Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k systému přípravy pedagogických pracovníků na novou maturitní zkoušku

pátek 12. června 2009 ·

MŠMT zpracovalo ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání návrh metodického pokynu, jehož cílem je poskytnutí dalších informací všem pracovníkům škol o způsobu jejich přípravy k problematice nové maturitní zkoušky.

Metodický pokyn ke stažení: DOC (66kB), PDF (139kB).


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Č. j.: 10 373/2009-23

V Praze dne 5. června 2009

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k systému přípravy pedagogických pracovníků na novou maturitní zkoušku v souladu s § 80 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Obsah

1. Úvodní ustanovení
2. Cílové skupiny
3. Základní oblasti systému přípravy na novou maturitní zkoušku
4. Závěrečná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo) vydává metodický pokyn za účelem podpory naplňování příslušných ustanovení školského zákona, které upravují povinnosti jednotlivých orgánů zajišťujících přípravu a řízení společné části maturitní zkoušky.
Tento metodický pokyn je určen ředitelům a dalším pedagogickým pracovníkům středních škol a konzervatoří, dále jen „škol“, které poskytují vzdělávání v oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou a ředitelům a dalším pedagogickým pracovníkům školských poradenských zařízení.

Cílem metodického pokynu je zejména podpora procesu přípravy nové maturitní zkoušky v těchto třech základních oblastech:

- Odborná příprava pedagogických pracovníků pro výkon funkce zadavatele, školního maturitního komisaře a hodnotitele.

-Informační podpora vyučujících českého jazyka a literatury a cizích jazyků.

- Zvyšování informovanosti žáků, pedagogických pracovníků a veřejnosti.

- Vzdělávání pedagogických pracovníků školských poradenských zařízení zaměřené na činnosti související s přiznáním uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.

Za hlavní nástroje k dosažení výše uvedeného cíle lze považovat efektivní využívání vzdělávací nabídky zajišťované Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen CZVV) ve spolupráci s dalšími institucemi a systematickou osvětovou činnost zaměřenou na zvyšování informovanosti žáků, jejich rodičů a široké veřejnosti.

2. Cílové skupiny

Ministerstvo doporučuje ředitelům škol a školských poradenských zařízení, aby do jednotlivých oblastí přípravy pedagogických pracovníků na novou maturitní zkoušku zařadili pedagogické pracovníky takto:

oblast A - pedagogické pracovníky, kteří byli navrženi ředitelem školy k přípravě pro výkon funkce zadavatele, školního maturitního komisaře a hodnotitele (podle § 80 školského zákona), a dále o ředitele škol a jejich zástupce i zástupce ČŠI;

oblast B - vyučující českého jazyka a literatury a cizích jazyků, zejména ty, kteří tyto předměty vyučují v posledních dvou ročnících střední školy (ve školním roce 2009/2010 a zástupce ČŠI;

oblast C – pedagogické pracovníky, jmenovitě třídní učitele a vyučující, zejména v posledních dvou ročnících střední školy (ve školním roce 2009/2010), výchovné poradce, zástupce ČŠI, žáky a veřejnost;

oblast D – pedagogické pracovníky školských poradenských zařízení, kteří budou odpovědní za vystavování posudků pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním pro účely přiznání uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky.

3. Základní oblasti systému přípravy na novou maturitní zkoušku

Ministerstvo doporučuje ředitelům škol a školských poradenských zařízení, aby zajistili účast přípravy pedagogických pracovníků v jednotlivých oblastech přípravy takto:

1) Oblast A

Vzdělávání managementu škol (ředitelů a zástupců ředitelů škol).
Termín zahájení: 15. května 2009.

Toto školení je realizováno formou jednodenních prezenčních seminářů. Cílem seminářů je vytvořit základní představu o organizaci společné části maturitní zkoušky a jejím průběhu ve škole, informovat o základních činnostech pedagogických pracovníků podílejících se v rámci funkcí stanovených § 80a školského zákona na zajištění této části maturitní zkoušky. Dalším cílem je seznámení s právními předpisy, podle kterých se budou konat maturitní zkoušky, jmenovitě § 77 až 82 školského zákona a připravované vyhlášky o ukončování vzdělání. Pro management škol, kde budou konat maturitní zkoušky žáci se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním skupiny II a III, je určen jednodenní prezenční seminář, který proběhne v měsíci červnu 2009 a je zaměřený výhradně na tuto problematiku.

Vzdělávání zajišťuje CZVV a Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).
Zodpovídá: NIDV
Termín ukončení: 30. září 2009

Vzdělávání pedagogických pracovníků v cílové skupině oblasti A (pedagogických pracovníků, kteří byli navrženi ředitelem školy k přípravě pro výkon funkce zadavatele, školního maturitního komisaře a hodnotitele).
Termín zahájení: 15. června 2009.

Forma vzdělávání: e-learningové studium kombinované s prezenčním vzděláváním. Ministerstvo doporučuje ředitelům škol, aby pro nominované pracovníky vytvořili potřebné organizační a technické zázemí (s ohledem na e-learningové vzdělávání zejména zajištění přístupu k internetu). Zároveň doporučuje ředitelům škol, aby po absolvování příslušného kurzu seznámili pedagogické pracovníky všech cílových skupin se všemi informacemi, které jim byly sděleny v průběhu kurzu.

Vzdělávání zajišťuje NIDV a CZVV.
Zodpovídá: NIDV

2) Oblast B

Realizace formou konzultačních seminářů.
Termín zahájení: 15. května 2009.

Vzdělávání zajišťuje CZVV ve spolupráci s krajskými vzdělávacími zařízeními (KVZ). Tyto semináře jsou součástí projektu informační podpory vyučujících českého jazyka a literatury a cizích jazyků. Dne 24. dubna 2009 byly odeslány školám publikace pro všechny učitele cílové skupiny oblasti B. Publikace obsahují rozšířené informace ke všem třem dílčím zkouškám komplexních zkoušek z jazyků, včetně kapitol týkajících se hodnocení; přílohou jsou pak ukázky zadání a nahrávka dílčí ústní zkoušky. Součástí projektu je rovněž vybudování maturitní znalostní databáze (MQA) specializované na příslušná témata týkající se nové maturitní zkoušky.
Databáze MQA je k dispozici na maturitním portálu www.novamaturita.cz od 18. května 2009.
Na seminář se může přihlásit prostřednictvím příslušného KVZ každý učitel českého jazyka nebo cizích jazyků. Předpokladem účasti na semináři je prostudování zaslané publikace i jejích příloh (učitelé budou na semináři se zaslanými přílohami pracovat). Semináře mají konzultační charakter a umožní učitelům poznatky získané samostatným studiem upřesnit a prohloubit. Semináře jsou pro učitele pořádány zdarma, veškeré náklady na organizaci seminářů jsou hrazeny CZVV.

Nová maturitní zkouška z českého jazyka a literatury a cizích jazyků je koncipována jako komplexní zkouška (skládá se ze tří dílčích zkoušek – didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky) a přináší řadu změn i vyšší nároky na přípravu pedagogů, a to jak v oblasti vlastní realizaci maturitní zkoušky, tak ve vztahu k přípravě žáků k nové maturitní zkoušce. Je proto žádoucí, aby ředitelé škol vytvořili pro pedagogy, kteří mají zájem se zúčastnit konzultačních seminářů, optimální podmínky a podporovali je.

Pro zlepšení informovanosti pedagogických pracovníků v cílové oblasti B proškolilo CZVV v rámci přípravy na konzultační semináře přibližně 150 učitelů středních škol, kteří vykonávají činnost lektorů. V další fázi vzdělávání pedagogických pracovníků v cílové oblasti C je možno očekávat, že tito pedagogové budou tvořit základ lektorského týmu pro přípravu hodnotitelů písemných prací a ústních zkoušek.

Příprava kvalitních lektorů je časově náročným procesem a od přihlášených pedagogů vyžaduje účast na několika vícedenních soustředěních, která se konají o víkendech i během pracovního týdne. Dobře vyškolení lektoři, jejichž předností je souvislá pedagogická činnost, jsou jednou z nezbytných podmínek úspěšné realizace nové maturitní zkoušky. Je potřebné, aby ředitelé k uvolňování těchto pracovníků přistupovali vstřícně. Přítomnost kvalifikovaného lektora v pedagogickém sboru přinese navíc každé škole řadu využitelných zkušeností a nejnovějších informací v oblasti reformy maturitní zkoušky.

Zodpovídá: CZVV
Termín ukončení: 30. června 2009 s možností prodloužení do konce září 2009.

3) Oblast C

Vzdělávání zajišťuje CZVV

Hlavním informačním zdrojem je internetový portál o nové maturitní zkoušce, který se nachází na adrese www.novamaturita.cz. Portál obsahuje aktualizované informace týkající se obsahu a organizace maturitních zkoušek, a je tak základním zdrojem informací pro žáky a jejich rodiče a významným pomocníkem pro učitele. Pokud návštěvník portálu nenalezne požadovanou informaci nebo potřebuje některé upřesnit, může se obrátit na infoservis CZVV na telefonu +420 224 507 507 nebo e-mailu info@novamaturita.cz. Je velmi důležité, aby třídní učitelé a učitelé příslušných maturitních předmětů žáky s tímto portálem seznámili, a to i formou praktického cvičení.

Ministerstvo doporučuje ředitelům škol, aby zajistili informovanost rodičovské veřejnosti zejména informováním rodičů na pravidelných třídních schůzkách a zveřejněním informací a odkazů na informační zdroje k nové maturitní zkoušce na webových stránkách škol. K tomuto účelu je vhodné využívat zejména informace zasílané ministerstvem a CZVV ředitelům škol, tiskových zpráv zveřejňovaných na webových stránkách ministerstva (www.msmt.cz) a dále centrálně zasílané tiskoviny a zpravodaje ministerstva a CZVV.

4) Oblast D

Vzdělávání zajišťuje IPPP ČR ve spolupráci s CZVV.

Semináře prezenčního vzdělávání (jeden seminář pro 20 účastníků) organizované tak, aby bylo možné v každém školském poradenském zařízení vytvořit nejméně jeden tým složený z psychologa a speciálního pedagoga. Základní obsah seminářů:

- seznámení s metodikou tvorby posudku k zařazení žáka se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním do kategorií a skupin pro přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, seznámení s druhy asistenčních služeb,

- seznámení s aktuálními diagnostickými postupy a z toho vyplývajícími doporučeními, seznámení s diagnostickými nástroji pro adolescentní klienty,

- seznámení s průběhem a skladbou maturitní zkoušky pro tyto žáky ve vztahu k časovým úpravám,

- seznámení s připravovanou vyhláškou k průběhu maturitní zkoušky.

Semináře pro pedagogické pracovníky PPP jsou přitom orientovány především na uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky pro žáky se specifickými poruchami učení a chování, pro pedagogické pracovníky SPC především na uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky pro žáky s tělesným postižením, smyslovým postižení a poruchami autistického spektra.

4.
Závěrečná ustanovení

Kontrolou realizace opatření pověřuji náměstka ministryně skupiny II.

Metodický pokyn nabývá účinnosti dnem podpisu.

PhDr. Miroslava Kopicová v. r.
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

4 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
12. června 2009 v 9:09  

Jede to jako po másle. Metodický pokyn zveřejněný 11. června, odkazující se na datum 15. května. Nabídka lektorů NIDV z 10. června, s nutností přihlásit se 12. června. Projekt KOS, CISKOM, spojení 2. a 3. fáze, maturitní kalendář, přihlašování maturantů ke generálce prostřednictvím Certis. Orientuje se v tom ještě někdo jiný kromě tvůrců?

Anonymní řekl(a)...
12. června 2009 v 9:25  

Já myslím, že ani ti tvůrci už ne

Anonymní řekl(a)...
12. června 2009 v 13:07  

Jako Titanic,lodˇse potápí,ale na palubě ještě hraje kapela...

Anonymní řekl(a)...
13. června 2009 v 11:43  

Nezlobte se, že to nechápeme, ale informace z Cermatu, z NIDV, z krajských vzdělávacích středisek i z ministerstva jsou pokaždé jiné. Nemohla by si přípravu učitelů ke státní maturitě vzít na triko jedna instituce? A nebo se alespoň všichni domluvte, že nám budete říkat totéž. Skoro si myslím, že poslanci vědí, proč to odložit.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.