Hublová

Na Metodickém portálu jsem se několik let vyskytovala jako členka komunity, v současnosti zastávám pozici manažerky aktivity Komunita. Jsem vystudovaná učitelka 1. stupně a příležitostná lektorka činnostního učení sdružení Tvořivá škola. Ve volném čase se pokouším sdružovat Pedagogy Postižené Učitelským Šílenstvím (alias PEPOUŠ), snažím se o hledání cest ke smysluplnému zařazování technologií do výuky (interaktivní tabule, počítače, internetové aplikace) a ráda čtu kvalitní knihy. Mám doma jednoho syna, jednoho psa, jeden notebook a tři počítače.

První kroky v budování komunitního portálu

P: Stáňo, byla jsi jedním ze zakládajících členů nového Metodického portálu. Co jsi měla konkrétně na starosti?
S: Nový portál byl spuštěn téměř před třemi lety… Tento projekt si kladl za cíl vybudovat respektovaný živý portál věnovaný podpoře učitelů v jejich profesi. Projekt se skládal ze tří aktivit: obsahu, komunity, e-learningu. Byla jsem součástí týmu pěti lidí, kteří měli za úkol vybudovat fungující komunitu…
Hlavním cílem naší aktivity bylo vytvořit podnětné on-line prostředí podporující interakci, komunikaci a předávání zkušeností mezi učiteli. Ústřední myšlenkou byl ověřený poznatek, že aktivní uživatelé portálu mají daleko větší množství informací, nápadů, zkušeností a dovedností nežli jediný autor či organizace provozující daný web. Využili jsme moderní technologické prostředky, které dovolují spoluvytvářet obsah webu všem uživatelům, a díky tomu se nám podařilo propojit přes 8 000 uživatelů ve více než 13 000 diskuzních příspěvků, více než 3 000 sdílených stránek ve wiki nebo v téměř 1 000 blogových příspěvků.

P: Kolik lidí se zapojilo do tvorby komunity na Metodickém portálu? Zaznělo, že na začátku byl tým pěti lidí. To zřejmě není konečné číslo…?
S: Všechny aktivity, které vedly k vybudování a postupnému osamostatňování komunity na Metodickém portálu RVP.CZ, byly intenzivně spravované a řízené. Postupně byl sestaven tým externích spolupracovníků, který strávil mnoho času v on-line prostředí. S těmito lidmi probíhala setkání pravidelně každý týden po celý rok. Hledali jsme společně cestu, která nás přiblíží k naší vizi, jíž jsme věřili.

P: Existuje nějaký návod pro to, jak vytvořit fungující on-line komunitu?
S: Jednoznačný návod či teorie, jak vybudovat komunitu, neexistuje. My jsme ale měli možnost ověřit si, co funguje a co ne. Ve shodě s odborníky na danou problematiku se dají stanovit obecná, ale jasně stanovená kritéria, na která by se nemělo zapomínat:
 • Obsah
 • Péče
 • Propojenost
 • Otevřenost
P: Jistě si dovedeme pod těmito slovy něco konkrétního představit. Nezaškodí ale, když se pokusíme každou z vyjmenovaných zásad budování komunitního portálu rozklíčovat.


První zaznělo kritérium obsahu. Portál pro pedagogy musí být zajímavým médiem, pokud přináší kvalitní nový obsah. Důležité je zajistit odbornou a didaktickou správnost a použitelnost. Obsahem portálu jsou v současnosti: články, učební materiály, videa, fotky, dokumenty, on-line a off-line aktivity (diskuze, soutěže, e-knihy, přednášky, prezentace, příklady dobré praxe, ukázky ze zahraničí, workshopy, školení). Je třeba ještě něco doplnit?


S: Zlatá mantra praví: Pouze obsah dělá obsah! Nutné je vyhledávat autory, zajišťovat příspěvky a další materiály, které budou rovnoměrně a pestře naplňovat všechny moduly na portálu.
Komunita představuje jednu z cest směrem k budoucnosti Metodického portálu RVP.CZ, protože část obsahu by se postupně měla přenést do interakcí – obsah začnou vytvářet sami uživatelé – ve fórech, blozích, článcích.

Péče o uživatele – základní předpoklad úspěšného komunitního portálu

P: Jako návštěvnice Metodického portálu RVP.CZ jsem potkávala některá jména opakovaně, ale rozhodně mě nikdo neřídil ani neomezoval. Mohla jsem se bavit s kolegy, řešit konkrétní problémy, sdílet a rozšiřovat si databanku svých zkušeností a současně pomáhat dalším kolegům. Dostala jsem prostor volně vyjadřovat své názory. Jak tedy probíhá ta neviditelná péče o uživatele v komunitě?
S: Položme si otázku: Co chtějí učitelé od diskuzí? Hledají prostor, ve kterém si mohou vyměňovat svoje zkušenosti a vyjadřovat svoje postoje k různým problémům či otázkám. V tomto prostoru se ale musejí cítit bezpečně. Moderace diskuzí se v současné době stává nezbytností a bývá stále více využívána na jiných on-line webech. Díky moderaci diskuzí mají fóra kvalitní úroveň, bývají přehledná, provazují komunitu a obsah, dochází k důležitým shrnutím a tvorbě sdíleného obsahu. Podrobněji se tomuto tématu budeme věnovat později.

Dalším výrazně komunitním prostorem jsou blogy. Blog je místo, alternativní publikační prostor, kde může autor vyjadřovat vlastní profesní názory a sdílet je s ostatními. Díky komentářům může získat zpětnou vazbu a dále se rozvíjet.

Důležité také je, aby všechny obsahové materiály byly opatřeny třídícími znaky, které umožní snadné vyhledávání a propojení s Metodickým portálem RVP.CZ. Pokud uživatel portálu nedokáže snadno vyhledat to, co ho zajímá, většinou odejde po první návštěvě. I to patří k péči o uživatele.

P: Po nástupu do týmu projektu Metodika II bylo jedním z mých prvních úkolů zorientovat se v hierarchii komunity. Bylo nasnadě, že každá funkční komunita nutně potřebuje někoho, kdo bude propojovat a slaďovat celý tým, řídit diskuze a pečovat o uživatele.
S: Takového Ferdu Mravence, že? Tak toho jsme našli v hlavní moderátorce modulu Diskuze. Ta si pak k sobě vytvořila tým netmoderátorů, kteří jsou jejími nepostradatelnými pomocníky. Společně vedou každého jednotlivého uživatele směrem k dovednostem pokročilého uživatele, popř. ještě dál k VIP uživateli.

P: Růstu uživatelů Metodického portálu RVP.CZ se budeme věnovat o něco později. Ještě bychom se mohli zastavit u diskuzí a role netmoderátora.

Už během návštěv Metodického portálu RVP.CZ v pozici uživatelky jsem měla pocit, že jsou netmoderátoři všude, kde jich je potřeba – hasí požáry, podporují diskuzi, upozorňují na zajímavé materiály z jiných modulů, komunikují s uživateli. Zdá se mi, že netmoderátor má zcela zásadní roli při tvorbě komunity na Metodickém portálu RVP.CZ…
S: To je pravda. Netmoderátor je řízen manažerem portálu a velmi úzce s ním spolupracuje. Je to ten člověk, který propojuje všechny ostatní z týmu a vytváří vhodné prostředí a aktivity pro uživatele. Do přehledu jeho úkolů ještě patří udržování a aktualizace struktury diskuzních fór, zakládání nových diskuzí a jejich vedení, facilitace diskuzí, spolupráce s týmem odborníků, péče o uživatele po technologické i sociální stránce.
Sociální rozměr je v komunitách nutný. Netmoderátor účastníka motivuje (pochválí, poděkuje, vyzve ho k další spolupráci), objasňuje a vysvětluje mu postupy a principy diskuze.

P: Dovolte mi krátké shrnutí vlastností netmoderátora.

Netmoderátor by měl být trpělivý, empatický, neustále se vzdělávat, mít charisma, mít potřebné odborné znalosti z pedagogiky, zejména vzdělávání dospělých, znát komunikační styly a umět e-komunikovat, mít dobré pozorovací schopnosti, umět „číst“ on-line komunikaci, umět dobře klást otázky, umět vést diskuzi, mít schopnost řešit problémy, umět řídit skupinu, umět dobře používat psanou formu jazyka… A takové supermany se podařilo získat pro Metodický portál RVP.CZ!
Ještě bychom se mohly vrátit k výčtu zásad budování komunitního portálu: obsah, péče, propojenost, otevřenost. Obsah, péči a propojenost jsme si už vysvětlily, zbývá otevřenost.

Dovolte mi zde citovat zajímavou definici Dana France: „Otevřená a komunitní spolupráce je založena především na sdílení know-how, tzn. volném toku znalostí, ve kterém si jedna strana patentově či jinak neuzurpuje právo exkluzivního přístupu a využívání duševního vlastnictví.“
S: K obsahu se mohou uživatelé aktivně vyjadřovat. Portál vyžaduje aktivní spolupráci. Neexistují překážky v komunikaci, jak lidské, tak technologické. Uživatelé aktivně spoluvytvářejí obsah.

Kontinuum uživatele portálu

P: Už tady zaznělo, že každý uživatel je veden netmoderátorem k získání dovedností pokročilého uživatele, popř. VIP uživatele. To si jistě zaslouží podrobnější vysvětlení.
S: Naším cílem je, aby se uživatelé Metodického portálu RVP.CZ dostali z pozice náhodného návštěvníka do pozice člena komunity, resp. mentora 2. řádu, tzv. VIP uživatele. Takový host musí projít určitými fázemi, které se zde pokusíme stručně popsat:
 1. člověk mimo portál (návštěvník) – snažíme se, aby zažil některou z našich činností a začal pravidelně navštěvovat Metodický portál RVP.CZ;
 2. člověk, který nás už zná (pasivní uživatel) – opakovaně se vrací a pozoruje dění v komunitě;
 3. člověk, který nás navštěvuje vcelku pravidelně a zapojuje se do komunity (aktivní uživatel I. řádu) – odhodí ostych a začíná se aktivně účastnit diskuzí, uvažuje o výhodách registrace;
 4. registrovaný uživatel – registrace musí být jednoduchá a výhody natolik zřetelné, že na ni uživatel přistoupí. Záleží pak na něm, jestli bude aktivním uživatelem II. řádu nebo jen pozorovatelem;
 5. člověk, který má důvod k aktivitě (autor) – sdílí informace, zdroje i materiály, je vtažen do dění na Metodickém portálu RVP.CZ, obvykle se stává mentorem I. řádu;
 6. meta nejvyšší = VIP uživatel (mentor II. řádu) – má aktivní podíl na řízení komunity a jejích benefitech, dokáže přitáhnout do komunity a vést nové uživatele.
  P: Nemohli jsme si nevšimnout hvězdiček v profilu každého uživatele…
 
Pokud chceme „vychovat“ co nejvíce VIP uživatelů, musíme jim nabídnout takové požitky, které nelze odmítnout. Třeba dobrý pocit seberealizace, nové přátele a jejich oporu, drobný výdělek…
S: Přidejme ještě jedinečný obsah, náměty na aktivity, sdílení tématu/předmětu, spojení se značkou Metodický portál RVP.CZ a přístup k exkluzivním věcem.

Čeho jsme chtěli dosáhnout


S: Při tvorbě komunitního portálu je vždy dobré nastavit i reálná kritéria a těchto kritérií využívat ke srovnání a získání zpětné vazby. Mezi objektivně ověřitelné ukazatele úspěšnosti jsme například zařadili:
 • návštěvnost – 5 000 jedinečných návštěv denně (realitou je téměř 10 000 jedinečných adres uživatelů v září 2011);
 • 3 000 interakcí měsíčně (hodnocení hvězdičkami, komentování diskuzních a blogových příspěvků).
P: Jednoznačně můžeme potvrdit, že komunita na Metodickém portálu RVP.CZ má vysoký potenciál stát se vůdčím prvkem celého portálu. Není výjimkou, když dojde k vylepšení funkcí v některém z modulů na podnět uživatelů. V poslední době se tak stalo v modulu Profil, kde došlo k výraznému uzpůsobení využití tvorby kolekcí nebo v modulu Blogy, kde přibyla možnost ukládat příspěvky do sbírek.


Dalším příkladem síly funkční komunity jsou sbírky obrazových materiálů, tematických plánů a zkušeností s výukou v modulech Wiki a Blogy. Nikdy by nemohla vzniknout tak rozsáhlá databáze informačních zdrojů, kdyby se do ní nezapojili registrovaní uživatelé. Kvalitu takto získaných materiálů dokazují nejen reakce ostatních učitelů v komentářích, ale také zvyšující se návštěvnost takto naplňovaných modulů.


Okruh uživatelů se stále rozšiřuje. Snažíme se přiblížit obsah Metodického portálu RVP.CZ i na sociálních sítích a ulehčit tak uživatelům sdílení materiálů s kolegy. Předávání zkušeností mezi uživateli navzájem je jednou z největších deviz fungující komunity. Zkušený uživatel na sebe „nabaluje“ nové členy a pomáhá mu objevovat portál – stává se jeho mentorem.

Závěr

Co říci na závěr… Na počátku projektu jsme si dali tyto obecné cíle, abychom popsali konečný stav Metodického portálu a jeho komunitní části ke konci roku 2011:
 • Virtuální komunita učitelů tvoří, sdílí a nabízí kvalitní obsah, který vzniká na základě zkušeností z praxe a znovu se v praxi ověřuje. Obsah je citován odbornou pedagogickou komunitou.
 • Komunitní část portálu se stane leadrem v podpoře nových trendů v učitelské profesi. Veškerý obsah bude hodnocen a komentován.
 • Rozšíříme návštěvnost Metodického portálu RVP.CZ tak, že polovina všech učitelů bude znát adresu http://rvp.cz, a zajistíme denní návštěvnost v řádu několika tisíc individuálních adres.
 • Eliminujeme překážky v komunikaci, jak lidské, tak technologické.
 • Umožníme uživatelům aktivně spoluvytvářet obsah Metodického portálu RVP.CZ.
 • Nabídneme srozumitelně a funkčně strukturovaný portál pro pedagogickou veřejnost.
Vzhledem k aktuálním číslům o návštěvnosti se zdá, že jsme hlavní úkoly splnili na jedničku. Posuďte sami (data pocházejí z června 2010, resp. června 2011):
Modul Digifolio: 4 698 → 6 807
Modul Blogy: 4 102 → 5 071
Modul Diskuze: 9 591 → 12 175
Modul Wiki: 15 380 → 29 035

Citace a literatura:

 1. FRANC, Dan. Unisona [online]. 01. 11. 2010, [cit. 2011-08-31]. Pět záludností komunitní spolupráce. Dostupný z WWW: <http://www.unisona.com/pet-zaludnosti-komunitni-spoluprace/> .
 2. FRANC, Dan. Otevřené vs. uzavřené komunity [online]. Brno, 2010 [cit. 2011-09-11]. Dostupný z WWW: <http://www.youtube.com/watch?v=QV2D5mW-G30>.
 3. Česká škola [online]. 22. 09. 2009, [cit. 2011-09-11]. Metodický portál www.rvp.cz v nové podobě. Dostupný z WWW: <http://www.ceskaskola.cz/2009/09/metodicky-portal-wwwrvpcz-v-podobe.html>.
 4. NEUMAJER, Ondřej. Unikátní projekt pro učitele Metodický portál rvp.cz [online]. Brno, 22. 06. 2011, [cit. 2011-10-25]. Dostupný z WWW: <http://sco.muni.cz/2011/pres/Neumajer_SCO_2011.pdf>.

Tento článek byl převzat z publikace Metodický portál – příležitost pro učitele: Sborník k závěrečné konferenci projektu Metodika II. Praha : NÚV, divize VÚP a divize NÚOV, 2011.
Navštivte také pohled ke konferenci v Digifoliu.

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.