Akadaemický senát PedF UK: Připomínky k dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+:

pondělí 6. ledna 2020 ·

Pracovní verze dokumentu „Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+” (dále jen „Strategie“) správně označuje celou řadu problému a v rámci strategických a specifických cílů vymezuje potřebné změny současného vzdělávacího systému. Strategie přináší řadu podnětů, které lze považovat za dobré východisko k diskuzi. Současně je však nutné konstatovat, že obsah předložené pracovní verze strategie je nevyvážený a obsahově jednostranně orientovaný na technologie. Dokonce obsahuje i cíle, jejichž realizace může být přinejmenším problematická. Nové technologie se v dokumentu stávají cílem, nikoliv prostředkem vzdělávání, jemuž by měly sloužit.
V dokumentu postrádáme celou řadu přístupů, které jsou mezipředmětové a interdisciplinární. Mezi oblastmi, které jsou v porovnání s technologiemi upozaděny, zmiňme alespoň následující tři:

Udržitelný rozvoj 

Strategie nedostatečně reflektuje současné socio-environmentální výzvy, jako jsou otázky klimatických změn, ochrany biodiverzity, zmírnění chudoby a další, které jsou klíčovými faktory současného a budoucího vývoje. Připojujeme se tedy k požadavku, aby výchova k udržitelnosti byla ve strategii explicitně uvedena jako jedno z východisek pro směřování cílů vzdělávání a promítala se výrazně do cílů a obsahu vzdělávání. Rovněž chceme, aby odkaz na formování vztahu k přírodě, zájmu o ochranu životního prostředí a motivaci k odpovědnému chování vůči životnímu prostředí i lidské společnosti byl ve strategii součástí vymezení hlavních rozvíjených kompetencí.

Umění a kulturní dědictví 

Umělecké vzdělávání ve veřejných mateřských, základních a středních školách je často na nízké úrovni. Umění a kultura se mnohdy stávají nadstavbou pro vzdělanější a materiálně lépe situovanou část společnosti. I proto doporučujeme do strategie zakotvit důraz na předávání kulturních hodnot a tradic a rozvoj schopnosti orientovat se ve vizuálně zahlceném světě.

Umění a kulturu nevnímáme jenom jako oblast vzdělávání se specifickým obsahem, vnímáme jejich významný vliv na utváření lidské identity. Evropský referenční rámec charakterizuje kulturní povědomí a vyjádření mezi osmi klíčovými schopnostmi takto: „Kulturní znalostí se rozumí povědomí o místním, národním a evropském kulturním dědictví a o jeho místě ve světě. Zahrnuje základní znalost významných kulturních děl, včetně současné populární kultury. Je důležité pochopit kulturní a jazykovou rozmanitost v Evropě (a v jiných regionech světa), potřebu jejího zachování a porozumění důležitosti estetických faktorů v každodenním životě.“

Také celosvětová vzdělávací agenda UNESCO neopomíjí kulturní a uměleckou oblast ani oblast kulturního povědomí a dědictví. „2030 Agenda for Sustainable Development” čítá 17 ambiciózních, univerzálních cílů, jejichž naplňování je nutné k přeměně světa. Oblast kultury a kulturní identity k nim patří a je neoddělitelně spojena s cíli trvalé udržitelnosti. Koncepty kulturního dědictví, rozvoje kreativních průmyslů a kulturní diverzity jsou považovány za klíčové pro implementaci UNESCO vzdělávací agendy 2030.

Tělesný rozvoj, zdatnost a podpora zdraví 

Oblast vzdělávání související s tělesným rozvoj, zdatností a podporou zdraví je v celém dokumentu opomíjena. Důraz je opakovaně kladen na využívání technologií a práci s nimi, na rozvoj logického myšlení, čtenářské gramotnosti, pochopení textu, aniž by byla řešena potřeba fyzické aktivity, osvojení a rozvíjení pohybových dovedností. V době, kdy jsou v celé společnosti skloňovány problémy způsobené hypokinezí, považujeme absenci zájmu o tuto sféru za problematickou, ba škodlivou.

Globalizace 

Jedním z vnějších trendů, které strategie zmiňuje a které ovlivňují naši společnost, je globalizace. Bohužel však ve strategii postrádáme důraz na to, aby cílem vzdělávací politiky bylo vychovávat jedince, kteří budou plně konkurenceschopní v rámci globalizované společnosti, tedy nejen v rámci České republiky, ale kdekoli v rámci celého světa. Před dokončením strategie doporučujeme provést srovnání českého vzdělávacího systému se systémy především asijských zemí, které dosahují ve vzdělávaní dlouhodobě špičkových výsledků, ale i se srovnatelnými zeměmi evropskými. Navrhovat významné změny bez této analýzy považujeme za neuvážené.

Změny obsahu 

Souhlasíme se závěry tvůrců strategie, že je nezbytné provést důkladnou revizi a restrukturalizaci vzdělávání, především rámcových vzdělávacích programů a v návaznosti na ní i školních vzdělávacích programů. Především ve ŠVP nacházíme mnoho témat, které je možné vypustit či redukovat. Restrukturalizace ovšem není redukcí, protože na druhé straně je potřeba zařadit celou řadu znalostí, dovedností a kompetencí, třeba v oblasti jazykové přípravy, uměleckého cítění, tělesné zdatnosti či informatiky, které v současných programech postrádáme. Proto považujeme požadavek na snížení celkového objemu učiva obsaženého ve ŠVP minimálně o polovinu, jak strategie navrhuje, za chybně formulovaný.

Tento požadavek považujeme za rizikový i proto, že by mohl vést k ještě větší diferenciaci v rámci základního a středního školství a k prohloubení dopadů socioekonomických rozdílů ve vzdělávaní. Je zřejmé, že rodiče, kteří jsou si vědomi potřeby kvalitního vzdělání, budou volit pro své děti cesty, které jim poskytnou lepší předpoklady pro studium na vysoké škole i následné společenské uplatnění. Rozdíl mezi základními školami a víceletými gymnázii není ani tak v přidané hodnotě v rámci základoškolského učiva, ale v rozsahu látky, která je na víceletých gymnáziích probírána. Redukce učiva by se dotkla především základních škol a mohla by vést ještě k většímu odlivu žáků do škol soukromých a na víceletá gymnázia. Redukované učivo by tak sloužilo především pro přípravu takových dětí, jejichž rodiče si kvalitnější vzdělání nemohou dovolit a silně by je znevýhodňovalo při výběru školy střední, a při následném vysokoškolském studiu.

Zcela pak odmítáme požadavek na redukci obsahu výukových programů na školách vysokých.

V současné době se vysoké školy potýkají se stále zhoršujícími se znalostmi a dovednostmi uchazečů a v mnoha případech musí v prvních ročnících doplňovat do svých programů učivo, které dříve bylo standardem v rámci středoškolského vzdělání. Pokud mají vysoké školy vychovávat odborníky na špičkové úrovni, nemohou snižovat nároky. Nevíme, jak si autoři představují redukovanou přípravu lékařů, inženýrů či učitelů.

I v rámci vysokoškolských programů však samozřejmě musí docházet a dochází k restrukturalizaci programů, k nastavování nových důrazů a novému formování profilů absolventů. I zde dochází v některých případech k redukci obsahů, tento proces by však neměl být jednostranný, bez odpovídajících změn vedoucích k naplnění cílů Vzdělávání 4.0 a 5.0.


Zdroj: Zápisy ze zasedání AS PedF UK

9 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
6. ledna 2020 v 14:53  

PedF UK, myslím, opět nezklamala ve svém nezodpovědném aktivismu. Možná ještě navrhne přejmenování MŠMT ČR na KPM ĆR - KURATORIUM pro PŘEVÝCHOVU MLÁDEŽE ČR?


Viz např.

MINISTR ŠKOLSTVÍ SABOTUJE V MŠMT VLÁDNÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Z ROKU 2018 A PANÁČKUJE AKTIVISTICKÝM NEZISKOVKÁM?

Vládní programové prohlášení z června 2018 nám slíbilo:

Provedeme úpravy Rámcových vzdělávacích programů, aby byly jasné a závazné očekávané výstupy vzdělávání. V první řadě je nutné upravit RVP v oblasti matematiky, jazyků a ICT.

https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-165960/#Vzdelavani_veda_a_vyzkum

Tenhle vládní slib ministr školství Plaga očividně nedodržel a všechny nás už od prosince 2018 až dodnes "griluje" svým "aktivistickým sabotováním" Vládního prohlášení 2018:

„Revize RVP musí být udělaná pořádně, ne rychle, a já se od vás klidně nechám grilovat za to, že jsem zářijový termín nedodržel. Stejně tak chci v novém roce diskuzi k vzdělávacím programům více otevřít. Během ledna nebo února (2019) sezveme učitele i další odborníky z praxe. Pozveme EDUin, EDULAB nebo i Pedagogickou komoru a další. Na společné konferenci chceme ukázat, jak celá věc probíhá a jaká je ta naše ideová představa,“ říká ministr.

http://www.ceskaskola.cz/2018/12/ministr-plaga-revize-rvp-se-promeni-v.html

Po tomto veřejném prohlášení jmenoval ministr školství aktivistický tým pro Strategii vzdělávání 2030+ a po tomto prohlášení Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) zpackal Revizi RVP, ministr školství zrušil NÚV a pak ve Sněmovně navrhl i odklad povinné maturity z matematiky. Sněmovna ten hloupý návrh odmítla zrychleně projednat a odložila to na příští rok...

Jak je tohle vše možné? Co udělá předseda vlády s tímto vědomým neplněním vládního prohlášení a nedodržením ministerské odpovědnosti vůči školství? Bude Plagovo MŠMT personálně propojené s aktivisty z Eduinu a Eduzměny dál setrvávat na systémově pochybném kompetenčním konstruktivismu, anebo se třeba pod vedením někoho zodpovědnějšího ujme MŠMT své resortní odpovědnosti?

K tomu viz např.

JAK SI VEDOU NÁČELNÍCI AKTIVISTICKÉHO KMENE V MŚMT ČR PŘI TVORBĚ STÁTNÍ STRATEGIE VZDĚLÁVÁNÍ 2030+?
http://www.ceskaskola.cz/2019/11/hlavni-smery-vzdelavaci-politiky-cr-do.html#comment-556688884042872931

Viz např.
http://www.ceskaskola.cz/2019/05/expertni-skupina-nabizi-cile-strategie.html
http://www.ceskaskola.cz/2019/04/stale-vice-bohatych-lidi-firem.html
http://www.ceskaskola.cz/2019/12/vysledky-ceskych-zaku-v-pisa-2018.html

Proč nejvyšší správní a řídící orgán pro školství MŠMT ČR panáčkuje v aktivistických neziskovkách a nejedná tak zodpovědně, jak mu to podle zákonů a veřejného zájmu ČR přísluší?

...

Viz i

http://www.ceskaskola.cz/2019/12/ondrej-steffl-hlavni-smery-vzdelavaci.html

Milan Keršláger řekl(a)...
8. ledna 2020 v 10:03  

Pane Týř, pokud chcete protestovat, tak fakticky. Nálepkováním "aktivista/aktivismus" nic nezískáte, jen že vám to nikdo nebude číst.

tyrjir řekl(a)...
8. ledna 2020 v 10:52  

Aktivismus (z lat. activus = „činný, aktivní“) označuje intenzivní prosazování určitých cílů z přesvědčení, z osobní motivace v nejrůznějších oblastech společenského života. Spočívá ve snaze prosazovat, bránit nebo řídit politickou, sociální, ekonomickou či ekologickou reformu s touhou ke zlepšení společnosti.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Aktivismus

PedF UK, myslím, opět nezklamala ve svém nezodpovědném aktivismu. Možná ještě navrhne přejmenování MŠMT ČR na KPM ĆR - KURATORIUM pro PŘEVÝCHOVU MLÁDEŽE ČR?

Michal Komárek řekl(a)...
8. ledna 2020 v 10:56  

Pane Týři zdržte se těch absurdních historických paralel! Děkuji!

tyrjir řekl(a)...
8. ledna 2020 v 10:59  

Vládní programové prohlášení z června 2018 nám slíbilo:

Provedeme úpravy Rámcových vzdělávacích programů, aby byly jasné a závazné očekávané výstupy vzdělávání. V první řadě je nutné upravit RVP v oblasti matematiky, jazyků a ICT.

https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-165960/#Vzdelavani_veda_a_vyzkum

Tenhle vládní slib ministr školství Plaga očividně nedodržel a všechny nás už od prosince 2018 až dodnes "griluje" svým "aktivistickým sabotováním" Vládního prohlášení 2018 ...

Co udělá předseda vlády s tímto vědomým neplněním vládního prohlášení a nedodržením ministerské odpovědnosti vůči školství? Bude Plagovo MŠMT personálně propojené s aktivisty z Eduinu a Eduzměny dál setrvávat na systémově pochybném kompetenčním konstruktivismu, anebo se třeba pod vedením někoho zodpovědnějšího ujme MŠMT své resortní odpovědnosti?


Lenka Pokorná řekl(a)...
8. ledna 2020 v 11:31  

Ne, pane Týři, nemáte pravdu. Pedagogická fakulta jen využila možnosti se ke Strategii 2030+ vyjádřit. A myslím si, že v mnoha ohledech se vyjádřila velmi trefně. Mám tím na mysli především její vyjádření k obsahu učiva.

tyrjir řekl(a)...
8. ledna 2020 v 14:12  

Ne, paní Pokorná, nemáte pravdu. Pedagogická fakulta jen nevyužila možnosti se ke Strategii 2030+ vyjádřit, když si přitom "vcelku NEtrefně", nesystémově, jako mnohdy předtím přihřála svou rádoby "pedagogicky" zmatečnou polívčičku. Způsobem "Dole redukujte, nás VŠ a zejména PedF UK nechte třeba plácat lecjaké hlouposti". Například takhle:

TŘI ÚSMĚVY NAD VYJÁDŘENÍM AS PEDF UK KE STÁTNÍ STRATEGII VZDĚLÁVÁNÍ 2030+

"je však nutné konstatovat, že obsah předložené pracovní verze strategie je nevyvážený a obsahově jednostranně orientovaný na technologie. Dokonce obsahuje i cíle, jejichž realizace může být přinejmenším problematická. Nové technologie se v dokumentu stávají cílem, nikoliv prostředkem vzdělávání, jemuž by měly sloužit...

... je nezbytné provést důkladnou revizi a restrukturalizaci vzdělávání, především rámcových vzdělávacích programů a v návaznosti na ní i školních vzdělávacích programů. Především ve ŠVP nacházíme mnoho témat, které je možné vypustit či redukovat. Restrukturalizace ovšem není redukcí, protože na druhé straně je potřeba zařadit celou řadu znalostí, dovedností a kompetencí, třeba v oblasti jazykové přípravy, uměleckého cítění, tělesné zdatnosti či informatiky, které v současných programech postrádáme."


Co je tohle zase za zmatečnou snůšku "konstruktivisticky a kompetencionalisticky" slátaných "mouder" z AS PedF UK?

- Znalosti a dovednosti snad nejsou kompetencemi? Ví vůbec slovutný/rádoby Akademický senát PedF UK něco o nadřazených a podřazených pojmech? Řidič vozidla se musí naučit startovat, kroutit volantem a obsluhovat resp. ovládat vozidlo? :)

- Další a více zmatečné "restrukturalizace" se Akademickému senátu PedF UK zachtělo? Proč trpně tolerujeme tenhle diktátorsky normalizační slovník ((pře)výchovná struktura, nikoli vzdělávací systém)? Redukovat exaktní předměty a posilovat předměty výchovné? To je ta "nová struktura"? To je resp. má být základem systému státní "Strategie VZDĚLÁVÁNÍ 2030+"? :))

- Ví vůbec Akademický senát PedF UK, co je věda, co je technika a co jsou technologie? Ví co je vzdělávání a co je výchova? Ovládnutí technologie je snad pouhý prostředek a nikoli významný cíl vzdělávání? :)))


J.Týř

tyrjir řekl(a)...
8. ledna 2020 v 14:41  

Ví vůbec Akademický senát PedF UK, co je věda, co je technika a co jsou technologie? Ví, co je vzdělávání a co je výchova? Ovládnutí technologie je snad pouhý prostředek a nikoli významný cíl vzdělávání? :)))

tyrjir řekl(a)...
9. ledna 2020 v 0:24  

AKTIVISTICKÁ DEVASTACE ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ POKRAČUJE A NABÝVÁ PITORESKNÍ PODOBY

Spolu s ostatními diskutujícími děkuji paní L. Ortové za její rozbory škodlivosti nevědeckého (kompetenčně konstruktivistického) grantožroutství v resortu MŠMT. Víme to už víc než 10 let. Jen MŠMT ČR a některá Pedagogické fakulty to, zdá se, stále ještě neví nebo nechtějí vědět:

http://www.ceskaskola.cz/2020/01/ladka-ortova-strategie-2030-plizive.html

http://www.ceskaskola.cz/2019/01/ladka-ortova-deklarace-konzervativniho.html

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2018/2019 – Výroční zpráva ČŠI
http://www.ceskaskola.cz/2019/12/kvalita-efektivita-vzdelavani.html

Tomáš Zatloukal: Nedivme se, že výuka není pro žáky motivující a že je škola nebaví
http://www.ceskaskola.cz/2019/12/tomas-zatloukal-nedivme-se-ze-vyuka.html

Stanislav Štech: Magické legislativní zkratky ministerstva školství
http://www.ceskaskola.cz/2019/12/stanislav-stech-magicke-legislativni.html

Od ledna pod novým názvem: Národní pedagogický institut České republiky
http://www.ceskaskola.cz/2019/12/od-ledna-pod-novym-nazvem-narodni.html

http://www.ceskaskola.cz/2015/08/jiri-tyr-velka-kurikularni-revoluce-v.html


Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.