Dopis ministra školství učitelům a ředitelům k reformě financování a zvyšování platů

sobota 19. října 2019 ·

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, Vážená paní učitelko, Vážený pane učiteli, dovoluji si Vás oslovit tímto přímým a osobním způsobem, neboť považuji za nezbytné reagovat na současná mediální vyjádření i faktické kroky Českomoravského odborového svazu pracovníků školství týkající se reformy financování regionálního školství a zvyšování platů pedagogických pracovníků v regionálním školství, popřípadě na další zavádějící informace, které se k Vám nyní různými způsoby dostávají. Uvědomuji si, že výše uvedené ve Vás může bez dalších potřebných informací vyvolávat pochybnosti, či dokonce znepokojení.První téma, o kterém Vám chci napsat, je aktuální vyjednávání o rozdělení schváleného 10% navýšení platu pedagogických pracovníků na tarifní a nadtarifní složky platu.

Nejdříve se musím důrazně ohradit proti manipulacím hraničícím se lží obsaženým v dopise vedení ČMOS PŠ ze dne 11. 10. 2019, podle kterého „financování reformy regionálního školství není dostatečně zajištěno. Prostředky určené pro nadtarifní složky platu mají být využity k jiným účelům.“ Takovéto prohlášení je naprosto zavádějící pro celou školskou soustavu a pro mne a úřad, který řídím, až urážející (podrobněji se k němu vrátím ve druhé části tohoto dopisu).

Zároveň není pravda, že s odbory nejednám. Mezi mnou a Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství proběhlo několik jednání, v jejichž rámci jsem se snažil svůj návrh představit a zdůvodnit. Jak jste mohli sledovat v médiích, snažil jsem se vyjít požadavkům odborů co nejvíce vstříc, avšak při zachování mé základní filozofie v této věci. Ta spočívá v principu, aby tarifní složka platu vzrostla pro rok 2020 všem pedagogickým pracovníkům o stejnou částku 2.700 korun a navíc, aby byl vytvořen prostor pro navýšení nadtarifních složek platu, aby ředitelé škol měli reálnou možnost finančně motivovat aktivní učitelky a učitele přenášející mezi své kolegy zkušenosti získané v průběhu svého působení ve školství (jak jsem v médiích v poslední době již několikrát zmínil).

Ze strany odborů však nedošlo v průběhu jednotlivých jednání k žádnému posunu jejich výchozího stanoviska (10 % do tarifu), pouze se mění způsob jejich komunikace, a to od zpochybňování vypočtených objemů, až po vyvolávání nejistoty ohledně způsobu využití prostředků státního rozpočtu vyjednaných v souvislosti se změnou financování (viz výše).

Na posledním jednání dne 3. října 2019 jsem se snažil vytvořit prostor pro vzájemnou dohodu propojením vyjednávání o rozložení navýšení platů mezi tarifní a nadtarifní složky pro období dvou let - 2020 a 2021 s tím, že průměrný nárůst tarifů by za toto období činil cca 15,2 % – 17,9 % a zároveň by také vzrostly prostředky do nadtarifních složek platu. Mohl jsem si tento krok dovolit vzhledem k tomu, že poprvé v historii se ministerstvu povedlo propsat závazek navyšování platů pedagogických (i nepedagogických) pracovníků také do střednědobého výhledu pro rok 2021. Na tento návrh odbory nereagovaly a Vás o něm vůbec neinformovaly.

Ve druhé části mého dopisu bych se rád věnoval oblasti, která se v aktuálních debatách poněkud ztrácí, ale z mého pohledu je pro budoucnost mnohem důležitější, a to je změna financování regionálního školství účinná od ledna 2020.

Považuji za svou profesní i lidskou povinnost Vás tímto ujistit, že společně s kolegy z ministerstva školství činíme veškeré nezbytné kroky k tomu, aby spuštění nového systému financování regionálního školství od ledna 2020 proběhlo hladce a postupně naplnilo cíle, které si stát touto systémovou změnou vytyčil. Dovoluji si připomenout, že tato změna má přinést zejména:

- vyšší transparentnost a předvídatelnost financování ze státního rozpočtu pro každou jednotlivou školu, a to nejenom pro jejího ředitele, ale i jednotlivé zaměstnance, neboť již na konci ledna příslušného kalendářního roku ministerstvo každé škole zpřístupní (a zároveň zveřejní) její limit počtu pedagogických pracovníků realizujících výuku, objem finančních prostředků na zajištění jejich skutečných platových tarifů a objemy finančních prostředků na další nárokové a nenárokové složky jejich platu stanovené normativně (u nenárokových složek platů pak bude normativ zároveň zohledňovat zvýšenou náročnost pedagogické práce ve třídách s vyšší naplněností a s vyšší mírou inkluze),

- skutečný prostor pro zvýšení kvality výuky - nový systém výrazně snižuje závislost rozhodujícího objemu finančních prostředků státního rozpočtu pro konkrétní školu na naplněnosti školy a jejích jednotlivých tříd – rozhodujícím parametrem bude skutečně realizovaný rozsah výuky, přičemž stanovený maximální objem výuky financovatelný ze státního rozpočtu otevírá prostor pro vyšší míru dělení tříd na skupiny pro určité předměty či aktivity, zavádění prvků tandemové výuky, rozšíření doby provozu mateřských škol a postupné snižování počtu dětí či žáků ve třídě,

- reálnější zohlednění skutečné potřeby nepedagogické práce přímo spojené se vzdělávací činností konkrétní školy, a to díky novému modelu nepedagogické práce, který není vázán čistě na počet dětí či žáků dané školy, ale na parametry ředitelství, třídy a dalšího pracoviště; i zde bude každá škola znát konkrétní limit počtu nepedagogických pracovníků spojených se samotnou činností školy a objem finančních prostředků státního rozpočtu již na konci ledna daného kalendářního roku,

- vyrovnání nedůvodných mezikrajových rozdílů ve financování obdobně organizovaných škol, a to díky centralizaci značné části pravomocí v této oblasti přímo na ministerstvo.

Dále Vás ubezpečuji, že v rozpočtu ministerstva na rok 2020 jsou zajištěny nezbytné objemy na 10% zvýšení platu všech pedagogických pracovníků i vládou schválené navýšení platu nepedagogických zaměstnanců. Ještě k tomu jsou v souvislosti se spuštěním nového systému financování regionálního školství od ledna 2020 zajištěny také veškeré prostředky na platy učitelek a učitelů zajišťujících překryv pedagogické práce v mateřských školách v rozsahu doporučeném rámcovým vzdělávacím programem, na prodlouženou dobu provozu mateřských škol a zvýšení počtu hodin výuky v základních a středních školách v zájmu zvýšení kvality vzdělávací práce. Kromě toho je také rozpočtově zajištěn objem na platy v souvislosti s vyjednaným posílením počtu nepedagogických zaměstnanců vykonávajících činnosti přímo navázané na vzdělávací činnost mateřských, základních a středních škol. K těmto prostředkům se ještě podařilo navíc vyjednat plné finanční pokrytí vzdělávání nových dětí a žáků škol v návaznosti na aktuální demografický vývoj.

Uvědomuji si, že každá změna (i ta, která je ve svém důsledku k lepšímu) vzbuzuje obavy a nejistotu. Jsem skutečně přesvědčen, že jsme v letošním roce udělali maximum proto, abychom konkrétní a průběžné informace k připravované změně a jejímu dopadu na jednotlivé školy dostaly až k Vám všem.

Spoléhám na Vaši profesionalitu, pedagogický rozhled a nadhled, a proto Vás prosím, abyste nepodléhali nekonstruktivním prohlášením vyvolávajícím obavy, nerozhodovali se na základě emocí, ale na základě faktů. Pokud Vám nějaké konkrétní informace a fakta chybí, neváhejte se na mne obrátit na adresu ministr@msmt.cz.

S úctou Váš
Robert Plaga

15 komentářů:

rváčkazvesela řekl(a)...
19. října 2019 v 12:34  

Co je a není pravda pane ministře, se vždy pozná po čase. Možná máme prostě špatnou zkušenost. Je mi jasné, že vy konkrétně za to nemůžete. V každém případě, by bylo lepší něco dělast, než stále jen mluvit. Mám na mysli něco, co bychom, pocítili jako SKUTEČNOU PODPORU NAŠÍ PRÁCE. My ve školách děláme - stále tam jsme a učíme, i když je to často vpravdě práce sisyfovská zejména ohledně administrativy, materiálního zabezpečení a atakům některých rodičů. Přeji Vám pevné zdraví, Renata Veselá

mirek vaněk řekl(a)...
19. října 2019 v 17:14  

Pan ministr byl náměstkem předchozích ministrů (od r. 2015). Takže část viny taky má. Na plané sliby jsou učitelé citliví. A na řeči a nekonání ještě víc. Čekáme místo řečí činy. A zatím nic.

Petr řekl(a)...
19. října 2019 v 19:35  

Učitelé jsou citliví na jakoukoli změnu, dokonce i na to, že se jim přidává :)

Q. E. D. řekl(a)...
19. října 2019 v 20:18  

"aby byl vytvořen prostor pro navýšení nadtarifních složek platu, aby ředitelé škol měli reálnou možnost finančně motivovat aktivní učitelky a učitele přenášející mezi své kolegy zkušenosti získané v průběhu svého působení ve školství"

A jistě je tam i kontrolní a odvolací prvek, který zabrání odměňování oblíbenců ředitele/ředitelky, že?

Ivo řekl(a)...
20. října 2019 v 8:16  

"...proto Vás prosím, abyste nepodléhali nekonstruktivním prohlášením vyvolávajícím obavy, nerozhodovali se na základě emocí, ale na základě faktů."

Připomeňme si tedy ta fakta:

1. Ve šk. roce 20017/2018 došlo k navýšení tarifů o 13,5 % místo deklarovaných 15 %. 1,5 % určených na odměny nedostal nikdo.
2. Ve šk. roce 2018/2019 došlo k navýšení tarifů o 10 % místo deklarovaných 15 %. Neznám nikoho z kolegů, který by dostal 5 % do tarifu na ohodnocení navíc.

3. Máme šk. rok 2019/2020, nástupní plat učitele činí 28 000 Kč podle tabulek, což je cirka 5000 Kč pod celorepublikovým průměrem a 45 % toho, co dostávají vysokoškoláci s VŠ diplomem.
Nyní, zdá se (podle mediánu 33600 Kč po dvaceti letech praxe) plánujete zvýšení o 2700 Kč. činí 8 % místo deklarovaných původně 15-ti procent.

Tady máte důkaz rozporu mezi fakty a sliby.

Pokud tato sranda "vůči učitelům" nepřestane, nastane stav, kdy budete muset zrušit deváté ročníky na ZŠ, protože nebudete mít učitele. Obdobná situace bude na SŠ, kde akutně chybí odborníci - a pokud se najdou a jsou ochotní učit, díky šikaně (která má mnoho podob - není to jenom přímí atak, ale může probíhat skrytě - podrazy, intriky, zjevná rafinovaně skrytá nedůvěra ATD...) nezřídka ze školství odcházejí...
Tajný Učitel řekl(a)...
20. října 2019 v 13:09  

Zdá se, že některým vyhovuje alternativní realita, pohybující se mezi pravdou a lží 13.5% namísto 15%, učitelům přidáme, ale vlastně přidáme ředitelům peníze na svévolné přerozdělování k utužení politiky pevné ruky ve vedení otrockých poddaných, vděčně líbajících prsten moci, škemrajících o nadtarifní korunu, kterou jim pan řídící blahosklonně tu a tam hodí na zaprášenou podlahu. Nechutné.

Tajný Učitel řekl(a)...
20. října 2019 v 13:14  

Vyhlašte už konečně tu stávku, ne denní ale týdenní. Když mohou stávkovat amíci a tomíci, tak proč ne pepíci.
https://edition.cnn.com/2019/10/17/us/chicago-teachers-strike-thursday/index.html
https://www.tes.com/news/sixth-form-college-staff-strike-over-pay-and-conditions

rváčkazvesela řekl(a)...
20. října 2019 v 15:31  

No jo, ale ve stávce podléháte emocím...no tak buďte přece rozumní, bežte bydlet do squatů, jezte kořínky a vykašlete se na to kde se vzdělávají vaše děti, vždyť si je po večerech můžete učit sami, ne?....:-(

Tajný Učitel řekl(a)...
20. října 2019 v 17:00  

Nejen po večerech ale i po dnech.. Už vidím ty rodiče, co mají děti v domácím vzdělávaní, jak si mnou ruce a šíleně se smějí...

mirek vaněk řekl(a)...
21. října 2019 v 6:42  

Učitelé jsou alergičtí na lži, plané sliby i na ideologická prohlášení a změny za každou cenu, čato k horšímu. Všeho si za poslední léta užili požehnaně.

Tajný Učitel řekl(a)...
21. října 2019 v 14:53  

Petr. Pokud na to nemám, tak neslibuju a když už slibuju, tak plním. Když neplním, nesmím se vztekat, že se to poddaným nelíbí a že mne, ani moji stranu příště volit nebudou.

rváčkazvesela řekl(a)...
21. října 2019 v 17:53  

A tento dopis tedy vztekání je, to my tedy poznáme. Minimálně proto , že je to dlouhý. Pane ministře.

tyrjir řekl(a)...
21. října 2019 v 21:48  

Ministr školství začíná psát skoro tak dlouhá alibistická vyznání jako premiér. I to, myslím, o lecčems vypovídá. Čau vládo! :)))

Tajný Učitel řekl(a)...
22. října 2019 v 8:53  

Vzhůru na barikády. Svoboda, rovnost, koruny.

tyrjir řekl(a)...
24. října 2019 v 5:11  

Bude ministr školství Plaga důsledněji odkázán do patřičných mezí (důrazně poučen o věcnosti a etice vyjadřování člena vlády ČR)?

Ministr školství Robert Plaga .... Upozornil, že cílování výše platu pedagogických pracovníků na budoucí výši ukazatele průměrné mzdy není zcela vhodným nástrojem, neboť ukazatel průměrné mzdy v sobě zahrnuje kromě mezd i platy a při očekávaném počtu cca 180 tisíc pedagogických pracovníků tak zvýšení jejich platů nepochybně zvýší i průměrnou mzdu v ČR, má to charakter „cyklického odkazu“, proto se v programovém prohlášení uvádí změřitelná hodnota.

Viz Zápis z 25. schůze výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, která se konala dne 2. října 2019.

Zdá se, že ministr školství se opět věcně a eticky zacyklil ve své nekompetentnosti a demagogii:

- Jestliže tzv. průměrná mzda zahrnuje mzdy (odměna za práci zaměstnance v soukromé sféře) a platy (odměna za práci zaměstnance ve státní sféře), není to překážka k uspokojení minimalistického požadavku, aby učitelé měli určený průměrný plat ve výši 130 % tzv. průměrné mzdy v ČR.

- O jakém nezměřitelném (?) "zacyklení" to ministr školství vlády ČR vlastně mluví? Kdo, kdy a kde mluvil o určování 130 % z budoucí průměrné mzdy? Ministr školství snad neví, že se to vždy počítá z uplynulého období? Nebo se snad záměrně pokouší dělat z lidí hlupáky? Chce tím snad říci, že se mu těch 130 % průměrné mzdy zdá příliš velký plat pro učitele a chce oblbovat lidi nějakými údajně "cyklickými odkazy"? Mzdy a platy rostou všeobecně a učitelé mají stále jen zhruba průměrný plat ve srovnání s průměrnou mzdou v ČR. Co doopravdy brání uspokojení toho minimalistického 130% požadavku na platy učitelů? Z jakého opravdového důvodu se ministr školství domnívá (nebo je mu to snad někým určováno?), že určení učitelských platů na 130 % celostátního průměru je "ne zcela vhodné"?

Dají si tohle učitelé a ředitelé škol líbit?

Dovoluji si požádat pana premiéra, aby se k výše citovanému vyjádření ministra školství Plagy veřejně a srozumitelně vyjádřil.


J.Týř

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.