Autorský zákon ve školách

středa 16. září 2009 ·

Sdělení MŠMT k dodržování autorského zákona ve školách - č. j.: 12 592/2009-20 ze dne 12. září 2009.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upozorňuje školy a školská zařízení na nutnost důsledného dodržování zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon).

K porušování autorského zákona ve školách a školských zařízeních dochází zejména rozmnožováním a šířením výňatků autorských děl (textů učebnic) bez souhlasu autorů nebo nakladatelů v písemné i digitální formě. Každá učebnice je autorským dílem, které může právnická osoba-škola užít volně (tj. bez souhlasu autora) výhradně pro svoji vnitřní potřebu (např. při školení svých zaměstnanců) – nikoli pro potřebu žáků, protože ti nejsou součástí školy jako právnické osoby. Zhotovování rozmnoženin a jejich půjčování nebo rozdávání žákům včetně šíření digitalizované učebnice je neoprávněným užitím autorského díla.

Důsledným dodržováním autorského zákona se zamezí případným sankcím, které by školám například na základě podnětu nakladatelů učebnic mohly být uloženy.

Pro učitele základních a středních škol je k dispozici  informační materiál:

oap.pdf Soubor ke stažení (372kB PDF)

21 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
16. září 2009 v 10:40  

Nechce se mi to číst celé, ale pokud mi to zakazuje, abych žákům množil věci, které zvyšují jejich vzdělanost a přehled, tak je to špatný zákon. Možná existují okrajová zneužití, kvůli kterým tento zákon je, nicméně obecně to jde proti vyšší otevřené vzdělanosti. A nezlobte se, ale abych s každým papírem letěl za autorem nebo vydavatelem a škemral, na to se můžu vykvajznout.

Anonymní řekl(a)...
16. září 2009 v 11:50  

Plně souhlasím s komentářem. Jak tedy své studenty seznámím s novou beletrií, když tato v čítankách není. Jazyk se také neustále vyvíjí, což učebnice nestačí postihnout.

Janek Wagner řekl(a)...
16. září 2009 v 12:16  

Text pochází z akademické sféry, přesněji z olomouké University Palackého a je pět let starý. Bohužel nebyl aktualizován a ani neprošel redakční korekturou. Na první pohled je odtržen od praxe a zcela opomíjí licence Creative Commons, které jsou stále častěji ve školství poožívány, o open source software nemluvě...

Anonymní řekl(a)...
16. září 2009 v 12:27  

Problém je v tom, že učitelé neznají autorský zákon a nevědí, kdy a jak mohou, a kdy nemohou použít dílo chráněné autorským zákonem (sám jsem musel jednu učitelku požádat o odstranění části jejích webových stránek, kde byly nasketovány texty učebnice, která je v současné době v prodeji a výňatky z další učebnice bez udání bibliografických citací). Pak by nevznikly první dva předcházející příspěvky.

Uvádím to nejpodstatnější.
V souladu s autorským zákonem je možné převzít dílo pouze v případě:

– bude-li v odůvodněné míře užito výňatků ze zveřejněných děl ve vlastním díle,

– bude užito výňatku z díla nebo celé drobné dílo pro účely kritiky nebo recenze k tomuto dílu,

– výňatku nebo drobného díla bude využito pro vědeckou nebo odbornou tvorbu, případně bude užito při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení hospodářského prospěchu. Vždy však musí být splněn požadavek autorského zákona – musí být uvedena bibliografická citace, tzn. uvedení jména autora, názvu díla a zdroje.

Tedy rozmnožovat učebnice (ještě horší je jen jejich části) a předávat je žákům bez souhlasu držitele autorských práv opravdu nejde, avšak je možné při výuce za určitých podmínek využít cizí dílo v souladu se zákonem.

Učitelé by si měli uvědomit, že oni vytvářejí díla, která jsou chráněna autorským zákonem, která případně mohou i prodat(prezentace atd.). Je tedy i v jejich zájmu, aby byl autorský zákon dodržován.

Anonymní řekl(a)...
16. září 2009 v 13:50  

Ne. V zájmu většiny učitelů je podat žákům nejlepší informace, jaké jsou dostupné, bez škemrání o souhlas knihovnici (jestli má dost času a toneru), vydavatele a autora. Každé omezení je demotivující. Samozřejmě že to jde, učit bez kopírování, jde učit i bez učebnic, ale postup a hloubka jsou pak násobně menší.

Anonymní řekl(a)...
16. září 2009 v 14:55  

A divíte se pak, že každý nadává na školu a učitele, když: "V zájmu většiny učitelů je podat žákům nejlepší informace, jaké jsou dostupné, bez škemrání o souhlas knihovnici (jestli má dost času a toneru), vydavatele a autora." A že učitelé brečí, že jsou chudý. Žijí totiž ještě v socialismu a nejsou schopni se naučit prodávat svou práci.

Reeve řekl(a)...
16. září 2009 v 14:59  

Důležité je, že autorský zákon nespadá ani do trestního, ani do přestupkového práva, takže pro veškerá jeho porušování platí pravidlo: "Kde není žalobce, není ani soudce.".
Tím nenabádám k porušování, koneckonců jako autorovi učebnic se mi také nelíbí, jak samozřejmě mnozí učitelé nakládají s mými texty či obrázky (učitel informatiky by si určitě netroufl rozdat žákům cédéčka s pirátskou kopií Windows). Ale na druhou stranu je to právě jen autor nebo nakladatelství, které může vůči učiteli svá práva uplatňovat, samozřejmě včetně finanční kompenzace. Žádná obecně uplatnitelná sankce (trest, pokuta...) však za takové jednání nehrozí.

Janek Wagner řekl(a)...
16. září 2009 v 15:46  

Reeve to je hrubý omyl:

§ 152 Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi
(1) Kdo neoprávněně zasáhne do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch, nebo
b) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.

Anonymní řekl(a)...
16. září 2009 v 18:27  

Stejný omyl je to s těmi přestupky a pokutami.

Fyzická osoba, která neoprávněně užije autorské dílo, umělecký výkon, zvukový či zvukově obrazový záznam, rozhlasové nebo televizní vysílání nebo databázi se dopustí přestupku, za který jí může být udělena pokuta až do výše 150 000 Kč (§ 105a autorského zákona). Tedy učitel, který pro žáky rozmnožuje učebnice, nebo jiná díla chráněná autorským zákonem, a tyto rozmnoženiny jim poskytuje se vystavuje nebezpečí udělení pokuty až do výše 150 000 Kč. Pochopitelně mimo náhrady škod, které jeho jednáním vznikly držiteli autorského práva.

Anonymní řekl(a)...
16. září 2009 v 21:11  

Dle právního výkladu paragrafu 31 ods. 1c autorského zákona 121/200 Sb. přece můžu začít hodinu etiky krátkou promluvou o Vieweghovi, a zacitovat celý film "Výchova dívek v Čechách". Na to snad nemusím mít speciální DVD se "školní licencí" k filmu. Cituji přece pro účely vzdělávací. Nebo se v něčem mýlím? (Jinak kopírování částí knih studentům je opravdu pitomost.)

Anonymní řekl(a)...
16. září 2009 v 22:14  

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch, nebo
b) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.

Učitelé si po právu zaslouží tuto přísnější sazbu, neboť uvedenou trestnou činnost páchají soustavně ve stále větším rozsahu, způsobeném slučováním nejenom tříd, ale celých škol a navíc, díky stálému neúměrnému zvyšování svých platů, z ní mají značný, zcela neoprávněný prospěch na úkor ostatních pracujících.

Anonymní řekl(a)...
17. září 2009 v 2:08  

AK:
Je to třeba obrátit, protože u nás existuje pořád ještě právo si pro osobní potřebu pořídit rozmnoženinu. Čili musí to dělat nikoli učitel, ale žáci z knihy ve školní knihovně.

Čili žáci, do příště budete mít učebnici XYZ za 3xxx Kč a nebo si aspoň sežeňte strany 5-17. Nápověda, v knihovně je 2x a je tam taky kopírka. Neměli byste to dělat pro spolužáky, ale u vás je to vlastně jedno, když nejste trestně ani přestupkově postižitelní.

Anonymní řekl(a)...
17. září 2009 v 7:28  

Chápu, že žákům nemůžu jen tak zkopírovat knihu. Dumám pak ale nad tím, k čemu jsou ty peníze, které jdou z ceny médií (papír, CD, atd.) ochrannému svazu autorskému.

Anonymní řekl(a)...
17. září 2009 v 8:27  

Pro anonyma z 16. září 2009 21:11:

Musíte však uvést jméno autora, název filmu, držitele autorských práv, zdroj a rok uvedení. Citování celého filmu by asi nevyhovělo pravidlům autorského zákona, neboť se nejedná o drobné dílo.

Anonymní řekl(a)...
17. září 2009 v 18:29  

Pro anonyma 17. září 2009 8:27:
Díky za odpověď. Ale v paragrafu 31 ods. 1c se nehovoří o drobném díle (to je v části 1b, kde jde o recenzi. Při vyučování je možné citovat celé dílo, i když je "dlouhé". Nevím, jestli stačí, že mám na to právní výklad jednoho právníka, a jestli tedy nemám sehnat právníků víc :-)

Anonymní řekl(a)...
17. září 2009 v 20:42  

Pro anonyma 17. září 2009 18:29:

Máte pravdu, že pojem "drobné dílo" je uvedeno u písm. b). U písmene c) je uvedeno "a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu", což u celého takto rozsáhlého díla já osobně považuji za nedodržení. Osobně se domnívám, že citovat celé dílo již není zcela košer. Právník na to může mít pochopitelně jiný názor.

Anonymní řekl(a)...
17. září 2009 v 22:18  

Pro anonyma 17. září 2009 20:42:
V tom případě asi ano.
Nakonec stejně učím fyziku (kde film výše uvedený nepoužiju), a s kolegy jsme řešili jen jeden úsměvný problém: Při vybírání příkladů do písemky z učebnice by skoro vypadalo, že musím uvádět zdroj odkud čerpám :-) Jelikož však příklady nepokládám za předmět autorského zákona (i když některé opravdu vyšperkované pod něj možná spadají), citovat zdroj nebudu. Snad mně nikdo nedá pokutu.

Anonymní řekl(a)...
18. září 2009 v 22:47  

Když kradou i učitelé, nemůžeme čekat dodržování práva od žáků. Že ano.
Pro ty, kteří autorský zákon "číst nechtějí", protože je "příliš složitý" malé uvedení do situace:
Když pro výuku literatury vyberete z různých románů tři různé ukázky, seřadíte je, doplníte vlastním zadáním úkolu pro studenty, žádný zákon jste neporušili - umělecké dílo jste v odůvodněném rozsahu použili pro tvorbu VLASTNÍHO VÝUKOVÉHO materiálu. Pokud kopírkou projedete stránku pracovního sešitu a uděláte z ní 30 kopiíí, které rozdáte žákům (přece nebudete ten pracovní sešit kupovat pro každého žáka, že!), okradili jste autory a nakladatele daného pracovního sešitu.
Pokud okrádání autorů a vlastníků práv k duševní práci považujete za "správné", nesmíte se divit, že kdejaký lopaťák si vaší duševní práce bude vážit méně než hnoje, který nakládá na kolečko.

Anonymní řekl(a)...
21. září 2009 v 14:06  

Já bych hrozně rád dodržoval zákon, kdybych měl podle čeho učit. Učebnice pro strojnickou průmyslovku prostě téměř nejsou. Poraďte mi, jak mám zjistit, koho požádat o svolení digitalizovat 30 let starou učebnici, když je autor léta mrtev a nakladatelství neexistuje, nebo jak zjistit, jestli je dílo po létech volné. Děkuji. Adresa gruber_j@centrum.cz.

Kéž by orgány činné v trestním řízení stejně briskně jako kopírující učitele postihovaly miliardové tuneláře nebo aspoň ožralé komunální politiky nadávající policistům.

poste.restante řekl(a)...
21. září 2009 v 14:38  

A co jít na to úplně jinak.
V jedné diskusi jsem před časem navrhnul: Schvalovací doložku dostane pouze učebnice, kterou autor dodá také v elektronické podobě. (Pro začátek stačí soubor *.pdf, interaktivní verze až časem.) Potřebné učebnice budou volně ke stažení na webových stránkách školy a MŠMT. Ušetřené peníze za tisk poskytneme na vybavení školám a na příspěvek sociálně slabým na pořádné PC doma.

Co kdyby tedy autoři učebnic poskytovali texty těchto, za patřičnou odměnu pochopitelně, již s automatickým souhlasem, že jejich dílo bude pro potřeby výuky rozmnožováno bez omezení.
(Že by byla nutná příslušná změna legislativy, je mi jasné.)

Koneckonců nechci nikomu sahat do svědomí, ale při srovnání textů čtyř učebnic např. fyziky či ekonomie si troufám tvrdit, že najdu dost velké procento shody. Aby bylo jasno, pokud někdo "opisuje" definici Archimédova zákona, je to snad v pořádku. Ale aby se tři autoři zcela shodovali v uváděných příkladech v kapitole o managementu?

Nemluvě pak o další bolesti a to je "kvalita" některých učebnic. Může mi někdo popsat, jak probíhá proces schvalování? Čte to vůbec někdo? Občas totiž projdou v textu docela strašná zvěrstva.

Anonymní řekl(a)...
21. září 2009 v 19:40  

Opisovat Archimédův zákon opravdu není autorsky postižitelné - to nelze patentovat, ani autorsky chránit :-) (viz autorský zákon)
Ale myšlenka elektronické verze včetně poskytnutí práv na použití ve škole je pro mne jako učitele fajn, ale nevím, kdo potom bude vydávat knihy. Jestli se to nakladatelstvím vyplatí.
Jinak fyziku už dneska zdarma na internetu najdete, tedy v angličtině (http://www.motionmountain.com).

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.