MŠMT: Vyhlášení dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2009

středa 7. ledna 2009 ·

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s §4 a §19 nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů, výběrové dotační řízení na projekty v „Programu podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2009“.

Vyhlášení Vyhlášení (242kB DOC)
Vyhlášení Vyhlášení (443kB PDF)

 

Vyhlášení dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2009

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále „ministerstvo“) vyhlašuje v souladu s §4 a §19 nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů, výběrové dotační řízení na projekty v „Programu podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2009“.


ŽÁDAT MOHOU:

právnické osoby včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení (kromě nadací a nadačních fondů), které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin (činnost lze prokázat např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy, či dalšími příklady dokládajícími činnost žadatele) alespoň jeden rok.


TÉMATICKÉ OKRUHY:


Modul A - podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin

 1. Jazykové vzdělávání dětí a mládeže, příslušníků národnostních menšin, v jazycích národnostních menšin.

 2. Vzdělávací aktivity pro děti a mládež, příslušníky národnostních menšin, včetně např. vydávání publikací pro vzdělávání dětí a žáků v menšinových jazycích, jako součást širšího projektu zaměřeného na vzdělávání.


Modul B – podpora multikulturní výchovy

 1. Vzdělávací aktivity pro děti a mládež, příslušníky národnostních menšin, včetně např. vydávání publikací pro vzdělávání dětí a mládeže v českém jazyce pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením, jako součást širšího projektu zaměřeného na vzdělávání.

 2. Tvorba a realizace vzdělávacích programů a výukových materiálů (i pro pedagogické pracovníky), které směřují k potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti, rasismu, antisemitismu, včetně integračních projektů.

 3. Integrační projekty ve vzdělávání, např. v oblasti romského jazyka, zaměřené na překonávání vzdělávacích bariér, které jsou důsledkem formativního vlivu odlišného socikulturního zázemí, jazykového zázemí, jazykové deprivace, socializace v prostředí sociálního vyloučení.

 4. Kvantitativní a kvalitativní výzkumy a analýzy zaměřené na oblast vzdělávání národnostních menšin a etnik žijících v ČR, také kvantitativní a kvalitativní výzkumy a analýzy zaměřené na oblast vzdělávání příslušníků národnostních menšin s odlišným sociokulturním zázemím, ohrožených jazykovou deprivací či sociálním vyloučením.

 5. Vytvoření podpůrných a metodických materiálů zaměřených na integraci dětí a mládeže z národnostních menšin žijících v ČR a dětí a mládeže s odlišným sociokulturním zázemím do hlavního vzdělávacího proudu.

Upozornění - dotace nemohou být poskytnuty na projekty pro:


 • divadla,

 • muzea,

 • galerie,

 • knihovny,

 • dokumentační činnost,

 • vydávání periodických i neperiodických publikací, pokud nejsou integrální součástí širšího vzdělávacího projektu,

 • televizní a rozhlasové pořady a cykly veřejně prospěšného charakteru věnované národnostním menšinám,

 • distribuci filmů, pokud nejsou integrální součástí širšího vzdělávacího projektu,

 • umělecké aktivity, kulturně vzdělávací akce, studium, rozbor a dokumentace národnostní kultury a lidových tradic atp., pokud nemají dopad na vzdělávání cílové skupiny.

Poskytovatelem dotací na tyto aktivity je Ministerstvo kultury ČR.


všeobecné podmínky pro poskytování dotací v rámci programu:


 1. Předkládaný projekt musí realizovat některý z vyhlášených modulů. Z programu je možné financovat také projekty z oblasti vymezené moduly zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu. Projekt nesmí být v rozporu s podporou rovných příležitostí mužů a žen.


 1. Projekt musí být uskutečněn v roce 2009. V případě víceletého projektu je nutno předložit celý projekt včetně rozpočtu dle jednotlivých let a samostatně popsat a přesně vyčíslit část, která bude realizována v roce 2009. O případnou dotaci na víceletý projekt musí žadatel v následujícím kalendářním roce znovu požádat, což nezakládá povinnost ministerstva, aby umožnilo čerpat dotaci v následujících letech.


 1. Předkladatel může předložit ministerstvu nejvýše 2 různé projekty v kalendářním roce.


 1. Zaslané projekty ministerstvo žadatelům nevrací.


 1. V dotačním výběrovém řízení ministerstvo podpoří projekty s rozpočtem dotace minimálně 50 000,- Kč.


 1. Dotace má neinvestiční charakter. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Ministerstvo není povinno zdůvodňovat své rozhodnutí o nepřidělení či snížení požadované dotace.


 1. Výše přidělené dotace je závislá na výši státního rozpočtu České republiky. Ministerstvo si vyhrazuje právo změny nebo doplnění podmínek tohoto programu v případě, že dojde ke změnám týkajícím se rozpočtu ministerstva.


 1. Přidělená dotace může být použita jen na účely specifikované v rozhodnutí. Změny rozhodnutí mohou být provedeny pouze na základě písemné žádosti příjemce dotace doručené MŠMT do 31. 10. kalendářního roku, v němž je projekt realizován. Příjemce dotace je povinen oznámit změny všech identifikačních údajů uvedených v předložené žádosti, ke kterým došlo od termínu předložení žádosti i v průběhu období, na které byla dotace poskytnuta, a to do 14 dnů od této změny.


 1. Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout maximálně do výše 70 % rozpočtovaných výdajů na schválený projekt podle možností rozpočtu a významu projektu. V případech hodných zvláštního zřetele může ministerstvo procentní podíl dotace na realizaci projektu zvýšit. Pokud je projekt financován dotacemi z různých státních zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % nákladů projektu. Duplicita stejných nákladů projektu ze státního rozpočtu není dovolena.


 1. Pokud žadatel zpracovává výroční zprávu, přikládá výroční zprávu za rok 2007. U projektů, které jsou lokalizovány v některém kraji či krajích a tuto lokalizaci lze jasně identifikovat, se za bonitu projektu považuje, pokud je k žádosti přiloženo doporučení krajského úřaduodboru školství nebo krajského koordinátora pro národnostní menšiny příslušného kraje/ krajů.


 1. Z poskytnutých finančních prostředků lze hradit:


  • prokazatelné provozní náklady nezbytné pro realizaci projektu,


 • mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance, FKSP, pokud jej příjemce dotace jako zaměstnavatel vytváří), které jsou odměnou za práce provedené v rámci realizace projektu osobám, se kterými příjemce dotace uzavírá pracovní smlouvu nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní výše dotace na osobní náklady se může stanovit s přihlédnutím k úrovni mzdy za srovnatelnou činnost vykonávanou v rozpočtové sféře, v níž je aplikováno nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.


 1. Z poskytnutých finančních prostředků nelze hradit náklady (výdaje) na:

  • pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (investiční náklady),

  • odměny statutárním orgánům právnických osob, (např. dozorčí rady, valné hromady),

  • tvorbu zisku a základního jmění,

  • členské příspěvky v mezinárodních institucích,

  • splátky půjček, leasingové splátky, na odpisy majetku,

  • výdaje spojené se zahraničními cestami, pokud jejich uskutečnění není nezbytnou součástí uskutečnění projektu

  • provedení účetního či daňového auditu,

  • pohoštění a dary,

  • pokuty, penále a sankce.

Poskytnutí dotací ze státního rozpočtu ČR se řídí obecně závaznými předpisy. Dotace mohou být využity jen na určené účely, a to ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 98/2002 Sb., a dále usnesením vlády ze dne 3. listopadu 2008 č. 1333/2008 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.PODÁNÍ ŽÁDOSTI, FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI

1. Finanční prostředky v rámci dotačního výběrového řízení jsou poskytovány na základě žádosti.

Žádost včetně povinných příloh k žádosti musí být předložena ministerstvu ve dvou vytištěných vyhotoveních (jeden originál + 1 kopie), zaslaných zároveň s elektronickou kopií (na DVD, CD ROM, disketě, atp.). Formulář žádosti je v Příloze č. 1. V případě, že žadatel předkládá v jednom kole 2 projekty, přílohy c)-j) se předkládají pouze u jednoho projektu, u druhého projektu je na ně pouze odkázáno.

Projekty budou posuzovány podle kritérií uvedených v příloze č. 4. Doporučuje se v popisu projektu uvést všechny údaje, aby bylo možné posoudit úroveň splnění kritéria. V opačném případě bude dané kritérium hodnoceno 0 body.

Žádosti se doručují na adresu:

MŠMT, odbor 60

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

Obálku je nutné jasně označit: „Dotační program Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2009".

Náležitosti předložené žádosti

Žádost o poskytnutí dotace, kterou předkladatel zasílá v písemné i elektronické podobě, sestává z níže uvedených položek:

a) Vyplněný formulář - viz Příloha č. 1.  

b) Souhrnný popis projektu, který musí obsahovat položky uvedené dále v odrážkách (doporučuje se uvádět výstižná vyjádření, maximálně 2000 znaků – 1 normostrana A4 je 1800znaků):

 • vymezení modulů, které bude projekt realizovat;

 • hlavní a dílčí cíle projektu;

 • stručný popis problému, který projekt řeší;

 • cílová skupina projektu, včetně počtu přímých a nepřímých příjemců pomoci v projektu;

 • zdůvodnění a předpokládaný přínos projektu a jeho částí pro cílovou skupinu (tj. komu jsou akce určeny); pokud se jedná o pokračující projekt, je nutné uvést stručné vyhodnocení jeho dosavadní realizace;

 • souvislost projektu s ostatní činností organizace (např. zkušenosti realizátora v této oblasti, odkaz na další realizované projekty…);

 • podrobný popis jednotlivých aktivit projektu. Pokud organizace žádá o státní dotaci na aktivity v obou modulech, předloží samostatný popis pro každou oblast. U každé aktivity budou stanovena kritéria (tj. indikátory - kvalitativní i kvantitativní, jichž bude realizací aktivity dosaženo; kritéria si každý žadatel stanovuje sám tak, aby maximálně vypovídala o úspěšnosti realizace aktivity);

 • délku trvání projektu (od kdy do kdy) a harmonogram realizace jednotlivých aktivit (po měsících);

 • personální zabezpečení projektu - popis pracovních pozic (včetně typu zaměstnaneckého poměru, výše úvazku, mzdových nákladů a kvalifikačních předpokladů);

 • materiální zabezpečení projektu, prostorové podmínky;

 • zdůvodnění položek rozpočtu (rozpočet vyplníte ve formuláři v Příloze 1);

 • která další témata projekt realizuje - zejména vliv realizace projektu na podporu lidských práv (např. rovných příležitostí ve vzdělávání a podporu inkluzivního vzdělávání);

 • veškeré další podstatné údaje o projektu, zejména informace o tom, jakým způsobem bude prezentována dotace ministerstva ve výstupech projektu (na výstupech projektu je nutno uvést, že byl projekt podpořen z dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy).

c)  Výroční zprávu, případně doporučení krajského úřadu – viz výše.

d)  Ověřenou kopii dokladu o právní subjektivitě (výpis ze zákonem stanovené evidence o právní subjektivitě, občanské sdružení předloží platné stanovy registrované Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů).

f)  Ověřenou kopii dokladu o přidělení IČ (identifikačního čísla).

g)  Ověřenou kopii dokladu o vedení účtu.

h)  Ověřenou kopii dokladu o oprávněnosti osoby, která žádost podepisuje, jednat  za žadatele.

j) Čestné prohlášení, že žadatel nemá ke dni podání žádosti splatný závazek ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně, a dále souhlas se zveřejněním identifikačních údajů a výše poskytnuté dotace a tiskové zprávy.

Povinnosti příjemce dotace

Příjemce dotace je povinen vykonávat tyto činnosti:

 • realizace projektu dle Rozhodnutí,

 • vyúčtování přidělené dotace,

 • vypracování závěrečné tiskové zprávy po uskutečnění projektu, shrnující celkové výsledky projektu (v rozsahu maximálně poloviny strany A4 stručné informace o projektu ve formě novinové zprávy) a její předání ministerstvu na adresu uvedenou dále (v písemné i elektronické podobě). Tisková zpráva bude zveřejněna na webu ministerstva.

Upozornění:

 • jakýkoli formální nedostatek předložené žádosti či projektu je důvodem k vyřazení projektu z výběrového řízení;

 • u projektů, u nichž je to možné, uveďte předpokládaný počet účastníků a délku trvání akce či akcí;

 • v případě, že předkladatel podává 2 projekty, je třeba zaslat každý projekt zvlášť. Žádosti zaslané faxem se nepřijímají.

Informace o dotačním výběrovém řízení poskytuje:


Mgr. Naďa Holická

E - mail: holickan@msmt.cz

Tel: 257 193 670


termín pro předložení žádostí:


Žádosti přijímá ministerstvo nejpozději do 15. února 2009, při osobním podání do podatelny ministerstva do 15:00 hod. Při podání poštou je rozhodující termín doručení do podatelny ministerstva.

Písemná forma žádosti musí být opatřena razítkem právnické osoby a podpisem statutárního zástupce (zástupců) žadatele.

Přijaté projekty budou vyhodnoceny a výsledky výběrového dotačního řízení ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách. Na podpořené projekty budou vydána „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2009“.

Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vázáno na vyúčtování dotací za rok 2008 a dodržení řádných termínů pro vyúčtování určených v rozhodnutí.


V Praze dne: 5. ledna 2009


doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr., v.r.

náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy


Příloha č.1


Žádost nestátní neziskové organizace

o státní dotaci na rok 2009
Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Název dotačního programu: Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovyNázev projektu:


Modul dotačního programu:
 1. Identifikační údaje o předkládající organizaci

  1. Název _______________________________________________________________

  2. Organizační forma (forma právní subjektivity) ______________________________

  3. Adresa

Obec: Kód obce: PSČ:

Část obce: Kraj: Okres:

Ulice: č. p. č. o.

Telefon / Fax:

E-mail:

Internetové stránky organizace:

  1. _________________________DIČ _____________________________________

  2. Číslo a datum registrace u Ministerstva vnitra (občanské sdružení)

_____________________________________________________________________

Oddíl a vložka v obchodním rejstříku (obecně prospěšná společnost)

_____________________________________________________________________

Datum evidence na Ministerstvu kultury (účelové zařízení církve)

_____________________________________________________________________

  1. Číslo účtu u peněžního ústavu ___________________________________________

 1. Statutární orgán (statutární zástupci organizace)

Jméno, titul, funkce ___________________________________________________________

Kontaktní adresa _____________________________________________________________

Telefon / Fax ________________________________________________________________

Jméno, titul, funkce ___________________________________________________________

Kontaktní adresa _____________________________________________________________

Telefon / Fax ________________________________________________________________

Jméno, titul, funkce ___________________________________________________________

Kontaktní adresa _____________________________________________________________

Telefon / Fax ________________________________________________________________

Jméno, titul, funkce ___________________________________________________________

Kontaktní adresa _____________________________________________________________

Telefon / Fax ________________________________________________________________

Jméno, titul, funkce ___________________________________________________________

Kontaktní adresa _____________________________________________________________

Telefon / Fax ________________________________________________________________

Statutární orgán potvrzuje, že projekt schválil a doporučil k předložení do dotačního programu.

 1. Charakteristika organizace s ohledem na její aktivity

  1. Typ poskytovaných služeb (provozovaných činností)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Cílové sociální kategorie, jimž jsou služby určeny

 1. děti do 18 let

 2. mládež do 26 let

 3. rizikové skupiny dětí a mládeže

 4. senioři

 5. osoby se zdravotním postižením

 6. osoby v sociální nouzi

 7. příslušníci národnostních menšin

 8. romská komunita (specifické problémy)

 9. osoby, ohrožené drogami nebo na drogách závislé

 10. uprchlíci, cizinci

 11. krajané

 12. obyvatelé venkova

 13. jiné _______________________________________________________________

  1. Další projekty realizované předkládající organizací v minulém kalendářním roce

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Působnost organizace

  1. Mezinárodní (územní vymezení) __________________________________________

  2. Celostátní ____________________________________________________________

  3. Krajská (název nebo názvy krajů) _________________________________________

  4. Místní (název lokality) __________________________________________________

 2. Počet placených pracovníků v organizaci1

  1. Celkový počet placených pracovníků _____________________________________

  2. Přepočtený počet placených pracovníků2 __________________________________

 3. Údaje o projektu, na který je žádána státní dotace

  1. Přesný název projektu _________________________________________________

  2. Doba realizace projektu:3 od ____________________ do _____________________

  3. Byl projekt dotován ze státního rozpočtu v minulém kalendářním roce? Pokud ano, uveďte kterým orgánem a v jaké výši

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Zařazení projektu k odpovídající hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro příslušný rozpočtový rok4

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Základní idea a stručný obsah projektu

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Realizátor projektu (řešitel)5

Jméno, titul, funkce ___________________________________________________________

Organizace _________________________________________________________________

Kontaktní adresa _____________________________________________________________

Telefon / Fax ________________________________________________________________

  1. Počet přepočtených pracovníků zajišťujících realizaci projektu _______________

  2. Počet dobrovolníků podílejících se na realizaci projektu _____________________

 1. Základní údaje o rozpočtových nákladech na projekt

  1. Celkové náklady projektu ______________________________________________

Neinvestiční dotace celkem ____________________________________________________

Z toho osobní náklady (mzdy, pojistné, ostatní osobní náklady) ________________________

Z toho materiální náklady (DHM) _______________________________________________

Z toho nemateriální náklady (služby) _____________________________________________

Investiční dotace celkem _______________________________________________________

  1. Výše požadované dotace celkem __________________ tj. max. % _____________

Neinvestiční dotace celkem ____________________________________________________

Z toho osobní náklady (mzdy, pojistné, ostatní osobní náklady) ________________________

Z toho materiální náklady (DHM) _______________________________________________

Z toho nemateriální náklady (služby) _____________________________________________

Investiční dotace celkem _______________________________________________________

  1. Vlastní podíl organizace na financování projektu6

V celkové částce _____________________________________________________________

V % _______________________________________________________________________

  1. Podíl územních samosprávných celků na financování projektu (předpoklad)

Název ________________________ částka ______________________ % _______________

Název ________________________ částka ______________________ % _______________

Název ________________________ částka ______________________ % _______________

  1. Podíl dalších subjektů (podnikatelské organizace, nadace, nadační fondy apod.) na financování projektu (předpoklad)

Název ________________________ částka ______________________ % _______________

Název ________________________ částka ______________________ % _______________

Název ________________________ částka ______________________ % _______________

  1. Podíl zahraničních zdrojů na financování projektu (předpoklad)

Název ________________________ částka ______________________ % _______________

Název ________________________ částka ______________________ % _______________

Název ________________________ částka ______________________ % _______________

 1. Údaje o celkových příjmech a výdajích organizace v předcházejícím kalendářním roce 2009

  1. Příjmy od odběratelů služeb celkem ______________________________________

  2. Příspěvky od orgánů samosprávy

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Dary nadací, z podnikatelské sféry apod.7

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Příjmy z členských příspěvků ___________________________________________

  2. Další příjmy

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Celkové výdaje v kalendářním roce ______________________________________

Příloha č. 2


Věcné vyhodnocení projektu

Číslo rozhodnutí


Poskytovatel dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název programu

Dotační program Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2009

Název projektu


Název právnické osobyVěcné vyhodnocení projektu:

(Právnická osoba doplní řádky/stránky dle potřeby.)


Přehled o čerpání dotace v roce 2009 (v Kč)

dotace

skutečné čerpání

Neinvestiční výdaje celkem:
z toho platy
z toho OON
z toho odvody
z toho FKSP
z toho OBV celkemDatum:


Jméno a podpis statutárního zástupce

Příloha č. 3


Tisková zpráva projektu

(Tisková zpráva se zpracovává spolu s vyúčtováním projektu a bude zveřejněna.)

Číslo rozhodnutí


Poskytovatel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Program

Program MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy

Název projektu


Název sdružení


Adresa sdružení, email, web


Statutární orgán


Poskytnutá dotace
Anotace projektu (max. 10 řádek)


Tisková zpráva (max. polovina stránky A4)Datum:


Jméno a podpis statutárního zástupce……………….………………………………………………………Příloha č. 4

Kritéria pro posouzení projektu

Pro variantu I, bez využití administrace v elektronickém systému.

1. Přehled kritérií a bodového ohodnocení

Kritérium

Maximální počet bodů

Minimum pro postup do dalšího výběru

CELKEM
75
55
A. Soulad s Programem podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2009 (dále jen program)
20
17

A.1. Soulad obsahu projektu s moduly programu

5

U kritéria A.1. a A.4. je minimum 4 body

U kriteria A3 je minimum 5 bodů


A.2. Soulad obsahu projektu s podporou lidských práv ( např. rovných příležitostí ve vzdělávání a podporou inkluzivního vzdělávání)

5

A.3. Soulad obsahu projektu s činností organizace

5

A.4. Soulad obsahu projektu s cíli vzdělávací politiky ministerstva

5

B. Odborná úroveň projektu
20
14

B.1. Propracovanost, srozumitelnost projektu

4


B.2. Proveditelnost projektu

4

B.3. Reálnost realizačního plánu

4

B.4. Odborná úroveň projektu

4

B.5. Rozsah a dosah projektu

4

C. Personální a materiální zajištění projektu
15
11

C.1. Odborné předpoklady řešitelů

5


C.2. Kapacita řešitelského týmu

5

C.4. Materiální a prostorové podmínky organizace vzhledem k možnostem realizace projektu

5

D. Rozpočet projektu
20
14

D.1. Soulad s podmínkami pro použití finančních prostředků stanovenými programem

4

U kritéria D.1. je minimum 4 body

D.2. Přiměřenost výše požadovaných finančních prostředků k cílům a obsahu projektu – v celkové částce

4

D.3. Přiměřenost výše požadovaných finančních prostředků k cílům a obsahu projektu – v jednotlivých položkách

4

D.4. Odůvodnění položek rozpočtu

4

D.5. Vlastní finanční podíl předkladatele či účast jiných partnerů

4

Informace a pokyny k hodnocení projektů

Projekty budou posuzovány podle uvedených kritérií. Kritéria jsou rozdělena do několika oblastí, která jsou dále specifikována. Každé kritérium je bodově ohodnoceno. Zároveň je stanovena minimální bodová hranice v každé oblasti kritérií, kterou musí projekt dosáhnout, aby mohl postoupit do dalšího výběru.

Splnění každého kritéria se ohodnotí určitým počtem bodů, od 0 bodů (kritérium není vůbec splněno, včetně případu, kdy projekt neobsahuje údaje, podle kterých by bylo možno posoudit úroveň splnění kritéria) do maxima stanoveného pro dané kritérium. Kritérium A.3 a D.1. je nutno splnit s plným počtem bodů, aby projekt mohl postoupit do dalšího výběru. Celkový počet bodů rozhoduje o úspěšnosti při konečném rozhodování o přidělení dotace.

Komentář k jednotlivým kritériím

Pro posouzení splnění jednotlivých kritérií se používají následující stupnice hodnocení a charakteristiky jednotlivých stupňů (počtu bodů):


Kritérium
Počet bodů

Charakteristika
A. Soulad s Programem podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2009 (dále jen program)
A.1. Soulad obsahu projektu s moduly.

0

Celý projekt je v přímém rozporu s moduly, nebo projekt neobsahuje údaje, podle kterých by bylo možno posoudit úroveň splnění kritéria.

2

Projekt je v částečném souladu s moduly, větší část požadovaných dotovaných aktivit je zaměřena mimo cíl programu (mimo vyhlášené moduly).

3

Projekt je v částečném souladu s moduly, přibližně polovina požadovaných dotovaných aktivit je zaměřena mimo cíl programu (mimo vyhlášené moduly).

4

Projekt je v částečném souladu s moduly, menší část požadovaných dotovaných aktivit je zaměřena mimo cíl programu (mimo vyhlášené moduly).

5

Projekt je plně v souladu s moduly.

A.2. Soulad obsahu projektu s podporou lidských práv ( např. rovných příležitostí ve vzdělávání a podporou inkluzivního vzdělávání)

0

Projekt podporuje nerovnost a negativní stereotypy v oblasti lidských práv, nebo projekt neobsahuje údaje, podle kterých by bylo možno posoudit úroveň splnění kritéria.

2

Projekt nepodporuje negativní stereotypy v oblasti lidských práv, je neutrální.

3

Projekt přispívá částečně k podpoře lidských práv, vytváří v omezené míře možnosti pro podporu lidských práv.

4

Projekt přispívá k podpoře lidských práv, ale tato podpora není začleněna do všech složek projektu.

5

Projekt obsahuje podporu lidských práv zakomponovanou účelně ve všech svých složkách.

A.3. Soulad obsahu projektu s činností organizace

0

Celý projekt je v přímém rozporu s činností předkládajícího sdružení nebo projekt neobsahuje údaje, podle kterých by bylo možno posoudit úroveň splnění kritéria.

2

Projekt je v částečném souladu s činností předkládajícího sdružení, větší část požadovaných dotovaných aktivit je zaměřena mimo činnost předkládajícího sdružení.

3

Projekt je v částečném souladu s činností předkládajícího sdružení, přibližně polovina požadovaných dotovaných aktivit je zaměřena mimo činnost předkládajícího sdružení.

4

Projekt je v částečném souladu s činností předkládajícího sdružení, menší část požadovaných dotovaných aktivit je zaměřena mimo činnost předkládajícího sdružení.

5

Projekt je plně v souladu s činností předkládajícího sdružení.

A.4. Soulad obsahu projektu s cíli vzdělávací politiky ministerstva

0

Celý projekt je v přímém rozporu s cíli vzdělávací politiky ministerstva nebo projekt neobsahuje údaje, podle kterých by bylo možno posoudit úroveň splnění kritéria.

2

Projekt je v částečném souladu s cíli vzdělávací politiky ministerstva, větší část požadovaných dotovaných aktivit je zaměřena mimo cíle vzdělávací politiky ministerstva.

3

Projekt je v částečném souladu s cíli vzdělávací politiky ministerstva, přibližně polovina požadovaných dotovaných aktivit je zaměřena mimo cíle vzdělávací politiky ministerstva.

4

Projekt je v částečném souladu s cíli vzdělávací politiky ministerstva, menší část požadovaných dotovaných aktivit je zaměřena mimo cíle vzdělávací politiky ministerstva.

5

Projekt je plně v souladu s cíli vzdělávací politiky ministerstva.

B. Odborná úroveň projektu
B.1. Propracovanost, srozumitelnost projektu

0

Projekt je zpracován ve zcela nedostatečném rozsahu, jednotlivé parametry projektu jsou popsány nesrozumitelně nebo jen velmi obecně, popis projektu neobsahuje všechny požadované části.

1

Projekt je zpracován v minimálním rozsahu, jednotlivé parametry projektu jsou popsány velmi stručně nebo pouze obecně, popis projektu neobsahuje všechny požadované části.

2

Projekt je zpracován v dostatečném rozsahu, jednotlivé parametry projektu jsou popsány pouze stručně nebo obecně, popis projektu obsahuje všechny požadované části.

3

Projekt je zpracován v dostatečném rozsahu, popis jednotlivých parametrů projektu není vyvážený, některé části jsou popsány pouze obecně, popis projektu obsahuje všechny požadované části.

4

Všechny části projektu jsou zpracovány v dostatečném rozsahu, jednotlivé parametry projektu jsou popsány konkrétně a srozumitelně a tvoří vyvážený systémový celek, popis projektu obsahuje všechny požadované části.

B.2. Proveditelnost projektu

0

Členění projektu a návaznost jednotlivých dílčích částí je nedostatečné (nelogické), tím neskýtá záruku úspěšného řešení a dosažení stanovených cílů projektu.

1

V členění projektu a provázanosti jednotlivých dílčích částí jsou větší nedostatky, které zkomplikují naplnění stanovených cílů projektu.

2

V členění projektu a provázanosti jednotlivých dílčích částí jsou drobné nedostatky, které mohou komplikovat naplnění stanovených cílů projektu.

3

V členění projektu a provázanosti jednotlivých dílčích částí jsou jednotlivé nedostatky, které ale nebudou komplikovat naplnění stanovených cílů projektu.

4

Projekt je správně strukturován na dílčí části se vzájemnou logickou návazností a propojeností, tím je zabezpečeno splnění plánovaných cílů

B.3. Reálnost realizačního plánu

0

Realizační plán je nedostatečně zpracovaný nebo nelogický nebo zcela chybí.

1

Časové rozvržení plnění projektu je vzhledem k rozsahu a významu stanovených cílů a obsahu projektu stanoveno nepřiměřeně, předpokládaných cílů projektu lze v navrženém časovém harmonogramu dosáhnout jen s obtížemi.

2

Časové rozvržení plnění projektu je vzhledem k rozsahu a významu stanovených cílů a obsahu projektu stanoveno přiměřeně, ale riziko nedodržení realizačního plánu je vysoké.

3

Časové rozvržení plnění projektu je vzhledem k rozsahu a významu stanovených cílů a obsahu projektu stanoveno přiměřeně a umožňuje dodržení realizačního plánu.

4

Časové rozvržení plnění projektu je optimální vzhledem k rozsahu a významu stanovených cílů a obsahu projektu, vytváří dostatečné předpoklady pro úspěšnou realizaci projektu.

B.4. Odborná úroveň projektu

0

Projekt nevychází z reálných předpokladů; nereaguje na současné vzdělávací metody; strategie, metodika a postupy řešení nejsou vhodně zvolené a nepřináší nové přístupy; odborná stránka projektu je nízká a nevytváří dostatečné předpoklady pro úspěšnou realizaci projektu.

1

Projekt vychází z reálných předpokladů, ale nereaguje na současné vzdělávací metody; strategie, metodika a postupy řešení jsou vhodně zvolené, ale nepřináší nové přístupy; odborná stránka projektu je nevyvážená a vytváří pravděpodobná rizika pro úspěšnou realizaci projektu.

2

Projekt vychází z reálných předpokladů; reaguje na současné vzdělávací metody; strategie, metodika a postupy řešení jsou vhodně zvolené, ale nepřinášejí nové přístupy; odborná stránka projektu je místy nevyvážená; úspěšná realizace projektu je pravděpodobná.

3

Projekt vychází z reálných předpokladů; reaguje na současné vzdělávací metody; strategie, metodika a postupy řešení jsou vhodně zvolené, ale nepřinášejí nové přístupy; odborná stránka projektu je na dobré úrovni a vytváří dostatečné předpoklady pro úspěšnou realizaci projektu.

4

Projekt vychází z reálných předpokladů; reaguje na současné vzdělávací metody; strategie, metodika a postupy řešení jsou vhodně zvolené a přinášejí nové přístupy; odborná stránka projektu je na velmi dobré úrovni a vytváří dostatečné předpoklady pro úspěšnou realizaci projektu.

B.5. Rozsah a dosah projektu

0

Projekt má význam pouze na místní úrovni (škola, obec), výsledky projektu ovlivní pedagogické pracovníky pouze na místní úrovni, projekt není přenositelný.

2

Projekt má význam v regionálním měřítku (kraj), výsledky projektu ovlivní pedagogické pracovníky na regionální úrovni, jako obecné řešení vyžadují další úpravy.

4

Projekt má význam v celostátním měřítku, výsledky projektu ovlivní pedagogické pracovníky na celostátní úrovni, po zveřejnění mohou sloužit jako metodika obecného řešení daného projektu.

C. Personální a materiální zajištění projektu
C.1. Odborné předpoklady řešitelů

0

Kvalifikační struktura řešitelského týmu neodpovídá předpokládaným činnostem, projekt bude realizován týmem bez příslušného odborného vzdělání, není předpoklad pro úspěšnou realizaci projektu, nebo projekt neobsahuje údaje, podle kterých by bylo možno posoudit úroveň splnění kritéria.

2

Kvalifikační struktura řešitelského týmu je nevyvážená, většina realizačního týmu nemá odpovídající odborné a pedagogické vzdělání, úspěšná realizace projektu je z tohoto důvodu nejistá.

3

Kvalifikační struktura řešitelského týmu je přiměřená, většina realizačního týmu má odpovídající odborné a pedagogické vzdělání, úspěšná realizace projektu je z tohoto důvodu pravděpodobná.

4

Kvalifikační struktura řešitelského týmu je přiměřená, celý realizační tým má odpovídající odborné a pedagogické vzdělání, úspěšná realizace projektu je z tohoto důvodu pravděpodobná.

5

Kvalifikační struktura řešitelského týmu je ve všech aspektech dostatečná, vyvážená, realizační tým má odpovídající odborné a pedagogické vzdělání, vytváří dostatečné předpoklady pro úspěšnou realizaci projektu.

C.2. Kapacita řešitelského týmu

0

Kapacita řešitelského týmu neodpovídá předpokládaným činnostem a cílům, počet členů týmu je poddimenzován nebo projekt neobsahuje údaje, podle kterých by bylo možno posoudit úroveň splnění kritéria.

3

Kapacita řešitelského týmu odpovídá předpokládaným činnostem a cílům, činnosti a úkoly nejsou mezi členy týmu rozloženy rovnoměrně

5

Kapacita řešitelského týmu plně odpovídá předpokládaným činnostem a cílům, činnosti a úkoly jsou mezi členy týmu rozloženy rovnoměrně

C.3. Materiální a prostorové podmínky sdružení vzhledem k možnostem realizace projektu

0

Materiální a prostorové podmínky sdružení jsou vzhledem k cílům a obsahu projektu nedostatečné, je téměř jisté, že poskytnuté prostředky nebudou účelně využity.

2

Materiální a prostorové podmínky sdružení jsou vzhledem k cílům a obsahu projektu na minimální úrovni dostatečnosti, v některých momentech mohou být limitujícím faktorem úspěšné realizace projektu.

3

Materiální a prostorové podmínky sdružení jsou vzhledem k cílům a obsahu projektu na průměrné úrovni, nevytváří omezující podmínky pro úspěšnou realizaci projektu a účelné využití poskytnutých prostředků.

4

Materiální a prostorové podmínky sdružení jsou vzhledem k cílům a obsahu projektu na dobré úrovni a vytvářejí podmínky pro úspěšnou realizaci projektu a účelné využití poskytnutých prostředků.

5

Materiální a prostorové podmínky sdružení jsou vzhledem k cílům a obsahu projektu na vynikající úrovni, vytváří takové podmínky, které mohou významně podpořit realizaci projektu a účelné využití poskytnutých prostředků.

D. Rozpočet projektu
D.1. Soulad s podmínkami pro použití finančních prostředků stanovenými programem

0

Způsob použití všech nebo naprosté většiny požadovaných finančních prostředků je v přímém rozporu s podmínkami určenými Programem - II. kolo, nebo projekt neobsahuje údaje, podle kterých by bylo možno posoudit úroveň splnění kritéria.

1

Způsob použití větší části požadovaných finančních prostředků je v rozporu s podmínkami určenými Programem- II. kolo, byly by nutné radikální úpravy rozvržení rozpočtu.

2

Způsob použití menší části finančních prostředků je v rozporu s podmínkami určenými Programem- II. kolo, rozpor je řešitelný pouze výraznější úpravou obsahu projektu.

3

Způsob použití menší části finančních prostředků je v rozporu s podmínkami určenými Programem- II. kolo, který je však řešitelný pouze drobnými úpravami v rozvržení položek rozpočtu projektu, bez nutnosti změn v obsahu projektu.

4

Způsob použití všech požadovaných finančních prostředků je zcela v souladu s podmínkami určenými Programem- II. kolo.

D.2. Přiměřenost výše požadovaných finančních prostředků k cílům a obsahu projektu – v celkové částce
D.3. Přiměřenost výše požadovaných finančních prostředků k cílům a obsahu projektu – v jednotlivých položkách

(následující charakteristiky jsou společné pro kritéria D.2. a D.3.)

0

Finanční zabezpečení je nedostatečné (vzhledem k cílům projektu a velikosti řešitelského týmu), prostředky jsou špatně strukturované

1

Finanční zabezpečení je nadhodnocené (vzhledem k cílům projektu a velikosti řešitelského týmu).

2

Finanční zabezpečení je sice přiměřené, ale struktura nákladů neodpovídá způsobu řešení a předpokládaným cílům (je nevyrovnaná)

3

Finanční zabezpečení je sice přiměřené, ale náklady v jednotlivých obdobích neodpovídají časovému harmonogramu řešení

4

Finanční zabezpečení je z hlediska výše, struktury a časového rozvržení optimální.

D.4. Odůvodnění položek rozpočtu

0

Odůvodnění položek rozpočtu zcela chybí.

1

Odůvodnění položek rozpočtu je uvedeno jen u některých položek, je nedostatečné a nelze posoudit oprávněnost nákladů.

2

Odůvodnění položek rozpočtu je uvedeno u většiny položek, je ale nedostatečné a nelze posoudit oprávněnost nákladů

3

Odůvodnění položek rozpočtu je uvedeno u všech položek, zčásti je ale nedostatečné, oprávněnost nákladů lze posoudit pouze z kontextu ostatních částí projektu.

4

Všechny položky rozpočtu jsou řádně zdůvodněné, důvody jsou oprávněné.

D.5. Vlastní finanční podíl předkladatele či účast jiných partnerů

0

Dotace projektu tvoří 70 % celkových nákladů.

1

Dotace projektu je větší než 65 % (včetně) a menší než 70 % celkových nákladů.

2

Dotace projektu je větší než 60 % (včetně) a menší než 65 % celkových nákladů.

3

Dotace projektu je větší než 55 % (včetně) a menší než 60 % celkových nákladů.

4

Dotace projektu je menší než 55 % celkových nákladů.


1 „Počet placených pracovníků v organizaci“ znamená počet zaměstnanců organizace (bez ohledu na výši úvazku) plus počet pracovníků, pracujících na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti.

2 „Přepočtený počet placených pracovníků“ znamená „Počet placených pracovníků v organizaci“ převedený na celé úvazky.

3 Realizace může trvat déle než jeden rozpočtový rok.

4 Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro příslušný rozpočtový rok schvaluje vláda každoročně vždy do konce května.

5 „Realizátor projektu (řešitel)“ je fyzická osoba, odpovědná za zpracování, předložení a následnou realizaci projektu. Ve většině případů se jedná o statutárního zástupce organizace.

6 Pokud se organizace podílí vlastními příjmy, např. z členských příspěvků nebo z příjmů z poskytovaných služeb.

7 Uveďte částku a název nadace či jiného subjektu.


2

MŠMT

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.