Výzva 51 je tady! Jde skutečně o "Tablety pro učitele"?

pátek 4. dubna 2014 ·

Se zpožděním byla dnes zveřejněna výzva 51 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost k předkládání individuálních projektů ostatních v oblasti podpory dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, která by měla zvýšit kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky.


V metodickém výkladu výzvy se uvádí: "Záměrem výzvy je směřovat podporu primárně do menších základních škol, které mají méně než 200 žáků a kterých je v ČR více než 50 %. Možnost těchto škol zapojit se do DVPP je z různých důvodů omezená. Záměrem je aktivizovat a podpořit i tyto školy s horším přístupem ke zdrojům."

Z projektových prostředků budou kromě jiného pořízena potřebná mobilní (dotyková) zařízení odpovídající maximálnímu počtu zapojených pedagogů. Maximálně však může být pořízeno 20 ks mobilních (dotykových) zařízení pro jednoho partnera (školu).


Hlavní podporovaná aktivita výzvy Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce. obsahuje 3 povinné aktivity (A, B, C). Aktivity A a B se dále dělí na jednotlivé podaktivity:

Aktivita A: Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce

 • Podaktivita A1: Vzdělávání ředitelů
 • Podaktivita A2: Mentoring a podpora pedagogických pracovníků školy
 • Podaktivita A3: Metodik ICT ve škole

Aktivita B: Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky

 • Podaktivita B1: ICT – „co už máme“
 • Podaktivita B2: ICT – „co chceme“
 • Podaktivita B3: ICT – „oborové didaktiky“

Aktivita C: Evaluace

Jednotlivé školy mohou být zapojeny do projektu pouze jako partneři s finančním příspěvkem. Každá škola se smí zapojit pouze do 1 projektu. Všechny školy zapojené do projektu se musí zúčastnit podaktivit A1, A2, B1, B2, B3, a aktivity C. Podaktivita A3 je pro školu dobrovolná.

Specifikace jednotlivých aktivit:

A: Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce

Tato aktivita se prolíná celým projektem. Jedná se o formu podpory pro všechny pedagogické pracovníky zapojené do projektu. Podmínkou realizace této aktivity je, že v realizačním týmu žadatele působí mentoři poradenství, konzultací, koučingu apod. jednotlivým pedagogickým pracovníkům ve škole.

Mentoři - tým odborníků z řad realizačního týmu žadatele, kteří poskytují pedagogickým pracovníkům odbornou pomoc v oblastech:

 1. využití ICT ve výuce, pomoc při technických problémech
 2. využití ICT v oborových didaktikách
Rozsah a způsob poskytování odborné pomoci je na každém žadateli dle jeho uvážení a požadavků konkrétních škol.

Pro tuto aktivitu je možné využít např. cca 450 vyškolených koordinátorů ICT z projektu „ICT profesionál“ (NIDV), ve kterém byl také ověřen model konzultačních center ICT na školách v 8 krajích ČR. Tuto úlohu může vykonávat také ICT koordinátor, nebo jiný odborník ze školy. Mentor musí být součástí realizačního týmu projektu.

Aktivita bude trvat min. 6 měsíců pro každou školu zapojenou do projektu.

Podaktivity A1, A2, A3 mohou probíhat paralelně, podmínkou je zařazení všech podaktivit do projektu.

Podaktivita A1: Vzdělávání ředitelů

Jedná se o systémovou podporu ředitelů (vedení) školy ve využívání digitálních technologií pro integraci ICT do života školy.

Povinná vzdělávací aktivita:

Proškolení ředitele školy a případně dalšího odpovědného pracovníka školy v oblasti zadávání veřejných zakázek dle postupu uvedeného v Příručce pro příjemce v kap. 7 Závazné postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, kdy zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na postup uvedený v kap. 7.5/B, v rozsahu minimálně 3 x 45 min. Příjemce doloží doklady o provedeném školení, včetně obsahu školení a poskytnutých školicích materiálů.

Příklady dalších vhodných vzdělávacích aktivit:

 • profil Škola21 jako vstupní a výstupní benchmark pro efektivitu celého procesu
 • moderní směry cloudového řešení sluţeb včetně sdílených úloţišť
 • moderní směry bezpečnostní politiky před nežádoucími vlivy v kyberprostoru včetně licencování a ochrany duševního vlastnictví,
 • příklady dobré praxe a shadowing na vybraných školách jako prostředek
 • pro podporu sdílení zkušeností mezi vedoucími pracovníky škol

Vzdělávací aktivity mohou být organizovány pro více ředitelů (členů vedení školy) v regionu tak, aby byly snadno dostupné a v dojezdové vzdálenosti. Jedná se zároveň i o sdílení zkušeností z této oblasti. Systémovou podporou se dále rozumí doplnění prezenčních vzdělávacích aktivit i o e-learningovou formu.

Podaktivita A2: Mentoring a podpora pedagogických pracovníků školy

Cílem této podaktivity je zajistit škole a jejím pedagogům metodickou a technickou podporu při využití a integraci ICT do výuky po celou dobu realizace projektu. Podpora musí být dostupná prezenčně i on-line a je poskytována všem školám zapojeným do projektu.

Příklady vhodných činností:

 • využití ICT ve výuce
 • využití ICT v oborových didaktikách dle požadavků vedení školy a jednotlivých pedagogů – individuálně v závislosti na úrovni kompetencí pedagogických pracovníků v práci s digitálními technologiemi v jednotlivých vzdělávacích oblastech.

Pro povinnou vzdělávací aktivitu - školení v oblasti veřejných zakázek, není vyžadována akreditace DVPP

Podaktivita A3: Metodik ICT3

Cílem této podaktivity je zajistit škole a jejím pedagogům metodickou a technickou podporu při využití a integraci ICT do výuky i po skončení projektu. K tomuto účelu může ve škole zřízena pozice metodika ICT.

Metodik ICT – pedagogický pracovník zaměstnaný v konkrétní škole zapojené do projektu. Metodik ICT bude vyškolen v rámci aktivit B, bude mu navíc poskytována taková forma podpory, aby dále po skončení vzdělávacích aktivit mohl sám působit jako metodik ICT (zejm. v oblasti využití a integraci moderních ICT ve výuce) v dané škole. Tuto pozici může zastávat na škole i několik pracovníků, je na rozhodnutí ředitele školy či dohodě mezi pedagogickými pracovníky, zda rozdělí činnost např. v případě úplné ZŠ na 1. a 2. stupeň či na technickou a didaktickou pomoc zvlášť apod.

Příklady vhodných vzdělávacích aktivit a činností metodika ICT:

 • základy správy sítí a školní infrastruktury ve vazbě na podporu pedagogických pracovníků
 • podpora využití ICT v oborových didaktikách dle požadavků vedení školy a jednotlivých pedagogů – individuálně v závislosti na úrovni kompetencí pedagogických pracovníků v práci s digitálními technologiemi v jednotlivých vzdělávacích oblastech
 • podpora cloudových řešení pro oborové didaktiky, vytvoření odborné komunity na on-line (sociálních) sítích a jejich systémová podpora 
 • otázky legislativního zázemí vyuţívání digitálních technologií včetně otázek souvisejících s ochranou duševního vlastnictví a bezpečného internetu
 • proškolení v oblasti monitoringu, který bude sledovat pokroky jednotlivých pracovníků školy v projektu

Tato podaktivita je závazná pro žadatele projektu, ale není závazná pro všechny školy zapojené do projektu daného žadatele. Je na rozhodnutí vedení konkrétní školy, zda budou chtít tuto pozici ve škole zřídit.

B: Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky

V této aktivitě bude příjemce systematicky a opakovaně v průběhu jednoho školního roku (2014/15) vzdělávat pedagogické pracovníky přímo na školách a budou doplněny e-learningem (tzv. blended learning) nástroji.

Je nutné klást důraz zejména na praktické informace a činnosti.

Podmínky realizace aktivity:

 • vzdělávací aktivity budou formou DVPP s využitím programů/školení, které již jsou, nebo v průběhu projektu budou akreditované v systému DVPP MŠMT podle Vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Osvědčení o akreditaci vzdělávacího programu musí být předloženo nejpozději se závěrečnou monitorovací zprávou.
 • v projektové žádosti musí být zastoupeny semináře v minimálním uvedeném hodinovém rozsahu (celkem 25 vyučovacích hodin) a na všechna témata popsaná v následujících třech podaktivitách:

Podaktivita B1: ICT – „co už máme“

Tato podaktivita je zaměřena na efektivní využití techniky, kterou jsou školy již vybaveny např. z jiných projektů.

Minimální časová dotace: 5 x 45 minut

Příklady vhodných vzdělávacích aktivit a činností:

 • moderní trendy využívání ICT ve výuce – nové metody a formy práce PP. Příjemce operativně přizpůsobí vzdělávací akci konkrétnímu vybavení jednotlivých škol. Důraz bude kladen především na praktická cvičení pedagogů, nikoliv pouze na teoretickou přednášku lektora
 • autorský zákon; varianty licencí a možnosti legálního bezplatného využívání zdrojů na internetu
 • otázky legislativního zázemí využívání digitálních technologií včetně otázek souvisejících s ochranou duševního vlastnictví a bezpečného internetu

Vzdělávací aktivity (školení, semináře, workshopy) budou probíhat přímo v jednotlivých školách (případně pro 2 – 3 blízké školy ve větších obcích/městech společně) a budou podpořeny e-learnigovou oporou či prací on-line včetně budování on-line komunit pedagogů.

Pedagogové nebudou nuceni na semináře dojíždět, což bude pro zapojené školy organizačně přijatelné.

Podaktivita B2: ICT – „co chceme“

Tato podaktivita je zaměřena na vzdělávání pedagogických pracovníků v zavádění a využití nových moderních mobilních (dotykových) zařízení ve výuce.

Minimální časová dotace: 5 x 45 minut

Příklady vhodných vzdělávacích aktivit a činností:

 • vzdělávání pedagogů v oblasti využití moderních mobilních (dotykových) zařízení ve výuce – jedná se např. o tablet, netbook, notebook. Při výběru vhodného typu zařízení je třeba vždy brát v úvahu podmínky konkrétní školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
 • při vzdělávání se lektoři zaměří na moderní formy výuky s využitím potenciálu mobilního (dotykového) zařízení ve výuce.
 • během školení je každému pedagogovi pro účely vzdělávání poskytnuto mobilní (dotykové) zařízení. K tomuto účelu může žadatel/příjemce (nikoliv partner) v rámci projektu zřídit mobilní ICT učebnu tak, aby mohla být proškolena celá sborovna.

Na mobilní učebny se vztahuje poţadavek udrţitelnosti, uvedený ve výzvě.

Školení, semináře a workshopy budou probíhat přímo v jednotlivých školách (případně pro 2 – 3 blízké školy ve větších obcích/městech společně) a budou podpořeny e-learnigovou oporou či prací on-line včetně budování on-line komunit pedagogů. Pedagogové nebudou nuceni na semináře dojíţdět, coţ bude pro zapojené školy organizačně přijatelné.

Podaktivita B3: ICT – „Oborové didaktiky“

Tato podaktivita je zaměřena na vzdělávání pedagogických pracovníků v zavádění a využití nových moderních (dotykových) zařízení ve výuce konkrétních předmětů na školách.

Záleží na cílové skupině, zda bude školení požadovat dle jednotlivých předmětů vyučovaných na škole či dle vzdělávacích oblastí nebo bude požadovat vlastní členění (např. 1. a 2. stupeň ZŠ).

Minimální časová dotace: 15 x 45 minut

Příklady vhodných vzdělávacích aktivit a činností:

 • v této fázi proběhnou nejméně 3 školení/semináře/workshopy (podle individuálních požadavků jednotlivých škol a kompetencí pedagogů), zaměřené na praktické využití mobilních dotykových zařízení a jejich integraci do výuky
 • podpora cloudových řešení pro oborové didaktiky, vytvoření odborné komunity na on-line (sociálních) sítích a jejich systémová podpora, bezpečnost on-line, sociální sítě ve výuce, projektová výuka vedená s ICT a dále témata, která budou vzdělávat učitele v oblasti rozvíjení žákovských dovedností pro 21. století s využitím ICT, zejména v kritickém myšlení, v řešení problémů, ve spolupráci, v komunikaci a sdílení, ve tvořivosti a inovacích

Pokud by bylo pořizováno zařízení, které je jiného typu než uvedený výčet moţných příkladů, je nutné tuto okolnost uvést v projektové žádosti a podrobně popsat důvody tohoto rozhodnutí.

Jedná se o souhrnný počet hodin věnovaných všem oborovým didaktikám v rámci jedné školy Školení, semináře, workshopy mohou probíhat přímo v jednotlivých školách (případně pro 2 – 3 blízké školy ve větších obcích/městech společně) a nebo na území jednoho kraje (případně regionu). Vzdělávací akce budou podpořeny e-learnigovou oporou či prací on-line včetně budování on-line komunit pedagogů jednotlivých oborů.

Z projektových prostředků budou pořízena potřebná mobilní (dotyková) zařízení odpovídající max. počtu zapojených pedagogů v obou aktivitách B2 a B3. Maximálně však může být pořízeno 20 ks mobilních (dotykových) zařízení pro jednoho partnera (školu).

Nákup těchto zařízení zajistí partner s finančním příspěvkem (tedy přímo každá konkrétní škola nakoupí mobilní (dotykové) zařízení pro své vlastní účely). Přičemž pokud bude cena pořizovaných zařízení rovna nebo vyšší než 100 tis. Kč, je partner povinen využít postup pro zadávání zakázek malého rozsahu. Žadatel/partner se řídí těmito maximálními cenami zařízení a minimálními požadavky
na technickou stránku zařízení (ceny zahrnují základní softwarové vybavení, které je nedílnou součástí dodávaného zařízení).


 • Mobilní zařízení, která budou pořízena jako výukové pomůcky pro pedagogy v rámci aktivit B2 a B3, zůstávají po ukončení projektu v majetku partnera (zapojené školy), aby mohla být vyuţívána ve výuce i po skončení celého vzdělávacího cyklu.
 • Škola (partner) může nad rámec ceny za 1 zařízení pořídit v rámci nákupu také další software, kterým zajistí plnohodnotné využití zařízení (nejedná se zde o výukový software oborových didaktik).

C: Evaluace

Tato aktivita je zaměřena na evaluaci projektových aktivit realizovaných u jednotlivých partnerů (škol). V rámci evaluace dojde k vyhodnocení přínosu/dopadu/efektu vzdělávacích aktivit na reálné využití ICT techniky ve výuce v dané škole.

 • každá škola provede analýzu počátečního stavu před zahájením vzdělávacích aktivit projektu
 • po ukončení aktivit projektu dojde na každé škole k vyhodnocení přínosu/dopadu/efektu vzdělávacích aktivit v návaznosti na počáteční stav.

Analýzu počátečního stavu a vyhodnocení přínosu/dopadu/efektu vzdělávacích aktivit každá škola/partner zpracuje formou evaluační zprávy. Tyto evaluační zprávy za každou školu/partnera doloží příjemce nejpozději se závěrečnou monitorovací zprávou.

13 komentářů:

Jirka řekl(a)...
4. dubna 2014 v 20:04  

Kdy vyjde příručka Co tím úředník mínil? V minulých výzvách se nám to měnilo za pochodu. Já jen abych se zbytečně nezvedal a neběžel plánovat světlé zítřky předčasně. Prosím kolegy s vyšší čtenářskou gramotností, jestli by nebyli tak hodní, a v rámci diskuze mi to nezhustili do pár řádek, především s ohledem na pořízení techniky.
Asi se přeškolím z ICT koordinátora na ICT metodika. Zní to lákavě, ale asi v tom jen plavu, neznaje úřednickou řeč.

David Hawiger řekl(a)...
5. dubna 2014 v 1:06  

POZOR není "ICT metodik" jako "ICt metodik" ;-) stačí číst pod čarou (konkrétně u přílohy 5 pod číslem 3).

Unknown řekl(a)...
5. dubna 2014 v 9:00  

Musí být ta zařízení dotyková? Ve větě je to v závorce, v min. technických specifikacích o dotykovosti není ani zmínka.

Jirka řekl(a)...
5. dubna 2014 v 10:43  

POZOR není "ICT metodik" jako "ICt metodik"

Tak jsem to prostudoval a dostal jsem první záchvat schizofrenie v životě. Vzhledem k doporučovaným vhodným vzdělávacím aktivitám jsem poznal své dosavadní koordinátorství. Pak jsem si přečetl poznámku pod čarou a zjistil, že to nejsem já.
Teď už mne zajímá jen ohodnocení. Mluvím zamozřejmě o veřejném uznání a pochvale před nastoupenou jednotkou, ne-li rozvinutou zástavou.
Zkrátka budeme dva. Stejně jsme všichni GOGO.

Eva Adamová řekl(a)...
5. dubna 2014 v 13:02  

Mám pocit, že to budou pro realizátora projektu docela fofry vzhledem k tomu, že na to bude jeden školní rok.

1. v září možná stihne proškolit ředitele v aktivitě A1 na výběrová řízení

2. než proběhnou výběrová řízení a než na školy dorazí potřebná dotyková zařízení a než se naistalují potřebné výukové programy bude tady prosinec co by dup

3. na realizaci školení v B1 až B3, která dohromady činí pět celých odpolední, na minimálně 30 školách bude mít tak 30 týdnů. To v podstatě znamená každé odpoledne jedno školení. i kdybychom vzali v úvahu, že u menších škol si školení sloučí dohromady, bude to fofr.

Zamýšlím se nad tím, kde školící oragnizace, protože škol do této hrůzy půjde asi málo, najdou lidi.

Na průběžný mentoring se uvažuje o zapojení stávajících proškolených ICT koordinátorů. Jneže ti pořádní ICT koordinátoři mají na své škole pět prdelí práce, ale snad do toho někteří půjdou.

Ale, kdo bude školit v B1-B3? Současné organizace zapojené v DVPP dělaly školení ICT sem tam nějaké za měsíc.

Vypadá to, že chceme realizovat podobná školení, jaká byla v SIPVZ (Z, P0,P1), kde na to bylo několik let a ještě to moc nedopadlo, za půl roku.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
5. dubna 2014 v 15:12  

Mám otázku. Na naší vesnické škole kde jsou 4 PP mají všichni už asi tři roky každý vlastní velmi dobrý notebook, připojený přes Wifi ke školnímu serveru a ve třídách k interaktivní tabuli a dataprojektorem. Co si mají pořídit z této výzvy? To je zase jako Indoš v době kdy většina škol dávno internet měla. Ach jo.....

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
5. dubna 2014 v 15:22  

Nemůžu ani uvěřit, že se někdo opět snaží takto plýtvat penězi o ničem a za nic. Textu výzvy, ačkoliv jsem dlouholetý ajťák a myslím si že o tom něco vím, vcelku vůbec nerozumím. Proč si nemůžeme koupit třeba nový server, nebo posílit IKT učebnu, nebo třeba jen Windows 8, nebo výukové programy? Proč zase někdo určuje co si musíme koupit, když to nepotřebujeme???? A školení a na co a koho? Tak snad jsem tady nějaký IKT metodik abych si svoje ovečky uměl proškolit kdykoliv, kdekoliv a z čehokoliv? Nebo to zase bude moci školit jenom někdo určený?

Mintaka řekl(a)...
5. dubna 2014 v 17:58  

Re. Zdeněk Nutz "Proč si nemůžeme...":

To proto, že na úrovni ministerstva a v podstatě i EU zatím nejsou schopni připravit takové podmínky, aby finance šly na to co potřebují konkrétní školy a dávají peníze účelově do oblastí, o kterých si myslí, že je třeba je podpořit.

Rád bych jednou viděl systém, který dokáže pružně reagovat na skutečné potřeby škol a zajistí efektivní přerozdělování prostředků daňových poplatníků EU.

Mintaka

Unknown řekl(a)...
6. dubna 2014 v 7:47  

jistě že nový indoš,my jsme rok před indošem zřídili počítačovou třídu za čtvrtinovou cenu než potom tu indošáckou,takže je potřeba nový indoš,kasa čssd zřejmě pustne...

Nicka Pytlik řekl(a)...
6. dubna 2014 v 19:35  

jsme rok před indošem zřídili počítačovou třídu

1. A na kolik let jste ji měli pronajatou?
2. Jak to, že jste nebyli v množině červených škol, když už jste počítače měli?
3. Byli jste nějakým orgánem činným v trestním řízení pozváni k podání vysvětlení?

Unknown řekl(a)...
7. dubna 2014 v 7:44  

1. byla naše vlastní
2.a kdo věděl že nějaké máme
3.bože, jaký orgán....

Nicka Pytlik řekl(a)...
7. dubna 2014 v 10:28  

1. Cože? To tenkrát šlo i bez pronájmu?
2. Cože???
3. Aha. Tak proto pak policie odložila ta trestní oznámení ministryně Buzkové. Státní zástupce nebyl schopen doložit, že to šlo i laciněji, když si školy samy nakupovaly v režimu hlubokého utajení.

xOn řekl(a)...
14. dubna 2014 v 12:10  

Pořád jsem si říkal, co mi připomíná ta Výzva 51... Dnes v noci se mi to vybavilo - Oblast 51 (http://cs.wikipedia.org/wiki/Oblast_51). Celé to je o UFO! Za půldruhého měsíce vymyslet a sepsat smysluplný projekt v takovémto rozsahu a takové oblasti je tuze komplikovaná činnost. A jak psala paní Adamová, je nereálné jej řádně, s plnou zodpovědností a se ctí realizovat. Rozhodně neříkám, že je takových aktivit netřeba, právě naopak. Ale s pečlivou přípravou a s důrazem na obsah, neboť právě ten dnes v tabletech a hlavně mobilech (které má snad každý žák - nemáte někdo statistiku?) chybí. Kvalitní český výukový/vzdělávací software. Ani ten se však nestihne v požadované kvalitě vyrobit za rok...

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.