MŠMT: Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

pátek 20. dubna 2012 ·

Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (dále Desatero pro rodiče) je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

Materiál Desatero pro rodiče vytvořila pracovní skupina, z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe, která vytvářela materiál pro pedagogy mateřských škol s názvem Konkretizované očekávané výstupy. Obsah Desatera pro rodiče byl v rámci diskuse na metodickém portálu www.rvp.cz velmi podpořen nejen pedagogy MŠ, ale i rodiči předškolních dětí.

Ředitelům/kám mateřských škol doporučujeme materiál zveřejnit na veřejně přístupném místě.

Přílohy ke stažení:

Desatero pro rodiče.docx

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
                       
V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.
Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.
Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.
Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                                        
 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2.  Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla


3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
 • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
 • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
 • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
 • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
 • spolupracuje ve skupině

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
-      je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
-      zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
-      tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
-      vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
-      umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
-      rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
-      řadí zpravidla prvky zleva doprava
-      používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                   
·         rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
·         složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
·         rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
·         rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
·         sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
·         najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
·         rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
·         postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
·         reaguje správně na světelné a akustické signály

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
 • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
 • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
 • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
 • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
 • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
 • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
 • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
 • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
 • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
 • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
 • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
 • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
 • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
 • postupuje podle pokynů
 • pracuje samostatně

8.  Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
 • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
 • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
 • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
 • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
 • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
 • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
 • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
 • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
 • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
 • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
 • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí 
 • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
 • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
 • zná celou řadu písní, básní a říkadel
 • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
 • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
 • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
-      vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
-      zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
-      ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
-      má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
-      přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
-      má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
-      chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
-      zná faktory poškozující zdraví (kouření)
-      uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

12 komentářů:

Pavel Laskavec řekl(a)...
20. dubna 2012 v 8:06  

Nechutné. :(

Anonymní řekl(a)...
20. dubna 2012 v 8:27  

A kolik občánků splňuje tyto "standardy"?

1) Ví ta pracovní skupina, že to mnohdy nezvládne ani deváťák?
2) Ví ta pracovní skupina, jaké prostředí a vztahy rodičů musí být, aby se projevil takový rodinný "výstup"?
3) Neměla by mít rodina své RVP?
4) Očekávají učitelé od dětí takovou vstupní kvalitu?
5) Bude to kontrolovat ČŠI?
6) Bude to ve smlouvě rodiny se školou?
7) Budou si rodiče doplácet za "nízkou kvalitu" svých dětí?
8) Jakou šanci má dnešní učitel, když 50% z toho děti nesplňují?
9) Stanovila ta skupina nějaké "kvalitní metodiky" pro učitele, které budou napravovat či kompenzovat nedosaženou úroveň?
10) Pojmenovala ta skupina důvody, proč děti takových "kosmických kvalit" nedosahují?
11) Ví ta skupina, co je to zraněné a frustrované dítě?
12) Zbyl na ministerstvu nějaký normální, empatický, praktický "odborník"?
13) Není to jen poplašná zpráva?

(obyčejný člověk)

Pytlik Blaha řekl(a)...
20. dubna 2012 v 8:56  

Kvadrotero úředníků mšmt:
1. Neprošustrovává peníze.
2. Nepletichaří.
3. Negeneruje permanentní buzeraci učitelů.
4. Hledí si svého.

Anonymní řekl(a)...
20. dubna 2012 v 10:16  

Je to hezky sepsané. Jen nevím, kolik rodičů se bude o tohle zajímat a něco pro výchovu udělá. Každý selským rozumem uvažující a středně snaživý rodič totiž toto vše, snad na výjimky, své dítě naučí nebo pro to vytvoří předpoklady. Bohužel většina dětí se o sebe nedovede skoro vůbec postarat a nemá ani nejzákladnější návyky chování v kolektivu, sebekontrolu, přizpůsobení se ostatním, atd.
Možná že je opravdu zapotřebí dnešní generaci rodičů neustále připomínat, co je jejich základní povinností a jak mají s dítětem jednat.

Anonymní řekl(a)...
20. dubna 2012 v 10:44  

8:27
11) Ví ta h, co je to zraněné a frustrované dítě?

Kamarádka je učitelkou MŠ. Zraněná na duši a frustrovaná je už tak, že ji práce přestává bavit. Chápejte prosím, že dnes v době, kdy dítěti je od malička umožňováno, aby si dělalo co chce a jak to chce, a běda když mu nevyhovíte, je ohrožena spíše ta učitelka. Ovládat se celý den proti malým tyranům a ještě za ně nést odpovědnost - to už je nadlidský požadavek.

Pytlik Blaha řekl(a)...
20. dubna 2012 v 16:53  

Zmíněné desatero se především nesmí dosat do rukou těm, kteří rodinu teprve plánují.

Třeba požadavek v bodě 10 mne vyloženě vyděsil:
"zná faktory poškozující zdraví (kouření)"
Věřme, že se ta nebožádka odnaučí kouřit ještě před vstupem do první třídy.

Vl.Václavík řekl(a)...
20. dubna 2012 v 22:07  

"Desatero" se především chápe jako stanovení deseti stručných pravidel - desatero přikázání, desatero bezpečného internetu pro děti. Když MŠMT vydá desatero, které vlastně vůbec žádným desaterem není, je to jen další argument, že je třeba tento úřad zrušit.

poste.restante řekl(a)...
20. dubna 2012 v 23:11  

Desatero to opravdu není.
Navrhuji změnit název na "Standard kvality uchazeče o vstup do první třídy".

Teď bez ironie.
Tabulky vyspělosti a rozvoje dítěte lze nalézt v každé ordinaci dětského lékaře, pedagogicko-psychologické poradně či populární i odborné literatuře.
Smysl tohoto počinu z dílny MŠMT mi poněkud uniká.

Ale ničemu to neublíží, takže proč ne.

Jen s tím bodem 10. to autoři trochu přehnali. Některé body vyspělosti předškolního dítěte totiž nesplňují ani mnozí dospělí.

Anonymní řekl(a)...
21. dubna 2012 v 8:09  

"je si vědomé zodpovědnosti za své chování" - ostatně česká vláda je toho zářným ne příkladem.

Anonymní řekl(a)...
21. dubna 2012 v 8:25  

- uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

Jen přemýšlím, zda toto dodržuje naše udatná ředitelka-politička.
Ignorant

Helenapa řekl(a)...
23. dubna 2012 v 6:15  

A spoustu z těch bodů nesplňují ani někteří dospělí, co znám. Troufám si říct, že mezi ně budou nejspíš patřit i členové oné pracovní skupiny.
Např:
- - má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
- projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
- dodržuje dohodnutá pravidla
- vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
- přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
- postupuje podle pokynů
- pracuje samostatně
- uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
- vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
- je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)
- zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
- zná celou řadu písní, básní a říkadel
- ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
- přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné

poste.restante řekl(a)...
23. dubna 2012 v 8:27  

Dlužno podotknout, že u celého "Desatera" se jaksi samosebou táhne červená nit implicitního předpokladu, vyjádřitelného slovy:
"... způsobem odpovídajícím svému věku."

No a že mnozí veřejní představitelé a vlastně vůbec někteří lidé jsou v některých oblastech poněkud "momentálně zaostalí", jako ten Otík z Vesničky střediskové, to už je jen smutný fakt.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.