MŠMT: Návrh vyhlášky o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou - MŠMT duben 2009

úterý 14. dubna 2009 ·

Návrh předkládané vyhlášky je zpracován na základě zákonného zmocnění v § 81 odst. 11 a § 113a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která jsou přijata k vydání vyhlášky upravující konání maturitní zkoušky novým způsobem. Návrh vychází z ustanovení § 77 a následujících školského zákona (doznala v průběhu uplynulých let řady upřesnění, zejména v rámci novely školského zákona zákonem č. 242/2008 Sb.), kde ustanovení týkající se reformy maturitní zkoušky mají odloženu účinnost.

Návrh vyhlášky ke stažení (359kB DOC)

NÁVRH

VYHLÁŠKA

ze dne

o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškouMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 81 odst. 11 a § 113a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 242/2008 Sb. a zákona č. 49/2009 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

1.

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

1.

hraničním skóre nejnižší možné bodové hodnocení, kterého žák musí dosáhnout, aby zkoušku nebo její část vykonal úspěšně,
2.

řádným termínem první časové období pro konání maturitní zkoušky po ukončení vzdělávání v posledním ročníku ve střední škole; do prvního časového období náleží i maturitní zkouška konaná v náhradním termínu podle § 81 odst. 2 věty čtvrté školského zákona,
3.

žákem s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky žák nebo uchazeč se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, kterému je na základě jeho žádosti umožněno konat maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho potřebám1),
4.

asistentem zletilá osoba2), která poskytuje žákovi s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky podporu při konání maturitní zkoušky podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,
5.

tlumočníkem zletilá osoba3), která žákovi s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky tlumočí do znakového jazyka nebo dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých a ze znakového jazyka nebo dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých v rozsahu upraveném v příloze č. 3 k této vyhlášce,
6.

zkušební dokumentací zadání zkoušek zahrnující testový sešit pro didaktický test, zvukovou nahrávku pro poslechovou část zkoušky z cizího jazyka, zadání písemné práce z českého jazyka a literatury, zadání písemné práce z cizího jazyka, pracovní listy pro dílčí zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka konanou ústní formou a záznamové archy pro zápis řešení didaktického testu a písemné práce žákem,
7.

pracovním listem část zkušební dokumentace, která obsahuje konkrétní zadání pro ústní zkoušku společné části z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka podle katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky (dále jen „katalog“),
8.

záznamovým archem část zkušební dokumentace, do které žák zapisuje řešení didaktického testu a písemné práce,
9.

zkušební místem škola nebo její odloučené pracoviště, kde se konají maturitní zkoušky,
10.

třetí povinnou zkouškou zkouška společné části maturitní zkoušky podle § 78 odst.1 písm. c) až e) školského zákona, kterou si žák zvolí,
11.

oprávněným uživatelem uživatel informačního systému Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) určený ředitelem školy, kterému Centrum vydalo oprávnění pro užití systému.

Termíny konání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky

2.


1.

Zkoušky se konají v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období.
2.

V jarním zkušebním období se zkoušky konají v období od 1. dubna do 20. června. V podzimním zkušebním období se konají od 1. září do 31. října.
3.

V jarním zkušebním období se zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu (dále jen „didaktický test“) a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce (dále jen „písemná práce“) konají v období od 1. dubna do 20. dubna. Dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí (dále jen „ústní zkouška společné části“) se konají od pondělí třetího úplného týdne měsíce května do konce druhého týdne měsíce června. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací a termíny ústních zkoušek společné části určí ministerstvo nejpozději do 31. března před konáním maturitní zkoušky v následujícím školním roce. Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (dále jen „jednotné zkušební schéma“) určí ministerstvo do 31. prosince školního roku, v němž se maturitní zkouška koná; údaje ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
4.

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky4) se v jarním zkušebním období konají v období od pondělí třetího úplného týdne měsíce května do 20. června. Zkoušky konané formou písemné zkoušky (dále jen „písemná zkouška“) a formou praktické zkoušky (dále jen „praktická zkouška“) se konají nejdříve 2. května. V případě oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M se praktické zkoušky konají nejdříve 1. dubna. V případě hodných zvláštního zřetele je možné praktickou zkoušku konat se souhlasem ministerstva i v jiném termínu.
5.

V podzimním zkušebním období se didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky konají v období druhého a třetího týdne měsíce září, ústní zkoušky společné části v období od čtvrtého týdne měsíce září do druhého týdne měsíce října. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací a termíny ústních zkoušek společné části určí ministerstvo nejpozději do 15. srpna před konáním maturitní zkoušky v následujícím roce. Jednotné zkušební schéma a místa konání didaktických testů a písemných prací určí ministerstvo nejpozději do 15. srpna před konáním maturitní zkoušky a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.
6.

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v podzimním zkušebním období konají v období od prvního týdne měsíce září do 31. října.
7.

Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy nejpozději jeden měsíc před jejich konáním v souladu s odstavci 3 až 6.3.


1.

Didaktické testy a písemné práce se zahajují vždy ve stejnou dobu.
2.

Termíny podle § 2 odst. 3 až 7 jsou platné i pro vykonání opravné, náhradní a jednotlivé zkoušky.4.


Přihlašování k maturitní zkoušce

1.

Žák se přihlašuje k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce (dále jen „přihláška“) stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce řediteli školy, a to

1.

nejpozději do 15. listopadu pro jarní zkušební období,
2.

nejpozději do 25. června pro podzimní zkušební období.

2.

V přihlášce žák uvádí

1.

jméno a příjmení, třídu a obor vzdělání, rodné číslo, bylo-li žákovi přiděleno, jinak datum narození a místo narození,
2.

názvy zkušebních předmětů a úroveň obtížnosti povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky5),
3.

názvy zkušebních předmětů povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky6),
4.

názvy zkušebních předmětů a úroveň obtížnosti nepovinných zkoušek společné části maturitní zkoušky7),
5.

názvy zkušebních předmětů nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky8),
6.

označení zkušebního předmětu, který bude žák konat ve společné části maturitní zkoušky v jazyce národnostní menšiny,
7.

zařazení žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky do kategorie a skupiny upravené v příloze č. 2 k této vyhlášce za účelem uzpůsobení podmínek pro konání společné části maturitní zkoušky.

3.

K přihlášce žáka se zdravotním postižením nebo se zdravotním znevýhodněním, který žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, se přiloží odborný posudek školského poradenského zařízení s uvedením kategorie a skupiny podle § 20 a přílohy č. 2 k této vyhlášce. Tento posudek se založí do školní matriky podle § 28 odst. 2 písm. f) školského zákona.
4.

Žák, který koná zkoušku podle § 81 odst. 5 školského zákona, podává přihlášku podle odstavce 2 a 3; v přihlášce uvede rok úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.
5.

Ředitel školy předá údaje z přihlášky podle odstavce 2 písm. a), b), d), f) a g) a odstavce 3 a 4 Centru v termínu:

1.

nejpozději do 30. listopadu pro jarní zkušební období,
2.

nejpozději do 30. června pro podzimní zkušební období.

6.

Změny v osobních údajích žáka, k nimž došlo od předání údajů Centru podle odstavce 5, oznámí ředitel školy Centru do 15. ledna pro jarní zkušební období a do 31. července pro podzimní zkušební období. Zohlednění změn hodných zvláštního zřetele, které nastaly po tomto termínu, projedná ředitel školy s Centrem.
7.

Žák obdrží kopii své přihlášky potvrzenou ředitelem školy.ČÁST DRUHÁ

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKYZkouška z českého jazyka a literatury

5.


1.

Didaktický test zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá pro základní úroveň obtížnosti 60 minut, pro vyšší úroveň obtížnosti 90 minut.
2.

Písemná práce zkušebního předmětu český jazyk a literatura pro základní úroveň obtížnosti trvá 60 minut, pro vyšší úroveň obtížnosti 90 minut. Do této doby se nezapočítává doba na výběr zadání podle odstavce 3.
3.

Zadání písemné práce obsahuje název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání. Pro každý termín písemné práce a pro každou úroveň obtížnosti Centrum stanoví 10 zadání písemné práce, z nichž si žák jedno zadání vybere do 25 minut od převzetí zadání. Číslo zvoleného zadání žák zapíše do záznamového archu; poté již nelze zadání měnit.6.


1.

Ústní zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá nejdéle 15 minut. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut.
2.

Pro ústní zkoušku společné části ředitel školy stanoví a zpřístupní žákům školy do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná, školní seznam literárních děl, který obsahuje pro základní úroveň obtížnosti nejméně 40 literárních děl, pro vyšší úroveň obtížnosti nejméně 105 literárních děl. Při stanovení školního seznamu literárních děl postupuje ředitel školy podle katalogu pro danou úroveň obtížnosti.
3.

Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce společné části v platném katalogu pro danou úroveň obtížnosti vlastní seznam literárních děl, který obsahuje pro základní úroveň obtížnosti 20 literárních děl, pro vyšší úroveň obtížnosti 30 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do 31. března školního roku, v němž se maturitní zkouška koná. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl pro danou úroveň obtížnosti v daném školním roce. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro každého žáka k dílům z jeho seznamu literárních děl.
4.

Pracovní list je tvořen výňatkem z uměleckého textu, výňatkem z neuměleckého textu a vymezením struktury ústní zkoušky.
5.

Ředitel školy může využít již vytvořený pracovní list z nabídky pracovních listů Centra. Centrum zpřístupní oprávněným uživatelům nabídku pracovních listů způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná.
6.

Pro ústní zkoušku společné části si žák losuje před zkušební maturitní komisí číslo pracovního listu. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu; v takovém případě žák losuje znovu.Zkouška z cizího jazyka

7.


1.

Zkoušku ze zkušebního předmětu cizí jazyk lze konat

1.

z anglického jazyka,
2.

francouzského jazyka,
3.

německého jazyka,
4.

španělského jazyka, nebo
5.

ruského jazyka.

2.

Zadání zkoušky ze zkušebního předmětu cizí jazyk ve vyšší úrovni obtížnosti je vždy ve zkušebním jazyce.
3.

Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk pro základní úroveň obtížnosti trvá 90 minut, z toho 30 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykovou kompetenci.
4.

Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk pro vyšší úroveň obtížnosti trvá 100 minut, z toho 40 minut pro poslechovou část testu a 60 minut pro část testu ověřující čtení a jazykovou kompetenci.
5.

Písemná práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk pro základní úroveň obtížnosti trvá 60 minut, pro vyšší úroveň obtížnosti 90 minut.8.


1.

Ústní zkouška společné části ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá nejdéle 15 minut. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut.
2.

Zadání pro ústní zkoušku společné části ze zkušebního předmětu cizí jazyk určená pro danou zkušební maturitní komisi obsahují tolik číslovaných pracovních listů, kolik žáků bude v dané úrovni obtížnosti před danou komisí konat ústní zkoušku. Zadání pro ústní zkoušku společné části v dané úrovni obtížnosti nesmí obsahovat stejné pracovní listy. Pracovní list je zpracován ve dvou různých vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro žáka a jedno pro hodnotitele.
3.

Každý pracovní list obsahuje tři zkušební úlohy zpracované Centrem a jednu zkušební úlohu zpracovanou školou (dále jen „školní zkušební úloha“) podle předlohy stanovené Centrem. Školní zkušební úlohy jsou zpracovány nejpozději do 7 pracovních dnů před zahájením ústní zkoušky. S obsahem školních zkušebních úloh jsou před zahájením ústní zkoušky seznámeni pouze ředitel školy a hodnotitelé. Témata pro zpracování školních zkušebních úloh ředitel školy stanoví a zpřístupní žákům nejpozději do 31. října školního roku, v němž se maturitní zkouška koná.
4.

Předlohu pro zpracování školních zkušebních úloh zpřístupní Centrum řediteli školy a hodnotitelům způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná. Vybrané zkušební úlohy zpracované Centrem zpřístupní Centrum řediteli školy a hodnotitelům způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 7 dnů před zahájením ústní zkoušky.
5.

Pracovní listy se zkušebními úlohami zpracovanými Centrem ředitel školy předá hodnotitelům v den zahájení ústní zkoušky společné části. Pracovní list je součástí zkušební dokumentace a informací veřejně nepřístupnou podle § 45.
6.

Před ústní zkouškou společné části si žák vylosuje číslo pracovního listu. Vylosovaný pracovní list se považuje za zveřejněný jeho předáním žákovi. Pro ústní zkoušku společné části nelze losovat dvakrát stejné číslo pracovního listu.9.


Třetí povinná zkouška

Didaktický test třetí povinné zkoušky9) trvá 90 minut, s výjimkou didaktického testu ze zkušebního předmětu matematika vyšší úrovně obtížnosti, který trvá 120 minut.Nabídka zkušebních předmětů nepovinných zkoušek společné části

maturitní zkoušky

10.


1.

Nepovinnými zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou

1.

cizí jazyk

1.

anglický jazyk,
2.

francouzský jazyk,
3.

německý jazyk,
4.

španělský jazyk, nebo
5.

ruský jazyk,

2.

matematika,
3.

občanský a společenskovědní základ,
4.

informatika,
5.

biologie,
6.

fyzika,
7.

chemie,
8.

dějepis,
9.

zeměpis,
10.

dějiny umění.

2.

Nepovinné zkoušky se konají podle stejných pravidel jako zkoušky povinné.Organizace společné části maturitní zkoušky

11.


1.

Centrum doručí zkušební dokumentaci balenou po zkušebních předmětech, úrovních obtížnosti a učebnách do zkušebního místa v bezpečnostních schránkách nejpozději poslední pracovní den týdne, který předchází zahájení zkoušek podle § 2.
2.

Bezpečnostní schránka obsahuje taktéž materiály pro komisaře, zadavatele a hodnotitele

1.

prezenční listinu žáků,
2.

protokol o průběhu zkoušky v učebně,
3.

pokyny pro komisaře,
4.

pokyny pro zadavatele,
5.

pokyny pro hodnotitele,
6.

bezpečnostní obálky pro vyplněné záznamové archy a prezenční listinu žáků,
7.

další pomocné materiály.

3.

Ředitel školy převezme bezpečnostní schránku pro školu od osoby pověřené Centrem a zkontroluje její neporušenost. Převzetí se potvrzuje záznamem o předání.
4.

V den konání příslušné zkoušky podle jednotného zkušebního schématu ředitel školy za přítomnosti komisaře otevře bezpečnostní schránku a vyjme z ní zkušební dokumentaci pro příslušný zkušební předmět a učebnu. Poté bezpečnostní schránku zapečetí. Ředitel školy předá zkušební dokumentaci zadavateli za přítomnosti komisaře, a to nejdříve 20 minut před zahájením příslušné zkoušky. Předání dokumentace se potvrzuje záznamem o předání.
5.

Zadavatel v učebně, kde se zkouška bude konat, společně s žákem, kterého si zvolí, zkontroluje neporušenost obalu zkušební dokumentace a rozpečetí jej. O rozpečetění provede zadavatel záznam v protokolu o konání zkoušky v učebně. Záznam podepíše rovněž zadavatelem zvolený žák podle věty první.
6.

Zadavatel rozdá záznamové archy, případně další části zkušební dokumentace určené žákům, a ve stanoveném čase podle jednotného zkušebního schématu zahájí zkoušku.12.


Při konání didaktického testu a písemné práce každý žák sedí v samostatné lavici. V jedné učebně může být nejvýše 17 žáků, v případě žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky nejvýše 14 žáků.13.


1.

Zadavatel vybere od žáků záznamové archy, překontroluje úplnost záznamových archů, uloží je do bezpečnostní obálky a o uložení provede záznam do protokolu o konání zkoušky v učebně. Bezpečnostní obálku předá za přítomnosti komisaře řediteli školy. Předání záznamových archů se potvrzuje záznamem o předání.
2.

Ředitel školy předá záznamové archy didaktických testů nejpozději poslední den konání didaktických testů podle jednotného zkušebního schématu osobě pověřené Centrem. Záznamové archy didaktických testů vrací Centrum po vyhodnocení řediteli školy k archivaci. Obě předání záznamových archů se potvrzují záznamem o předání.
3.

Ředitel školy převezme záznamové archy písemných prací ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk od zadavatele, zajistí zhotovení dvou kopií pod dohledem komisaře a tyto kopie předá bez zbytečného odkladu hodnotitelům. Originály záznamových archů archivuje. Předání záznamových archů od zadavatele se potvrzuje záznamem o předání.
4.

Předseda zkušební maturitní komise předá hodnocení žáků z ústní zkoušky společné části ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk řediteli školy bez zbytečného odkladu podle § 22 odst. 4.
5.

Ředitel školy zajistí zápis výsledků hodnocení písemných prací a ústních zkoušek společné části bez zbytečného odkladu do informačního systému Centra, nejpozději však do 14 dnů po ukončení konání písemných prací a současně nejpozději první pracovní den po ukončení konání ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky.
6.

Záznamové archy didaktických testů, písemných prací a protokol o hodnocení ústní zkoušky společné části žáka se archivují ve škole způsobem stanoveným jiným právním předpisem10).ČÁST TŘETÍ

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY14.


Ředitel školy může do nabídky povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky zařadit pouze předměty, jejichž celková týdenní časová dotace v učebním plánu školního vzdělávacího programu činí nejméně 4 hodiny.15.


Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí

1.

Zadání maturitní práce podle odstavce 2 určí ředitel školy s dostatečným časovým předstihem s ohledem na rozsah, obsah a náročnost zpracování tématu práce, nejpozději však 4 měsíce před termínem obhajoby maturitní práce. Pokud je určeno více než jedno téma, žák si téma maturitní práce zvolí v termínu stanoveném ředitelem školy; pokud si žák ve stanoveném termínu téma nezvolí, vylosuje si jedno téma z nabídky určené ředitelem školy. Maturitní práci může zpracovávat a obhajovat několik žáků společně, i v tomto případě jsou žáci hodnoceni jednotlivě.
2.

Zadání maturitní práce obsahuje:
1.

téma maturitní práce,
2.

termín odevzdání maturitní práce,
3.

způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu, kritéria hodnocení maturitní práce,
4.

počet vyhotovení maturitní práce, a
5.

určení částí tématu zpracovaných jednotlivými žáky v případě, že maturitní práci bude zpracovávat několik žáků společně.

Téma a zadání maturitní práce se zachovává i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.

3.

Ředitel školy nejpozději 4 měsíce před termínem obhajoby maturitní práce určí vedoucího maturitní práce a nejpozději jeden měsíc před termínem obhajoby maturitní práce stanoví oponenta maturitní práce. Vedoucím a oponentem maturitní práce může být i osoba, která není v pracovněprávním vztahu k právnické osobě vykonávající činnost školy (dále jen „škola“ a která působí v oblasti související s tématem maturitní práce.
4.

Vedoucí a oponent maturitní práce zpracují jednotlivě písemný posudek maturitní práce. Posudky jsou předány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby maturitní práce.
5.

Příprava k obhajobě maturitní práce trvá nejméně 5 minut, o prodloužení doby přípravy rozhoduje předseda zkušební maturitní komise. Obhajoba maturitní práce trvá nejdéle 30 minut.
6.

Pokud žák neodevzdá práci v termínu stanoveném podle odstavce 2 písm. b) a písemně se omluví řediteli školy nejpozději v den stanovený pro odevzdání maturitní práce; ředitel školy určí po posouzení závažnosti žákem uvedených důvodů žákovi náhradní termín pro odevzdání maturitní práce, uzná-li jeho omluvu. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy prominout. Pokud žák maturitní práci neodevzdá v termínu podle odstavce 2 písm. b) bez písemné omluvy s uvedeným vážných důvodů nebo mu omluva nebyla uznána, posuzuje se, jako by danou zkoušku vykonal neúspěšně.16.


Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

1.

Ředitel školy pro každou zkoušku konanou ústní formou zveřejní 20 až 30 témat. Zveřejněná témata jsou platná pro jarní a podzimní zkušební období.
2.

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, o prodloužení doby přípravy rozhoduje předseda zkušební komise. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.
3.

Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.17.


Písemná zkouška

1.

Ředitel školy stanoví témata a zkušební úlohy písemné zkoušky a způsob jejího konání. Pokud je stanoveno více než jedno téma, žák si jedno téma zvolí bezprostředně před zahájením zkoušky. Pokud si žák do zahájení písemné zkoušky téma nezvolí, vylosuje si jedno téma ze stanovené nabídky témat.
2.

Délku konání písemné zkoušky stanoví ředitel školy, nejdéle však písemná zkouška trvá 300 minut.18.


Praktická zkouška

1.

Zadání praktické zkoušky a způsob jejího konání stanoví ředitel školy.
2.

Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny, pokud není dále stanoveno jinak.
3.

V oborech vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M se praktická zkouška koná 2 až 4 týdny, v konzervatoři nejdéle 3 dny.
4.

V jednom dni trvá praktická zkouška nejdéle 360 minut.
5.

Praktická zkouška může mít podobu veřejného vystoupení.
6.

Praktická zkouška může být konána individuálně nebo společně více žáky; žáci jsou vždy hodnoceni jednotlivě.

19.


Kombinace forem

V případě, že ředitel školy stanoví pro konání zkoušky kombinaci dvou nebo více forem uvedených v § 15 až 18, postupuje se při konání jednotlivých částí zkoušky podle ustanovení této vyhlášky vztahujícího se k příslušné formě zkoušky.ČÁST ČTVRTÁ

Odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky20.


1.

Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky koná maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho zdravotnímu postižení nebo zdravotnímu znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce.
2.

K přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky je třeba předložit odborný posudek školského poradenského zařízení (dále jen „posudek“).
3.

Posudek žák odevzdá řediteli školy spolu s přihláškou podle § 4. Posudek obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny žáků podle druhu zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění, návrh úprav podmínek a způsobu konání maturitní zkoušky, dále výčet kompenzačních pomůcek a doporučení rozsahu a formy případné asistence, tlumočnických služeb nebo odlišností hodnocení.
4.

Podmínky pro konání maturitní zkoušky se upraví žákovi vždy, pokud z posudku vyplývá, že zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění trvá k termínu odevzdání přihlášky déle než jeden rok. V případech, kdy zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění trvá kratší dobu než jeden rok nebo nastane v době od odevzdání přihlášky do termínu konání maturitní zkoušky, uzpůsobí podmínky pro konání maturitní zkoušky ředitel školy v dohodě s daným školským poradenským zařízením s přihlédnutím k pravidlům uzpůsobení maturitní zkoušky pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním uvedeným v příloze č. 3 k této vyhlášce.
5.

Pro účely této vyhlášky se žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky dělí do kategorií a skupin uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky jsou do jednotlivých skupin zařazeni na základě posudku školského poradenského zařízení.
6.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají podle závažnosti svého postižení nebo znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, obsahové a formální úpravy testových materiálů, odlišnosti v hodnocení, použití kompenzačních pomůcek, tlumočení a technickou nebo speciálně pedagogickou asistenci. Podrobnější vymezení těchto služeb je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
7.

Ředitel školy žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky a zákonného zástupce takovéhoto nezletilého žáka seznámí s úpravami podmínek a způsobu konání zkoušek podle přílohy č. 3 k této vyhlášce nejpozději jeden měsíc před konáním první zkoušky nebo části zkoušky maturitní zkoušky. V případech uvedených v odstavci 4 větě druhé tak učiní bez zbytečného odkladu.
8.

Asistenta nebo tlumočníka přiděluje žákovi ředitel školy.Část pátá

Odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s vyučovacím jazykem národnostní menšiny21.


1.

Zkouška z jazyka národnostní menšiny se koná způsobem podle § 17 a 18.
2.

Žák školy nebo třídy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny, který skládá zkoušky společné nebo profilové části maturitní zkoušky v jazyce národnostní menšiny, uvede tuto skutečnost v přihlášce.
3.

Žák může volit jazyk pro každou zkoušku maturitní zkoušky.Část šestá

Hodnocení zkoušekHodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky

22.

1.

Ministerstvo zveřejní kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky, včetně hraničního skóre, kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky způsobem umožňujícím dálkový přístup do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná.
2.

Didaktický test je vyhodnocován vždy Centrem. Vyhodnocení didaktického testu ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk Centrum zpřístupní ředitelům škol způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 10 dnů před konáním ústní zkoušky společné části v jarním zkušebním období a nejpozději 2 dny před konáním ústní zkoušky společné části v podzimním zkušebním období.
3.

Písemná práce ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk je vyhodnocena hodnotiteli nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy se písemná práce konala. Hodnotitelé předají společné hodnocení písemné práce žáka řediteli školy.

(4) Hodnocení žáka z ústní zkoušky společné části ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk navrhnou hodnotitelé zkušební maturitní komisi po ukončení zkoušek v daném zkušebním dni. O hodnocení ústní zkoušky společné části rozhoduje zkušební maturitní komise hlasováním. O hodnocení ústní zkoušky společné části vypracuje zkušební maturitní komise protokol.23.


1.

Kritéria hodnocení písemné práce a ústní zkoušky společné části jsou součástí zkušební dokumentace.
2.

Hraniční skóre zkoušek nebo dílčích zkoušek společné části uvede Centrum také v testových sešitech didaktických testů a v zadáních písemných prací pro danou zkoušku.
3.

Žák vykoná zkoušku nebo dílčí zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hraničního skóre. Pokud žák nevykonal některou z dílčích zkoušek úspěšně, dál ve zkoušce nepokračuje.
4.

Žák vykoná zkoušku ze zkušebního předmětu společné části úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny dílčí zkoušky, z nichž se zkouška daného zkušebního předmětu skládá. Celkové hodnocení zkušebního předmětu se stanoví váženým aritmetickým průměrem všech konaných dílčích zkoušek; v případě zkušebního předmětu cizí jazyk se započítává hodnocení didaktického testu jednou polovinou a hodnocení písemné práce a ústní zkoušky vždy jednou čtvrtinou.
5.

Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku zkušebního předmětu společné části úspěšně, opakuje celou zkoušku z daného zkušebního předmětu.
6.

Hodnocení zkoušek společné části na základě dosažených výsledků podle odstavce 3 převede Centrum do klasifikační stupnice prospěchu:
1.

1 – výborný,
2.

2 – chvalitebný,
3.

3 – dobrý,
4.

4 – dostatečný,
5.

5 – nedostatečný.Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

24.


1.

Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Způsob hodnocení každé zkoušky nebo její části a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy a schvaluje zkušební maturitní komise.
2.

V případě, že se zkouška skládá z více částí, jsou hodnoceny také části zkoušky. Hodnocení každé části zkoušky se zohlední v návrhu výsledného hodnocení zkoušky.
3.

Pokud se zkouška skládá z více částí, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.
4.

Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice:

a) 1 – výborný,

b) 2 – chvalitebný,

c) 3 – dobrý,

d) 4 – dostatečný,

e) 5 – nedostatečný.

5.

Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal.
6.

Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm uvedeným v odstavci 4 písm. a) až d).25.


(1) V případě, že se zkouška skládá z více částí a žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje celou zkoušku. Pokud je jednou z částí zkoušky maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí nebo praktická zkouška a žák ji vykonal úspěšně, tuto část zkoušky žák neopakuje.

(2) Pokud žák část zkoušky nevykonal úspěšně, dál ve zkoušce nepokračuje. Věta první se nepoužije v případě, že další část zkoušky je maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí nebo praktická zkouška.

(3) Jestliže žák po zahájení některé zkoušky od jejího konání odstoupí, posuzuje se, jako by byl z dané zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný. V případě, že je žákovi z vážných důvodů znemožněno dokončit některou zkoušku nebo její část, může předseda zkušební maturitní komise povolit žákovi konání zkoušky nebo její části v jiném termínu téhož zkušebního období.Celkové hodnocení maturitní zkoušky

26.


1.

Hodnocení společné části maturitní zkoušky zpřístupní Centrum řediteli školy bez zbytečného odkladu po vyhodnocení výsledků všech konaných zkušebních předmětů společné části způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději do 15. června v jarním zkušebním období a do 15. října v podzimním zkušebním období.
2.

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky provede zkušební maturitní komise bezprostředně po ukončení zkoušek profilové části.
3.

Celkové hodnocení maturitní zkoušky provede ředitel školy podle výsledků společné a profilové části maturitní zkoušky.
4.

Celkové hodnocení maturitní zkoušky se provádí podle stupnice:
1.

prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže žák nekonal žádnou opravnou zkoušku, nebyl z žádné povinné zkoušky maturitní zkoušky hodnocen stupněm horším než 2 – chvalitebný, a zároveň průměr hodnocení ze všech povinných zkoušek maturitní zkoušky není horší než 1,50,
2.

prospěl(a), jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky maturitní zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný,
3.

neprospěl(a), jestliže žák byl z některé povinné zkoušky maturitní zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný nebo ji z jiného důvodu nevykonal úspěšně.
5.

Do celkového hodnocení maturitní zkoušky se nezapočítává hodnocení nepovinných zkoušek.ČÁST SEDMÁ

PROTOKOLY MATURITNÍ ZKOUŠKY A DALŠÍ DOKUMENTY

Protokoly společné části maturitní zkoušky

27.


Protokol o průběhu maturitní zkoušky v učebně

1.

Protokol o průběhu maturitní zkoušky v učebně je součástí zkušební dokumentace pro danou učebnu.
2.

Protokol o průběhu maturitní zkoušky v učebně zpracuje zadavatel po ukončení didaktického testu nebo písemné práce v příslušné učebně a předá komisaři bezprostředně po vykonání zkoušky v učebně. Protokol o průběhu maturitní zkoušky v učebně podepisuje zadavatel a komisař.
3.

Poslední den konání didaktických testů a písemných prací komisař všechny protokoly o průběhu maturitní zkoušky v učebně předá řediteli školy k archivaci.
4.

Protokol o průběhu maturitní zkoušky v učebně obsahuje

1.

identifikační údaje právnické osoby vykonávající činnost školy a zadavatele včetně názvu a adresy školy, resortního identifikátoru školy, evidenčního čísla protokolu, jména a příjmení, data a místa narození zadavatele,
2.

údaje o průběhu zkoušky v učebně včetně označení učebny, data a názvu zkoušky, času zahájení a ukončení zkoušky, informace o žácích v učebně a počtech odevzdaných záznamových archů, záznamu o řešení mimořádných situací, podpisu zadavatele, podpisu komisaře,
3.

v případě asistence nebo tlumočení žákům s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky obsahuje též jméno a příjmení asistenta nebo tlumočníka a záznam o průběhu asistence nebo tlumočení.28.


Protokol o průběhu maturitní zkoušky ve zkušebním místě

1.

Protokol o průběhu maturitní zkoušky ve zkušebním místě v jarním nebo podzimním zkušebním období je součástí zkušební dokumentace pro příslušnou školu nebo odloučené pracoviště.
2.

Protokol o průběhu maturitní zkoušky ve zkušebním místě zpracovává komisař po ukončení všech zkoušek společné části maturitní zkoušky ve 2 vyhotoveních. Protokol o průběhu maturitní zkoušky ve zkušebním místě podepisuje komisař a ředitel školy. Komisař jedno vyhotovení předá Centru, druhé vyhotovení zůstává k archivaci ve škole.
3.

Přílohou protokolu o průběhu maturitní zkoušky ve zkušebním místě jsou protokoly o průběhu maturitní zkoušky v učebně.
4.

Protokol o průběhu maturitní zkoušky ve zkušebním místě obsahuje

1.

identifikační údaje školy a komisaře včetně názvu a adresy školy, resortního identifikátoru školy, evidenčního čísla protokolu, jména a příjmení, data a místa narození komisaře,
2.

údaje o průběhu zkoušky ve zkušebním místě včetně záznamu o řešení mimořádných situací, data vyhotovení protokolu, podpisu komisaře, podpisu ředitele školy.29.


Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka

1.

Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka je dokladem o hodnocení žáka ve společné části maturitní zkoušky.
2.

Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka zpracovává Centrum a zpřístupní jej řediteli způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 15. června pro jarní zkušební období a do 15. října pro podzimní zkušební období.
3.

Ředitel školy vytiskne z informačního systému protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka a žákovi jej předá. Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka musí obsahovat datum vystavení a podpis ředitele školy. Žák převzetí protokolu o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka potvrdí svým podpisem a uvedením data převzetí.
4.

Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka obsahuje

1.

identifikační údaje žáka a školy včetně jména a příjmení a data narození žáka, názvu a adresy školy, resortního identifikátoru školy, oboru vzdělání, evidenčního čísla protokolu, v případě žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky údaj o konání maturitní zkoušky za uzpůsobených podmínek,
2.

údaje o výsledcích zkoušek společné části maturitní zkoušky

1.

název zkušebního předmětu včetně jeho dílčích zkoušek,
2.

úspěšnost žáka v procentech v jednotlivých zkušebních předmětech včetně jejich dílčích zkoušek,
3.

percentilové umístění v oboru vzdělání a celkem v jednotlivých zkušebních předmětech včetně jejich dílčích zkoušek,
4.

skóre v jednotlivých zkušebních předmětech včetně jejich dílčích zkoušek,
5.

datum konání zkoušky,
6.

celkové hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky.
1.

Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka je součástí školní matriky.Protokoly profilové části maturitní zkoušky30.


Protokol o průběhu profilové části maturitní zkoušky

1.

Protokol o průběhu profilové části maturitní zkoušky zpracovává předseda zkušební maturitní komise po ukončení všech zkoušek profilové části maturitní zkoušky v dané třídě. Protokol o průběhu profilové části maturitní zkoušky podepisuje předseda zkušební maturitní komise a ředitel školy; protokol zůstává k archivaci ve škole.
2.

Protokol o průběhu profilové části maturitní zkoušky obsahuje

1.

identifikační údaje školy, včetně názvu a adresy školy, resortního identifikátoru školy, evidenčního čísla protokolu,
2.

údaje o průběhu profilové části maturitní zkoušky v dané třídě, včetně záznamu o řešení mimořádných situací, data vyhotovení protokolu, podpisu komisaře a podpisu ředitele školy.31.


Protokol o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáka

1.

Protokol o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáka je dokladem o hodnocení žáka v profilové části maturitní zkoušky.
2.

Protokol o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáka zpracovává předseda zkušební maturitní komise, který jej předá řediteli školy po ukončení zkoušek profilové části maturitní zkoušky.
3.

Protokol o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáka obsahuje

1.

identifikační údaje žáka a školy včetně jména, příjmení a data narození žáka, názvu a adresy školy, resortního identifikátoru školy, oboru vzdělání, evidenčního číslo protokolu,
2.

údaje o výsledcích zkoušek profilové části maturitní zkoušky,

1.

název zkoušky, popř. její části,
2.

datum konání zkoušky,
3.

hodnocení žáka v jednotlivých zkušebních předmětech, popř. jejich částí.

4.

Protokol o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáka je součástí školní matriky.32.


Záznam o předání zkušební dokumentace

1.

Záznam o předání zkušební dokumentace se pořizuje při úkonech podle § 11 odst. 4 a 5 a § 13 odst. 1 až 3.
2.

Záznam o předání zkušební dokumentace obsahuje jméno, příjmení a podpis předávajícího, jméno, příjmení a podpis přijímajícího, přesný popis předávané zkušební dokumentace, datum, hodinu a místo předání zkušební dokumentace.33.


Vydání vysvědčení

Ředitel školy na základě výsledků žáka uvedených v protokolech o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka a profilové části maturitní zkoušky žáka vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy oba protokoly obdržel. Maturitní vysvědčení vydává ředitel školy podle vzoru zveřejněného ve vyhlášce č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání.část OSMá

Opravné a náhradní zkoušky

34.


1.

Opravné a náhradní zkoušky žák koná z těch zkušebních předmětů, které uvedl v přihlášce k maturitní zkoušce v řádném termínu.
2.

K opravné a náhradní zkoušce se žák přihlašuje způsobem podle § 4.
3.

Opravné a náhradní zkoušky maturitní zkoušky se konají v termínech podle § 2.
4.

Ředitel školy stanoví v souladu s § 2

a) termíny opravných zkoušek ústních zkoušek společné části a zkoušek profilové části maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období,

b) termíny náhradních zkoušek.

5.

Ředitel školy zveřejní konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a zkoušek profilové části maturitní zkoušky podle odstavce 4 nejméně jeden měsíc před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

část DEVÁTá

Zkušební maturitní komise

35.


1.

Zkušební maturitní komise11) má stálé členy a další členy. Stálými členy jsou předseda, místopředseda a třídní učitel nebo vedoucí oddělení konzervatoře.
2.

Dalšími členy jsou

1.

zkoušející, kterým je učitel zkušebního předmětu,
2.

přísedící,
3.

vedoucí pedagog hlavního oboru v oborech vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M a v konzervatoři s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M,
4.

hodnotitel.

3.

V případě, že se zkouška či její část koná formou vypracování maturitní práce a její obhajoby, jsou dalšími členy také vedoucí maturitní práce a oponent maturitní práce.
4.

Místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise jmenuje ředitel školy

1.

pro jarní zkušební období do 31. března školního roku, v němž se maturitní zkouška koná,
2.

pro podzimní zkušební období do 30. června předcházejícího školnímu roku, v němž se maturitní zkouška koná.

5.

Místopředsedou zkušební maturitní komise je jmenován pedagogický pracovník školy s nejméně pětiletou pedagogickou praxí.36.


(1) O hodnocení žáka při zkoušce nehlasuje ten člen zkušební maturitní komise, který nebyl této zkoušce po celou dobu přítomen.

(2) Hodnocení maturitní práce navrhuje zkušební maturitní komisi vedoucí maturitní práce. Hodnocení písemné zkoušky, praktické zkoušky a ústní zkoušky navrhuje zkušební maturitní komisi zkoušející nebo hodnotitel.

(3) V případě krátkodobé nepřítomnosti předsedy zkušební maturitní komise při maturitní zkoušce jej zastupuje místopředseda.

(4) V případě, že člen zkušební maturitní komise nemůže dlouhodobě vykonávat svou funkci nebo se k výkonu své funkce nedostaví, jmenuje orgán, který ho jmenoval, neprodleně do této funkce jinou osobu splňující předpoklady pro výkon dané funkce.část deSátá

Vymezení dalších činnostÍ OrgÁnů a fyzických osob

zabezpečujících MaturitnÍ zkoušky

37.


Centrum

Centrum

1.

sestavuje průběžné a celkové výsledky hodnocení žáků ve společné části maturitní zkoušky,
2.

zpracovává závěrečnou zprávu pro ministerstvo o celkových výsledcích společné části maturitní zkoušky.38.


Ředitel školy

Ředitel školy

1.

navrhuje Centru počet pedagogických pracovníků pro výkon funkce komisaře, který odpovídá počtu zkušebních míst, ve kterých se bude v rámci dané školy konat maturitní zkouška,
2.

navrhuje Centru počet zadavatelů a hodnotitelů, který bude odpovídat počtu zadavatelů a hodnotitelů pro zajištění maturitní zkoušky v dané škole,
3.

přebírá od osoby pověřené Centrem bezpečnostní schránku pro školu, kontroluje její neporušenost a ukládá tak, aby byla dodržena bezpečnostní opatření podle § 80b školského zákona,
4.

zabezpečí zkušební dokumentaci proti neoprávněné manipulaci,
5.

zajišťuje seznámení žáků s pravidly průběhu maturitní zkoušky, a to nejpozději jeden pracovní den před jejím zahájením.39.


Komisař

1.

Komisař zabezpečuje řádný průběh konání didaktických testů a písemných prací v daném zkušebním místě zejména tím, že

1.

usměrňuje činnost zadavatelů v učebnách v průběhu zkoušky,
2.

dohlíží na dodržení bezpečnostních opatření podle § 80b školského zákona týkajících se zkušební dokumentace a materiálů uvedených v § 11 odst. 2 do jejich předání řediteli školy.

(2) Komisař se před zahájením své činnosti prokáže řediteli školy jmenováním k výkonu své funkce.40.


Zadavatel

Zadavatel

1.

přebírá od ředitele zkušební dokumentaci pro učebnu v bezpečnostním balení, přitom dbá na dodržení bezpečnostních opatření podle § 80b školského zákona,
2.

provádí kontrolu přítomnosti žáků v učebně podle prezenční listiny a dokladu totožnosti a vede evidenci přítomnosti žáků v učebně v průběhu zkoušky,
3.

informuje žáky o podmínkách a průběhu maturitní zkoušky,
4.

provádí kontrolu přítomnosti asistentů a tlumočníků,
5.

kontroluje, zda žáci mají pouze povolené pomůcky,
6.

má k dispozici nejméně jednu sadu povolených pomůcek pro zapůjčení žákům s výjimkou individuálních kompenzačních pomůcek žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce,
7.

přebírá od žáků vyplněné záznamové archy,
8.

předává komisaři neprodleně po skončení zkoušky vyplněné záznamové archy žáků, prezenční listinu a protokol o průběhu maturitní zkoušky v učebně.41.


Hodnotitel

Hodnotitel zpravidla vykonává svou funkci ve škole, jejímž je pedagogickým pracovníkem. V případě, že ve škole, kde se zkoušky budou konat, není dostatečný počet pedagogických pracovníků, kteří by splňovali podmínky pro výkon funkce hodnotitele pro daný zkušební předmět, může ředitel školy jmenovat do funkce i jiného hodnotitele v souladu s § 42 odst. 3.část JEDENáCtá

předpoklady pro výkon funkce komisaře, hodnotitele a zadavatele, Osvědčení a termíny jmenování

42.


1.

Komisařem může být jmenován pedagogický pracovník, který

1.

vykonává přímou pedagogickou činnost nejméně 5 let ve střední nebo vyšší odborné škole,
2.

nebyl v uplynulých dvou letech před konáním maturitních zkoušek v pracovněprávním ani jiném obdobném vztahu ke škole, v níž bude funkci vykonávat; tuto skutečnost před vydáním osvědčení doloží Centru čestným prohlášením,
3.

má platné osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce komisaře.

1.

Zadavatelem může být jmenován pedagogický pracovník, který

1.

vykonává přímou pedagogickou činnost nejméně 1 rok,
2.

nemá odbornou kvalifikaci v příslušném oboru a v daném školním roce nevyučuje předmět, který je zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky,
3.

má platné osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele.

(3) Hodnotitelem může být jmenován pedagogický pracovník, který

1.

vykonává přímou pedagogickou činnost nejméně 2 roky,
2.

má odbornou kvalifikaci k výkonu činnosti učitele střední školy12), která umožňuje vyučovat předmět, který je obsahem zkoušky,
3.

má platné osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele.43.


1.

Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce komisaře, zadavatele a hodnotitele podle školského zákona se vydává v písemné formě a obsahuje
1.

název, adresa, IČ Centra a jméno a příjmení osoby oprávněné k vydání osvědčení za Centrum a její podpis,
2.

jméno, popřípadě jména, a příjmení a datum a místo narození osoby, která bude vykonávat funkci komisaře, zadavatele a hodnotitele,
3.

název funkce, informace o délce a obsahu provedeného školení k výkonu funkce, datum a místo vydání a dobu platnosti osvědčení; v případě osvědčení pro hodnotitele se také uvádí název zkušebního předmětu, ve kterém je hodnotitel oprávněn hodnocení provádět.44.


1.

Komisaře jmenuje Centrum pro danou školu, a to pro jarní zkušební období do 28. února a pro podzimní zkušební období do 30. června.
2.

Zadavatele a hodnotitele jmenuje ředitel školy pro jarní a podzimní zkušební období nejpozději jeden měsíc před termínem konání didaktických testů a písemných prací.Část DVANÁCTÁ

Bezpečnostní opatření

45.


1.

Informací veřejně nepřístupnou je ta část zadání zkoušky, která je označena textem „Veřejně nepřístupná informace podle ustanovení § 80b zákona č. 561/2004 Sb.“.
2.

Centrum označí jako informaci veřejně nepřístupnou

1.

testovou úlohu nebo část pracovního listu či zadání písemné práce ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk postavené na úroveň testové úlohy v okamžiku rozhodnutí Centrem o jejím užití pro zadání společné části maturitní zkoušky,
2.

textové strany zadání didaktického testu a zadání písemné práce ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk v dolní části každé strany,
3.

textové strany pracovních listů pro ústní zkoušku ze zkušebního předmětu cizí jazyk v dolní části strany,
4.

datové nosiče obsahující zadání zkoušky společné části maturitní zkoušky potiskem.

3.

Informace veřejně nepřístupná se stává zveřejněnou v případě

1.

testové úlohy nebo části pracovního listu či zadání písemné práce ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk okamžikem předání části zkušební dokumentace, ve kterých je zahrnuta, žákovi ke zkoušce,
2.

didaktického testu, zadání písemné práce ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk okamžikem předání žákům v učebně zadavatelem,
3.

pracovního listu pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky okamžikem jeho předání žákovi,
4.

datového nosiče zveřejněním jeho obsahu v učebně zadavatelem.

4.

Údaje o čase a způsobu zveřejnění informací veřejně nepřístupných zaznamená osoba, která je zveřejnila podle odstavce 3, do protokolu o průběhu maturitní zkoušky v učebně podle § 27 a do protokolu o hodnocení ústní zkoušky společné části žáka podle § 22 odst. 5.
5.

Jakékoli zveřejnění informace veřejně nepřístupné v období mezi okamžikem jejího označení Centrem podle odstavce 2 do okamžiku zveřejnění podle odstavce 4, je považováno za neoprávněné.
6.

Zkušební dokumentace je předávána v bezpečnostních schránkách podle § 11 odst. 3. Postup předávání zkušební dokumentace podle § 11 odst. 4 až 5 a podle § 13 odst. 1 až 3 je zdokumentován záznamem o předání zkušební dokumentace podle § 33.46.


S informacemi veřejně nepřístupnými se smí seznamovat pouze ředitel Centra nebo jím písemně pověřený zaměstnanec Centra.Část TŘInáctá

ODMĚŇOVÁNÍ PŘEDSEDŮ ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ,

KOMISAŘŮ A HODNOTITELŮ

47.


1.

Předsedovi zkušební maturitní komise náleží odměna ve výši 130 Kč za hodinu výkonu činnosti předsedy.
2.

Komisaři náleží odměna ve výši 130 Kč za hodinu výkonu činnosti komisaře.
3.

Hodnotiteli náleží odměna ve výši 100 Kč za jednu opravenou písemnou práci.


Část ČTRNáctá

Jednotlivá zkouška

48.


1.

Jednotlivou zkoušku, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní zkoušky, lze konat ze zkušebních předmětů uvedených v § 5 a § 7 až 10.
2.

K jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní zkoušky, se uchazeč přihlašuje v termínech stanovených v § 4 odst. 1 podáním přihlášky stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce. Součástí přihlášky k jednotlivé zkoušce je originál či úředně ověřená kopie dokladu o získání alespoň základního vzdělání.
3.

Jednotlivá zkouška, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní zkoušky, se koná ve zkušebních obdobích podle § 2. Konkrétní termín zkoušky Centrum zveřejní
1.

nejpozději do konce ledna pro jarní zkušební období,
2.

nejpozději měsíc před konáním zkoušky v podzimním zkušebním období.
4.

Pozvánku k vykonání jednotlivé zkoušky zašle uchazeči Centrum, součástí pozvánky je datum, čas a místo konání jednotlivé zkoušky. Pozvánku Centrum zároveň zašle řediteli školy, v níž se jednotlivá zkouška bude konat. Spolu s pozvánkou zašle Centrum řediteli školy rovněž přihlášku uchazeče k založení do dokumentace o vykonání jednotlivé zkoušky.
5.

Zkouška se koná stejným způsobem jako zkouška společné části maturitní zkoušky podle části druhé této vyhlášky. Hodnocení jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky, se provádí způsobem podle § 22 a 23.
6.

Výsledky uchazeče z jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky, zveřejní Centrum v informačním systému do 14 dnů od vykonání zkoušky nebo poslední dílčí zkoušky z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka.
7.

Ředitel školy, ve které uchazeč jednotlivou zkoušku, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky, konal, vystaví uchazeči osvědčení o jednotlivé zkoušce nejpozději do 7 dnů ode dne stanovení celkového hodnocení uchazeče v této zkoušce, vykonal-li uchazeč zkoušku úspěšně. Vzor osvědčení je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce. Současně s osvědčením je uchazeči předán protokol o výsledku jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky; protokol ředitel školy vytiskne z informačního systému Centra.49.


1.

Jednotlivou zkoušku, která svým obsahem a formou odpovídá profilové části maturitní zkoušky, lze konat ze zkušebních předmětů určených ředitelem školy.
2.

K jednotlivé zkoušce se uchazeč přihlašuje v termínech stanovených v § 3 odst. 3 podáním přihlášky stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce. Součástí přihlášky k jednotlivé zkoušce je originál či úředně ověřená kopie dokladu o získání alespoň základního vzdělání.
3.

Jednotlivá zkouška, která svým obsahem a formou odpovídá profilové části maturitní zkoušky, se koná ve zkušebních obdobích podle § 2. Konkrétní termín jednotlivé zkoušky ředitel školy zveřejní
1.

nejpozději do konce ledna pro jarní zkušební období,
2.

nejpozději měsíc před konáním jednotlivé zkoušky v podzimním zkušebním období.
4.

Uchazeči ředitel školy sdělí souhlas s konáním jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá profilové části maturitní zkoušky, v termínu stanoveném zvláštním předpisem.13) O konání této zkoušky je informován pozvánkou ředitele školy, ve které se uvede vždy datum, čas a místo konání této zkoušky. Pozvánka je součástí dokumentace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky.
5.

Jednotlivá zkouška se provádí stejným způsobem jako zkouška profilové části maturitní zkoušky podle části třetí této vyhlášky. Hodnocení jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá profilové části maturitní zkoušky, se provádí způsobem podle § 24.
6.

Výsledky uchazeče z jednotlivé zkoušky zveřejní ředitel školy do 2 dnů od vykonání zkoušky.
7.

Ředitel školy, ve které uchazeč jednotlivou zkoušku konal, vystaví uchazeči osvědčení o jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá profilové zkoušce maturitní zkoušky, nejpozději do 7 dnů ode dne hodnocení uchazeče v této zkoušce, vykonal-li uchazeč jednotlivou zkoušku úspěšně. Vzor osvědčení je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

50.


1.

Za konání jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce maturitní zkoušky, se platí úplata nejvýše 1500 Kč.
2.

Za provedení jednotlivé zkoušky podle odst. 1, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní zkoušky, náleží škole, která zkoušku provedla, podíl z úplaty uhrazené Centru ve výši nezbytných nákladů spojených s konáním této jednotlivé zkoušky.
3.

Za nezbytné náklady se považují
1.

příslušné části mezd nebo platů zaměstnanců a ostatních osobních nákladů na zaměstnance, případně ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, které bylo nezbytné vynaložit pro zajištění konání zkoušky,
2.

neinvestiční náklady spojené s materiálně technickým zabezpečením průběhu zkoušky.

Nezbytné náklady nemohou přesáhnout více než 50 procent úplaty podle odst. 1.Část PATNÁCTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

51.


Společná ustanovení

1.

V průběhu maturitní zkoušky mohou žáci používat pouze povolené pomůcky, které pro společnou část maturitní zkoušky stanoví Centrum a pro profilovou část maturitní zkoušky ředitel školy.
2.

Údaje o výsledcích maturitní zkoušky vkládané do školní matriky podle § 28 odst. 2 písm. e) školského zákona obsahují

1.

název zkoušky ve společné nebo profilové části maturitní zkoušky,
2.

datum konání zkoušky,
3.

údaj o tom, zda žák konal zkoušku v řádném termínu, opravném termínu, a to prvním nebo druhém, nebo náhradním termínu,
4.

výsledky hodnocení každé zkoušky, včetně dílčích zkoušek nebo částí zkoušek,
5.

celkové hodnocení maturitní zkoušky.

3.

Nedostaví-li se žák k maturitní zkoušce z vážných důvodů, omluví svou nepřítomnost písemně řediteli školy, ve které se koná maturitní zkouška. Závažnost důvodů, pro které se žák k maturitní zkoušce nedostavil, posoudí ředitel školy. Uzná-li ředitel školy omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín zkoušky.52.


Přechodná ustanovení

1.

Ve školním roce 2009/2010 a 2010/2011 je nepovinným zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky kromě zkušebních předmětů uvedených v § 10 odst. 1 také český jazyk a literatura ve vyšší úrovni obtížnosti.
2.

Ve školním roce 2009/2010 a 2010/2011 žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu informatika.
3.

Do doby vydání rámcových a školních vzdělávacích programů se postupuje podle stávajících učebních dokumentů oborů vzdělání.53.


Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích.
2.

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 672/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů.Část ŠestnÁCTá

ÚČINNOST

54.


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2009 s výjimkou § 48 a § 50 odst. 2 a 3, které nabývají účinnosti dnem 1. září 2010.

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.