redakce: Zdravá škola

středa 30. června 1999 ·

Od letošního školního roku opět pro základní školy a školy, umožňující povinnou školní docházku probíhá projekt Zdravá škola. Školy tak dostanou možnost, aby se přihlásily vlastním projektem k zařazení do jeho sítě na národní úrovni.

Projekt Zdravá škola je projektem Světové zdravotnické organizace pro Evropu, Evropské komise a Rady Evropy, který byl v roce 1991 nabídnut České republice k realizaci. Na základě tohoto podnětu byla vytvořena přípravná skupina, která se seznámila s projektem a navrhla jeho přijetí do našeho prostředí.Když byl jmenován tehdejší garant projektu, Národní centrum podpory zdraví, zorganizoval veřejně vyhlášené konkurzní řízení, které se uskutečnilo ve dvou kolech. Konkurzním řízením bylo přijato 94 škol, které tvoří dosavadní síť škol projektu Zdravá škola. Podmínkou pro účast školy v konkurzním řízení bylo vypracování vlastního projektu podpory zdraví. Jako inspirační zdroj školám sloužil překlad zprávy Skotské jednotky pro podporu zdraví "Zdravá škola". Brožura s uvedeným překladem byla distribuována pro všechny základní školy prostřednictvím školských úřadů ČR. V souladu se směrnicemi SZO se garant projektu v dalších letech soustředil na rozvíjení kvality programu účastnících se škol, a proto se síť škol projektu Zdravá škola dále nerozšiřovala.

V současné době jsou příznivé podmínky k tomu, aby byl přístup k projektu Zdravá škola na národní úrovni znovu otevřen.

Předpoklady umožňující otevření projektu Zdravá škola dalším školám

 • Školy v dosavadní síti projektu Zdravá škola za dobu 5 - 6 let trvání projektu pokročily ve svém rozvoji a mají cenné zkušenosti a poznatky, které mohou předávat novým zájemcům a účastníkům.
 • Světová zdravotnická organizace pro Evropu vyhlásila pro další období novou strategii týkající se účasti škol v projektu Zdravá škola.
Strategie SZO doporučuje účastnickým zemím:
 • Udržovat a dále podporovat dosavadní síť v projektu
 • Program Zdravá škola rozšiřovat do dalších škol, které projeví zájem, přičemž jej školy mohou realizovat na dvou stupních závaznosti:
  • bez nároku na vstup do sítě
  • s využitím nabídky na vstup do sítě na základě konkurzního řízení

Státní zdravotní ústav (stávající garant SZO pro projekt Zdravá škola v ČR) dává k dispozici veřejně dostupnou metodiku, rukověť nazvanou Program podpory zdraví ve škole (zkráceně program PZŠ), kterou pro potřeby účasti škol v obou stupních závaznosti (viz bod výše) vytvořili jeho pracovníci ve spolupráci s týmem pedagogů a za finančního příspěvku Národního programu zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR (1997).

Veřejná dostupnost Programu podpory zdraví ve škole je zaručena tím, že je vydán knižně a škola si jej může u nakladatele přímo objednat (bližší údaje v části o podmínkách pro konkurzní řízení).

Státní zdravotní ústav, jehož pracovníci mají zkušenosti s metodami implementace programů na podporu zdraví v různých komunitách, má předpoklady garantovat školám, které se rozhodnou využít nabídky na vstup do sítě na základě konkurzního řízení, odbornou a organizační spolupráci (např. přístup k informacím, vzdělávací aktivity a supervizi při všech hlavních krocích implementačního postupu). K usnadnění komunikace odborné skupiny garanta projektu se školami na nejrůznějších místech ČR vytvoří SZÚ síť regionálních konzultantů pro projekt Zdravá škola. Konzultanty budou odborníci, kteří se budou rekrutovat ze zainteresovaných institucí a organizací pracujících v oblasti zdravotnictví nebo školství, zvláště pak ze škol v síti projektu Zdravá škola.

K předložené rukověti Program podpory zdraví ve škole vyjádřilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR následující stanovisko: Strategie Programu podpory zdraví ve škole je v souladu se vzdělávací koncepcí MŠMT ČR a jeho realizace je MŠMT ČR podporována (zaznamenáno pod č.j.:24028/99-22). Citované stanovisko MŠMT ČR k metodice projektu Zdravá škola a škol podporující zdraví se školskou správou a Českou školní inspekcí na úrovni centrální i místní.

Podmínky pro vstup do sítě škol podporující zdraví (projekt Zdravá škola)
Škola, která projeví zájem o vstup do sítě, splní následující podmínky:

 • Seznámí se s metodikou projektu Zdravá škola, která je obsažena v rukověti Program podpory zdraví ve škole (Praha, Portál 1998) a využije i dalších dostupných publikací k projektu Zdravá škola. Adresa pro objednávku rukověti: nakladatelství Portál, Klapkova 2, 180 00 Praha 8.
 • Rozhodne se, zda chce předběžně ohlásit svůj zájem o účast v Programu podpory zdraví ve škole garantovi projektu Zdravá škola, Státnímu zdravotnímu ústavu.
 • V případě kladného rozhodnutí deklaruje svůj zájem dopisem, který bude v rozsahu cca 1 - 2 stran (na jednom listu A4) obsahovat:
  • úplný název a adresu školy, číslo telefonu/faxu a jméno ředitele/ky
  • prezentaci školy (základní údaje vč. názvu přijatých vzdělávacích programů
  • odpověď na tři otázky
  • Proč školu Program podpory zdraví projektu Zdravá škola zajímá?
  • Kdo všechno projevuje o Program PZŠ zájem (ředitel, učitele, rodiče, žáci, obec, jiný partner?
  • Co od Programu PZŠ pro sebe očekává?
  Předběžnou přihláškou si škola vytvoří možnost kontaktu s koordinačním pracovištěm garanta projektu Zdravá škola. Předběžná přihláška bude úředně zaregistrována, pokud ji škola zašle v doporučené zásilce na adresu:Centrum zdraví a životních podmínek, Zdravá škola - projekt, Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 10042 Praha 10.
 • Zvolí si postup, podle něhož si bude připravovat projekt, přičemž může buď využít nabídky Státního zdravotního ústavu na absolvování výcviku k přípravě projektu nebo si vystačit s podpisem metodiky tvorby projektu, jak ji poskytuje rukověť Program podpory zdraví ve škole (III.část).
 • Podle zvoleného postupu začne konat přípravné práce k vypracování projektu pro realizaci svého Programu podpory zdraví projektu Zdravá škola.
 • Vypracuje písemný projekt pro zahájení realizace Programu podpory zdraví projektu Zdravá škola ve své škole.

Projekt, který si v této souvislosti vypracuje, je výchozím počinem k tomu, aby škola a její lidé postupně pronikli do celkového pojetí podpory zdraví projektu Zdravá škola, které je metodiky zpracováno v rukověti Program PZŠ, a ověřili si, zda a nakolik se s ním mohou ztotožnit.

Dále má projekt škole umožnit, aby promyšlenými a časově rozvrženými kroky pracovala na vytvoření svého Programu podpory zdraví, který bude moci dlouhodobě používat, průběžně přehodnocovat a rozvíjet pomocí dalších (pozdějších) projektů. Tvorba Programu podpory zdraví bude v každé jednotlivé škole spočívat v aplikaci společné filozofie, principů a strategie (zásad a prostředků) modelového Programu PZŠ na individuální podmínky a potřeby školy (školní kurikulum) dovedené až k činnostem učitele se třídou (třídní kurikula).

Své specifické podmínky a potřeby si škola musí nejdříve analyzovat a zhodnotit podle kritérií v rukověti (III.část). V intencích rukověti Programu PZŠ škola zaměří obsah projektu především na tvorbu tzv. skrytého kurikula podpory zdraví ve škole, které se týká prakticky všeho dění ve škole, včetně výuky kterémukoliv předmětu, a všech lidí ve škole (aktérů programu). Ve svém projektu škola prokáže porozumění interakčnímu pojetí zdraví (vzájemným souvislostem mezi zdravím tělesným, duševním a sociálním, mezi zdravím jedince a zdravým prostředím) a dvěma principům, které se prolínají všemi oblastmi (pilíři) podpory zdraví ve škole.

Těmito principy jsou:

 • respekt k potřebám jednotlivce
 • rozvíjení komunikace a spolupráce

  Vynasnaží se k oběma principům najít v pedagogické a řídící práci odpovídající metody a formy, kterými je svým programem zamýšlí realizovat.

  Program podpory zdraví své školy opře o tři pilíře a jejich zásadyTěmi jsou:

  • Pilíř: Pohoda prostředí
  • pohoda věcného prostředí
  • pohoda sociálního prostředí
  • pohoda organizačního prostředí
  • Pilíř: Zdravé učení
  • smysluplnost
  • možnost výběru a přiměřenost
  • spolupráce a spoluúčast
  • motivující hodnocení
  • Pilíř: Otevřené partnerství

  škola - modelem demokratického společenství
 • škola - kulturním a vzdělávacím střediskem obce
 • Bude-li škola se svým projektem spokojena, odešle ho v jednom výtisku, který musí být doprovázen přihláškou do konkurzního řízení, koordinačnímu pracovišti na tutéž adresu podle vzoru, jaký je uveden u bodu 3: Centrum zdraví a životních podmínek, Zdravá škola - projekt, Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10.Organizace konkurzního řízení
  Školy, které se budou se svým projektem hlásit k účasti v Programu PZŠ, budou zařazovány do sítě škol podporující zdraví na základě úspěšně absolvovaného konkurzního řízení před konkurzní komisí.

  Pravidla a termíny konkurzního řízení pro vstup školy do Programu PZŠ vyhlašuje ředitel SZÚ, garant projektu Zdravá škola, který:

  • vyhlašuje veřejné podmínky konkurzního řízení a termíny jeho pravidelných kol prostřednictvím tisku (povinně: Učitelské noviny, Učitelské listy, Rodina a škola, Mladá fronta Dnes, oznamovací část Věstníku MŠMT ČR, Zdravotnické noviny, další dle možností)
  • ustaví konkurzní komisi, jmenuje její členy a předsedu.
  Konkurzní komisi řídí předseda jmenovaný z členů komise. Předsedou je nezávislá osoba. Návrh na členy konkurzní komise podá řediteli SZÚ poradní sbor SZÚ pro projekt Zdravá škola.

  Úkolem konkurzní komise je uskutečnit řízení těmito postupnými kroky:

  • prostudovat došlé projekty, rozhodnout o splnění formálních a věcných požadavků na projekt
  • navštívit každou školu, jejíž projekt byl po formální a věcné stránce komisí uznán
  • uspořádat kulatý stůl, na němž se pozvané školy budou prezentovat (po skupinách cca 10 škol) a uzavřít celé řízení doporučením pro každou školu
  Vyhlašuje výsledky proběhnuvšího kola konkurzního řízení po skončení kulatého stolu a postoupí je ke zveřejnění v tomtéž tisku, v němž byla zveřejněna o konkurzním řízení.

  Možnosti, které škole dává účast v Programu PZŠ projektu Zdravá škola

  • škola má především možnost využít metodiku projektu Zdravá škola, Program podpory zdraví ve škole, pro vlastní práci tím, že si vypracuje program podpory zdraví pro svoje podmínky a potřeby. Kromě toho Program PZŠ poskytuje škole i obecnější metodiku, kterou může aplikovat i na podobné účely pedagogické a manažerské (např. pro vypracování jiného projektu školy).
  • otevře se jí možnost být v přímém kontaktu s odborným centrem a garantem projektu Zdravá škola, který zabezpečuje jednak kontakt s evropskou sítí škol podporujících zdraví, jednak organizuje vzdělávací aktivity (semináře, dílny, letní školy) v zájmu rozvoje škol v sítí.
  • získá možnost být v kontaktu se školami téže orientace a vyměňovat si s nimi zkušenosti.
  • vypracovaný projekt vytváří předpoklad, aby se škola mohla dílčími projekty ucházet o poskytnutí finančních prostředků z nejrůznějších existujících zdrojů.


  redakce
 • 0 komentářů:

  Články dle data  Učitelské listy

  Nabídka práce

  Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

  Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

  Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


  Všechna práva vyhrazena.

  Tento server dodržuje právní předpisy
  o ochraně osobních údajů.

  ISSN 1213-6018
  Licence Creative Commons

  Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.  WebArchiv - archiv českého webu  Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.