Soumrak vlasteneckých kantorů a českého humoru

úterý 18. října 2011 ·

Několik slov k „otevřenému dopisu ministru školství".


Ve středu 12. října 2011 byl na stránkách internetového deníku Referendum zveřejněn text otevřeného dopisu, jejž zaslala ministru školství Dobešovi sedmičlenná skupina učitelů ze tří plzeňských středních škol. Uvedený dopis se vyznačuje zarážející obsahovou prázdnotou a stylistickou úrovní natolik nízkou, že nás nutí v zájmu uchování profesionální cti českých učitelů reagovat.

Chápeme, že lze mít konkrétní výhrady, a to i velmi zásadního charakteru, k práci kteréhokoli ministra školství, a rozhodně nechceme nikomu upírat právo veřejně se kriticky vyjadřovat k tomu či onomu rozhodnutí či záměru MŠMT, avšak je-li takové veřejné vyjádření podepřeno odkazem na učitelské povolání svých autorů, je na místě očekávat, že se bude vyznačovat vytříbenou formou, spisovným jazykem, logickou argumentací a absencí věcných chyb. To se bohužel o zmíněném otevřeném dopise říci nedá. Naopak, nese všechny charakteristické znaky stylistického diletantismu.

Jeho forma je rozkolísaná, volně přechází z vážně míněného textu do ryzí ironie, a to i v rámci jediné věty, takže si čtenář nemůže být na řadě míst zcela jistý, jak jsou vlastně míněna. Autoři otevřeného dopisu například píší ministrovi toto: "Sebevědomí budované na pouhém faktu příslušnosti k jakékoli skupině je ve skutečnosti rezignací na svobodu a odpovědnost. Ujišťujeme Vás, že budeme učit o Karlu IV., zvlášť o tom, v jakém smyslu byl takzvaným Čechem,..." Z kontextu ostatních pasáží lze vytušit, že první větu míní vážně, zatímco druhá má být ironická. Jaký smysl ale potom má v oné druhé větě spojení „takzvaný Čech"? Má-li jít o ironické vyjádření údajných národoveckých představ o Karlu IV., je slovo „takzvaný" nepatřičné. Nevyjadřuje přece názor hypotetických národovců, nýbrž autorů „otevřeného dopisu". Ti jsou ovšem zformulováním tohoto svého názoru uchváceni natolik, že se nedokážou zříci jeho prezentace, byť zcela narušuje zamýšlený ironický charakter příslušné věty. Takové chyby obvykle pramení z dychtivé touhy něco sdělit a lze je odstranit potřebnou jazykovou kázní. U žáků na druhém stupni základní školy působí až dojemně. U ambiciózní skupiny učitelů píšících ministrovi bohužel nikoli.

Podobně rozkolísaný jako forma „otevřeného dopisu" je i jeho jazyk užívající místy výrazů hovorových až slangových, místy naopak odborných termínů a slov archaických. Tak se čtenář setká se zmínkami o „náckovství", což je obsahově nejasný, o to však expresivnější výraz převzatý z anarchistického slovníku, ale také se spojeními jako „duchaprostá rétorika", „mytologická nacionální klišé", „ultrakonzervativní katolíci" a podobně.

O logické argumentaci autorů „otevřeného dopisu" pak téměř nelze hovořit. Místo věcné diskuse o návrhu ministra Dobeše posílit výchovu k národnímu sebevědomí, na který prý reagují, označují autoři dopisu ministra posměšně za „materiál" k výuce o druhé republice a podsouvají mu úmysly a názory, které nikdy nehájil, které si však oni sami jaksi automaticky spojují s „náckovstvím"(například zavádění ústavů a káznic nebo seznamů zakázané literatury). Ani skutečnost, že na ministerstvu pracuje dr. Bátora, který kdysi kandidoval za Národní stranu, ani zdrženlivost ministra ve věci zavádění povinné sexuální výchovy, ani jeho „záliba v měření, vážení a nálepkování studentů", jak autoři otevřeného dopisu dramaticky označují projekt srovnávacích zkoušek na základních školách, nepředstavují ve skutečnosti žádné důkazy „náckovství".

Chápeme, že autoři dopisu mají své politické názory, jako učitelé by si však měli uvědomit, že žijí a působí v pluralitní společnosti, a naučit se respektovat také názory občanů konzervativní politické orientace. Řada pasáží „otevřeného dopisu" totiž naznačuje, že takový přístup rozhodně není pro jeho autory samozřejmý. Když například ironicky doporučují ministrovi zavedení seznamu povolené a zakázané literatury, sami mimoděk cenzurují a kádrují podle trapného vzorce Harry Potter = moderní = dobře, Karafiátovi Broučci = zastaralé = špatně.

Samostatnou kapitolu pak představují různé věcné „omyly" roztroušené v textu otevřeného dopisu. Jak například rozumět tomu, proč autoři dopisu spojují Kollárovu Slávy dceru s antisemitskými texty? Čím si to vysloužila? Proč zpochybňují středověké češství Karla IV., když je z jeho vlastních textů dostatečně známo, že se přes spjatost svého rodu i císařské hodnosti s německým prostředím osobně cítil být Čechem? Proč se autoři tváří, že nechápou souvislost úspěchů hokejisty Jágra s jeho češstvím? Je přece zřejmé, že dokáže-li malý národ kvalitou svých hokejových hráčů dlouhodobě držet krok s velmocemi disponujícími masovou zásobou talentů, je to velmi dobré vysvědčení pro jeho systém sportovní výchovy, trenéry i rodiče malých sportovců a docela oprávněný důvod k hrdosti. Co na tom skupina učitelů podepsaných pod otevřeným dopisem nechápe? Nezbývá než se ptát, zda za všemi těmito jejich omyly, chybami a nedorozuměními stojí spíše intelektuální mělkost či zlá vůle. Těžko říci, co je horší.

Vůbec nejsmutnějším rysem otevřeného dopisu ovšem je totální nedostatek humoru. Ironicky míněné pasáže jsou natolik prvoplánové a instrumentální, že prostě nemohou působit skutečně vtipně. I v tomto aspektu autoři dopisu zjevně přecenili své síly.

Krátce řečeno, stylistický výkon sedmičlenné skupiny plzeňských učitelů by zasluhoval pětku dvakrát podtrženou a maně připomíná známou posměšnou glosu, že kdo neumí, ten učí.

Jeho stručnou kritikou proto chceme českou veřejnost ujistit, že autoři otevřeného dopisu rozhodně nepředstavují representativní vzorek naší pedagogické obce, k níž náležíme, a text, který poskytli médiím, není ničím více, než exhibicí jejich vlastní nedostatečnosti. Naštěstí!
Markéta Bahníková - SPŠ stavební Josefa Gočára
PhDr. Věra Bokorová - učitelka v penzi
Nea Brkičová - lektorka jazykové školy, Praha
Jana Brožová - ZŠ K dolům, Praha 4
Jiří Bujnoch - ZŠ Andělská Hora
Stanislava Burdychová - SOŠ a SOU Polička
Lukáš Doksanský  - Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze
RNDr. Otto Jarolímek, CSc. - Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra fyziky
Ing. Petr Ježek, Ph.D. - VŠES Praha
Prof. RNDr. PhDr.Evžen Kindler, CSc. - vysokoškolský pedagog v penzi
PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.,- bývalý vysokoškolský pedagog, instruktor kulturistiky
Martin Lexa, učitel - ZŠ Polná
PhDr. Radomír Malý - bývalý vedoucí katedry dějin, TF JČU
Mgr. Vít Michalec - Fakulta humanitních studií UK
Ing. Jiří Moravec - vychovatel, Dětský domov Čeladná
Olga Paulusová - Unie křesťanských pedagogů
RNDr. ThMgr. Ivan Ploc - SOŠ Stavební a zahradnická
Pavel Richtár - ZŠ Heleny Salichové, Ostrava
Mgr. Irena Rosíková - Unie křesťanských pedagogů
Arjana Shameti - ZŠ Kuncova, Praha
Ing. Eduard Šamonil - vyučující na gymnáziu v Praze
František Štill - SPŠE a VOŠ  Pardubice
Mgr. Jaroslav Valašťan - ZŠ Tusarova, Praha
Aleš Valenta - bývalý vysokoškolský učitel
Zbyněk Wasserbauer - ZŠ Polná

33 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
18. října 2011 0:22  

Souhlas - každý má právo projevit svůj názor. Já jen doufám, že také autoři výše uvedené reakce na otevřený dopis nepředstavují reprezentativní vzorek naší pedagogické obce. To by mě vyděsilo víc, než trochu úsměvný (ale místy oprávněně kritický) dopis plzeňských pedagogů.

Luděk Blaha řekl(a)...
18. října 2011 0:59  

není ničím více, než exhibicí jejich vlastní nedostatečnosti

Až budu chtít někoho ale doopravdy zesměšnit, vpálím mu tuto unikátní formulaci přímo do ksichtu a to tak, že zzzcepení do morrrku kostí.

Musím si ten dopis plzeňských kolegů znovu a pečlivě prostudovat. Něco mi tam zjevně uniklo. Něco, co přimělo nemalý počet vysokoškolsky vzdělaných lidí k vynaložení nemalého úsilí a času k ztrapnění se na celostátní úrovni.

Luděk Blaha řekl(a)...
18. října 2011 1:10  

No jo vlastně, už jsem to pochopil!
Ona je to v podstatě, prokrindapána, taková D.O.S.T. dobrá rekrace.

poste.restante řekl(a)...
18. října 2011 2:32  

Každý máme právo na svůj názor.
I na názory jiných.

A můžeme mít také názor na ty, kteří mají názor na ty, co mají názor.
:-)


Vůbec nejsmutnějším rysem otevřeného dopisu ovšem je totální nedostatek humoru.

No, však ono také na současném dění na MŠMT není moc co k zasmání.
Anebo se dá naopak většinou jen smát.
Škoda jen, že je to smích se skřípajícími zuby a občas také se slzami smutku, zmaru a trapnosti.

Protože nedostatek humoru sigantářům zjevně vadí, chtěl bych požádat kolegu Blahu, zda by se nepodjal k sepsání nějakého otevřeného dopisu, nad kterým bychom se mohli pořádně válet smíchy.
:-)


Ironicky míněné pasáže jsou natolik prvoplánové a instrumentální, že prostě nemohou působit skutečně vtipně.

Je dobře, že už zase máme v zemi lidi, kteří nám včas a "správně" doporučí, co je a není vtipné.
:-)


I v tomto aspektu autoři dopisu zjevně přecenili své síly.

Nejen oni, řekl bych.


Krátce řečeno, stylistický výkon sedmičlenné skupiny plzeňských učitelů by zasluhoval pětku dvakrát podtrženou ...

Asi bych nesoudil tak přísně (dvakrát podtržená pětka), ale jisté výhrady k formě i obsahu příspěvku plzeňských kolegů bych možná měl také.
Ale, nejsem češtinář a po letech práce se současnou mládeží jsem již přivyknul lecčemu.


... a maně připomíná známou posměšnou glosu, že kdo neumí, ten učí.

Na těchto stránkách občas podnikáme dost ostré výměny názorů a často někteří diskutéři sáhnou i k dehonestaci oponenta.

Přesto si troufám tvrdit, že jisté dekorum a úroveň diskuse jsou vcelku dodržovány.

Ač nevoják, vždy jsem respektoval jednoduché pravidlo:
"Důstojník nekritizuje jiného důstojníka před mužstvem."

Respektuji názor signatářů dopisu.
Přesto se nemohu zbavit dojmu, že ve své reakci také i oni svým způsobem vypověděli hodně o tom, jak přistupují k názorovým oponentům a jak si představují věcnou diskusi.

Učitel, který vůči jinému učiteli vypustí z úst podobná slova, si zaslouží "přesdržku", i kdyby měl stokrát pravdu.

Rád bych proto připomenul signatářům, podepsaným pod výše uvedeným textem, že pokud se považují také za učitele, pak onen trapný výrok lze stejně dobře vztáhnout i na ně samotné.

Anonymní řekl(a)...
18. října 2011 11:57  

Tak jsme si přečetli učenecky povýšené hodnocení formy dopisu plzeňských učitelů.

Pro mě, musím říci, zůstává podstatným to, co tito učenci (ač možná chtěli) nedokázali účinně zpochybnit, a to obsah toho dopisu.

Prostě ignorantství a nadutost zůstanou ignorantstvím a nadutostí, i když je někdo popíše málo akademicky, ba i poněkud neučesaně.

Anonymní řekl(a)...
18. října 2011 12:51  

"a naučit se respektovat také názory občanů konzervativní politické orientace"

Jen tak pro zajímavost, komunikuje v této rozkradené republice někdo z konzervativních politiků s občany ?

Tento jazykový " rozbor" je také pěkná podpásovka "kolegové" a "exkolegové". Nadřazujete formu nad obsahem. Jen více učitelů, občanů a studentů, kteří se dokáží postavit současným grázlíkům. Ignorant

Anonymní řekl(a)...
18. října 2011 13:37  

Není divu, že máme politiky jaké máme, když je i občanstvo vychovávají lidé, kteří tráví čas řešením stylistikých nedostatků, místo aby se starali o to, aby se děti uměly ozvat.

Každá země má vládu jakou si zalousží. A když občany vychovávají takovíhle učitelé, není didu, že nám vláda sere na hlavy.

Kalashnikoff řekl(a)...
18. října 2011 14:03  

Náš ministr - náš vzor.
Kvalita jeho mluveného projevu je přímo skvostná - posuďte sami:
"Jestliže ta škola se toho chce zúčastnit, bude mít ty tělocviky, aby vybrali ty nejlepší děti, budou tam ten florbal trénovat, pak třeba uspějí, budou v televizi, zahrají si finále v Praze, to je něco, čím si myslím, že můžeme ty školy motivovat," dodal ministr. (http://zpravy.ihned.cz/cesko-skolstvi/c1-53250660-dobesovi-se-nelibi-soucasny-telocvik-ohledne-zmen-mu-budou-radit-baumruk-a-jansta?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed)
A tady se v článku rýpe do stylistického pastiše otevřeného dopisu plzeňských kolegujících.
Rád bych autory "Soumraku" upozornil, že by si měli uvědomit, co je věta - když už mustrují ostatní - neb píší o kolísání v rámci jedné věty a pak dají příklad dvou vět. O logických faulech, jichž se dopustili, zatím pomlčím.

Nom de guerre řekl(a)...
18. října 2011 14:56  

2 Anonymní 18. října 2011 13:37:

Problem neni v tom, ze by se deti neumely ozvat. Spis v tom, ze se ozyvaji i ve chvili, kdy by mely radeji mlcet a stydet se.

Anonymní řekl(a)...
18. října 2011 16:19  

Naprosto souhlasím s autory reakce na otevřený dopisu ministru školství „Vítejte v druhé republice“, mj. na webu ceskaskola již není k dispozici.
Otevřený dopisu ministru školství je brilantní pravdoláskovecký blábol v duchu např. výroku pana exprezidenta Havla o rodině coby teletníku. Každý, kdo se před pravdoláskovci jen zmíní o národu, nebo není nadšen z pochodů poloobnažených a zhulených homosexuálů a leseb či jen v něčem souhlasí s panem prezidentem Klausem (alias hradní partičkou), je okamžitě označen za nácka a xenofoba a určen k veřejnému zatracení.
Skutečnost, že v celé naší společnosti radostně poletují komunisti a estébáci nikomu nevadí. Ale nácek, to je jiná. Jen na okraj, proč je horší nácek než komunista? Nacisti nás okupovali 5 let, komunisti 40.

Anonymní řekl(a)...
18. října 2011 16:29  

Nechcete někdo sepsat další dopis? Třeba ostatní kantoři z Plzně. Nebo jich tam je jen těch sedum?

Anonymní řekl(a)...
18. října 2011 17:33  

To 16:19
První dopis je k dispozici - ze dne 13.10., najděte si.
Považuju ho rovněž za nadsazený a přihlouplý, někdo se v něm bůhvíproč uráží a povýšenecky ježí chlup. Zřejmě jim nejdou k duhu státní maturity a další novinky.

Anonymní řekl(a)...
18. října 2011 17:42  

to 13:37
aby se děti uměly ozvat

Mně se dnes ozývaly pět vyučovacích hodin. A proč bereme tohle, a kdy budeme brát tohle, a proč jsme ve škole, a kdy bude konec -- uvažuju, že je pošlu do parlamentu. Ty tam naše politčiky vůbec nepustí ke slovu. A na učení/politické disputace/ se vůbec nedostane.

Anonymní řekl(a)...
18. října 2011 17:45  

Učitel, který vůči jinému učiteli vypustí z úst podobná slova, si zaslouží "přesdržku", i kdyby měl stokrát pravdu.

Falešná solidarita. Pokud s něčím nesouhlasím, tak proti tomu vystoupím. Nesouhlasím-li s názorem učitele (navíc politickým názorem), vystoupím i proti učiteli.

Anonymní řekl(a)...
18. října 2011 18:18  

Tak jak se školy hlásí k akci "přátelská k rodičům", měla by každá škola být označena podle toho, zda souhlasí se současnou politikou ministerstva, nebo ne. To bude pro mě jako rodiče neocenitelná informace a ušetří mi spoustu nervů.
Jo, pane Blaho, to jste trefil - mezi signatáři tohoto dopisu jsem jen zběžným srovnáním se signatáři akce D.O.S.T. našla 11 společných jmen! Mně to bylo divné...

Charlie řekl(a)...
18. října 2011 19:12  

Myslíte, že byste kromě PORGu našel nějakou jinou školu, která s politikou MŠMT souhlasí?

Ad "Soumrak vlasteneckých kantorů a českého humoru"
Může mi někdo ze signatářů vysvětlit, proč by současný český učitel měl být vlastenec? Stát celému školství zprominutím "s..e na hlavu", a já bych ho měl ještě oslavovat a podporovat? Tomu zase říkám humor já. Ještě teď se bojím narovnat, aby se mi smíchem nevyvalila kýla.

P.S. Omlouvám se za stylistickou nedokonalost a prvoplánovou ironii, ale jsem jen exučitel IT a fyziky, pohříchu původem z Plzně.

Charlie řekl(a)...
18. října 2011 19:16  

To anonymní 17:45

Není to falešná solidarita. Oni se jasně vymezili vůči akci učitelů z plzeňských škol, ale jak je bez znalosti jejich pedagogických schopností mohou hodnotit výrokem o tom kdo neumí, učí. To samé bych mohl nyní prohlásit o signatářích z iniciativy D.O.S.T. To se prostě nedělá. To je dehonestace, nikoli kritika.

Anonymní řekl(a)...
18. října 2011 20:02  

Nacisti nás okupovali 5 let, komunisti 40.

Němci - 380 000 mrtvých občanů Československa
Bolševici - do 1 000 rozsudků smrti. Jistý nepoměr ? Nezdá se vám ?

Anonymní řekl(a)...
18. října 2011 20:05  

další novinky.

třeba najmutí sportovního komentátora ? Pan Josef je jen kontroverzní bublina a dá hodně práce napravit jeho příšerné pokusy.

Anonymní řekl(a)...
18. října 2011 20:10  

Vidím, že tady řádí rádoby vlastenci, zřejmě stejní, kteří uštvali Karla Čapka a přivedli nás do náruče Třetí říše. Ignorant

Anonymní řekl(a)...
18. října 2011 20:12  

D.O.S.T. bylo VORP (u ) !

Luděk Blaha řekl(a)...
18. října 2011 20:22  

Bolševici - do 1 000 rozsudků smrti vlastních lidí za ideál spravedlivé společnosti???
Vyloženě lidumilové.

Anonymní řekl(a)...
18. října 2011 20:34  

za ideál spravedlivé společnosti???

Ta samozřejmě neexistuje a nelze ji vytvořit. Komunismus a nacismus jsou podobné totalitní ideologie, přesto i já musím sdělit, že neodpovídám rasové teorii. Bolševikům to bylo jedno. Nacismus ve středoevropských podmínkách provedl větší zvěrstva.

Luděk Blaha řekl(a)...
18. října 2011 20:50  

ve středoevropských podmínkách provedl větší zvěrstva

Tak to jo. Připouštím, nezohlednil jsem hustotu zvěrstev ve vztahu k teritoriálnímu rozložení.

Kde jste, pane poste.restante? Tady si už smíchy moc nezaválíme.

poste.restante řekl(a)...
18. října 2011 21:33  

Kde jste, pane poste.restante?
Pred chvílí jsem dorazil od svých "dálkařů" a koukám, jak se to tu hezky rozjelo.
:-)

Už jen čekám, kdo vytáhne úvahy, kolik milionů mrtvých kdo má na triku a kolik jich zahubila církev, případně další ideologie a budu si připadat jako při čtení diskusí na serveru novinky.cz.
A tam se někdy také válím smíchy.
:-(


Falešná solidarita. Pokud s něčím nesouhlasím, tak proti tomu vystoupím.
To já občas také a proti tomu také nic nemám.

Může mi tedy Anonymní ze 17:45 vysvětlit, jaký věcný obsah jsem to nepochopil v oné často citované trapné frázi?

Doposud jsem netušil, že stačí dát výpověď ze školy a už jsem hnedle odborník a zvýší se mi IQ.

Když tuto větu slyším jako vážně míněnou od nepedagoga, mohu omluvit jeho neinformovanost.
Když ji vysloví učitel, je to trapné a ubohé.

Podle mne je každý, kdo se dopustí podobné paušalizace prostě hlupák a řadím ho do stejné kategorie jako ty, co při pivu pronášejí moudra o tom jak "cikáni jsou líní a kradou" a "doktoři souloží se sestřičkami".
I když takový člověk v jiných tvrzeních může mít pravdu a může jít i o odborníka, lidsky si jej vážit nemohu.

Anonymní řekl(a)...
18. října 2011 21:49  

ve středoevropských podmínkách provedl větší zvěrstva - no přeci současná vláda, která posílá mrtvolky v 73 letech do pracovního procesu pane Blaha, to je jasná věc.

Kalashnikoff řekl(a)...
19. října 2011 8:17  

Může mi cenzor této diskuse vysvětlit, proč byl smazán můj příspěvek, který opětovně přidávám? Zdá se snad být urážlivý neb o mimo diskusi? Pak vám evidentně chybí schopnost chápat napsaný text.

Náš ministr - náš vzor.
Kvalita jeho mluveného projevu je přímo skvostná - posuďte sami:
"Jestliže ta škola se toho chce zúčastnit, bude mít ty tělocviky, aby vybrali ty nejlepší děti, budou tam ten florbal trénovat, pak třeba uspějí, budou v televizi, zahrají si finále v Praze, to je něco, čím si myslím, že můžeme ty školy motivovat," dodal ministr. (http://zpravy.ihned.cz/cesko-skolstvi/c1-53250660-dobesovi-se-nelibi-soucasny-telocvik-ohledne-zmen-mu-budou-radit-baumruk-a-jansta?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed)

A tady se v článku rýpe do stylistického pastiše otevřeného dopisu plzeňských kolegujících.

Rád bych autory "Soumraku" upozornil, že by si měli uvědomit, co je věta - když už mustrují ostatní - neb píší o kolísání v rámci jedné věty a pak dají příklad dvou vět. O logických faulech, jichž se dopustili, zatím pomlčím.

Janek Wagner řekl(a)...
19. října 2011 11:52  

Milý Kalashnikoffe, omlouvám se, nic jsem nemazal, ale příspěvek byl z neznámého důvodu zařazen automaticky do komentářového spamu.

Anonymní řekl(a)...
19. října 2011 15:23  

To asi díky těm perlivým formulacím :)))

Anonymní řekl(a)...
19. října 2011 15:27  

Tak tohle je fakt "vymazlená" diskuse. "Kalashnikoff" by si měl uvědomit, že mustrovat a mistrovat není totéž, "poste.restante" by měl zvážit, zda jeho zmínka o důstojníkovi a mužstvu neplatí primárně o autorech plzeňského otevřeného dopisu a Luděk Blaha by měl poinformovat také o jejich vazbách (např. na Urbanova Člověka v plísni) , když už má potřebu pátrat po "dosťácích" mezi signatáři "Soumraku".

Luděk Blaha řekl(a)...
19. října 2011 16:29  

Luděk Blaha by měl poinformovat ... když už má potřebu pátrat

Copak jsem poinformační pátračka? Ta směsice jmen mi přišla taková pestrá, šmahem republikou, až mne to zaujalo. Vygůglil jsem náhodně jméno, ani nevím které, a vypadla souvislost, které nepřikládám žádný význam. Jen mi to připomnělo, jak jsem o prázdninách stříknul Biolitu vosám do ďurky.
Díky za připomenutí páně Urbanova Člověka. Lehce jsem si početl.

poste.restante řekl(a)...
19. října 2011 17:07  

"poste.restante" by měl zvážit, zda jeho zmínka o důstojníkovi a mužstvu neplatí primárně o autorech plzeňského otevřeného dopisu

Zvážil jsem.
(Mene tekel ufarsin)

Placeného politika, byť jde o ministra školství, nepovažuji za kolegu, v jehož kritice by mi bránila stavovská čest či kolegialita.

Ostatně, nikdy jsem netvrdil, že nemáme poukazovat na chyby v názorech či rozhodnutích jiných.

Popravdě, já také nepovažuji dopis plzeňských kolegů za nějak vydařené dílo a nevadí mi, že parta D.O.S.T. cítí potřebu se vůči němu vyhranit. Je to jejich právo.
V tomto případě ale šlo spíše o ztrapnění oponenta, nežli o věcnou argumentaci proti obsahu otevřeného dopisu.

Nebýt té zbytečné paušalizující a generalizující urážky, nejspíš bych jejich text přešel bez komentáře zcela stejně, jako článek o plzeňském otevřeném dopisu.

Kalashnikoff řekl(a)...
20. října 2011 7:54  

Děkuji Jankovi za Vysvětlení a beru svou invektivu zpět.

Anonymní řekl(a)... 19. října 2011 15:27
Náhlédnete-li do slovníku synonym - třeba zde: http://www.slovnik-synonym.cz/web.php/slovo/mustrovat
a pak ještě sem: http://www.slovnik-synonym.cz/web.php/slovo/komandovat
zjistíte, že jste poněkud "mimo mísu". Asi nečtete pozorně. Zkuste to prosím ještě jednou a pak svůj výrok patřičně zkorigujte.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.