Stanovisko SKAV k „zeštíhlování úřadu“ ministryně Kopicové

čtvrtek 25. března 2010 ·

SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání – sdružuje 17 nevládních organizací působících v oblasti vzdělávání) má jako svůj prvotní cíl podporovat a chránit možnosti progresivních změn v systému vzdělávání a prostředí, které tyto změny umožňuje.


Předpokladem úspěšné vzdělávací politiky je její koncepčnost a kontinuálnost, nikoliv náhlá nesystémová a nekoncepční opatření, k nimž počítáme i poslední počin paní ministryně - tzv. zeštíhlování úřadu. Tento krok nás vede k sumárnímu připomenutí závažných problémů českého regionálního školství, které se řeší nedostatečně (a jmenování p. Špirhanzla náměstkem s cílem „dotáhnout“ státní maturity signalizuje jejich evidentní podceňování).

1. Regionální školství je kritizováno v zahraničí i doma za krajní případ selektivity, jímž je segregace romských dětí do zvláštních škol. (K antidiskriminačním opatřením váže Českou republiku rozsudek Evropského soudu pro lidská práva z listopadu 2007.) 

2. Obecně lze říct, že regionální školství je vysoce selektivní a nedává rovnou příležitost získat kvalitní vzdělání dětem, které pocházejí z méně podnětného rodinného prostředí obvykle spojeného s nižším sociálním a kulturním statusem. Vykazuje velké rozdíly ve výsledcích žáků z nejlepších a nejhorších škol, tyto rozdíly se navíc stále zvětšují.

3. Regionální školství vykazuje tendence ke zhoršování výsledků v mezinárodních srovnávacích šetřeních – výsledky našich žáků se v těchto výzkumech zhoršují ve srovnání s výsledky mnohých jejich budoucích konkurentů na globálním trhu práce. 

4. Učitelé v regionálním školství chronicky trpí malou podporou a špatnými podmínkami pro kvalitní práci. To vede také k tomu, že práce pedagoga není atraktivní pro mladé a současně schopné a motivované lidi; důsledkem je jak relativně vysoký průměrný věk pedagogických pracovníků (cca 43 let), tak vysoké procento nekvalifikovaných učitelek a učitelů (průměrně 15%, v některých aprobacích až 38%). Právě kvalita práce učitele je nejsilnějším ze školních faktorů ovlivňujících výsledky dětí. 

5. Kurikulární reforma přinesla zatím rozpačité výsledky. V důsledku závažných chyb MŠMT v osvětě o smyslu a cílech reformy se s ní učitelé neztotožnili, veřejnost o ní prakticky nic neví. Panují obavy, že nezvládnutá reforma povede k dalšímu zhoršování výsledků našich žáků.

6. Nejen regionální, ale celé školství je trvale podfinancované a navzdory cíli vytčenému v Bílé knize (6% HDP) zůstává trvale na 4% HDP.

7. Experti OECD poukazují na to, že i v ČR je „prostředí polarizované, kde panuje nízká důvěra“ (ve vyjádření k reformě terciárního vzdělávání) a dále zdůrazňují, že „při tvorbě reformních návrhů je třeba usilovat o transparentnost a vést širokou debatu“. Proto nás zneklidňuje, že současné vedení nepokračuje v procesu vnitřního přerodu uzavřeného úřadu v transparentní a otevřenou instituci, jak to nastartovalo minulé vedení MŠMT.

Zásahy paní ministryně Kopicové současně narušují důvěru v demokratické mechanismy. Vytvářejí dojem, že nestranická ministryně úřednického kabinetu pracuje na politickou nebo úzce zájmovou objednávku, jak její krok promptně zanalyzovaly deníky.


Naše otázky k nejnovějším i dávným problémům na MŠMT

Pro práci každého z nás v oblasti vzdělávání, pro vývoj koncepcí, dokumentů i materiálů a také pro školení učitelů na fakultách i v DVPP, a v důsledcích i pro práci učitele ve třídě je důležité, abychom měli plný vhled do cílů a strategií ministerstva, které bylo našimi zvolenými poslanci pověřeno spravováním školství. Proto potřebujeme odpovědi na následující stěžejní otázky:

1. Proč si vedení MŠMT vybírá z celé široké problematiky a agendy vzdělávání jako přední úkol právě státní maturity? Proč se MŠMT raději nesoustředí a něco nepodniká k tomu, aby naplnilo platný zákon a aby vznikl Národní vzdělávací program, a tedy i celková koncepce a strategie pro rozvoj vzdělávání v ČR?

Z promyšlené celkové strategie rozvoje vzdělávání v ČR by jasně vyplynulo, jak a kdy je třeba řešit jednotliviny typu maturitní zkoušky Z věcného hlediska jsou maturity jen okrajovým cílem a problémem, a navíc je logistické i obsahové dořešení maturit velmi silně závislé na mnoha dosud nedokončených procesech. Závěrečná zkouška středoškolského studia se bude brzy a podstatně měnit v závislosti

  • na zavedení a realizaci RVP na středních školách;
  • na tom, jak se u nás budeme přibližovat celoevropskému trendu, jenž staví do popředí monitorovací funkce testů spíše než funkce kontrolní a regulační;
  • na tom, zda a jak se podaří dosáhnout obecnější shody mezi experty i mezi učiteli v tom, co je podstatné v rozvoji vzdělanosti během studia na základních a středních školách.

Jak se dá v této situaci odůvodnit velké soustředění MŠMT na maturity? Jak si můžeme věcně, a nikoli jen zištnými záměry některých zainteresovaných jedinců a skupin vysvětlovat dlouhotrvající i současný vývoj maturit?

Kde můžeme získat veřejné porovnání rozpočtu přípravy maturit, jak ho navrhoval bývalý ředitel CERMATu P. Mach, nynějšího rozpočtu podle P. Zeleného, a případného úplného zrušení záměru změny v maturitní zkoušce?

2. Jak přesně vypadá současný rozpočet prováděných změn k „zeštíhlení“ MŠMT a ke zdokonalení funkčnosti vnitřní struktury MŠMT?

Kolik se ušetří propouštěním nynějších náměstků a přesuny v organizační struktuře, když zároveň cíle a úkoly skupin zůstávají nezměněny? Kolik bude stát zavedení nové struktury? Je zde poměr výdajů a přínosů zásadní, nebo si máme změny vysvětlovat pouhými mocenskými a zájmovými tlaky skupinek uvnitř a kolem MŠMT? Na co budou ušetřené peníze přesně použity?

3. Jak brzo a jakým způsobem začne vedení MŠMT řešit opravdu systémově (a nejen administrativně a mechanicky) nerovný přístup dětí z různých ohrožených skupin ke vzdělání?

Co a jak MŠMT podnikne, aby školství nerozvíjelo jako dosud prioritně jen děti ze vzdělanějších a lépe situovaných rodin, ale aby se pojetí vzdělávání i způsoby výuky proměnily tak, že škola bude pomáhat každému dítěti spoluvytvářet předpoklady pro budoucí osobní, občanské i pracovní úspěchy bez ohledu na jeho startovní podmínky?

Jak bude MŠMT účinně, a nejen formálně - administrativními opatřeními, bránit tomu, aby byly u nás, v rozporu s celkovou evropskou tendencí i v rozporu s rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva, odpuzovány od vzdělávání děti s různými vstupními nevýhodami, a to navzdory jejich normálním mentálním schopnostem? Jak MŠMT zajistí, aby nedocházelo k pouhému mechanickému přejmenování škol nebo k přeřazování dětí? Jaké jsou konkrétní a přitom koncepčně domyšlené plány na to, aby školy mohly připravovat rovné podmínky pro přístup ke vzdělání každému dítěti a aby učitelé mohli účinně pracovat s dětmi z různých prostředí?

4. Kdy a jak se bude skutečně řešit naléhavý problém: naprostá absence systému podpory kvalitní práce učitelů včetně profesního a platového růstu učitele? Které konkrétní kroky MŠMT chystá k tomu, aby do školství na místa učitelů přicházeli nadaní, schopní a zodpovědní mladí lidé?

Jak si máme vysvětlit, že MŠMT stále a opakovaně odkládá samotné zásadní rozhodnutí o tom, že profesní dráha učitele musí být odstupňována tak, aby učitelům byla jednak poskytována systematická profesní podpora přinášející zlepšování učitelovy práce a jednak nárůst platu závislý na kvalitě jeho výkonu? Kdy a jak hodlá MŠMT podpořit profesionální tvorbu různých návrhů Standardu učitelské práce, aby mohla být kvalita práce učitele konsensuálně a přitom rozumně posuzována? Čím MŠMT zaručí, že proces tvorby a přijetí konsensuálně uznaného Standardu nebude opět přerušen neodborným administrativním zásahem?

5. Jak přesně vypadá plán k dotažení kurikulární reformy, jaké prostředky a jaké kroky a které týmy k tomu MŠMT využije? Které oblasti uvnitř kurikulární reformy považuje MŠMT nyní za nejzávažnější, proč, a jak v nich bude postupovat?

Co zásadního dělá MŠMT proti snahám přicházejícím zvnějšku i zevnitř MŠMT, jimž jde o to zpochybnit reformu jako takovou? Jak se MŠMT dobere rozhodnutí, ve kterých oblastech je třeba kvalitu vzdělání podpořit nejdříve?


Organizace SKAV, které již stanovisko odsouhlasily:

Asociace domácího vzdělávání (ADV)

Asociace předškolní výchovy (APV)

Asociaci waldorfských škol (AWŠ)

DCI

JOB

Kritické myšlení

NEMES

Projekt Odyssea

Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii (SVOD)

Sdružení TEREZA

Společnost Montessori

Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání

Step by Step ČR

Škola podporující zdraví (ŠPZ)

Mimo SKAV se připojují

Varianty (program Člověka v tísni)

Programy sociální integrace (program Člověka v tísni)

Praha 23.3.2010

2 komentářů:

Luděk Blaha řekl(a)...
25. března 2010 v 0:43  

(a jmenování p. Špirhanzla náměstkem s cílem „dotáhnout“ státní maturity signalizuje jejich evidentní podceňování)

Co asi SKAV nadzvedlo, že se tak razantně probudilo.
P.Špirhanzl je signalizátorem evidentního podceňování už od dob Édy Zemanů.

Anonymní řekl(a)...
25. března 2010 v 7:14  

MŠMT je nemocné. Tak jako se v některých rodinách střídají "tatínci", a vytvářejí "výchovné" prostředí, tak se obměňuje kádr skleněného zámku. Jde o nemoci z dědičnosti, z letargie, z chuti po moci, která dusí zdravý rozum a z převzdělanosti úředníků pro správnou logistiku bludiště zákonů. Jsem už po letch přesvědčen, že na to nestaší nějaký obyčejný aprobovaný MUDr, schválený EU, ale bude třeba DRvoštěpa. Dosavadní reforma totiž není ani kosení trávy, ale přehrabování předlonského listí. A to už plodí zoufalství nejen těch, kdo jsou schopni dohlédnou dále, ale už i "obyčejné" populace. Vážený vrcholový managemente .., mám pocit nebo se mi to zdá, že to co vykazuje MŠMT svou nekoncepčností, která je krycím názvem pro nekompetentnost, už nabírá charakter důkazů o zneužívání pravomoci veřejného činitele. Ale nebojím se o vás, neboť vím, že si svou pozici a pracovní zatíženost cizojazyčně zase obhájíte. :-)

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.