Miloslav Hubatka: Řády a neřády v učebnách ICT a informačních centrech

čtvrtek 26. října 2000 ·

Před časem vyšel na České škole článek o řádu v počítačové učebně, který bych rád doplnil ještě o jeden aspekt. S tím souvisí i problematika otevřeného informačního centra, kam mohou žáci volně docházet po vyučování. Zde je problém řádného provozu ještě výraznější.

Před časem se na České škole objevil článek o řádech v počítačových učebnách od Milana Hausnera, ředitele ZJŠ Lupáčova. Plně se s ním ztotožňuji. A musím říci, že náš se o mnoho neliší. Jen bych si dovolil dát do pléna část, kterou jsme k řádu přidali a která se týká spíše morálních aspektů počítačů. Už ani nevím, jak jsme ji získali. Snad z internetu, snad z nějaké diskuse, týkající se této problematiky. To nyní není důležité. Spíše považuji za správné seznamovat žáky i s takovýmito aspekty použití internetu a sítí všeho druhu. Navíc tento doplněk cenila i inspekce, která nás poctila svojí návštěvou v minulém roce.

 • Nepoužiješ počítače k tomu, abys poškodil druhé lidi
 • Svojí aktivitou na počítači nebudeš rušit práci jiných lidí
 • Nenarušíš soukromí počítačových souborů jiných lidí
 • Nepoužiješ počítače ke krádeži
 • Nebudeš kopírovat ani používat cizí SW, za který jsi nezaplatil
 • Nebudeš používat počítačové zdroje jiných lidí bez jejich souhlasu nebo vhodné kompenzace
 • Nebudeš si přisvojovat intelektuální výstupy jiných lidí
 • Vždy budeš používat počítač takovým způsobem, který zabezpečuje úctu a respekt k tvým bližním
(Příkazy počítačové etiky – Computer Ethics Institute, USA)

Informační centrum nemusí být gordický uzel
S touto problematikou úzce souvisí obdobná – řády informačních center. Na mnoha školách, které jsou připojeny na internet pevnou linkou nebo bezdrátovým spojením a nejsou omezeny v připojení ani časem, ani množstvím stažených dat, vznikají informační centra. Těchto center stále přibývá a již dávno nejsou výsadou jen středních škol. Nicméně ředitel, který zřídí na své škole takovéto centrum, si na sebe ušije bič v podobě starostí. Kdy bude centrum otevřeno? Kdo bude zodpovídat za provoz? Kolik budou žáci za něj platit? Jak zajistit dozor v odpoledních hodinách? Jak zabezpečit plynulý provoz centra? Jak zamezit poškozování vybavení centra? Jak zamezit nežádoucím jevům v centru? Tímto mám na mysli navštěvování stránek s erotickou tematikou, stránek nabádající k drogám, rasové nesnášenlivosti a stránek nejrůznějších sekt apod. Vezmeme-li v úvahu všechny vyhlášky, předpisy a nařízení, tak se to zdá jako neřešitelný rébus.

Jak jsme tento gordický uzel rozsekli u nás? Zkusím nastínit způsob, jak Informační centrum funguje u nás. Nejprve však musím popsat jeho strukturu. Naše Informační centrum (dále jen IC) je vlastně počítačová učebna, která vznikla z původní učebny a z přilehlé chodby. Díky tomu vznikl atypický tvar učebny, který umožnil, že v IC nejsou jen počítače, ale také zbylo místo na přilehlou knihovničku, videotéku a na pracovní diskusní stůl. IC v této podobě tak umožňuje nejen využití jako klasická učebna, ale také jako IC používané v běžných hodinách ZŠ. K tomuto se ještě vrátím.

IC, mimo uvedené, funguje každý den po vyučování do 16 hodin. V praxi to znamená, že žáci od 5.třídy do 9.třídy mohou po vyučování jít do této učebny a využívat nejen počítače a internet, ale i další zařízení. Co se jim tedy nabízí? 12 PC s procesorem celeron 300A, Internet s rychlostí 56Kbs, web/file server Linux, počítačová síť NT Server 4.0, barevný scanner, tiskárny, televizor a převodník na Tv, web camera. Dále si mohou na požádání půjčit kterékoliv multimediální CD. (Ve škole jich máme kolem stovky). Samozřejmostí je SW, který je nainstalován na HDD počítačů – Office 2000, Zoner Callisto a Context, Zebra, veškeré programy od firmy Terasoft, pro tvorbu webových stránek a vlastních článků mohou ti mladší používat Microsoft Creativ Writer a Fine Artist a mnoho dalšího. Nyní se asi každému správci informačního systému a počítačové učebny školy zježily vlasy hrůzou. Živě vidím, jak rekapituluje, co jsem dosud napsal a říká si : „Volný přístup žáků + široký sortiment SW a HW + navíc jim to určitě chodí na W98 = životnost takovéhoto zařízení je v lepším případě maximálně týden“. Jednoduchá rovnice. Samozřejmě, že to není tak jednoduché a tak nyní rozvedu, díky čemu si můžeme dovolit být takto velkorysí k žákům. A navíc je tu pevný a přísný řád, který je páteří našeho centra a o který se opíráme při správě IC. A další věc – museli jsme si žáky nejdříve vychovat a vypěstovat v nich pocit spoluzopovědnosti za stav a funkčnost celého IC. Vlastně je to prosté. Pokud si cokoliv poškodí, doplatí na to všichni a pokud si mezi sebou nepohlídají výtečníky, kteří bezohledně nabourávají systém nebo jinak škodí počítačům a dalšímu zařízení, nebude žádné IC, žádný volný přístup k internetu.

Všichni zájemci o IC jsou zapsáni, vlastní průkazku s fotografií, která je opravňuje ke vstupu a využívání IC, ale zároveň jsou povinni ji neustále nosit u sebe a kterýkoli učitel nebo i školník má právo kdykoli zkontrolovat, zda jsou v IC žáci, kteří jsou řádně zaevidovaní. Členové IC – oficiální název mají INTERNET CLUB LOUKA jsou vlastně jednotná skupina- tým, který má stejné zájmy a tudíž si i pomáhá a hlídá si potencionální potížisty, kteří by mohli škodit. Je to, konec konců, v jejich zájmu. Pro školu je pozitivní, že členové IC si rovněž navzájem pomáhají a technicky zdatnější deváťáci či osmáci zcela běžně radí a pomáhají mladším a začínajícím spolužákům.

Pro větší názornost přikládám řád našeho centra:

ŘÁD INFORMAČNÍHO CENTRA

 • Učebna Informačního centra slouží žákům a učitelům k přípravě do školy a na
 • vyučování, k dalšímu vzdělávání a k využití internetu i k přístupu k novým informacím
 • Učebna Informačního centra slouží i ke správě a využití elektronické pošty a tím umožňuje žákům a učitelům komunikaci, výměnu dat a zkušeností s kolegy a přáteli z celého světa
 • Přístup je povolen jen řádně zaevidovaným žákům
 • Žáci smí využívat Informačního centra jen ve vyhrazeném čase a tento čas je nutno přesně dodržovat
 • Žáci nesmí sami manipulovat s elektrickým a síťovým zařízením počítačů a dalších přístrojů
 • Žáci nesmí manipulovat s hlavním jističem a serverem internetu
 • Žáci nesmí v IC jíst, houpat se na židlích, nevhodně a hlučně se chovat, či jinak rušit ostatní
 • Není dovoleno přenášet zařízení IC, odnášet je mimo učebnu IC, jinak ničit nebo poškozovat
 • Dále není povoleno měnit jakékoliv nastavení počítačů, kopírovat a nahrávat jakýkoliv SW, pouštět hry
 • Žáci si smí založit pouze jednu e-mailovou adresu na www.post.cz. Za správu své poštovní schránky zodpovídá každý sám
 • Není povoleno otevírat, kopírovat či jinak rozšiřovat stránky a materiály s erotickou či fašistickou tématikou, nebo propagující návykové látky, náboženské sekty a další společensky nebezpečné věci
 • Žáci jsou povinni jakoukoliv závadu ihned hlásit v kanceláři školy
 • Pokud bude žákem porušen kterýkoliv z bodů, nebude mu umožněn přístup do IC
 • Přístupem k datům, počítači a k internetu nesmí být zneužito k poškození jiného počítače, člověka či skupiny

A co dozor?
Již z obsahu řádu je patrno, že většině problémů se předchází tím, že se omezí možnosti žáků. Žádné hry, žádné kopírování, změny nastavení apod. A co když některý žák poruší nebo soustavně porušuje některý z bodů řádu učebny IT nebo řádu IC? (Oba řády jsou pro členy IC závazné). Odpověď je jednoduchá. Při prvním nebo lehčím přestupku dostane varování. Prostě se na jeho průkazce ustřihnou rohy. Z toho je při namátkových kontrolách na první pohled patrné, že jde o potencionálního potížistu a ten si moc dobře hlídá, aby se to neopakovalo. Pokud se přestupek opakuje nebo je závažný, žák přijde o průkazku a to do konce školního roku, bez možnosti ji obnovit. Toto opatření je definitivní a jak se nám ukázalo v praxi, velmi účinné.

Další z připomínek, kterou by jistě většina z kolegů vznesla, by byla: „ A jak je zajištěn dozor nad žáky?“ Velmi ožehavé téma, neboť i když je po škole, zodpovědnost školy nekončí. Vzhledem k tomu, že mám kabinet ICT v učebně, je v podstatě součástí IC a mám čas na různé technické opravy a servis až po vyučování, jsem v učebně poměrně často a tak mohu nejen průběžně kontrolovat, co se v IC děje, ale také žákům v případě potřeby pomoci. A navíc se od počátku školního roku zvýšil počet učitelů navštěvujících IC i po své práci. Vlastně tam žáci nejsou vůbec sami. V případě potřeby však nastupuje i náš stážista, který dohlíží na plynulý běh IC. Musím se zmínit ještě o jednou důležitém faktu. A to, že si žáci IC platí. Amortizace počítačů a další techniky je samozřejmě díky větší vytíženosti centra vyšší a také paušály na internet nejsou nejmenší (4000,-Kč/měsíc, rychlost 56kbs). Také zde nastupuje i výchovný aspekt. Žáci neberou vše jako samozřejmost a více si toho váží. Přesto poplatek je spíše symbolický a tak si jej může dovolit opravdu každý: 40,-Kč/ měsíc. Učitelé samozřejmě neplatí. Je konec konců v zájmu školy, aby dále pracovali na své třetí gramotnosti.

Jak vstoupilo ICT do výuky
A nyní se dostávám k tomu, co jsem v úvodu nakousnul. Tedy k využití centra nejen odpoledne, ale i ve výuce. Ve všech předmětech. Bez výjimky! Jak jsem již popsal, naše IC je nejen o počítačích a internetu, ale jsou tam i knihy, video, hudební a zvuková CD a MC. Toto vše umožňuje učitelům využít široké spektrum médií k tomu, aby mohli vtáhnou žáka do procesu a vynutit si jeho aktivitu. Každá hodina v IC se pak podobá malému projektu, kde skupiny žáků plní úkoly, které v závěru hodiny prezentují a vyhodnocují. Protože je zřejmé, že takto vedená hodina klade vysoké nároky nejen na přípravu, ale i na samotný průběh hodiny, musí si učitel vše skutečně zodpovědně nachystat, aby hodina hladce běžela. Přípravou počínaje, technikou konče.

Počáteční obavy učitelů však naše ředitelka snadno rozptýlila. Za prvé připravila s kolegyní ukázkovou hodinu literatury a poté vydala příkaz, že každý učitel si připraví alespoň jednu hodinu v IC a pozve ji na hospitaci. Kostky byly vrženy. Ačkoliv se to zdálo z počátku jako velmi nepopulární opatření, brzy se změnilo v pozitivní postup a obohacení výuky na celé škole. Učitelé totiž po první hodině zjistili, že to až tak „nebolí“. Že pracovat v IC může i ten, který neumí pracovat s počítači, neboť úkol na PC splní žáci. Dokonce bylo příjemným zjištěním, že třídy, kde učit je často stejně náročné a únavné jako rubat uhlí, dosahují lepších výsledků a jsou pozitivně motivování do další práce a hlavně, světe div se, často vychází iniciativa od nich samotných.

Informační centrum je prvek ve školách zcela nový a určitě neřekl svoje poslední slovo. Naopak, domnívám se, že mluvíme o fenoménu, který se stane pověstným klíčem do třinácté komnaty.

Máte svým kolegům také co říct? Vznikají na vaší škole zajímavé projekty? Nenechávejte si své zkušenosti pro sebe a napište na Českou školu!

Miloslav Hubatka

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.