ČOSIV: Co přinese novela školského zákona rodičům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách

středa 10. února 2016 ·

 Novela školského zákona zavádí systém nárokových podpůrných opatření. V současné době školy mají zákonem stanovenou povinnost poskytovat podporu a zajišťovat nezbytné podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), nikde ale není stanoveno, co tyto nezbytné podmínky jsou. Novela zákona jednoznačně stanovuje, na jakou podporu mají děti ve vzdělávání nárok. Jedná se o jednoznačně pozitivní změnu, která přinese větší jistotu rodinám dětí se SVP, že škola jejich dítěti poskytne adekvátní podporu.


Nově budou všechny školy (mateřské, základní, střední, vyšší odborné) i školská zařízení (např. družiny, školní kluby) poskytovat podpůrná opatření, která budou mít děti stanovena v doporučení z poradenského zařízení (PPP nebo SPC). Na takto doporučená podpůrná opatření budou školy a školská zařízení dostávat finanční prostředky ve výši, která umožní jejich realizaci. Výčet podpůrných opatření stanovených školským zákonem je uveden na konci textu. V doporučení z poradenského zařízení bude uvedeno, jaká podpůrná opatření mají být dítěti poskytnuta a také v jakém stupni. Bude existovat pět stupňů podpůrných opatření, ne všechna podpůrná opatření však budou poskytována ve všech stupních. Například podpůrné opatření asistenta pedagoga bude poskytováno ve 3. až 5. stupni.

Jak již bylo zmíněno, podpůrná opatření se dělí do pěti stupňů. Podpůrná opatření 1. stupně bude škola moci poskytovat na základě posouzení potřeb žáka učiteli či dalšími pracovníky školy (výchovný poradce, školní speciální pedagog, školní psycholog), nebude tedy nutné vyšetření v poradenském zařízení (PPP, SPC). Podpůrná opatření prvního stupně bude poskytovat škola na základě plánu pedagogické podpory, který pro dítě zpracují pracovníci školy. Škola s tímto plánem rodiče seznámí, rodiče však neudělují souhlas s jeho realizací. V praxi to bude znamenat, že v případě drobnějších obtíží škola navrhne mírnou podporu (např. změnu zasedacího pořádku, častější střídání činností, poskytnutí více času na některé činnosti apod.), kterou bude dítěti poskytovat po dobu tří měsíců. Tato mírná podpora by měla dítěti pomoci např. překonat adaptační potíže v prvních měsících docházky do školy či s návratem po delší nemoci. Pokud se po třech měsících ukáže, že podpůrná opatření nejsou účinná a žákovy obtíže se nezmírňují, doporučí škola rodičům (zákonným zástupcům) vyšetření dítěte v poradenském zařízení, jehož výsledkem by mělo být stanovení vhodných podpůrných opatření vyšších stupňů.

Stejně jako doposud k vyšetření v poradenském zařízení bude své dítě objednávat zákonný zástupce. Pokud rodiče odmítnou stanovení podpůrných opatření v poradenském zařízení a bude to mít zásadní negativní dopad na dítě, škola i poradenské zařízení má povinnost o této skutečnosti informovat orgán sociálně-právní ochrany dětí. Ten pak může za určitých okolností využití poradenské služby rodičům uložit (to platí již dnes).

Rodiče však budou mít nově právo v případě pochybností (např. o doporučených podpůrných opatření či jiných závěrech vyšetření) požádat o revizi zprávy i doporučení. Přezkum bude provádět přímo řízená organizace MŠMT.

Po absolvování vyšetření rodiče obdrží zprávu z vyšetření, kde budou stejně jako doposud, popsány bližší okolnosti průběhu vyšetření, informace z rodinné anamnézy apod. Tuto zprávu obdrží pouze rodiče. Dále rodiče obdrží doporučení, ve kterém budou navržená podpůrná opatření. Toto doporučení dostane nově také škola.

Podpůrná opatření budou doporučena nejdéle na dva roky, pak bude třeba vydat nové doporučení. Poradenské zřízení by mělo s dostatečným předstihem informovat rodiče o potřebě další návštěvy poradenského zařízení.

Poté, co škola obdrží doporučení s navrženými podpůrnými opatřeními, požádá rodiče o udělení písemného informovaného souhlasu s poskytováním podpůrných opatření, která jsou uvedena v doporučení.

Před udělením souhlasu, škola bude mít povinnost informovat rodiče o organizačních a dalších změnách, které vyplývají z poskytování podpůrného opatření.

Škola nemůže poskytovat podpůrná opatření 2. až. 5. stupně bez písemného informovaného souhlasu rodičů.

Pokud škola z nějakého závažného důvodu nebude moci zajistit poskytování podpůrných opatření navržených poradenským zařízením, může navrhnout jiná podpůrná opatření stejného stupně. S tímto postupem však musí souhlasit jak poradenské zařízení tak zejména rodič. Pokud rodič neudělí souhlas s poskytováním náhradního podpůrného opatření, škola jej nebude moci poskytnout.
Pokud rodič získá přesvědčení, že škola neposkytuje dítěti podpůrná opatření tak, jak bylo doporučeno poradenským zařízením, může požádat ředitele školy o projednání této záležitosti. Ředitel školy pak bude mít povinnost jednání neprodleně svolat a přizvat na něj také poradenského pracovníka, který vydal doporučení.
Škola i poradenské zařízení budou mít povinnost pravidelně vyhodnocovat, zda jsou podpůrná opatření účinná. Poradenské zařízení bude mít povinnost účinnost podpůrných opatření vyhodnotit do jednoho roku po vydání doporučení a následně nejdéle jednou za dva roky.

Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

Nově je individuální vzdělávací plán podpůrným opatřením. Rodiče již tedy nebudou muset žádat ředitele školy o povolení vzdělávání podle IVP. Pokud bude v doporučení z poradenského zařízení uvedeno, že škola má zajistit IVP, škola jej bude muset vypracovat. Podmínky jsou stejné jako u jiných podpůrných opatření – bude nejprve nutné získat informovaný souhlas rodičů. Po vypracování IVP škola seznámí rodiče s obsahem IVP. Rodič podepíše, že byl s IVP seznámen. Rodiče mají právo se školou spolupracovat na vypracování IVP.

Poradenské zařízení bude nově vyhodnocovat IVP jen jedenkrát ročně.

Podpůrná opatření spočívají v:
  1. poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,
  2. úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče a včetně prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání až o dva roky,
  3. úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání,
  4. použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob11a), Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů,
  5. úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími programy a akreditovanými vzdělávacími programy,
  6. vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
  7. využití asistenta pedagoga,
  8. poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených, nebo
  9. využití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytujících dítěti, žákovi nebo studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu podle zvláštních právních předpisů.

10 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
10. února 2016 v 9:36  

Poručíme větru, dešti, rodičům, školám, jejich zřizovatelům a politikům? Kvalitní Společné vzdělávání pro VŠECHNY děti to sice nebude, nám ale stačí ta Inkluze: Mizerné placení učitelé ji oddřou, zřizovatelé ji zčásti zaplatí, děti to odskáčou, Česko bude mít bruselskou čárku a my také nepřijdeme zkrátka? :)))))) J.Týř

Simona CARCY řekl(a)...
10. února 2016 v 9:52  

Roztomilý je podíl boldem (tučně) vysazených částí textu. Neodpovídá podílu v běžné tiskové zprávě a cosi říká pozornému čtenáři. Cirkus jménem ČOSIV nepochybně zpětnovazebně cítí, že proklamované teze jsou nicotné a je potřeba ovcím v hloupé společnosti vypíchnout to blaho, které nám jeho osvěžující myšlenky přinesou.
Na konci již jen chybělo zvolání Mirka Donutila v Černých baronech: Vy tupci!!!

tyrjir řekl(a)...
10. února 2016 v 10:02  

Zajímalo by mne: Proč vlastně takový zákon pro české hrubě rozpočtově pofinancované školství poslanci a senátoři schválili? Kdy bude pro vzdělávání v Česku dáno jinde obvyklých 6 % z HDP a kdy budou mít učitelé důstojnější platy? Mohli by to MŠMT, vláda a poslanci a senátoři Parlamentu občanům ČR vysvětlit, nebo jde o nějaké tajemství? J.Týř

Jana Karvaiová řekl(a)...
10. února 2016 v 12:15  

......Na takto doporučená podpůrná opatření budou školy a školská zařízení dostávat finanční prostředky ve výši, která umožní jejich realizaci. ........
Tak to se právě neví, a spíš ty peníze budou jen v omezené formě. Což může vést k tomu, že poradny dostanou befelem nedávat podpůrná opatření vyššího stupně.

...........
Pokud rodiče odmítnou stanovení podpůrných opatření v poradenském zařízení a bude to mít zásadní negativní dopad na dítě, škola i poradenské zařízení má povinnost o této skutečnosti informovat orgán sociálně-právní ochrany dětí. Ten pak může za určitých okolností využití poradenské služby rodičům uložit (to platí již dnes)......
A máme tu Norsko, potěš pán bůh.

..........Rodiče však budou mít nově právo v případě pochybností (např. o doporučených podpůrných opatření či jiných závěrech vyšetření) požádat o revizi zprávy i doporučení. Přezkum bude provádět přímo řízená organizace MŠMT........
No tak je jasné, jak se bude rozhodovat.Pravdu má vedoucí!

........Podpůrná opatření budou doporučena nejdéle na dva roky, pak bude třeba vydat nové doporučení. .........
U dětí s LMP ale každý rok, zapomněli dodat.Co kdyby se vyléčily?

....... Rodiče mají právo se školou spolupracovat na vypracování IVP........
No to by mě zajímalo jak? Třeba - nepřeju si,abyste Pepíčka učili násobilku nebo jak?


Jana Karvaiová řekl(a)...
10. února 2016 v 12:18  

Nepřipadá vám všem divné, kolik článků se vyrojilo v poslední době od této úžasňácké organizace?

Nemělo by nám tyto informace předávat ministerstvo nebo se už přestěhovalo do sídla ČOSIV??????????

Kdo že tu vládne?????

Unknown řekl(a)...
10. února 2016 v 13:41  

Co přinese novela školského zákona rodičům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách?

Rodičům velké starosti a dětem velké trápení.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
10. února 2016 v 14:53  

"Podpůrná opatření 1. stupně bude škola moci poskytovat na základě posouzení potřeb žáka učiteli či dalšími pracovníky školy (výchovný poradce, školní speciální pedagog, školní psycholog), nebude tedy nutné vyšetření v poradenském zařízení (PPP, SPC)."

A nebudou nutné ani peníze. Kolik dostane učitel za vypracování PPP? Už dnes poradny doporučují dyslektické kroužky, ale neptají se, kdo je povede. A za co.

Unknown řekl(a)...
10. února 2016 v 15:22  

Podpůrná opatření 1. stupně se budou často vymýšlet nekvalifikovaně a provádět "na koleně". Četla jsem, že některých školách už zavádějí "oslovské lavice".

tyrjir řekl(a)...
10. února 2016 v 15:29  

Praha, 10. února 2016 - Ministryně Kateřina Valachová chápe požadavky odborů týkající se zvýšení platů učitelů. Sama nutnost zvýšení platového ohodnocení dlouhou dobu zmiňuje. Na zítřejší tiskové konferenci k tématu promluví společně s předsedou Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Františkem Dobšíkem. Ministryně Valachová chce současně informovat o stavu Reformy financování regionálního školství a Kariérního řádu, které s navyšováním mezd pracovníků školství souvisejí.
Viz
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/avizo-tk-ministryne-skolstvi-kateriny-valachove

Ještě by to chtělo TK ke kvalitnímu Společnému vzdélání pro VŠECHNY děti garantovanému 6 % z HDP pro vzdělávání. J.Týř

Josef Soukal řekl(a)...
10. února 2016 v 15:29  

Já už jsem jednu při návštěvě jedné školy viděl. A vůbec nebyla zřízena ve zlém. Jen chtějí usnadnit pobyt ve škole dvěma dětem, které kvůli nerozumu UŽ STÁVAJÍCÍ LEGISLATIVY nemohou přejít do školy, kde by jim snad bylo lépe. Stále častěji nemám pro inkluzionisty slušná slova.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.