MŠMT: Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb. za rok 2008

čtvrtek 26. února 2009 ·

Materiál MŠMT č.j. 17/2009-26. Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2008.

Ustanovení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů stanoví právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (dále jen “soukromá škola“), že doloží vynaložení zisku na výdaje na vzdělávání, běžný provoz, popřípadě u škol a školských zařízení, které uskutečňují vzdělávací programy pro žáky se zdravotním postižením, i na rehabilitaci potvrzené oprávněnou osobou. K tomu vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tento metodický pokyn.

Soubor ke stažení:

Metodicky_pokyn_2008.doc Metodicky_pokyn_2008.doc (63kB)

Ministerstvo školství,

mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

V Praze dne 24.února 2009

Č.j. 17/2009-26


Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2008

 

Ustanovení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) stanoví právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (dále jen “soukromá škola“), že doloží vynaložení zisku na výdaje na vzdělávání, běžný provoz, popřípadě u škol a školských zařízení, které uskutečňují vzdělávací programy pro žáky se zdravotním postižením, i na rehabilitaci potvrzené oprávněnou osobou (dále jen „auditor“). K tomu vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) tento metodický pokyn:

Čl. I

Předložení zprávy auditora


 1. Soukromé školy, které ve školním roce 2007/2008 pobíraly, nebo ve školním roce 2008/2009 pobírají zvýšení dotace, předloží příslušnému krajskému úřadu do 10. 8. 2009 zprávu auditora v rozsahu a struktuře uvedené v  Čl. II tohoto pokynu, ověřující použití zisku za rok 2008. Toto ověření bude rozhodné pro posouzení oprávněnosti čerpání zvýšení dotace za období kalendářního roku 2008.


 1. Soukromá škola předkládá zprávu auditora dle citovaného zákona odboru školství krajského úřadu, v  Praze odboru školství Magistrátu hl. m. Prahy. Zpráva je předkládána i v případě, že celkového zisku soukromá škola nedosáhla.

Čl. II

Smlouva soukromé školy s auditorem

V případě, že soukromá škola uzavře smlouvu s auditorem v písemné formě, měla by obsahovat zejména :


 1. označení smluvních stran (soukromé školy a auditora),

 2. předmět smlouvy:


Auditor provede audit podle Mezinárodního auditorského standardu ISA - 800 Zpráva auditora o auditu pro zvláštní účely, který nabyl účinnosti pro účetní závěrky za účetní období začínající 1.1.2005 a později, přičemž Příloha číslo 5 k tomuto standardu je platná pro zprávy auditora datované 31.12.2006 a později.


 1. ověření toho, že výkaz zisku a ztráty ve všech významných ohledech věrně zobrazuje náklady, výnosy a vykazovaný výsledek hospodaření soukromé školy za rok 2008 v souladu s českými předpisy o účetnictví. Výkaz zisku a ztráty bude přiložen ke zprávě auditora jakožto ověřovaný dokument,

 2. ověření souladu rozhodnutí valné hromady nebo jiného oprávněného orgánu
  o rozdělení zisku za auditované období se zaúčtováním v následujícím období,

 3. ověření splnění podmínek použití zisku ověřovaného účetního období,

 4. ověření splnění podmínek použití zisku vytvořeného v dřívějších obdobích, kdy již soukromá škola podepsala smlouvu na zvýšení dotace podle zákona.


 1. termín předání zprávy soukromé škole se zřetelem k tomu, že soukromá škola musí zprávu auditora předat příslušnému orgánu podle Čl. IV,

 2. povinnosti subjektů; v této části smlouvy soukromá škola zajistí zpracování zprávy v souladu s Čl. III, IV a V,

 3. smluvní cenu,

f) datum podepsání smlouvy,

g) podpisy obou smluvních stran.


Čl. III

Struktura a rozsah zprávy auditora


Objednatel smluvně zajistí zpracování zprávy auditorem v tomto členění:


a) název zprávy auditora

Zpráva auditora o ověření výkazu zisku a ztráty a způsobu vynaložení dosaženého výsledku hospodaření k 31.12.2008 zpracovaná s ohledem na zákon č.306/1999 Sb. (dále jen „zpráva“).


b) adresát

1. název účetní jednotky ( soukromé školy )

2. sídlo

3. IČO

c) úvod

Auditor popíše skutečnost že :

 • ověřil přiložený výkaz zisku a ztráty soukromé školy za období od 1.1. 2008 do 31.12. 2008;

 • ověřil soulad rozhodnutí valné hromady1) právnické osoby soukromé školy o rozdělení zisku za auditované období se zaúčtováním v následujícím období;

 • ověřil splnění podmínek použití zisku soukromé školy za rok 2008 (případně i zisku vytvořeného v dřívějším období2), kdy soukromá škola podepsala smlouvu o zvýšení dotace) podle zákona na vzdělávání a školské služby, popřípadě u škol a školských zařízení, které uskutečňují vzdělávací programy pro žáky se zdravotním postižením, i na rehabilitaci;

 • auditor definuje odpovědnost soukromé školy a odpovědnost auditora;


d) rozsah auditu

 • audit je proveden v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb. o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Mezinárodními auditorskými standardy a Aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky;

 • auditor popíše rozsah provedené činnosti a to, že provedený audit poskytuje dostatečný základ pro vyjádření výroku auditora;


e) výrok auditora k finančním informacím

Auditor vydá výrok, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, zda :


- výkaz zisku a ztráty ve všech významných ohledech věrně zobrazuje náklady, výnosy a vykazovaný výsledek hospodaření soukromé školy za rok 2008 v souladu s účetními
předpisy

- rozdělení výsledku hospodaření za účetní období 2008 a použití zisku za rok 2008 (případně i zisku vytvořeného v dřívějším období, kdy soukromá škola podepsala smlouvu o zvýšení dotace) ve všech významných ohledech splňuje podmínky využití zisku na vzdělávání a školské služby, popřípadě u škol a školských zařízení, které uskutečňují vzdělávací programy pro žáky se zdravotním postižením, i na rehabilitaci.

Výrok auditora bude vyjádřen jako :


 1. výrok bez výhrad, to znamená výrok, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že výkaz zisku a ztráty ve všech významných ohledech věrně zobrazuje náklady, výnosy a vykazovaný výsledek hospodaření soukromé školy k 31.12.2008 v souladu s českými účetními předpisy, a že rozdělení výsledku hospodaření za účetní období roku 2008 a použití zisku za rok 2008 ve všech významných ohledech splňuje podmínky využití zisku na vzdělávání a školské služby, popřípadě u škol a školských zařízení, které uskutečňují vzdělávací programy pro žáky se zdravotním postižením, i na rehabilitaci. Výrokem bez výhrad je i výrok obsahující upozornění na významnou skutečnost, aniž by byl vyjádřen výrok s výhradou.

 2. výrok s výhradou

 3. odmítnutí výroku

 4. záporný výrok

 1. datum zprávy

Auditor datuje zprávu nejdříve dnem, kdy získal dostatečné a vhodné důkazní informace, na jejichž základě formuluje svůj výrok.


 1. Informace o auditorovi nebo auditorské společnosti

(auditorská společnost) (auditor OSVČ)

Obchodní firma Jméno auditora

Sídlo Číslo osvědčení o zápisu do seznamu

Číslo osvědčení o zápisu do seznamu Datum vypracování

auditorských společností Podpis auditora

Jména a příjmení auditorů, kteří jménem

společnosti vypracovali zprávu

Čísla jejich osvědčení o zápisu do seznamu

auditorů

Datum vypracování

Podpisy auditorůV případě, že auditor vydá jiný výrok než „bez výhrad“, text a struktura zprávy auditora budou relevantně upraveny v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a Aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.

Čl. IV

Závazky smluvních stran


(1) Auditor vyhotoví „Zprávu“ k 31.12. 2008“ a předá ji soukromé škole (ověřované účetní jednotce) nejpozději do 31.7. 2009.

(2) Vzhledem k tomu, že předmětem ověření auditora je ověření souladu rozhodnutí valné hromady1) o rozdělení zisku za auditované období se zaúčtováním v následujícím období, soukromá škola předloží auditorovi zápis z valné hromady1), popřípadě obdobný dokument, se všemi náležitostmi o rozdělení výsledku hospodaření v dostatečném předstihu tak, aby mohl vyjádřit svůj názor.

(3) Zprávu auditora soukromá škola doručí odboru školství příslušného krajského úřadu, v Praze odboru školství Magistrátu hlavního města Prahy do 10. 8. 2009.


Čl. V

Klasifikace výsledku ověření auditorem pro potřeby MŠMT


(1) Výrok bez výhrad vydá auditor, pokud výkaz zisku a ztráty ve všech významných ohledech věrně zobrazuje náklady, výnosy a vykazovaný výsledek hospodaření soukromé školy k 31.12. 2008 v souladu s českými účetními předpisy a rozdělení výsledku hospodaření za účetní období r. 2008 a použití zisku za rok 2008 ve všech významných ohledech splňuje podmínky využití zisku na vzdělávání a školské služby, popřípadě u škol a školských zařízení, které uskutečňují vzdělávací programy pro žáky se zdravotním postižením, i na rehabilitaci.

V tomto případě soukromá škola splnila podmínku, ke které se zavázala ve smlouvě
o zvýšení dotace.


(2) Výrok s výhradou vyjádří auditor v tom případě, dojde-li k závěru, že výrok bez výhrad nelze vyjádřit a současně vliv nesouhlasu s  vedením nebo omezení rozsahu činnosti není tak zásadní, aby vyžadoval záporný výrok bez odmítnutí výroku. V tomto případě rozhodne o oprávněnosti čerpání dotace krajský úřad. Pro rozhodnutí je určující specifikace předmětu výhrad uvedených ve zprávě auditora.


(3) Odmítnutí výroku vyjádří auditor v tom případě, je-li dopad omezení rozsahu auditu tak zásadní, že auditor nebyl schopen získat dostatečné důkazní informace
a proto není schopen vyjádřit výrok k předmětu auditu. Na základě tohoto výroku auditora je čerpání zvýšení dotace hodnoceno jako neoprávněné použití či zadržení prostředků ze státního rozpočtu (tzn.porušení rozpočtové kázně) se všemi důsledky, které vyplývají z § 44 odst. 1 a
§ 44a) zákona č.
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

(4) Záporný výrok vyjádří auditor v tom případě, jestliže dojde k  závěru, že výhrada ve zprávě není přiměřená k vystižení zavádějícího charakteru nebo nesprávnosti účetnictví. Tímto stanoviskem auditora je použití dotace též klasifikováno jako neoprávněné použití či zadržení prostředků ze státního rozpočtu (tzn.porušení rozpočtové kázně) se všemi důsledky, které vyplývají z § 44 odst. 1 a § 44a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VI

Úhrada nákladů za zprávu auditora


Výdaje soukromé školy spojené s úhradou nákladů za zprávu auditora ve smyslu Čl. III, IV, V, jsou výdaje, které lze hradit z dotace poskytnuté podle zákona.

Čl. VII

Závěrečná ustanoveníZrušuje se metodický pokyn č.j. 101/2008-45 zveřejněný ve Věstníku MŠMT Sešit 4 z dubna 2008.


Čl. VIII

Účinnost
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2009.RNDr. Jindřich Kitzberger,

náměstek ministra_________________

 1. U právnických osob, které nemají valnou hromadu, rozhodne orgán této osoby, který má ze zákona nebo stanov nebo jiných obdobných dokumentů právo o rozdělení zisku rozhodnout.

 2. Stanovisko auditora o použití zisku za dřívější období se ve zprávě auditora uvede v případě, že v auditovaném roce dochází k použití zisku vytvořeného v období, kdy se škola zavázala k jeho vynaložení na výchovu a vzdělávání, popř. k použití výše jmenovaného zisku dochází v meziobdobí provádění auditu nákladových a výnosových účtů.

Poznámka :

Pod pojmem „předškolní zařízení“ podle zákona č. 306/1999 Sb. jsou míněny mateřské
školy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.


1

MŠMT

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.