Ministryně podepsala Memorandum o spolupráci

čtvrtek 18. února 2016 ·

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová podepsala v pondělí 15. ledna 2016 "Memorandum o spolupráci" se Svazem měst a obcí ČR, Asociacemi krajů ČR a Sdružením místních samospráv ČR. Přinášíme jeho dnes zveřejněný text.


Dokument ke stažení v PDF


Memorandum o spolupráci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jakožto ústřední orgán státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu

se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 zastoupené ministryní Mgr. Kateřinou Valachovou, Ph.D. (dále jen „Ministerstvo“)

a

Svaz měst a obcí České republiky jakožto celostátní, dobrovolná, nepolitická a nevládní organizace sdružující obce a města Ceské republiky
se sídlem 5. května 65, 140 00 Praha 4 zastoupený předsedou Mgr. Františkem Luklem, MPA (dále jen „Svaz")

a

Asociace krajů České republiky jakožto zájmová, nepolitická a nevládní organizace sdružující všech 14 krajů Ceské republiky
se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha zastoupená předsedou JUDr. Michalem Haškem (dále jen „Asociace")

a

Sdružení místních samospráv České republiky jakožto celostátní, nepolitická a nevládní organizace, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst Ceské republiky
se sídlem Nábřeží 599, Prštné, 760 01 Zlín zastoupené předsedou JUDr. Stanislavem Polčákem (dále jen „Sdružení“)

S uvědoměním nezbytnosti


  1. vytvoření příznivých podmínek k efektivní a účelné vzájemné spolupráci subjektů zastávajících významné funkce v oblasti vzdělávání a sportu, která je nezbytným předpokladem příznivého rozvoje nejen jednotlivých obcí a krajů, ale i našeho státu jako celku,
  2. řádného plnění povinností v oblastech jejich působnosti,
  3. finanční podpory oblastí spolupráce, 
  4. koordinace přístupu a jednotného prosazování společných zájmů


deklarují tímto Memorandum o spolupráci (dále jen „memorandum“)

I. Oblasti spolupráce

Ministerstvo, Svaz, Asociace a Sdružení akcentují v rámci vzájemné spolupráce tyto oblasti:

a) financování regionálního školství zejména s ohledem na nárůst počtu dětí, žáků a studentů, nutnost výstavby mateřských a základních škol, zvýšení odměňování pracovníků škol a školských zařízení, posílení výdajů společného vzdělávání a snížení míry přímé pedagogické činnosti ředitelů mateřských a malotřídních základních škol, b) infrastruktura škol v suburbanizovaných územích,
c) zajištění dostatečné absorpční kapacity v území prostřednictvím Evropské strukturální a
investiční fondy,
d) školské služby a mimoškolní aktivity škol,
e) zvyšování bezpečnosti na školách a školských zařízeních,
f) podpora talentovaných a nadaných žáků,
g) podpora sportovních aktivit mládeže, s důrazem na zvýšení dostupnosti plaveckého
výcviku,
h) podpora společného vzdělávání,
 i) snaha o zjednodušení, zrychlení, zefektivnění čerpání prostředků z fondů Evropské unie.

Možnost spolupráce v jiných oblastech není tímto memorandem dotčena.

II. Formy spolupráce

Ministerstvo, Svaz, Asociace a Sdružení chtějí dosáhnout společného cíle především:

a) vzájemnou výměnou informací v oblastech spolupráce,
b) vytvářením podmínek pro naplňování právních nástrojů, kterými MSMT zajišťuje realizaci závazných zásad rozpisu finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných dle novely školského zákona z roku 2015,
c) koordinací při zapojování expertů do expertních procesů,
d) koordinací stanovisek v legislativním procesu,
e) konzultacemi o návrzích právních předpisů v působnosti ministerstva a jejich připomínkováním,
f) předáváním podnětů nebo podkladů pro přípravu návrhu právních předpisů v působnosti
ministerstva,
g) výměnou znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe,
h) poskytováním odborných konzultací,
i) vzájemnou podporou při komunikaci o oblastech spolupráce s osobami, které nejsou signatáři memoranda,
j) poskytováním součinnosti v oblastech spolupráce při minimalizaci administrativního zatížení,
k) odbornými diskuzemi nad oblastmi spolupráce na společných zasedáních, l) tvorbou koncepčních dokumentů,
m) společným jednáním expertních týmů či odborných orgánů, účastí svých zástupců na relevantních jednáních orgánů ostatních účastníků,
n) součinností při tvorbě nových modelů financování, včetně efektivního využívání prostředků z fondů Evropské unie
o) vzájemnou podporou aktivit, jako jsou odborné kulaté stoly, semináře, konference, apod.
p) medializací výstupů vzájemné spolupráce.

Spolupráce bude probíhat na základě výzvy jednoho signatáře memoranda adresované jinému
signatáři.

III. Závěrečná ustanovení

1. Signatáři tohoto memoranda vyjadřují svou vůli vzájemně spolupracovat v oblastech vymezených tímto memorandem formami zde uvedenými.
2. Memorandum je projevem svobodné a vážné vůle jeho signatářů.
3. Toto memorandum je možné měnit a doplňovat jen písemnými dodatky přijatými a podepsanými všemi signatáři.
4. Memorandum je vyhotoveno ve čtyřech stejnopisech, přičemž každý ze signatářů obdrží po jednom vyhotoveni.
5. Memorandum se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2016 a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu všemi signatáři.
6. Platnost memoranda může být prodloužena pouze písemným dodatkem podepsaným všemi signatáři.

V Brně dne 15. ledna 2016

Mgr. Kateřina Valachóvá, Ph.D.
ministryně
ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mgr. František Lukl, MPA
předseda předseda Svaz měst a obcí Ceské republiky Asociace krajů Ceské republiky

JUDr. Stanislav Polčák
předseda Sdružení místních samospráv Ceské republiky

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.