Standard učitele a jeho místo v kariérním systému pedagogických pracovníků

pondělí 2. března 2015 ·

Podklad pro jednání členů tripartity.

 1. Úvodní teze
Standard učitele (SU) je základem nově připravovaného kariérního systému (KS) pro učitele mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol. SU shrnuje požadavky státu na jeho osobnostní kvality, profesní dovednosti a jejich rozvoj v celém průběhu učitelovy kariéry.
Pojetí SU s vazbou na KS je v rámci Evropy unikátní a sdružuje cesty uplatněné v dalších evropských zemích – odráží a akcentuje kvalitu práce učitele a rozsah jeho působení.
Kariérní systém je postaven na třech kariérních cestách
 1. Cesta rozvoje profesních kompetencí
 2. Cesta směřující ke specializovaným pozicím ve školách
 3. Cesta směřující k funkčním pozicím
Standard učitele je výchozím bodem pro první z uvedených cest. Je navržen jako nástroj pro dosahování, udržování a zvyšování kvality práce učitele a postihuje i rozsah působení učitele v systému. Umožňuje rozpoznání kvality a jejího zúročení v práci učitele ve prospěch žáků ve třídě i ve prospěch ostatních učitelů ve škole i mimo ni.
Standard celistvě popisuje v jednotlivých kariérních stupních první z kariérních cest jak očekávanou vzrůstající kvalitu práce učitele, tak i jeho očekávaný zvětšující se rozsah působení od práce ve třídě se žáky, přes činnosti pro profesní komunitu po aktivity zvyšující kvalitu školského systému jakožto celku.
SU je strukturován do tří celků:
 1. Učitel a jeho profesní Já
 2. Učitel a jeho třída
 3. Učitel a jeho okolí
První z těchto oblastí se věnuje osobnostním předpokladům učitele a znalostem a dovednostem, které jsou nezbytné pro úspěšné působení v učitelské profesi.
Druhá oblast se věnuje přímému působení učitele na žáky ve třídě a je vnímána jako jeho nejdůležitější součást s přímým a bezprostředním dopadem na výsledky žákova učení.
Třetí oblast se věnuje působení učitele vně školy, zahrnuje oblast spolupráce se sociálními partnery a zdůrazňuje jeho postavení v roli „občanské autority“.
SU popisuje očekávání a požadavky na práci učitele pro potřeby jeho zařazení do příslušného kariérního stupně. Každá z těchto tří oblastí SU obsahuje základní definici, z ní pak vycházejí očekávané profesní kompetence či předpoklady a příklady indikátorů pro posouzení jejich naplnění v jednotlivých kariérních stupních.
Pro aplikaci KS a použití SU v praxi škol bude SU doplněn o konkrétní příklady popisů možného naplnění SU v jednotlivých kariérních stupních učiteli různých typů škol a různých aprobací.
SU poskytuje jednotný rámec, který popisuje kvalitu práce učitele a rozsah jeho působení i jeho profesního rozvoje ve čtyřech fázích profesní dráhy. Zohledňuje přitom profesní předpoklady učitele pro kvalitní výkon profese a rozsah jeho působení a současně definuje, co je od učitele očekáváno na jednotlivých stupních kariérního systému.
Standard učitele popisuje kvalitu a rozsah práce učitele ve čtyřech kariérních stupních:
I. kariérní stupeň (odpovídá profilu absolventa fakulty vzdělávající učitele)
Učitel disponuje osobnostními předpoklady pro výkon učitelské profese. Je po teoretické, a v nezbytné míře i praktické, stránce vybaven znalostmi, které jsou předpokladem k jejímu úspěšnému zvládnutí.
II. kariérní stupeň
Učitel disponuje profesními kompetencemi na úrovni zaručujícími výkon učitelské profese na státem očekávané minimální úrovni. Profesní kompetence potvrdil v atestačním řízení, jímž ukončil své adaptační období ve škole po ukončení pregraduální přípravy na fakultě vzdělávající učitele.
Učitel se samostatně věnuje výchově a vzdělávání žáků, udržuje si své profesní dovednosti a průběžně aktualizuje své odborné znalosti.
III. kariérní stupeň
Učitel ve své práci dlouhodobě dosahuje prokazatelně výborných výsledků, pozitivně je hodnocen vedením školy, žáky i jejich rodiči.
Učitel je vnímán jako expert ve svém oboru. Průběžně se zdokonaluje ve svých předmětech, oborových didaktikách, pedagogice, psychologii, speciální pedagogice a v oblasti managementu třídy. Je respektovaným rádcem a pomocníkem svým kolegům ve škole, předává jim své zkušenosti.
Jeho práce pro školu je díky jeho kvalitám velmi obtížně nahraditelná.
IV. kariérní stupeň
Učitel dosahuje ve své práci dlouhodobě výborných výsledků. Pozitivně je hodnocen vedením školy, žáky i jejich rodiči.
Je díky svým kvalitám a zkušenostem vnímán jako lídr ve svém oboru i za hranicemi své školy. Angažuje se v profesních sdruženích, publikuje a lektoruje v rámci předmětů své aprobační skupiny nebo v oblasti pedagogických nebo psychologických věd nebo v oblasti manažerských dovedností.
Je připraven vést a hodnotit ostatní učitele v jejich profesním růstu i mimo svou školu.
Atestační řízení
Postup mezi jednotlivými kariérními stupni 1. kariérní cesty je podmíněn úspěšným zvládnutím atestačního řízení.
 1. Změny, které KS a SU do školství přinesou, a důsledky pro jednotlivé aktéry
Zásadní změnou je rozšíření kariérních cest o cestu směřující k rozvoji profesních kompetencí. Ta doplní již existující a funkční cesty k přípravě na specializované, resp. funkční pozice. Stávající KS, pokud se o kariérním systému dalo hovořit, se cestě s jednoznačně největším dopadem na kvalitu procesů a výsledků věnoval pouze zprostředkovaně. Tato změna bude mít zásadní důsledky pro všechny aktéry ve vzdělávacím systému. Za hlavní pozitivní změny připravovaného KS je možné zcela jistě považovat:
Změna pro žáky
Změna pro žáky bude důsledkem všech níže uvedených změn dalších aktérů vzdělávání.
Změna pro učitele
 • Změna principů finančního ocenění práce učitele s akcentem na kvalitu, rozsah jeho působení a přínosem pro rozvoj učitelské profese.
 • Začlenění nové kariérní cesty do KS bude pro učitele významným motivačním efektem k práci na sobě a ke zvyšování svých profesních kompetencí s jasnou vazbou na jejich odměňování.
 • KS a SU bude mít zásadní formativní vliv na každodenní školní praxi. Učitelé získají nástroj pro reflexi vlastní práce, pro sebehodnocení a hodnocení jejich práce.
 • KS a SU nastaví způsob hodnocení práce srovnatelně, transparentně a jednoznačně v rámci celé ČR bez ohledu na zřizovatele.
 • KS a SU budou znamenat i aktivní práci učitele s profesním portfoliem a budou předpokládat odpovídající znalosti učitele v této oblasti.
Změna pro ředitele
 • KS a SU přinese změny v prioritách práce ředitelů. Do popředí zájmu se dostane pedagogické řízení školy a práce s učiteli s přímým dopadem na zvýšení kvality pedagogických procesů na školách.
 • KS a SU přinese nové požadavky na znalosti ředitelů v oblasti hodnocení práce učitelů.
 • KS a SU přinesou změny i do přípravy ředitelů škol. Novým požadavkům se musí přizpůsobit i obsah vzdělávání ředitelů.
 • KS zavede nové povinnosti ředitelů vzhledem k začínajícím učitelům v jejich tzv. adaptačním období.
Změna pro zřizovatele
 • Zřizovatele získají nové možnosti pro hodnocení svých škol. Pohled na kvalitu škol prostřednictvím výsledků žáků bude možné doplnit o pohled, který umožní KS.
 • Změny související s nárokovým systém hodnocení učitelů v závislosti na jejich zařazení do KS budou změnami nárokovými, tedy změnami, které neohrozí princip „krajských normativů“.
Změna pro vzdělavatele učitelů v rámci DVPP
 • KS a SU se odrazí i ve struktuře, obsahu i formách DVPP. Do popředí se dostanou modulární kurzy směřující k rozvoji dílčích profesních kompetencí.
 • Vzdělávací krátkodobé kurzy i programy dlouhodobé postgraduální přípravy budou podléhat novým kritériím hodnocení, jimž se budou vzdělavatelé muset přizpůsobit. V dalším vzdělávání bude kladen důraz na sdílení zkušeností, případové studie, rozbory didaktických situací…
Změna pro fakulty vzdělávající učitele
 • KS a SU jasně formuluje očekávání státu na minimální profesní kompetence začínajícího učitele, absolventa fakulty vzdělávající učitele.
 • KS a SU budou mít pozitivní dopad na obsah přípravy budoucích učitelů na FVU. Je možné očekávat sjednocení profilů absolventů FVU, resp. jejich sblížení.
 • Díky nastavení parametrů tzv. adaptačního období dojde k provázání pregraduální přípravy učitelů se školami, na nichž budou noví učitelé pracovat.
Změna pro systém
 • KS a SU ve svém důsledku navážou cíle vzdělávání stanovené kurikulárními dokument na konkrétní činnosti učitele ve třídě.
 • Aplikace KS a SU přinese velmi rychlé změny v kvalitě procesů i výsledků žáků. Důsledkem spuštění KS bude proto zvýšení konkurenceschopnosti ČR.
 • KS a SU kladou důraz na předávání profesních dovedností, vzájemnou podporu a síťování škol. Do systému se tak dostanou nové moderní prvky posilující profesní sounáležitost.
 • V návaznosti na očekávaný nový systém hodnocení a odměňování práce učitelů je možné očekávat zvýšený zájem o učitelství mezi maturanty, zvýšení kvality uchazečů o učitelské povolání
 1. Další kroky při přípravě kariérního systému
Metodika hodnocení práce učitele
V návaznosti na KS a SU bude vytvořena metodika pro hodnocení práce učitele. Cílem těchto kroků je zajištění co nejobjektivnějšího hodnocení kvality práce učitele. Pro potřeby praxe bude v rámci projektu vytvořena metodika hodnocení dosažených kompetencí včetně uvedení indikátorů a příkladů pro různé druhy a typy škol.
Pro potřeby atestačního řízení bude vytvořena a odpilotována metodika práce atestačního orgánu. Budou formulována pravidla pro postup atestačního řízení.
Adaptační období začínajících učitelů
Zpracovává se přesná metodika, která shrne povinnosti začínajících učitelů, škol, na kterých pracují a FVU v prvních dvou letech působení nového učitele v praxi. Plošně uplatňovaná metodika zajistí provedení kroků nezbytných pro úspěšné zapojení se absolventa FVU do profesní praxe.
Příprava systému dalšího vzdělávání
KS a s ním související změny přinesou zásadní změny i v nárocích na programy DVPP. Ty budou rozvíjet znalosti učitelů z pregraduálního vzdělávání, přičemž budou zohledňovat aprobaci učitele i typ školy, na kterém učitel působí. Programy se budou opírat o konkrétní profesní zkušenosti účastníků, budou vycházet z případových studií, a co nejvíce budou reflektovat potřeby účastníků kurzů.
Portfolio a portfoliování
Profesní portfolio a práce s ním budou základním prvkem atestačního řízení. Před spuštěním KS je proto nutné zpracovat přehledné metodiky pro vedení portfolia, jeho hodnocení a způsob jeho obhajoby v průběhu atestačního řízení.
Kariérní systém ředitele
KS pro ředitele škol je logickým pokračováním KS pro učitele, protože i funkční pozice umožňuje a předpokládá vývoj v průběhu kariéry.
Zdroj: SkolskeOdbory.cz

9 komentářů:

Jiri Janecek řekl(a)...
2. března 2015 v 11:52  

Kdesi pod tema barevnyma sipkama jsem polozil par - vicemene recnickych otazek...
Uvodni veta tohoto textu ("Pojetí SU s vazbou na KS je v rámci Evropy unikátní a sdružuje cesty uplatněné v dalších evropských zemích – odráží a akcentuje kvalitu práce učitele a rozsah jeho působení.") na to podstatne odpovida... Unikatni...
To si vymyslel Chladek nebo to po nekom zdedil? Je nutne to dotahovat do konce? Nebylo by lepsi nechat dobehnout projekty a pak to kopnout nekam pod koberec...

Jana Karvaiová řekl(a)...
2. března 2015 v 14:32  

Zkuste si za slovo "učitel" nebo "pedagog" v standardu dosadit vždy slovo "poslanec" nebo m" ministr". Když si to pak čtete, je to docela k popukání.
A oni jsou ti, co za nás rozhodují.
Kdyby to nebylo tak hrozný,asi bych se nasmála až....

Jiri Janecek řekl(a)...
2. března 2015 v 15:41  

No, ja nevim, na mne to pusobi strasne bez ohledu na profesi. Manazerske blabla... Krome toho, pokud jsem spravne pochopil jiny clanek, nejedna se o vyplod ministra ci poslancu, ale 600 ucitelu!
Kdyz uz jsem schopny pochopit nejakou vetu, musim se ptat, jestli to je dobre nebo spatne ci jestli je treba takovou banalitu cpat na papir (a pak ze znamky traumatizuji a slovni hodnoceni ne...)

Treba: "V návaznosti na očekávaný nový systém hodnocení a odměňování práce učitelů je možné očekávat zvýšený zájem o učitelství mezi maturanty, zvýšení kvality uchazečů o učitelské povolání." - neslo by to same proste zvysenim tarifu a rozumnym omezenim studentu na FVU? Mysli si nekdo, ze zvysit kvalitu ucitelu jde behem dvou let s temi samymi lidmi?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
2. března 2015 v 19:00  

"je možné očekávat zvýšený zájem o učitelství mezi maturanty"

Jo? Tak jim nahlas řekněte, že s postupem do vyšších stupňů se s 80 % učitelů NEPOČÍTÁ!!! Takže většinu z nich čeká přechod z jedničky do dvojky! To je celoživotní kariérní postup pro většinu učitelů!!! Takový KŘ je zgruntu zmetek a je potřeba ho zásadně odmítnout.

Nicka Pytlik řekl(a)...
2. března 2015 v 21:15  

Původně jsem si myslel, že kariérní řád bude podporovat profesní růst učitele. To znamená, že nebude zavislý na aprobaci, místě působnosti a odborné a osobnostní úrovni ředitele školy. A že se tento profesní růst alespoň částečně promítne do platového ocenění kvality učitele. Že tedy nebude až tak záviset na výše uvedených parametrech, a že tedy zvýší zájem o naši psudoprofesi. Ne, že začínající učitele spíše odradí.
Vzpomínám si na doby, kdy jsem býval velmi dobrým učitelem, a kdy nadtarifní složka tvořila téměř třetinu mého platu. Pak jsem si začal více všímat toho chlívu ve školství, a začal tím pedagogicky upadat až na samý okraj či spíše spodinu sboru. Ale asi to bude tím, že se více hodnotí prospěšnost pro školu, než úspěšnost v kultivaci žactva.

BP řekl(a)...
2. března 2015 v 21:39  

Myslím, že je na čase utéct ze školství. Přestávám rozumět tomu, co je náplní práce učitele. Dávám za pravdu, že už několik let jdeme s platem dolů, i když se sem tam něco do tarifu "přihodí". Jsem v posledním platovém stupni, nic už mě nečeká. Teď nás pravděpodobně zařadí všechny nejdřív do prvního kariérního a tarifního stupně a ukažte, co umíte nebo co vám vedení školy umožní. Všichni máme jakžtakž zaručeno, že postoupíme alespoň do druhého stupně, ale dál to bude jen pro vyvolené, protože si sami neurčujeme, jakých vzdělávání a kdy se chceme zúčastnit. Většinou je to odvislé od možností školy a přízně vedoucích pracovníků.

Nejdříve jsme se prokousávali léta novým pojetím maturity (čeština a jazyky), teď se budeme prokousávat šplháním. Kdy budeme mít klid na normální práci, méně administrativy a více času na přípravu kvalitní výuky? Mám pocit, že o to tady už vůbec nejde. Ten, kdo se umí sám nejvíc vychválit, postoupí až do čtverky, a kdo je upozaděný, skončí v důchodu v jedničce. Tak to vidím já. Asi u toho dál nechci už být. Už učím přes 30 let (do důchodu bohužel ještě nedohledno!) a celý život musím cosi dokazovat. Chci vám dát sbohem.
BP

Ferda44 řekl(a)...
3. března 2015 v 13:16  

Ježkovy a Chládkovy voči (ježkům se omlouvám) podobný blábol je jistě dobrou příležitostí pro projektové čerpání, ale proboha nechtějte to realizovat.
Ale možná by šlo nově navrhnou národní projekt "Jak úspěšně nerealizovat Dobešovy, Fialovy, Štysovy a Chládkovy reformy". Viděl bych to tak na 200 mega pro tytéž reformátory. Oni by si přišli na své a školám by to neublížilo.

Unknown řekl(a)...
4. března 2015 v 13:29  

2. března 2015 21:15

Toto máme společné. Gratuluji Vám. Jsme na stejné lodi.

Unknown řekl(a)...
4. března 2015 v 13:32  

2. března 2015 21:39

Skoro mně připadá, že učíme na stejné škole.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.