Jiří Dostál: Interaktivní tabule – významný přínos pro vzdělávání

úterý 28. dubna 2009 ·

Vzdělávání je neustále inovováno využíváním moderní didaktické techniky a učebních pomůcek, které se pro dnešní generaci vzdělávání staly téměř nepostradatelnými. V podstatě se každý z nás setkal s klasickou tabulí určenou pro psaní křídami, méně z nás přišlo do styku s bílou tabulí určenou pro psaní fixy, případně s dataprojektorem, počítačem a bílým plátnem a jen ti nejmladší z nás přišli při školní výuce do styku s interaktivní tabulí. V českých školách se interaktivní tabule využívají stále častěji a jejich začlenění do výuky se začíná stávat normou.

V případě interaktivních tabulí se nejedná o zcela novou technologii, jelikož byly využívány již v devadesátých létech minulého století, avšak pro většinu vzdělávacích institucí byly cenově nedostupné. Poohlédneme-li se do zahraničí, lze konstatovat, že jsou pro vzdělávací účely ve větším měřítku využívány ve všech vyspělých zemích.

I přesto, že doposud nejsou součástí všech českých škol, začíná se v zahraničí s ohledem na vzdělávací potřeby slibně rozvíjet využívání velkoformátových interaktivních displejů (v podstatě stačí připevnit rám se speciální dotykovou vrstvou na jakýkoliv displej a lze s ním pracovat podobně jako na klasické interaktivní tabuli). O nich ale až někdy jindy.


Obr. 1:Výuka s využitím interaktivní tabule (1)

Interaktivní tabule je dotykově-senzitivní plocha, prostřednictvím které probíhá vzájemná aktivní komunikace mezi uživatelem a počítačem s cílem zajistit maximální možnou míru názornosti zobrazovaného obsahu. Obvykle je využívána ve spojení s počítačem a dataprojektorem.

Podobně jako je tomu v případě počítačové myši nebo touchpadu, získávají uživatelé možnost prostřednictvím interaktivní tabule ovlivňovat činnost počítače a v něm spuštěných programů. Díky obrazu promítanému datovým projektorem na interaktivní tabuli (tedy tam, odkud se změny provádějí) je možné aktuální stav na výstupu počítače v reálném čase sledovat. Interaktivní tabule se ovládá prostřednictvím popisovače, stylusu (speciálního pera), přímo prstem nebo pomocí ukazovátka.


Obr. 2: Popisovače (2), elektronické pero (3) a ukazovátko (4) pro interaktivní tabuli

V podstatě lze od sebe rozlišit dva typy interaktivních tabulí – s přední a se zadní projekcí. V případě interaktivní tabule s přední projekcí je dataprojektor umístěn před tabulí. S tímto typem se setkáme v cca 99 % případů, avšak menší nevýhodou tohoto způsobu projekce je umístění projektoru, který je vystaven možnému mechanickému poškození a vrhá stín na tabuli. Výrobci však již přicházejí s řešeními, která zkracují projekční vzdálenost a výrazně je tak problém se stínem eliminován. Řešení problému taktéž napomáhá využívání speciálních ukazovátek. U interaktivní tabule se zadní projekcí je datový projektor umístěn za tabulí. To odstraňuje problémy s dataprojektorem a stínem. Podstatnou nevýhodou tohoto typu je o něco vyšší cena a větší rozměry (hloubka), které mohou činit problémy při montáži přímo na stěnu.

Tradiční spojení interaktivní „tabule + dataprojektor + počítač“ je stále více doplňováno o další prvky a vznikají tak interaktivní výukové systémy.

Jedním z prvků je např. hlasovací zařízení, s jehož pomocí lze velmi rychle a přesně zjišťovat míru osvojených poznatků a žáky tak aktivně zapojovat do výuky. Jednoduše zadáte otázku a rázem probudíte i „spící“ studenty, jelikož jsou nuceni reagovat. V případě, že žáci neodpovídají správně, máte možnost díky rychlé zpětné vazbě učivo dovysvětlit. Problémem není ani export výsledků hlasování do MS Excelu.


Obr. 3: Hlasovací a zpětnovazební zařízení (5), (6), (7)

Interaktivní tabuli lze běžně doplnit i o bezdrátový tablet, díky kterému lze výuku vést třeba ze zadního rohu učebny. Tuto výhodu ocení zejména vyučující, kteří učí ve velkých učebnách a potřebují se pohybovat v prostoru. Jedná se o vstupní periferii umožňující ovládat počítač podobným způsobem jako počítačová myš, v případě pera je použitelná i ke kreslení volnou rukou. Bezdrátový tablet však není určen jen učiteli, ale i žákům. Výhodou je, že v jednom čase takto může spolupracovat více žáků, samozřejmě každý na svém tabletu. Vhodné je využití tabletu pro hendikepované studenty, kteří se tak mohou plně zapojit do výuky.


Obr. 4: Tablety (8), (9)

Všude tam, kde chceme využívat výhod interaktivivní výuky a interaktivní tabule již „nestačí“, lze využít interaktivního dotykového displeje. Na displej píšeme a kreslíme tak jako na interaktivní tabuli a obraz je promítán na velké projekční plátno. Dotykové displeje lze využít i společně s interaktivní tabulí, např. když vedeme výuku frontálně a nechceme se k žákům otáčet zády.


Obr. 5: Interaktivní dotykové panely (10), (11)


Obr. 6: Výuka s interaktivním výukovým panelem (12)

Často se ukazuje, že je velkou nevýhodou, pokud je interaktivní tabule namontována tzv. napevno. I přesto, že je umístěna v nejoptimálnější výšce, budou se muset při psaní na dolní část tabule větší žáci ohýbat a menší žáci naopak na její horní část nedosáhnou. Proto je vhodné, pokud k dispozici vertikální nebo horizontální pojezd. V případě vertikálního posunu je výhodou výšková nastavitelnost, v případě horizontálního posunu lze například psát na klasickou bílou keramickou tabuli tak, jak je tomu na obrázku č. 7. Řešení, kdy máme k dispozici kromě interaktivní tabule ještě klasickou tabuli, je velmi výhodné. Zvýší se využitelnost učebny i pro ty učitele, kteří s interaktivní tabulí zrovna pracovat nechtějí.


Obr. 7: Ukázka interaktivní tabule s horizontálním posuvem (13)

Interaktivní tabule jsou dodávány společně s autorským software, s jehož pomocí lze snadno naplánovat výuku a vytvářet interaktivní výukové hodiny. Je možné vkládat text, obrázky, zvuky, animace, kresby atd. Autorský software obvykle obsahuje šablony a výukové objekty k volnému využití. Pro práci s interaktivní tabulí lze použít i výukové prezentace vytvořené v MS PowerPoint. Řadu již hotových výukových hodin může čtenář najít na serveru www.veskole.cz.

V souvislosti se zaváděním interaktivních tabulí do škol je třeba odmítnout občas se vyskytující předsudky:

- neplatí, že by interaktivní tabule byla určena výhradně pro některý z vyučovacích předmětů – např. informatiku,

- neplatí, že by interaktivní tabule byla určena výhradně pro některou z věkových kategorií vzdělávaných – využít ji lze s úspěchem i ve vzdělávání dospělých,

- interaktivní tabule není určena pouze pro práci učitele, avšak i pro žáky (aktivním zapojením do výuky se žáci učí),

- interaktivní tabuli lze využít v rámci různých výukových metod a organizačních forem (frontální výuka, projektové vyučování, individuální výuka),

- nelze tvrdit, že interaktivní tabule patří jednoznačně do počítačové učebny, naopak je vhodné její umístění v běžné třídě,

- není pravdou, že při instalaci interaktivní tabule musí být bezpodmínečně odstraněna „klasická“ tabule (křída, fixy),

- není pravda, že s interaktivní tabulí musí pracovat v daném okamžiku jen jeden uživatel,

- neplatí, že interaktivní tabule musí být namontována stabilně (existují mobilní řešení),

- je velkým omylem, pokud se někdo domnívá, že interaktivní tabule není vhodná pro vzdělávání žáků se speciálními potřebami.


Obr. 8:Tabule s dataprojektorem s krátkou projekční vzdáleností (14)

Na základě řady hospitací při výuce s využitím interaktivní tabule lze vyvodit následující výhody využívání interaktivní tabule:

- žáky lze vhodným využitím interaktivní tabule lépe motivovat k učení (samotná tabule to ale neumí!),

- učivo lze lépe vizualizovat, je možné využívat animace, přesouvat objekty, uplatňuje se zásada názornosti,

- lze déle udržet pozornost studentů (ale i ta po čase opadá),

- již vytvořené materiály lze využívat opakovaně (výhoda při paralelní výuce), případně je lze snadno upravit,

- žáky lze snadněji a aktivněji zapojit do výuky,

- text psaný přímo ve výuce lze snadno uložit a sdílet prostřednictvím internetu se studenty,

- žáci si při práci s tabulí rozvíjí informační a počítačovou gramotnost, která je pro dnešní život nezbytností,

- přímá práce s internetem (pokud je PC připojeno k internetu).

Tato nová technologie má však i nevýhody, které lze shrnout následovně:

- snadno lze sklouznout k encyklopedismu (tomu je možné předcházet důkladným metodickým školením učitelů),

- může být potlačován rozvoj abstraktního myšlení žáků,

- pokud je interaktivní tabule využívána velmi často, zájem žáků opadá a berou ji jako samozřejmost,

- někteří učitelé ji využívají pouze jako projekční plátno (vytrácí se interaktivita),

- tvorba vlastních výukových objektů je náročná na čas a dovednosti pracovat s ICT,

- existuje jen málo tzv. i-učebnic (učebnic pro interaktivní tabule) a jiných již hotových výukových objektů,

- při instalaci „napevno“ chybí možnost tabuli výškově nastavit a nižší či vyšší žáci mají problémy se psaním,

- hrozí zničení nešetrným zacházením (zejména o přestávkách),

- někteří učitelé prvního stupně se vyslovují proti psaní prstem, záleží však jen na učiteli, aby byla žáky využívána pera nebo popisovače,

- klasická učebnice je odsouvána do pozadí (žáci se neučí pracovat s tištěnou knihou),

- omezuje se psaný projev obvyklý v případě „klasické tabule“ (žáci často jen „klikají“ na tlačítka),

- některé učitele může využívání interaktivní tabule svádět k potlačování demonstrace reálných pokusů, přírodnin, případně jiných pomůcek,

- někteří učitelé špatně odhadují velikost písma při tvorbě učebních pomůcek, což činní problémy při čtení žákům ze vzdálenějších lavic (lze však využívat již hotové učební pomůcky),

- je nutné se naučit „pracovat“ se stínem, i když je pravdou, že existuje řada řešení,

- při rozsvícených svítidlech anebo při intenzivním denním světle je text zobrazovaný na interaktivní tabuli špatně čitelný,

- energetická náročnost (během provozu je spotřebovávána elektrická energie, kterou musí zaplatit škola),

- tabule se může stát prostředkem šikany učitele ze strany žáků – záměrně mu rozostří dataprojektor, vypojí (přepojí) kabely mezi počítačem, dataprojektorem a interaktivní tabulí.


Obr. 9:Ukázka interaktivní tabule s vertikálním posuvem (15)

Nastavený trend ve vybavování škol bude mít za následek skutečnost, že se
s interaktivními tabulemi budeme ve školách setkávat stále častěji. Instalací tabule do třídy však ještě není automaticky zajištěn pozitivní přínos pro vzdělávání. Velkou roli hraje přístup učitele.

Především je nutné systematicky pracovat na metodice využití interaktivních tabulí ve výuce. Doposud se lze setkat pouze s izolovanými pokusy, které mnohdy řeší pouze konkrétní problémy integrace v rámci jednotlivých tematických celků učiva. Nelze zapomínat na to, že případě interaktivních tabulí se jedná vždy o didaktickou techniku, učebními pomůckami se stávají až připravené výukové objekty, napsané texty, vytvořené nákresy, načrtnuté grafy či diagramy – zejména na nich záleží, jak moc bude výuka efektivní.

Interaktivní tabule je vhodná i pro vzdělávání žáků se speciálními potřebami. Pokud je možné tabuli ovládat prstem, je vhodná pro žáky s poruchou jemné motoriky, jelikož se odstraní problémy obvyklé při psaní křídou, fixou či perem. Vhodná je taktéž pro imobilní žáky, kteří se mohou do výuky zapojit prostřednictvím rádiového tabletu, aniž by museli k tabuli chodit. Ti z Vás, kteří se zajímají o výuku žáků se speciálními potřebami s pomocí interaktivní tabule, se mohou podívat na video dostupné pod odkazem (16).

Tento článek si nekladl za cíl poskytnout čtenáři zcela vyčerpávající pojednání o interaktivních tabulích a možnostech jejich využití ve výuce, ale spíše přinést nástin problematiky, který by měl vyústit v širokou diskuzi odborné veřejnosti. Pokud tedy máte nějaké zkušenosti s interaktivními tabulemi, ať již kladné anebo záporné, bude velmi přínosné, pokud se do diskuze zapojíte.

Odkazy na zdroje:

(1) Výuka s využitím interaktivní tabule. Citováno 16. 4. 2009. Dostupné na: https://chcemergtech.wikispaces.com/file/view/Second_Picture.jpg.

(2) Popisovače pro interaktivní tabuli. Citováno 16. 4. 2009. Dostupné na: http://www.tecinteractive.co.uk/images/My%20Images/SB600_Pens.gif.

(3) Elektronické pero pro interaktivní tabuli. Citováno 16. 4. 2009. Dostupné na: http://www.copia.sk/pictures/cennik/113_Activpen_20060913114421.jpg

(4) Ukazovátko pro interaktivní tabuli. Citováno 16. 4. 2009. Dostupné na: http://www.ctccapital.ru/imgprods3/10706.jpg

(5) Hlasovací zařízení ACTIVote. Citováno 16. 4. 2009. http://www.schuss.cz/images/gallery/produkty/av/interaktivni_plochy/activote2.jpg.

(6) Hlasovací zařízení TurningPoint. Citováno 16. 4. 2009. http://www.rm.com/_RMVirtual/Media/Images/TurningPoint_Handset_L.jpg

(7) Zpětnovazební zařízení Active Expression. Citováno 16. 4. 2009. http://www.ducab.nl/av/fileadmin/user_upload/presentatie/activboard/accessoires/Expression.jpeg.

(8) Tablet ACTIVSlate. Citováno 16. 4. 2009. http://www.eritice.com/IMG/tbi/promethean/activslate/Hands_onActivslate.jpg

(9) Tablet Airliner. Citováno 16. 4. 2009. http://www.saville-av-online.com/images/product_images/1187176588.38_AIRLINER.JPG

(10) Dotykový displej HITACHI. Citováno 16. 4. 2009. http://www.hitachi-soft.com/icg/products/business/details/images/T17SXL-9.jpg.

(11) Dotykový displej Sympodium DT770. Citováno 16. 4. 2009. http://www2.smarttech.com/NR/rdonlyres/C1548BD6-90C6-4088-953D-D5B73B1F4128/0/SYMDT770FrontView_lrg.jpg.

(12) Výuka s interaktivním výukovým panelem. Citováno 16. 4. 2009. http://www2.smarttech.com/NR/rdonlyres/4256379B-8C80-4CA9-874D-E0DB8C8BA0AE/0/SympodiumID370inuse.tif

(13) Ukázka interaktivní tabule s horizontálním posuvem. Citováno 16. 4. 2009. Dostupné na: http://interactive-av.co.uk/largeimages/hitachi-cambridge-board-60.jpg.

(14) Tabule s dataprojektorem s krátkou projekční vzdáleností. Citováno 16. 4. 2009. Dostupné na: http://blog.svconline.com/briefingroom/wp-content/ uploads/2008/04/smart-board-600i.JPG

(15) Ukázka interaktivní tabule s dataprojektorem 3. Citováno 16. 4. 2009. Dostupné na: http://img.systemaxdev.com/productmedia/htmlimages/cten/ interactive/ActiveboardV2.jpg

(16) Interaktivní tabule pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Cit. 16. 4. 2009. Dostupné na: http://www.youtube.com/watch?v=t5-m-krACec.

8 komentářů:

Simona CARCY řekl(a)...
28. dubna 2009 v 9:26  

Řešení, kdy máme k dispozici kromě interaktivní tabule ještě klasickou tabuli, je velmi výhodné. Zvýší se využitelnost učebny i pro ty učitele, kteří s interaktivní tabulí zrovna pracovat nechtějí.
- to je pěkné, jak citlivě přistupujeme k učitelům. Pro srovnání - stavební firma sice pořídila bagr pro zvýšení efektivnosti stavebních zemních prací, ale pro ty, kteří s bagrem nekamarádí jsou k dispozici i lopaty.

Tvrdit, že někteří učitelé ji (tabuli) využívají pouze jako projekční plátno (vytrácí se interaktivita), a vydávat to za nevýhodu interaktivní tabule je opět strkáním hlavy do písku před jasným pojmenováním problému. Nechce se jim jen bagrovat (v duchu výše zmíněné paralely).

Opravdu zářným "příkladem" nevýhody interaktivní tabule, který si autor vybral je ale to, že tabule se může stát prostředkem šikany učitele ze strany žáků – záměrně mu rozostří dataprojektor, vypojí (přepojí) kabely mezi počítačem, dataprojektorem a interaktivní tabulí. Vypovídá cosi o osobnosti učitele a v tomto případě i pisatele.

admin řekl(a)...
28. dubna 2009 v 13:17  

A u Vás všichni učitelé 100% využívají interaktivní tabule a jsou 100% spokojeni? Komunikuji s řadou učitelů a názory jsou prostě takové, jak jsem je shrnul v článku - ať chceme a nebo nechceme. Můžete si myslet opak, ale tím se to nezmění. V rámci jednoho výzkumu mi jeden z respondentů uvedl tohle (a neberte mu prosím právo na jeho názor, ikdyž podle Vás bude používat asi lopatu i přesto, že má k dispozici bagr): "K dispozici máme také interaktivní tabuli..je to úžasná věc, ale nikdo na ni pracovat nebude... i když s PC umím dělat na velice slušné úrovni, tak příprava jedné hodiny trvá tak 2-3 hodiny.. než najdu všechno co potřebuju na netu (zejména pravdivé informace, protože všechno co najdete nemusí být pravdivé) a to je jen 1 třída.. já jich mám několik. I kdybych žil jen pro školu a nedělal nic jiného, tak to prostě nestihnu. Je to opravdu časově moc náročné. Myslím, ze společnost má mylné názory, že učitelé mají spoustu času a tak podobně."

Každopádně Vám ale děkuji za příspěvek do diskuse a prosím i ostatní, aby se zapojili.

panet řekl(a)...
28. dubna 2009 v 15:31  

Carcy: Vyhodne je to jednoznacne, kdyz potrebuju, aby neco jednoducheho videli zaci dlouho, napisu to na tabuli vedle interaktivni tabule. Je nesmysl, aby kvuli vecem, na ktere staci obycejna tabule, jel projektor. Ne vzdy je mozne pouzit/vyuzit interaktivity, tak jako ne vzdy muzete bagrovat - na neco bude porad lopata lepsi...

ignorant řekl(a)...
28. dubna 2009 v 21:39  

1) Výborný pomocník , ještě lepší pomocník pokud je doplněn již zpracovaným tématem
2) Nedá se použít vždy ( nátlak vedení na 100 % využití ) je buzerace a šikana
3) Vhodné je i použití jiných metod výuky
4) v dějepise se mi osvědčil i dataprojektor
5) Nevýhodou je dlouhá příprava na jednu vyučovací hodinu
6) Každopádně je to cesta v před , ale s mírou - vedení tlačí na 150% využití - "Když už to máme"

Unknown řekl(a)...
29. dubna 2009 v 15:19  

to CARCY:
hele Carcy, ty seš mi nějakej intoš. Co takhle si stoupnout místo mě před tu svoloč a začít bejt radioaktivně interaktivní? Jak hlupé rádio. Umíš s tém bazmekem?

EduRibbon řekl(a)...
29. dubna 2009 v 15:39  

Dobrý den,

dovolím si souhlasit s těmi, kteří tvrdí, že interaktivní tabule není to jediné co učitel potřebuje pro výuku. V každé třídě tak určitě zůstane běžná tabule ještě velice dlouho. Na druhou stranu se výrobci interaktivních tabulí snaží nabídnout učitelům nové technologie a výrobky, které dle mého názoru velice ovlivní využitelnost interaktivních tabulí ve školách.

Na trhu tak lze již dnes zakoupit interkativní tabuli se sklokeramickými povrchem, interaktivní tabuli s možností současné práce více studentů najednou, interaktivní tabuli snadno přednosnou mezi učebnami atd. Každá z uvedených vlastností má své výhody a nevýhody. Záleží pouze na učiteli, kterou tabuli se rozhodne využívat a zejména jakým způsobem s ní bude pracovat. Více informací a přehled různých interaktivích tabulí naleznete také na této stránce.

Čas potřebný na přípravu výuky na interaktivní tabuli nemusí být vždy problémem. Pokud učitel efektivně využije široké nabídky mutlimediálních výukových titulů na našem trhu, může si ušetřit desítky minut během přípravy na výuku. Další možností je využití specializovaných programů na přípravu výykových materiálů. Tyto programy dokáží ušetřit desítky hodin práce učitele, protože jednou připravené podklady dokáží využít nejenom na interkativní tabuli, ale také v tištěné podobě nebo pubikovat sestavené materiály na internetu (EduBase, Captivate, Context, Moodle a další).

Pozn.: Pro korektnost musím uvést, že jsem napsal tento text z pozice osoby, která provozuje internetový obchod pro školy a z pozice osoby, která se zabývá vývojem jednoho z výše uvedených programů pro přípravu výukových materiálů.Petr Slípek

MuradKizilPhotography řekl(a)...
29. dubna 2009 v 19:02  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Unknown řekl(a)...
5. května 2009 v 13:14  

Jak tady mluvíte o té nutnosti mít kromě interaktivní tabule i tabuli klasickou (myslím tím ty bagry a lopaty,mmch výborný přirovnání:-) ), tak naše škola si teď vybrala dvě "multifunkční" a máme po problému. Na celou tu tabuli ( i na tu plochu, kde se promítá interaktivita )se dá psát fixama a křídla můžou být i na křídu. Takže klidně si každý může učit postaru jak je zvyklý, a když potřebuje interaktivitu, tak si zapne projektor. Anebo si dopisuje poznámky při projekci na ty křídla a šetříte tim místo v čele učebny. Žádné dvě tabule(interaktivní a klasická), ale jedna na všechno. Musím říci, že jsem se o tomhle řešení dozvěděl náhodou,ale jsem za něj rád a navíc i ta cena je v pohodě. Kolegyně i já zastáváme názor, že i staré metodiky bez interaktivity fungují spolehlivě, tak doufám, že když je budou moci předvádět na téhle "klasické" tabuli na kterou jsou zvyklé, tak si k té interaktivitě najdou cestu mnohem snáž a hlavně "nenásilně", než když je ve třídě jen technika, které se bojí. Hlavně je teda v zájmu ředitele, abychom to na škole nevyužívali pořád jen tři stateční.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.